Informacja


            W związku z zaplanowanymi pracami związanymi z wymianą hydrantów i zasuw

 na terenie Gminy Brudzeń Duży, informujemy o możliwości wystąpienia utrudnień spowodowanych przerwami w dostawie wody.

 

Wyłączenia nastąpią w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) do godziny 15.00. 

 

Utrudnień należy spodziewać się w następujących miejscowościach:

 

Winnica

Izabelin

Tłuchowo

Kłobukowo Patrze

Bądkowo Rumunki

Turza Mała

Cegielnia

 

 

Wykonawcą realizującym prace związane z wymianą hydrantów i zasuw jest firma:

 

INSTAL-GLOBAL, za wszelkie utrudnienia przepraszamy w szczególnych wypadkach proszę o kontakt tel. kontaktowy: 698-371-509

 

Z poważaniem:

INSTAL-GLOBAL

Tomasz Stępczyński

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 OKÓLNIK
2019-09-09

 
W związku z awarią linii zasilającej Stacje Uzdatniania Wody w Karwosiekach, mogą nastapić chwilowe braki wody w obszarze zasilanym przez tą stacje. Pogotowie energetyczne zostało poinformowane o problemie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 WAŻNA INFORMACJA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zmianami) podmioty, które korzystają z usług wodnych (w tym m. in. pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód ) są zobowiązane składać oświadczenia, celem ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne .

Dotyczy to również rolników, którzy dokonują poboru wód podziemnych w ilości średniorocznie przekraczającej 5 m 3 na dobę.

Z obowiązku składania oświadczeń zwolnieni są rolnicy, którzy w ramach prawa do zwykłego korzystania z wód, służącego   zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego:

- pobierają wody podziemne lub wody powierzchniowe w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m 3 na dobę,

- wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m 3 na dobę.

                                                                                                                    

Wzór oświadczenia można pobrać pod adresem:

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Termin składania oświadczeń – 30 dni po każdym zakończonym kwartale .

Wypełnione i podpisane oświadczenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Zarząd Zlewni we Włocławku

Dział Opłat i Opomiarowania

ul. Okrzei 74 a, I p. pok. 209, 210, 228

87-800 Włocławek

Informacje, tel. 54 230-20-41, -43, -44, -40

 

Zgodnie z art. 476 ust. 1 ustawy Prawo wodne: Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okólnik

Wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na terenie Gminy Brudzeń Duży

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 mkw. robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w mkw. wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

W związku z powyższym Wójt Gminy zwraca się z prośbą do właścicieli lub posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 mkw., która została zabudowana w co najmniej 70%, o złożenie wypełnionego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w mkw. do Urzędu Gminy Brudzeń Duży lub przesłanie oświadczenia na adres: ug_brudzen@interia.pl  w terminie do 31 grudnia 2018 r. Podane w oświadczeniu dane posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.

Oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej informacji dostępne jest pod linkiem oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brudzeń Duży, dnia   5 lutego 2015r..

 

Or Zk 5532.6.2015

 

                                                   SZANOWNI PAŃSTWO

 

             Informuję mieszkańców Gminy, że w sytuacjach kryzysowych powstałych na terenie miejsca zamieszkania na skutek działania sił natury, a także wystąpienia awarii technicznej, nieprzewidzianego wystąpienia uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego, systemu urządzeń technicznych powodujących ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA

punktami kontaktowymi na terenie Gminy będą niżej podane numery telefonów :

 

numer telefonu Urzędu Gminy                                    

  - 024 260 40 81,  

 

numer telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      

  - 024 260 40 79,

numer telefonu Posterunku Policji w Brudzeniu            

  - 024 266 11 91,

numer telefonu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu  

  - 024 260 40 21,

oraz


numer telefonu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  - 024 267 67 13,

                                                                                           

Domowy dyżur telefoniczny po godzinach pracy i w dni wolne pełni:

- Sekretarz Gminy   - telefon służbowy   508 359 928

 

- Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Rolnictwa    

- telefon służbowy 697 441 504.  

 

W SPRAWACH:

- potrąconych przez pojazdy mechaniczne DZIKICH zwierząt żywych i martwych należy dzwonić pod numer telefonu   24 260 40 13   w godzinach pracy Urzędu Gminy

Z up. Wójta Gminy

     Brudzeń Duży

   Dariusz Reczek

   Sekretarz Gminy


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 10:10:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-13 08:14:05
  • Liczba odsłon: 8967
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411141]

przewiń do góry