STATUT GMINY

BRUDZEŃ DUŻY

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/244/18RADY GMINY BRUDZEŃDUŻYz dnia 5 listopada 2018 r.w sprawie Statutu Gminy BrudzeńDużyNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, na wniosek Wójta Gminy BrudzeńDuży.§ 1. Uchwala się Statut Gminy BrudzeńDuży w brzmieniu stanowiącymzałącznik do niniejszej Uchwały.§ 2. Traci moc Uchwała nr 7/XXXXII/03 Rady Gminy BrudzeńDuży z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Brudzeniu Dużym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 190 poz.4786 z dn.15 lipca 2003 r.).§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.Przewodniczący Rady GminyRafał Nowak

 

 

                                                                                          Załącznik nr 1 do

UCHWAŁY NR XXXVII/244/18

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 05 listopada 2018 r.

 

Statut Gminy Brudzeń Duży

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uchwala się, co następuje:

 

Dział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1.Statut Gminy Brudzeń Duży, zwany w treści Statutu "Statutem Gminy", stanowi            o ustroju Gminy Brudzeń Duży,  jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

            2.Statut Gminy określa w szczególności:

1)      organizację wewnętrzną organów gminy;

2)      tryb pracy organów gminy;

3)      zasady działania klubów radnych;

4)      zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej;

5)      zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji;

6)      zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;

7)      zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;

8)      uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej    w ramach budżetu gminy;

9)      zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.

 

 

§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o:

1)      Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Brudzeń Duży;

2)      Komisji Rady - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Brudzeń Duży;

3)      Komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Brudzeń Duży;

4)      Komisji skarg, wniosków i petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brudzeń Duży;

5)      Przewodniczącym Rady Gminy - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży;

6)      Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Brudzeń Duży;

7)      Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Brudzeń Duży;

8)      Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brudzeń Duży;

9)      ustawie o samorządzie gminnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2018 r. poz. 994).

 

 

 

 

 

Dział II

Rada Gminy

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 3.1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy Brudzeń Duży.

2. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

§ 4. Pracę Rady Gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady Gminy  lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, obowiązki przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 

Rozdział 2

Radni Rady Gminy

 

§ 5.1. Klub radnych rozpoczyna działalność z chwilą podania przez osobę reprezentującą klub lub osobę upoważnioną przez klub informacji na sesji Rady Gminy lub na piśmie złożonym do Przewodniczącego Rady o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.

    2.  Wystąpienie radnego z klubu radnych następuje z chwilą jednostronnego oświadczenia woli radnego o wystąpieniu z klubu lub oświadczenia woli o niewyrażeniu zgody na przyjęte przez klub  zasady reprezentacji klubu.

§ 6. Wójt Gminy udostępnia klubowi radnych pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt biurowy i materiały biurowe w celu organizacji i odbywania spotkań i narad na terenie Urzędu Gminy, jeżeli tematem tych spotkań i narad są sprawy związane z działalnością           i zadaniami Rady Gminy.

§ 7.1. Przewodniczący Rady ustala, w porozumieniu z Wójtem Gminy, zasady odbywania     w Urzędzie Gminy bezpośrednich spotkań mieszkańców Gminy z radnymi.

       2. Zasady, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

       3. Zasady spotkań radnych z mieszkańcami w Urzędzie Gminy powinny uwzględniać ochronę danych osobowych.

§ 8. Przewodniczący Rady może wydać polecenie służbowe pracownikowi Urzędu Gminy wykonującemu zadania organizacyjne, prawne lub inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji rady i radnych, aby interpelacje i zapytania złożone na piśmie przez radnego w Urzędzie Gminy przekazywał niezwłocznie, w jego imieniu, Wójtowi Gminy.

§ 9.1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada Gminy może powołać doraźną komisję rady do zbadania okoliczności sprawy.

      2. Komisja rady, o której mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające           i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady oraz na sesji Rady Gminy.

