INFORMACJA 0 STANIE MIENIA ZA  2017  ROK

                                    GMINA BRUDZEŃ DUŻY

 

                   Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym Nr 212/18

                                                                                                            z dnia 27.03.2018r. 

                                      

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

           

a) powierzchnia gruntów                                           -                                  159,62 ha                                                                                          

            b) wartość gruntów                                                     -                    1 067 543,37 zł

            c) wartość budynków i budowli                                  -                 44 315 195,17 zł.

            d) wartość sieci wodociągowej                                     -                  6 924 126,49 zł.                                                                            

    

      w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczyste :                

                         - powierzchnia gruntów                                -                                           6,29 ha

                - wartość gruntów                                         -                                  79 406,00 zł

           

  2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia  poprzedniej informacji:

     a) przyrost mienia:

Potwierdzenie decyzją Wojewody Mazowieckiego na rzecz Gminę Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności gruntów, zajętych pod drogi publiczne-gminne położone w obrębach: Turza Mała, Cierszewo, Sikórz, Myśliborzyce, Żerniki, Biskupice. W wyniku podziału na wniosek właściciela przeznaczone pod poszerzenie dróg gminnych położone w obrębie Brudzeń Duży. Przekazane w formie darowizny na rzecz Gminy pod drogi publiczne gminne w obrębie Sikórz, Brudzeń Duży oraz wykup na poszerzenie dróg gminnych w obrębie Żerniki i Lasotki.

Wartość budowli  - opracowano projekt stacji uzdatniania wody w Brudzeniu Dużym, modernizacja drogi w Żernikach, budowa drogi osiedlowej w Brudzeniu Dużym.

                                                   

        - powierzchnia gruntów                                          -                                                6,62 ha

        - wartość gruntów                                                     -                                     124 633,00 zł.

        - wartość  budowli                                                    -                                  1 963 400,27 zł.

 

Wykreślono ze stanu mienia:

           Wykreślono ze stanu mienia grunt o pow.1,06 ha obręb PGR Sikórz zwrot spadkobiercom byłych

właścicieli - Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi GZ.rn.625.122.2014 z dnia 26 czerwca 2017r.

oraz zbyto w drodze przetargu ograniczonego grunt o pow.0,08 ha.- Lasotki;  

        - powierzchnia gruntów                                                          -                                 1,14 ha.

        - wartość gruntów                                                                  -                           8 500,00 zł.

        - wartość naniesień                                                                -                                 -

    b) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

        użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

 

                Ogółem:                                                                                                     16 872,70 zł.       

               -  sprzedaż gruntów                                                                           -             0,08 ha.

               -  wartość gruntów                                                                                -      9 715,00 zł.

        -  wartość budynków  i budowli                                                            -                -

 

 

 3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego

nieruchomości i innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2017roku:

 

      a) użytkowanie wieczyste (§0550)                                                   -                  9 433,02 zł.

      b) najem i dzierżawa (§0750)                                                                             42 114,19 zł.                                                                 c) opłata adiacencka  (§ 0490)                                                            -                4 089.90 zł.

 

 4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy

      ogółem w dniu składania informacji:

 

            a) powierzchnia gruntów                                              -                           165,10 ha  

            b) wartość gruntów                                                           -                    1 183 676,37 zł

            c) wartość budynków i budowli                                        -                  46 278 595,44 zł.                     

            d) wartość sieci wodociągowej                                        -                    6  924 126,49 zł.                                                                           

                             

 

 Sporządziła:                                                                                                         Zatwierdził:

 Urszula Baranowicz                                                                                                                                                 

 Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                   


                    INFORMACJA O STANIE MIENA

                    W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2017 r.

                     (Zestawienie zbiorcze)

Lp.

Obręb

Nr

działek

Powierz

chnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków i budowli w

tys. zł

 

U w a g i

1.

         2

 

        3

           4

         5

             6

 

 

 

 

 

 

 

1.

