UCHWAŁY RADY GMINY    KADENCJA 2014-2018


 

 

 

 

 

 

 

 

  xxxvii-250-18 W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Parzeń II.

 

  xxxvii-249-18 w sprawie: odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

 

  xxxvii-248-18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

  zal.xxxvii-248-18.rar

 

  xxxvii-247-18 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2018 – 2033.

  zal.xxxvii-247-18.rar

 

  xxxvii-246-18 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat trzech.

 

  xxxvii-245-18 w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 

  xxxvii-244-18 w sprawie Statutu Gminy Brudzeń Duży.

 

  xxxvii-243-18 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Brudzeń Duży.

 

  xxxvii-242-18 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brudzeń Duży.

 

  xxxvi-241-18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brudzeń Duży.


  XXXVI/240/18 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brudzeń Duży.

 

  XXXXVI/239/18 W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Karwosieki Cholewice i Parzeń II.

 

  XXXVI/237/18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

  XXXVI/236/18 zmieniająca uchwałę budżetową.

 

  xxxv-234-18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

  xxxv-233-18 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości  Brudzeń Mały.

  zal.xxxv-233-18.pdf

 

  xxxv-232-18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

 

  xxxiv-231-18 w sprawie : zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej w miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży.

 

  xxxiv-230-18 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia wójta Gminy Brudzeń Duży.

 

  xxxiv-229-18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

 

  xxxiv-228-18 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 – 2033.

  zal.xxxiv-228-18_wykaz.pdf

  zal.wpfxxxiv-228-18.pdf

  xxxiv-228-18_objasnienia.docx

 

  xxxii-227-18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.

 

  xxxii-226-18 w sprawie: absolutorium za 2017r. dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym.

 

  xxxii-225-18 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017rok.

 

  xxxi-224-18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

 

  xxxi-223-18 w sprawie zmiany WPF.

 

  uchwala.xxxi/222/18 w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

  xxxi-221-18 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat trzech.

 

  xxxi-220-18 w sprawie skargi na Wójta Gminy Brudzeń Duży.


  uchwala.xxx.219.18.2018-03-14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2018 roku.

 

  uchwala.xxx.218.18.2018-03-19 w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Brudzeń Duży gmina Brudzeń Duży.

 

  uchwala.xxx.217.18.2018-03-14 w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na okręgi wyborcze.

  xxx-217-18_uzasadnienie-okregi_2018.doc

  xxx-217-18_zal._nr_2_solectwa_mapka_2018.doc

  xxx-217-18_zal._nr_1_do_uzasadnienia-okregi_2018.doc

  xxx-217-18_zal._nr_3_do_uzasadnienia_2018.doc

  xxx-217-18_zal._nr_4_solectwa_mapka_2018.doc

 

  uchwala.xxx.216.18.2018-03-14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.

 

  uchwala.xxx.215.18.2018-03-14 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brudzeń Duży za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.


   xxx-213-18 zmiana WPF.

 

  xxx-214-18 zmieniająca uchwałę budżetową.

 
  xxx-212-18 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 

  xxix-211-18 w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Bądkowo Kościelne gmina Brudzeń Duży.

 

  xxix-210-18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

 

  xxix-209-18 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2018 – 2033.

  zal.1.xxix-209-18.pdf

  zal.2.xxix-209-18.pdf

 

  xxviii-208-17 W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży gruntów położonych w m. Żerniki.

 

  xxviii-207-17 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2018 rok”.

 

  xxviii-206-17 w sprawie: uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Brudzeń Duży na 2018 rok”.

 

  xxvii-205-17 w sprawie:  zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

  zal.xxvii-205-17.docx

 

  xxvii-204-17 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

  zal.xxvii-204-17.pdf

 

  xxvii-203-17 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019 r. w wyborach uzupełniających.

 

  xxviii-202-17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

 

  XXVIII/201/17 uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2018.

 

  xxviii-200-17 W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2018 – 2033.docx

 

  xxvii-199-17 zmieniająca Uchwalę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

 

  xxvii-198-17 zmiana WPF.docx

 

  xxvii-197-17 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/156/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 21 marca 2017r.

 

  xxvi-196-17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.docx

 

  xxvi-195-17 zmiana WPF.docx

 

  zal.xxvi-194-17 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

  zal.xxvi-194-17.docx

 

  xxvi-193-17 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Brudzeń Duży oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 

  xxvi-192-17 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

  xxvi-191-17 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym.