     3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 10. Radny, w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku z udziałem           w pracach organów gminy, okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie zawierające określenie terminu odbycia sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji rady, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji rady.

§ 11.1. Radny otrzymuje podpisany przez Przewodniczącego Rady dokument potwierdzający pełnienie funkcji radnego i zaświadczenie.

        2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala Rada Gminy.

 

Rozdział 3

Sesja Rady Gminy

 

            § 12.1 Sesją Rady Gminy jest formalnie zwołane przez Przewodniczącego Rady      lub inną uprawnioną osobę, w trybie ustawy o samorządzie gminnym, posiedzenie radnych Rady Gminy.

 2. O zwołaniu sesji Rady Gminy powiadamia się radnych na piśmie, najpóźniej     na 7 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem § 13 ust.1:

1)           za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego, listem poleconym        za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanym na adres zamieszkania lub adres wskazany przez radnego. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli powiadomienie zostało skutecznie nadane najpóźniej 7 dnia przed terminem obrad;

2)           w inny sposób za pokwitowaniem, decyduje data dostarczenia powiadomienia na adres zamieszkania lub na adres wskazany przez radnego;

3)           lub w inny skuteczny sposób.

3.W powiadomieniu o sesji należy podać:

1)           termin rozpoczęcia,

2)           miejsce odbycia,

3)           porządek obrad

- oraz załączyć projekty uchwał, jak również inne niezbędne materiały związane      z porządkiem obrad. Projekt budżetu Gminy na rok kalendarzowy dostarcza się radnym najpóźniej na 7  dni przed sesją.

4. Materiały, o których mowa w ust. 3, w tym szczególnie:

1)           dużej objętości, za zgodą radnego,

2)           których skopiowanie i dostarczenie wiązałoby się z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów, nakładów pracy lub trudnościami technicznymi

- uznaje się za dostarczone, o ile zostały udostępnione radnemu w formie elektronicznej lud do wglądu w  Urzędzie Gminy.

5.W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 lub 3            albo wystąpienia innych nieprawidłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada Gminy w trybie § 19 ust. 2 rozstrzyga, czy sesje kontynuować,     czy wyznaczyć jej nowy termin. Uwagi co do poprawności zwołania sesji mogą zgłaszać radni wyłącznie w punkcie "otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad".

§ 13.1. Wójt Gminy lub co najmniej 4 radnych mogą złożyć wniosek o zwołanie       i odbycie sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za złożony skutecznie, jeżeli zawiera:

1)      proponowany porządek obrad,

2)      projekt uchwał (chyba, że porządek nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały)

- i został dostarczony Przewodniczącemu Rady lub złożony w Urzędzie Gminy       w godzinach urzędowania.

§ 14. Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję w konsultacji     z Wójtem Gminy.

§ 15. Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na liście obecności.

§ 16. Wójt Gminy zapewnia Radzie Gminy obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie wyposażonych                    w odpowiedni sprzęt biurowy pomieszczeń:

1)      dla potrzeb Przewodniczącego Rady;

2)      do odbywania sesji, posiedzeń komisji oraz spotkań radnych z mieszkańcami Gminy;

3)      w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach działalności Rady Gminy.

§ 17.1. Przewodniczący Rady, może przedłożyć Radzie Gminy harmonogram sesji na rok kalendarzowy, nie dłużej jednak niż do końca kadencji Rady Gminy, zawierający przewidywane tematy lub krótkie opisy przedmiotu sesji.

2. Projekt harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 opracowuje Przewodniczący Rady, uwzględniając propozycje komisji rady, radnych, klubów radnych oraz Wójta Gminy. Harmonogram nie jest wiążący.

§ 18.1. Przewodniczący Rady rozpoczyna sesję wypowiadając formułę: "Otwieram sesję Rady Gminy...".

2. W przypadku wystąpienia przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczególności braku wymaganego kworum w trakcie głosowania, przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody, np. zebranie kworum nie jest możliwe, zamyka sesję.