Brudzeń

Duży

190/8

 

 

 

 

0,90

 

 

 

8 000,00

  1 268840,30

      129 072,45

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

204/5

0,29

7 000,00

16 641,55

Budynek mieszkalny – (czworak)-użytkowanie wieczyste

175/5

 

0,49

4 000,00

192 839,22

Stacja wodociągowa

181/5

 

 

 

 

0,23

8 328,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

314/1,315/4

 

 

0,15

8 840,00

53 525,34

 

Budynek mieszkalny przy

Remizie

 

186/3

 

                   2,81

 

3 000,00

           4 069189,46

Szkoła Podstawowa +

Park zabytkowy trwały zarząd

 

177/5,183/3,183/4

0,69

1 842,00

 

Grunty w użytkowaniu wieczystym.

                     172

0,82

 

3 660,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

427,432,252,248,253,272,174/4174/6,173/1,187/6,187/10,187/21146/6,146/19199/32165/13,165/20,

150/2,280,156/1,

156/7,408/5,408/6,356,369379,386,393,174/11,174/28,400/1,199/40,165/19,165/20,199/23,199/27,199/12,199/13,199/4,199/32,146/8,177/9,177/18,284,295,300,

308,74/2,156/24,156/33,156/34,156/36,156/37,294/32,294/6294/11,294/9,294/12170/1,284186/1,160/27,160/4,75/3,464,471,156/52,234/2,234/3,200/4,20,169,222,313,463/2,47/10,49/1,45/3,193/1,181/7,181/8,486/1,486/2,471,464,86/4,86/6,82/2,82/3,162/6,162/1,162/7,162/8

      

 15,00

       

                     

91 921,00

      

 

3 793975,94

 

Drogi gminne i pasy zieleni

175/7

0,21

1 700,00

     23279,17

Agronomówka

Budynek biurowy

174/17,174/18,

174/19,174/20,

 cz. dz.485,

1,97

 

 

3 000,00

 

 

4 178227,21

 

 

Gimnazjum – trwały

zarząd

 

174/15,174/16,

 

0,66 

 

1 000,00 

 

 

Działki budowlane

234/2,234/3

 

 

0,43

       

10 800,00

 

 

   48 472,59

909 335,31

GOPS

Ośrodek Zdrowia  - nowy

- najem                     

330/1,329,204/1,

278/2

0,38

 

11 500,00

 

Grunt rolny

 

 

2.

Bądkowo Kościelne

 

152/1

 

 

 

  1,03

 

 

  

 

 

3 000,00

 

 

 

 

4 268 934,03

 

 

 

 

     

Oczyszczalnia ścieków

sieć z przyłączami

104/2,105/2

 

0,34

1 000,00

 

OSP – użytkowanie wieczyste

340,103/7,103/9,51/9,116/10,94/6,94/7,103/12,119/1,95/4

333/23,333/28,117/1,110/1,

96/2,333/13,51/7,162/1,168/2

51/7,333/30,362/1,155/1

360/1,59/6,59/9

 

   2,81

 

     14 687,00

 

468 939,65 

 

 

 Drogi gminne

 

3.

Bądkowo Rochny

 

122

 

0,58

 

5 000,00

 

 

Droga gminna

 

4.

Cierszewo

36/5,1/9,24,8,33,43,42,44/2,

46/1

 

2,43

 

26 900,00

 

 

31 232,00 

Drogi gminne i wewnętrzne

5.

Główina

72/4

0,21

800,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

 

73

 

 

0,84

 

 

 1 000,00

 

 

 

 

 

 120 671,84

 

 

Budynek -.Dworek.

 

 

108

 

0,22

 

200,00

 

 

 

Ciek wodny

183/2,184/4,184/6

 

2,51

 

950,00

 

45 200,86

 Szkoła Podstawowa

+ studnia

 

72/3,107,71/1

 

       

 

3,59

 

 

 

5 500,00

 

           8 326,71

 

 

 

 

 

 

Resztówka po budynku

magazynowym, grunty rolne w dzierżawie.