 

  xxvi-190-17 w  sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Zielińskiego  w  Sikorzu.

 

  xxvi-189-17 w  sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym  w ośmioletnią  Szkołę Podstawową w Brudzeniu Dużym.

 

  xxvi-188-17 w  sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego  Zespołu Szkół w Siecieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Siecieniu.

 

  xxvi-187-17 w sprawie: zmiany uchwały NRXXV/178/2017 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 września 2017r.

 

  xxvi-186-17 w sprawie powołania Zespołu, który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 

  xxvi-185-17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.

 

  xxvi-184-17 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego  na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2018 rok.

 

  xxvi-183-17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.

 

  XXVI/182/17 w sprawie skargi na sposób prowadzenia sprawy dotyczącej naliczenia opłaty adiacenckięj przez Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym dla nieruchomości nr 286.

 

  xxv-181-17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.doc

 

  xxv-180-17 zmiana WPF.docx

  

  xxv-179-17 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży działki nr 160/8 o pow.0,2216 ha., położonej w obrębie ewidencyjnym  Brudzeń Duży.

 

  xxv-178-17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 

  XXV/177/17 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Brudzeń Duży.

 

  XXV/176/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

 

  XXV/175/17 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 362/6 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

 

  xxv-174-17 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety przysługującej sołtysom.

 

  xxv-173-17 w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowego rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 26 czerwca 2017 r. do Przewodniczącego Rady Gminy, przekazanej do rozpatrzenia według właściwości Wójtowi Gminy.

 

  xxiv172-17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.docx

 

  xxiv-171-17 zmiana WPF.docx

 

  xxiii-170-17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.docx

 

  xxiii-169-17 zmiana WPF.docx

 

  xxii-168-17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.docx

 

  xxii-167-17 zmiana WPF.docx

 

  XXII/166/17 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów działek Nr ewid. 215/8, 215/9 i części działek nr ewid. 212/1 i 212/3 w miejscowości Brudzeń Mały.

 

  XXII/165/17 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bądkowo Kościelne.

 

  XXII/164/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo- dz. Nr ewid. 996.

 

  xxii-163-17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym za rok 2016.

 

  xxii-162-17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.doc

 

  xxii-161-17 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

 

  xxi-160-17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

  xxi-159-17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

  xxi-158-17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.docx

 

  XX/157/17 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

 

  xx-156-17 Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.

 

  xx-155-17 zmiana WPF.

 

  xx-154-17 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

  xx-153-17 w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Płockim dot. wspólnej realizacji zadania obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo polegającą na budowie chodnika - etap II.

 

  XX/152/17 w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

 

  XX/151/17 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunt dotyczący tej samej nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą.

 

  XX/150/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży gruntu położonego w m. Sikórz.

 

  XX/149/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brudzeń Duży na lata  2017 - 2021.

 

  XX/148/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2017 roku.

 

  XX/147/17 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 – 2026.

20161220_brudzen_duzy_ug_-sprs_final_draft.pdf  


  XX/146/17 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.

 

  XIX/145/17 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/264/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.

 

  XIX/144/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

  xviii-143-16 W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2017 r.

 

  xviii-142-16 zmieniająca uchwałę budżetową.

  dochody_xviii-142-16.pdf

  wydatki_xviii-142-16.pdf

 

  XVII/141/16 w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2032”.

 

  xviii-140-16 W sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 - 2032”.

 

  xviii-139-16 W sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży.

 

  xviii-138-16 w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Si kórz.

 

  xvii-137-16 w sprawie: zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w  obrębie ewidencyjnym 0019 Lasotki gm. Brudzeń Duży.

 

  XVII/136/16 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Siecień.

 

 

 

  XVII/134/16 Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2017.

 

  xviii-133-16 W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2017 – 2033.docx

 

  XVII/132/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

 

  XVII/131/16 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2016 – 2033.

  xvii-131-16_wpf.pdf

  xvii-131-16_wykaz_wpf.pdf

 

  XVII/130/16 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

  zal.xvii-130-16.docx

  

  XVII/129/16 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2017rok”.

 

  XVII/128/16 w sprawie: uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Brudzeń Duży na 2017rok”.

 

  XVII/127/16 W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na grunty dotyczące tej samej nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.