3. Fakt zamknięcia sesji z powodów, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się         w protokole. Sprawy ujęte w porządku obrad, a niezrealizowane, Przewodniczący Rady ujmuje w porządku obrad najbliższej sesji.

§ 19.1. Przewodniczący Rady, po otwarciu sesji, przedstawia porządek obrad,        do którego Rada Gminy na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady lub Wójta Gminy, może wprowadzić zmiany polegające na:

1)      dodaniu nowego punktu do porządku obrad;

2)      zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad;

3)      zmianie kolejności punktów w porządku obrad;

4)      zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.

2.Wprowadzanie zmian, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego, w którym co najmniej 8  radnych opowie się za ich wprowadzeniem.

3. Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jeżeli projekt uchwały został złożony przed sesją, zgodnie z zasadami wnoszenia inicjatyw obywatelskich, a Przewodniczący Rady nie mógł lub odmówił umieszczenia jej w porządku obrad.

4. Porządek sesji Rady Gminy, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty o raporcie o stanie Gminy.

5.Zmiana porządku obrad, w przypadku sesji zwołanej w trybie określonym w § 13, wymaga zgody wnioskodawcy wyrażonej przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2.

§ 20. Rada Gminy, w trybie §19 ust.2, może postanowić o (odroczeniu) przerwaniu sesji i na wniosek Przewodniczącego Rady, o kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 13.

§ 21.1. Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się         oraz zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu poprzedniej sesji, o którym mowa w § 28. Protokół jest udostępniany radnym do zapoznania się nie później niż w ciągu     14 dni od dnia zamknięcia sesji.

2. W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa się w terminie krótszym niż 14 dni, protokół winien być omówiony na sesji w najbliższym możliwym terminie.

3. Na wniosek radnego, protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.

4. Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu,   przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.

5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Radę Gminy jego treść zostaje załączona do protokołu jako tzw. zdanie odrębne.

§ 22.1. Nad sprawnym przebiegiem sesji czuwa przewodniczący obrad wypowiadając zwięzłe i jasne polecenia.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi w przypadku wypowiedzi     nie na temat oraz w sprawie czasu trwania wystąpienia, używając sformułowań typu     "do rzeczy", "proszę kończyć" itp.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze organów Gminy, Przewodniczący Rady może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt w protokole.

§ 23. Przewodniczący Rady prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno poszczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.

2. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły, np. "zamykam dyskusję w tym punkcie". W razie potrzeby, Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, Wójtowi Gminy lub klubowi radnych zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków bądź przygotowanie poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

3. W przypadku, gdy dany punkt obejmuje głosowanie nad uchwałą lub inne czynności - aby je zrealizować Przewodniczący Rady używa odpowiednich, zwięzłych słów formuł, w szczególności "zamykam dyskusję", "przystępujemy do głosowania", "przechodzimy do czytania opinii", "proszę o wyjaśnienie Wójta Gminy".

4. Przed głosowaniem, Przewodniczący Rady stwierdza fakt spełnienia kworum wypowiadając formułę: "stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania, proszę komisję uchwał o przedstawienie wniosku (lub uchwały)".

5. Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia                   i uzasadnienia wniosku formalnego w sprawie sposobu lub porządku głosowania.

6. Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Rady Gminy ...".

§ 24.1. Przewodniczący Rady udziela głosu uczestnikom sesji według kolejności zgłoszeń.

2. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością, w tym szczególnie w sprawie wniosków natury formalnej:  

1)      stwierdzenia kworum;

2)      zmiany porządku obrad;

3)      zakończenia dyskusji;

4)      przejścia do głosowania nad wnioskiem lub uchwałą;

5)      zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

6)      ograniczenia czasu wystąpień;

7)      zarządzenia przerwy;

8)      odesłania projektu uchwały do komisji rady;

9)      ponownego przeliczenia głosów;

10)  przestrzegania ustalonych w Statucie postanowień dotyczących obrad Rady Gminy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymagający rozstrzygnięcia przez Radę Gminy, Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu w dyskusji na przemian głosów "za" wnioskiem i głosów "przeciw" wnioskowi.