 

 

 

 

 

137/2,140/1,141/3,175/1,181/4,238,222,4,5,21,22,27,30,31,35,68,77,80,102,70/2,228,186/1,144/2,142/2,183/3,182/4,143/2,185/1,145/2,187/2,143/2,139/1,180/2,180/4,174/2,184/3,175/4,158/1,158/2,158/7

 9,42

64 540,00

 875 950,82

     

Drogi gminne

6.

Rochny Podlasie

  8, 22/1,77/9

    1,75

       1 326,00

 

Grunt rolny - dzierżawa

128/8,128/9,77/10

76/23,55,111/11,74/25,

2,20

 

          16 708,00

 

 

Drogi, pasy zieleni

 

82,83,127,130,78

1,52

4 800,00

 

Nieużytek - woda

7.  

Turza Mała

201/2,201/3

 

0,32

 

       13 400,00

 

 

Działki budowlane (szt.2)

 

112,173

1,70

            830,00

 

 

Dzierżawa gruntów

202

 

1,18

 

 

 

 

    244182,76

 

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy – do sprzedaży

131/1

0,24

         800,00

 

 

OSP-użytkowanie wieczyste

 

98/1,98/2,98/4,98/5,99/1,

99/2,99/4,99/5

 

 

 

0,67

 

 

 

     16 545,37

 

            

 

 

 

 

 

 

6 działek budowlanych – do

sprzedaży

 

98/3,99/3,141/3,75,130,164,

117/2,123/2,72,97,101,104,124,199

 

 4,97

 

   

      46500,00

 

    704 737,26

 

Drogi gminne i wewnętrzne

 

 

131/5,

 

 

   0,03

 

 

 

 

 

 

       400,00

 

Piwnica

 

134/3

 0,07

 1 500,00

 

 

Grunt pod budynkiem –

odrębna własność

8.

Sobowo

366/1,365/1

0,12

       2 183,00

 

Grunt pod wagą, przystanek

366/9

0,12

       7 434,00

 

 

użytkowanie wieczyste

 

58/2

0,09

         800,00

 

Działka rolna

334

 

1,06

 

      1 000,00

 

 

 

0SP-użyt.wieczysty

 

63/8

 

0,28

 

         467,00

 

 

 

użytkowanie wieczyste(czworak)

 

366/5,366/8,186,16,118,

64,244,165,308,332/5,332/6,332/6,332/8,227/2,

227/4,230/2,230/3,331/2

 

 

5,82

 

 

 

 

 

    67 385,00

 

 

 

 

 

 172 345,00

 

  

            

 

Drogi gminne i wewnętrzne

 

 

 

 

366/7

 

 

0,51

 

 

     1 742,00

 

   

 10 663,00

     671,26

użyt. wieczyste – lokal

 bud. gospodarczy

 

366/10  

0,39

        800,00

 

grunt rolny

9.

Biskupice

10, 6/9,12

0,31

      1040,00

 

 

Drogi gminne

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikórz

  

 

 

 

 

 

 

 

 204

 

 

 0,19

 

 

     1 000,00

 

 

 

 

OSP użyt. wieczyste

 

203/5,184/5,184/6,218/1

219/3,61/5,61/6,134/19

132/3,132/5,132/7,

211/13,215/10,135/6,

223/7,223/8,215/2,130/338/5,34/2,35/1,129,15,

51,30/2,31/1,36/1,108/6,108/15,38/7,4/2

 

 

4,11

 

 

 

 

 

 

 

 39240,00

   

 

 

 

 

 

 

 

   563 854,62

 

 

 

 

 

 

          

 

Drogi gminne i wewnętrzne

Pasy zieleni

 

 

 

 

 

 

 266

 

0,31

    800,00

 41 579,30

 Budynek mieszkalny

 

 

144

 

 

 

1,81

 

 

 2 000,00

 

               5501 566,84

                    

 

Szkoła Podstawowa – trwały zarząd

 

197

 

 

0,09

 

 

 2 000,00

 

   

       16 650,17              

 

    

  Budynek mieszkalny

 

196

 

 

 

 

0,15

800,00

 

 

 

 

 

 

 

     7 996,04

Ośrodek Zdrowia - najem


 

11.