 

  XVII/126/16 w sprawie określenia, w  odniesieniu do oświatowych jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostki obsługiwane oraz zakresu obowiązków  powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

 

  XVII/125/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

 

  XVII/124/16 w sprawie  uchylenia uchwały  nr XI/65/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej.

 

  XVII/123/16 w sprawie  uchylenia uchwały nr XI/63/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

 

  XVII/122/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego  na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2017 rok.

 

  XVII/121/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.

 

  XVI/120/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

 

  XVI/119/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

  wpf_xvi-119-16.pdf

  wykaz_xvi-119-16.pdf

 

  XVI/118/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działki Nr ewid. 136 w miejscowości Sikórz.

  zal.xvi-118-16.pdf

 

  xvi-117-16 W sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami.

 

  XVI/116/16 w sprawie: zgody na przystąpienie Gminy Brudzeń Duży do realizacji przedsięwzięcia  polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii – wspólnej realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej na terenie gmin partnerskich”.

 

  XVI/115/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok .

 

  XVI/114/16 w  sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania  taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Brudzeń Duży.

 

  XVI/113/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.

 

  XVI/112/16 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr II/3/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 16 grudnia 2014 r. w  składzie osobowym Komisji Budżetowej Rady Gminy.

 

  XV-111-16 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym za rok 2015.

 

  XV/110/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

 

 

 

  XV/108/16 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.

 

  XV/107/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo - dz. Nr ewid. 99.

 

  XV/106/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brudzeń Duży.

 

  XV/105/16 w sprawie: absolutorium za 2015r. dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym.

 

  XV/104/16 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

 

  XIV/103/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

  zal.nr1.xiv-103-16.pdf

  zal.nr2.xiv-103-16.pdf

  zal.nr3.xiv-103-16.xlsx

 

  XIV/102/16 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2016 – 2033.

  zal.nr1.xiv-102-16.pdf

  zal.nr2.xiv-102-16.pdf

 

  xiv-101-16 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży oraz o zmianie Uchwały Nr 11/3/14 z dnia 16 grudnia 2014 r.

 

  XIV/100/16 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży działki nr 4/2 o pow.0,0273 ha., położonej w obrębie geodezyjnym Sikórz.

 

  XIV/99/16 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami.

 

  xiii-98-16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu OSP.

 

  xiii-97-16 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

 

  XIII/96/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

  XIII/95/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

  XIII/94/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów działek Nr ewid. 40 i 35/2 oraz części działek Nr ewid. 32, 35/1 i 36 w miejscowości Siecień.

  zal.xiii-94-16.pdf

 

  xiii-93-16 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

  xiii-92-16 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę z dnia 22 września 2015 r. nr IX/46/15 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Brudzeń Duży.

 

  XIII/91/16 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

  zal.nr1.xiii-91-16.pdf

  zal.nr2.xiii-91-16.pdf

  zal.nr3.xiii-91-16.xlsx

 

  XIII/90/16 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2016 – 2033.

  zal.nr.1.xiii-90-16.pdf

  zal.nr.2.xiii-90-16.pdf

 

  xiii-89-16 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Brudzenia Dużego w sprawie nadania nazwy rondu.

 

  XIII/88/16 w sprawie: nadania nazwy rondu w miejscowości Brudzeń Duży.

 

  XIII/87/16 zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.

 

  XIII/86/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2016 roku.

 

  xiii-85-16 w sprawie: przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brudzeń Duży.

  20151123_pgn_brudzen_duzy_final.pdf

 

  XIII/84/16 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”.

 

  XII/83/15 W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2016 r.

 

  XII/82/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez inne niż Gmina Brudzeń Duży osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 

  XII/81/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

 

  XII/80/15 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2015 - 2033.

 

  XII/79/15 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2016 rok”.

 

  XII/78/15 w sprawie: uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Brudzeń Duży na 2016 rok”.

 

  XII/77/15 w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.

 

  XII/76/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brudzeń Duży na lata 2015-2025.

 

  XII/75/15 w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2015-2030.

  20151022_projekt_zalozen_brudzen_duzy.pdf

 

  XII/74/15 Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2016.

 

  XII/73/15 W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 -2033.

 

  XI/72/15 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

  zal.xi-72-15.docx

 

  XI/71/15 w sprawie nadania statutu sołectwu Żerniki.

 

  XI/70/15 w sprawie nadania statutu sołectwu Robertowo.