 § 25.1. Przewodniczący Rady może uzależnić udzielenie głosu na sesji osobom spośród publiczności, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy, przy czym przepis     § 22 stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący Rady może umożliwić mieszkańcom Gminy obecnym na sesji złożenie skargi lub wniosku do protokołu.

3. Na sesji Rady Gminy, w punkcie, w którym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy i prowadzona jest debata nad tym raportem, Przewodniczący Rady dopuszcza     do głosu formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejności, przed wystąpieniem radnych.

§ 26. Przewodniczący Rady może, po uprzednim ostrzeżeniu, nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się               w protokole.

§ 27. Obsługę administracyjno-techniczną sesji Rady Gminy, polegającą                  w szczególności na:

1)      sporządzeniu zawiadomień o sesji dla radnych i gości zaproszonych               oraz dostarczenie adresatom,

2)      przygotowaniu materiałów na sesję, w tym projektów uchwał i ich dostarczenie radnym,

3)      przygotowaniu sali obrad oraz jej wyposażenia adekwatnie do przewidywanego porządku obrad,

4)      sporządzeniu dokumentacji, w tym protokołu z obrad,

5)      sporządzeniu uchwał podjętych na sesji

- zapewnia Wójt Gminy.

§ 28.1. Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół.

2. Protokół powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji i zawierać         w szczególności:

1)      numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia              i zamknięcia;

2)      oświadczenia Przewodniczącego Rady dotyczące prawomocności obrad, złożone w oparciu o listę obecności podpisaną przez radnych;

3)      stwierdzenie Przewodniczącego Rady o prawidłowości zwołania sesji            oraz zgłoszone przez radnych uwagi w tym zakresie;

4)      odnotowanie faktu sporządzenia protokołu z poprzedniej sesji;

5)      porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, okoliczności odroczenia bądź zamknięcia sesji;

6)      określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców;

7)      treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców;

8)      wykaz uchwalonych uchwał i wniosków wraz z opisem przebiegu głosowania,   z wyszczególnieniem liczby radnych obecnych na sali w trakcie głosowania  oraz sumy głosów "za" , "przeciw" i wstrzymuje się";

9)      inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ocenę ważności przebiegu sesji            i podjęte uchwały;

10)  nazwisko i imię oraz funkcje przewodniczącego obrad;

11)  nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół.

3. Protokół podpisują: przewodniczący obrad oraz osoby sporządzające protokół.

§ 29.1. Do protokołu, o którym mowa w § 28 dołącza się:

1)      listę obecności radnych podpisywaną tuż przed rozpoczęciem sesji;

2)      komplet materiałów dostarczonych radnym wraz z powiadomieniem o sesji   oraz innych materiałów dostarczonych radnym, związanych z przebiegiem sesji;

3)      teksty przyjętych przez Radę Gminy uchwał wraz z protokołem sporządzonym przez komisję uchwał;

4)      złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych;

5)      oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady;

6)      wykaz głosowań zawierający określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn. czy opowiedział się "za" uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, był "przeciw" czy "wstrzymał się" od głosu;

7)      dokumentację wytworzoną w związku z przeprowadzeniem głosowania tajnego (karty do głosowania, protokół z obliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania);

8)      inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.

2. Uchwały podjęte na sesji Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji, Wójtowi Gminy. Wyciągi z protokołu doręcza się gminnym jednostkom organizacyjnym, które o nie wystąpią lub dotyczą      ich działalności.

 

Rozdział 4

Uchwały Rady Gminy

 

§ 30.1. Sprawę rozpatrywaną podczas sesji Rada rozstrzyga podejmując uchwałę    w formie odrębnego dokumentu.