Siecień

35/2

0,49

700,00

 

Boisko szkolne- trwały

zarząd

 

 

216/17,320/2,225,223,

355,325,216/14,320/1

 

 

1,19

 

 

 

24 190,00

 

 

 

 

    

 

 

Park + działki

 dz. 325 - dzierżawa

 

 

40

0,38

1 200,00

     3 183 025,79

Szkoła Podstawowa - trwały zarząd

 

 

90/3

 

0,29

 

6 800,00

 

       370327,20

 

Ośrodek Zdrowia – najem

 

164/5

0,05

800,00

       

Wolna działka

 

 229/2

 

1,19

 

1 000,00

 

 

  

Woda – kanał

 

229/5,229/4,229/6

 

0,18

 

15 300,00

 

 

 

 OSP- .użyt. wieczyste + punkt czerpalny

 

 216/11,216/12

 419/2,173/6,173/7

 

 

 

 0,48

 0,48

 

  

  

 1 200,00

14 000,00

 

 

 

     7 368979,73

    

 

   

     

Hydrofornia

Studnia głębinowa

Budynek oczyszczalni

Sieć kanalizacji sanitarnej

 

 

391,157/3,357,356,390,90/6,221,163/5,229/3,229/3,164/3,157/3,108/3,108/6,108/9,55,271/3,417,124289,51/13.51/30,51/31,424/1,272/5,109/3,150/6,150/7182/3,182/6,

281,110/2,130/3,51/30,51/31,152/1,216/17,228,247

 

7,16

 

 

 

 

   

41198,00

 

 

 

 

 

 

        378 795,36

 

 

 

 

 

Drogi gminne

i pasy zieleni

 

 

 

 

 

 

 

163/2

 

 

 

 0,04

 

 

1000,00

 

 

                7320,00

 

Segment budowlany-

Lokator Rajewski

 

 

 

230                              

 

 

 0,57

 

 

 

 4000,00

 

 

Nieużytek

 

12.

Siecień Rumunki

82

 

0,35

 

2500,00

 

   

Droga gminna

 

 

13.

Rembielin

65/5,65/6,88/2,48,87/2

2,08

 

17 900,00

 

 Drogi gminne

 

14.

Parzeń II

135

0,90

2 500,00

 

Grunt rolny - wyrobisko

 

103/6

0,15

700,00

          34854,92

Budynek mieszkalny

 

88/13

0,67

800,00

 

OSP –użyt. wieczyste.

 

103/6,103/8,99/11,155/1161/1,87/2,89/2,41/3,22,87/241/4,22,41/3,60,110/2,21/7,99/7,1,75/2,76/2,78/2,77/2,15/5,15/6,15/816/1,17/1,18/1,19/1,20/121/1,76/3,80/3

 

4,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

35 885,00

 

 

           81786,46

 Drogi gminne

 

 

 

15.

Parzeń I

85/4

0,54

900,00

 

Grunty rolne

 

34/5,34/12,11/4,76/6,61/5,47/2,48/163/2,64/3,

64/4,120/6,120/7,67/2,

80/13,93/969/1,49/2,50/1,50/3,50/650/9,92/2,

20/20

1,52

 

 

 

14 900,00

 

 

 

 

Drogi gminne

 

 

 

 

20/21

0,06

  1000,00

 

Grunty rolne

 

16.