 

  XI/69/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.docx
  zal.xi-69-15.


  XI/68/15 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2015 – 2033.
  zal.nr1.xi-68-15.pdf
  zal.nr2.xi-68-15.pdf


  XI/67/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

 

  XI/66/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

  XI/65/15 w sprawie  zwolnień od opłaty targowej.

 

  XI/64/15 w sprawie  uchylenia uchwały  nr XIX/128/04 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej.

 

  XI/63/15 w sprawie opłaty targowej.

 

  XI/62/15 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

  XI/61/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

 

  XI/60/15 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego  na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2016 rok.

 

  XI/59/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016.

 

 X/58/15 w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brudzeń Dużym oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 

  X/57/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.docx
  zal.x-57-15.


  X/56/15 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2015 – 2033.
zal.nr1.x-56-15.pdf
zal.nr2.x-56-15.pdf

 

  IX/55/15 w sprawie: Wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Brudzeń Duży.

 

IX/54/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

 

IX/53/15 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2015 – 2033.
zal.nr.1.ix-53-15.pdf
zal.nr.2.ix-53-15.pdf

 

  IX/52/15 w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów ustawy Prawo wodne,.pdf

 

  IX/51/15 w sprawie: przyjęcia programów rozwoju opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007- 2013.

 

  IX/50/15 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/264/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.


  IX/49/15 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie nadania  statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Brudzeń Duży.

 

  IX/48/15 w sprawie podziału sołectwa Żerniki i utworzenia sołectwa Żerniki  i Sołectwa Robertowo.

 

  IX/47/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brudzeń Duży.


  IX/46/15 w sprawie w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Brudzeń Duży.

 

  IX/45/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję  lat 2016 -2019.

 

  IX/44/15 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

 

  VIII/43/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

 

  VIII/42/15 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.

 

VIII/41/15 w sprawie: wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na grunt z dotychczasowym dzierżawcą.

 

VIII/40/15 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży gruntu położonego w obrębie geodezyjnym Główina.

 

  VIII/39/15 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntów z dotychczasowym dzierżawcą.


  VIII/38/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym za rok 2014.

 

  VIII/37/15 w sprawie absolutorium za 2014 r. dla Wójta Gminy Brudzeń Duży.

 

  VIII/36/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 

  VII/35/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.


  VII/34/15 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2015 – 2033.

 

  VII/33/15 w sprawie: deklaracji współudziału w inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Główinie” w partnerstwie z powiatem płockim.


  VII/32/15 w sprawie: przystąpienia Gminy Brudzeń Duży do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM”.

 

  VII/31/15 w sprawie: wystąpienia ze Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej z siedzibą w Bielsku.

  

VII/30/15 W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brudzeń Duży.


  VII/29/15 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brudzeń Duży w sprawie podziału sołectwa Żerniki.


  VI/28/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.


   V/27/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu  Dużym.
 

  V/26/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.


  V/25/15 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2015 – 2033.

 

  V/24/15 W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA.
 

  V/23/15 w sprawie nabycia nieruchomości na poszerzenie pasa drogi publicznej – gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Gorzechowo gm. Brudzeń Duży.


  V/22/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2015 roku.

  V/21/15 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
  V/20/15 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Brudzeń Duży.
  zal.nr1.v-20-15.doc
  zal.nr2.v-20-15.doc
 

  III/19/14 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
  III/18/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXV/243/13 z dnia 30 grudnia 2013r.
 

  III/17/14 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży.

 

  III/16/14 W sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XLin/285/2014 z dnia 11 września 2014r.

 

  III/15/14 w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży.

 

  III/14/14 uchwała budżetowa.
 
  III/13/14 W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2015 – 2033.
  iii-13-14.rar
 

  II/12/14 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 12 listopada 2014 r.

 

  II/11/14 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.
 
  II/10/14 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
  II/9/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXV/243/13 z dnia 30 grudnia 2013r.
 
  II/8/14 W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2014 – 2033.
  ii-8-14.rar
 
  II/7/14 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  zał II/7/14.
 

  II/6/14 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2015 rok”.

 

  II/5/14 w sprawie: uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Brudzeń Duży na 2015 rok”.

 

  II/4/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
  II/3/14 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.
 
  II/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży.

  I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-08 14:23:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-17 09:21:42
  • Liczba odsłon: 4915
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411118]

przewiń do góry