2. W przypadku uchwały o charakterze proceduralnym poprzestaje się                    na odpowiednim odnotowaniu jej w protokole sesji, o którym mowa w § 28.

§ 31.1. Elementy uchwały, o której mowa w § 30 ust. 1:

1)      tytuł, w skład którego wchodzi:

a) nazwa aktu prawnego (uchwała),

b) numer, na który składa się numer kolejnej sesji w kadencji (cyfra rzymska),

kolejny numer uchwały w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały (dwie ostatnie cyfry roku),

c) nazwa organu, który uchwałę wydał,

d) data podjęcia (głosowania),

e) krótkie określenie przedmiotu uchwały;

2)      podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji

- mają charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu                  w głosowaniu na sesji.

2. Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga również korekta eliminująca z podjętej uchwały oczywiste błędy, w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej.

§ 32. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

§ 33. Pod uchwałą Rady Gminy podjętą na sesji, przewodniczący obrad składa własnoręczny podpis. W razie niedającej się usunąć przeszkody, uniemożliwiającej złożenie podpisu pod uchwałą przez przewodniczącego obrad - podpis składa Przewodniczący Rady.

Rozdział 5

Tryb głosowania na sesji Rady Gminy

 

§ 34.  Przewodniczący Rady, przed rozpoczęciem głosowania na sesji stwierdza,  czy jest spełniony wymóg kworum, tj. czy na sali obrad jest obecnych co najmniej            8 radnych.

§ 35.1. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie           i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się "za" uchwałą, kandydaturą    lub wnioskiem, jest "przeciw", czy - o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania - "wstrzymuje się od głosu", dodatkowo sygnalizując sposób głosowania poprzez podniesienie ręki.

2. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno  z listy przez Przewodniczącego Rady,  wypowiada się, czy jest "za" uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest "przeciw", czy - o ile jest to dopuszczalne w procedurze głosowania - "wstrzymuje się od głosu".

3. Rada Gminy może postanowić, iż głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie podpisanych kart do głosowania.

4.Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 36.1. Głosowanie tajne na sesji przeprowadza się przy pomocy odpowiednio przygotowanych  kart do głosowania, zgodnie z ustalonym każdorazowo przez Radę Gminy regulaminem.

2. Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez wglądu innych osób.

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.

4. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia radnym sposób głosowania, w tym szczególnie sposób wypełnienia karty do głosowania                i przeprowadza je, wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcześniej karty do głosowania.

5. Po przeliczeniu głosów publicznie, na sali obrad, przez komisję skrutacyjną, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania, zawierający wyniki głosowania.

§ 37.1. Głosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze,                     bądź zatwierdzeniu kandydatury lub wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów.   W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach, w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź jeden wniosek - wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas,           gdy głosów za uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem jest więcej niż przeciw.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów polega na wyborze                    bądź zatwierdzeniu kandydatury, uchwały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów "za" niż połowa, odpowiednio:

1)           w głosowaniu jawnym:

                  a) liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do głosowania,

                  b) ustawowego składu rady;

   2)     w głosowaniu tajnym:

            a) liczby radnych biorących udział w głosowaniu (którym wydano karty        do głosowania);

            b) ustawowego składu rady.

§ 38.1. W przypadku głosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, Przewodniczący Rady, przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydowanie (lub ogłasza zakończenie zgłaszania kandydatów)      i zarządza głosowanie. Zgoda kandydata może być wyrażona na piśmie lub w inny, niebudzący wątpliwości sposób.

 

Dział III

Komisje Rady Gminy

 

Rozdział 1

Komisje stałe i doraźne

 

§ 39.1. Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ustalonym w uchwale               ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.

2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady lub Wójt Gminy, z zastrzeżeniem § 41 ust. 1 pkt 2.

3. Radny może być członkiem nie więcej niż 3 stałych komisji rady. Ograniczenie nie dotyczy Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

§ 40.1. Komisja rady, wyjątkowo może odbywać posiedzenia wspólnie z innymi komisjami, z zastrzeżeniem § 41. Sposób prowadzenia wspólnego posiedzenia nie może naruszać autonomii komisji, które biorą udział we wspólnym posiedzeniu.