Myśliborzyce

23/3,64/1

27

0,78

0,67

  15 432,00

   1 500,00

 

 

Droga wewnętrzna

Użyt. wieczysty

 

23/1

1,08

 

      600,00

 

 

 

Grunt rolny - dzierżawa

 

17.

Lasotki

71/3

0,04

    1 000,00

        13 827,29

Punkt czerpalny

 

45/4,46/2,49/2,63/2,73/2,48/5,72/5,62/2,41/2,44/2,50/2,74/2,74/3,55/1,

47/2,60/2,71/2,43/2,81/353/5,53/891/11,77/2,

81/1,61/5,61/6,42/2,59/2

2,01

  35 590,00

 

Drogi gminne  i wewnętrzne

 

18.

Karwosieki Cholewice

92/2

 

 

87/3

0,15

 

 

0,06

       600,00

 

 

       300,00

      620418,80

           5 070,40

Hydrofornia

 

 

Punkt czerpalny

 

 49/2

1,30

       900,00

 

Nieużytek

 

180/4,60,222,64,95,74/122,3/1,61/188/3,91/3,86

1,37

 

   31 500,00

 

 

     

Drogi gminne

 

 

8/1

  0,08

        700,00

 

Grunt pod budynkiem

 

 

19.

Suchodół

95

0,25

       700,00

 

OSP – użyt. wieczyste

 

38,98

51

1,37

0,04

    2 700,00                                                     44,00

 

Drogi gminne

Pętla autobusowa

 

 

20.

 

PGR Sikórz

 

3,31,17,25/2,10/1,42,32/40, 32/41,2,33

 

 

2,63

 

 

 

 

10 528,00

 

 

 

Drogi wewnętrzne  pasy zieleni

 

 

21.

Karwosieki

Nowe

28

0,16

   700,00

 

OSP- użyt. wieczyste

 

37/5

0,98

4 200,00

 

Wyrobisko po żwirowni

 

 

49,22,100,115,34

 

 

4,95

 

 

18 900,00

 

 

 

Drogi gminne

 

 

39

0,65

     600,00

 

Żwirownia

 

 

 

 

22.

 

Żerniki

 

 

166/7,166/6,166/4

 

0,09

 

  1 200,00

 

          7 905,85

 

Punkt czerpalny

 

166/3,165/1,154/3,144/3,148/3,83

36,66/4,66/1,15/3,110/2,89/1,24/288/3,88/5,30/2,88/5,30/2,17/3,112/1103/2,102/2,31/2,87/4,32/3,164/1,147/2,74/3,142/2,71/3,136/6,73/3,70/3,72/3,138/2,75/2,144/4,

 

3,00

 

43 471,00

     1 176568,66

Drogi gminne

 

23.

Turza Wielka

 

73/2

0,18

     788,00

         29 970,87

Punkt czerpalny

 

169,55

35

 

1,01

0,17

 

18 000,00

     500,00

 

Drogi gminne

Nieużytek do sprzedaży

 

24.

Karwosieki Noskowice

79

0,14

        800,00

 

OSP w użyt. wieczystym

 

126

127

1,00

1,54

     5 000,00

     5 018,00

 

 

Grunt rolny- dzierżawa

Grunt zadrzewiony.

 

29/20,29/38,29/465,

29/50,29/56,29/57,29/5844/2,25,27/12

1,62

    17 772,00

 

 

 

 

Drogi gminne

 

 

25.

 

Murzynowo

 

94/2,94/3

 

0,30

         

      983,00

 

 

 

Działki budowlane

 

 

168

 

14/4,91/5,94/1,116/7,135/9,107/3,116/9

 

0,09

 

0,28

 

 

   7 000,00

 

   7 743,00

 

        

 

51 845,00

 

Siedlisko –Muzeum

 

Drogi gminne

 

26.

Izabelin

121,131

0,47

  5 500,00

        582 413,51

 

 

Drogi gminne

 

27.