2. Komisja rady może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad innych jednostek samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi              i zawodowymi, o ile jest to związane z realizacją jej zadań.

§ 41.1. Pracami komisji rady kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez komisję rady. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1) ustalenie, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady porządku obrad, terminu oraz zwołanie posiedzenia komisji;

2) wnoszenie, podczas posiedzenia komisji, o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działania komisji;

3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenia członkom komisji niezbędnych materiałów;

4)  ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji rady.

2. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji                         przez przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego, powoływany i odwoływany przez komisję rady.

3. Jeżeli przewodniczący komisji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić swoich funkcji, posiedzenie komisji rady zwołuje Przewodniczący Rady.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady i jego zastępcy         na posiedzeniu komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji.     Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi na to zgodę.

5. Do komisji rady § 27 stosuje się odpowiednio.

6. Komisja rady obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

7. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisja rady ustala we własnym zakresie, działając      w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, a w przypadku nieustalenia tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.

8. Z przebiegu posiedzenia komisji rady sporządza się protokół. § 28 ust. 2 pkt 1       i 5-11 oraz § 29 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 42.1. Przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy, w I kwartale lub w terminie trzech miesięcy od dnia powołania komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dłużej niż do końca kadencji Rady.

2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z działalności komisji.

3. Przewodniczący komisji doraźnej sprawozdanie składa Radzie Gminy                po zakończeniu realizacji powierzonych jej zadań chyba, że ustalenia dokonane w ramach działalności komisji uzasadniają wcześniejsze złożenie informacji na sesji Rady Gminy.

4. Przewodniczący Rady może polecić przewodniczącemu komisji rady zwołanie posiedzenia, jak również złożenie na sesji Rady Gminy sprawozdania z jej działalności.

§ 43. Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

Rozdział 2

Komisja rewizyjna

 

§ 44. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:

1)   na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

      a)  sprawozdania finansowego,

      b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu,

      c)  informacji o stanie mienia Gminy

      - oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi;

3)  przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt. 2, Komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

§ 45.1. Komisja rewizyjna lub zespół kontrolny, o którym mowa w § 48 ust. 3,        w związku z wykonywaną działalnością w jednostce kontrolowanej ma prawo do:

1)  wstępu na jej teren;

2) żądania od kierownika jednostki kontrolowanej uzyskania informacji                     i materiałów;

3)  wykonywania kserokopii i innych dowodów;

4)  żądania od pracowników wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.

2. Komisja rewizyjna, w toku kontroli, może zwrócić się do Wójta Gminy                z wnioskiem o zasięgnięcie opinii wyspecjalizowanej instytucji albo przeprowadzenie badania lub ekspertyzy. Ekspertyza nie może dotyczyć oceny merytorycznej działalności Wójta Gminy.

§ 46.1. Przewodniczący Komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenie komisji             oraz kieruje jej pracą. Przepisy § 12 dotyczące zwołania sesji Rady Gminy stosuje                się odpowiednio, z wyjątkiem terminów.

2.  Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 47.1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia Komisji rewizyjnej niezbędne warunki techniczno-organizacyjne do prowadzenia kontroli.

2.  Komisja rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowiązującego w kontrolowanej jednostce porządku pracy.

§ 48.1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Opinie i wnioski komisji rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Do przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych przewodniczący Komisji rewizyjnej może wyznaczyć zespół kontrolny, składający się z członków Komisji rewizyjnej. 

4. Przewodniczący Rady wydaje członkom Komisji rewizyjnej imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając zakres i przedmiot kontroli. Upoważnienie podlega okazaniu kierownikowi jednostki kontrolowanej.