 Bądkowo Jeziorne

149,150,158,95/1,99/2,

105/1,100/2,104/2,94/1

1,03

13 448,00

 

Drogi gminne

 

28.

Łukoszyno Borki

91/1

0,26

   1500,00

 

Grunt rolny w dzierżawie

 

 

225,235,216

 

 

 0,86

 

  3 700,00

 

 

Drogi gminne

 

29.

Bądkowo Rumunki

1,2

0,30

     364,00

 

Grunt rolny-dzierżawa

 

5,101

0,22

   2400,00

 

Drogi gminne

 

30.

Gorzechowo

 

87,65,35,73,72/2,74/2,69/2,66/2,69/5,69/8,69/9,

69/10,64/4

 

2,85

 

 11 622,00

                        1 033 043,90

 

 

Drogi gminne

 

31.

Strupczewo

202

0,58

     1 400,00

       60000,00

Budynek po byłej szkole

 

89,90

0,95

     8 700,00

 

Drogi gminne

 

6/7

1,99

     5 000,00                

 

 

Grunt rolny w dzierżawie

 

32.

Brudzeń Mały

215/12,104/3,75/3,77,98/3,101/3,105/3,/17,40,13039/2,35/2,41/3.

3,10

   18 280,00

 

      333 888,93

Drogi gminne

 

 

33.

Janoszyce

24/11,24/42,24/43,24/4444/60,49,47/6,21/7

 2,86

 

   15 982,00

 

Drogi gminne

 

34.

 

Rokicie

 

22/22

 0,21

   20 000,00

 

Działka gruntu

 

4/13

 0,30

      1500,00

 

Grunt rolny w dzierżawie

 

21,34,28

 2,16

     

     2 200,00

        611758,28

Drogi gminne

 

35.

Uniejewo

54   

 

 0,70

 

      1500,00

 

Droga gminna

 

 

36.

 

 

Cegielnia

 

27,62,55

 

1,45

 

   17 600,00

 

 

      331 532,12

Drogi gminne

 

 

 

 

 37.

 

 

 

Wincentowo

 

 

 

39

 

 

1,57

 

             

     7 000,00

 

 

       903172,60

 

 

 

 

Droga gminna

 

 

 

38.

 

Robertowo

 

 

7/2,6,150,73,112,57,109113/2,1467/4,156/2

 

2,81

 

 

 30562,00

 

       403007,03

 

Drogi gminne

 

39.

Winnica

 

75,20,4

 

2,85

 

16 395,00

 

Drogi gminne

 

 

40.

Krzyżanowo

59,118/1,118/2,118/3,

118/4

2,86

        

 11 850,00

  

       372325,41

Droga gminna

 

41.

Zdziembórz

63/2,

0,06

   1500,00

 

Stare siedlisko-grunt

 

27/2,27/1,27/3

1,06

19 000,00

       549456,63

Droga gminna

 

42.

Więcławice

8

 0,31

   1 500,00

 

Nieużytek

 

28

 0,42

   3 000,00

 

Droga gminna

 

43.

 

 

Kłobukowo Patrze

117/1

 0,31

     500,00

 

Nieużytek

 

117/3,68,101

 1,16

 12000,00

 

Drogi gminne-wewnętrzne

 

44.

Radotki

21,27/1,34/3,41/1,20/2,

20/20

0.71

   7163,00

 

Drogi gminne

 

 

RAZEM

 

165,10

1 183 676,37

46 278 595,44  

 

 

 

 

Sieć wodociągowa

 

 

251,05 km

 

 

   6 924 126,49

 

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

 

OGÓŁEM:

 

 165,10

1 18 3676,37

53 202 721,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:                                                                                              Zatwierdził:                                                                                              

Urszula Baranowicz                                                                                                                                                                                            Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami                                        

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-30 13:30:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 13:30:51
  • Liczba odsłon: 1019
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411290]

przewiń do góry