§ 49.1. Z przebiegu posiedzenia Komisji rewizyjnej sporządza się protokół. § 28  ust. 2 pkt 1 i 5-11 oraz § 29 ust. 1 pkt 1,6 i 8 stosuje się odpowiednio.

2. Niezależnie od protokołu z posiedzenia, Komisja rewizyjna (zespół kontrolny) sporządza protokół z przebiegu kontroli, który podpisują wszyscy członkowie Komisji rewizyjnej (zespołu kontrolnego) biorący udział w czynnościach kontrolnych.

3. Protokół z przebiegu kontroli ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, w tym szczególnie określa:

1)      nazwę i adres jednostki;

2)      imię i nazwisko kierownika;

3)      imiona i nazwiska osób kontrolujących;

4)      przedmiot kontroli;

5)      czas trwania kontroli;

6)      ustalenia faktyczne;

7)      stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości;

8)      stanowisko Komisji rewizyjnej.

4. Do protokołu można załączyć wykorzystane informacje, oświadczenia, materiały lub inne dowody.

5. Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni       od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna do uwag zgłoszonych             przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odnieść się             na piśmie lub w protokole, o którym mowa w ust. 1.

§ 50.1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.

2.  W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela               w Komisji, złoży wniosek o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.

§ 51.1. Przewodniczącego Komisji rewizyjnej powołuje Rada Gminy.

2. Komisja rewizyjna wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków na posiedzeniu komisji.

§ 52.1. Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji rewizyjnej na rok kalendarzowy   w I kwartale tego roku.

2. Plan pracy zawierający:

1) wskazanie jednostki kontrolowanej,

2) zakres kontroli,

3) termin przeprowadzenia kontroli

- stanowi jednocześnie zlecenie dla Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 44                pkt.1

§ 53. W I kwartale roku kalendarzowego lub po upływie okresu, na który Rada Gminy zatwierdziła plan pracy Komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.

§ 54.1. Stanowisko Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 49 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

2. Przewodniczący Komisji rewizyjnej, najpóźniej na 15 dni przed terminem przedstawienia protokołu z przebiegu kontroli na sesji Rady Gminy, przekazuje Wójtowi Gminy i kierownikowi kontrolowanej gminnej jednostki organizacyjnej do wglądu dokumenty, o których mowa w § 49, dotyczące tej kontroli.

§ 55. Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej,  w terminie    30 dni od dnia zatwierdzenia stanowiska, o którym mowa w § 54 ust. 1, informuje Radę Gminy  o działaniach podjętych w związku z jej stanowiskiem.

 

Rozdział 3

Komisja skarg, wniosków i petycji

 

§ 56.1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy:

1)  skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

2)  wniosków;

3)  petycji składanych przez obywateli.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi             i wnioski wnoszone do Rady Gminy ustnie.

§ 57.  Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, Przewodniczący Rady niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia Radę Gminy oraz odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę  lub autora petycji.

§ 58.1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się

protokół. § 28 ust. 2 pkt 1 i 5-11 oraz § 29 ust. 1 pkt 1,6 i 8 stosuje się odpowiednio.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie

 wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:

1)      wystąpić do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej jednostki

 organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska;

2)  zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia;

3)  przeprowadzić czynności kontrolne. § 45, 47, 48 i 49 stosuje się odpowiednio.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej              w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.

§ 59.1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach,                  przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi, wnioski i petycje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji. Przepisy § 12 dotyczące zwoływania Rady Gminy stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminów. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący.

3. Komisja skarg, wniosków i petycji może odbywać posiedzenia cykliczne,          np. w stałe dni tygodnia, miesiąca itp. o stałej godzinie bez formalnego zwołania. Miejsce       i terminy odbywania posiedzeń cyklicznych podaje się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 66 ust. 1.

4. Podczas nieobecności  przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji     lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 60.1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.

2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w Komisji złoży wniosek o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.

§ 61.1. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Gminy.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na posiedzeniu komisji.

§ 62. W I kwartale roku kalendarzowego, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.

 

Dział IV

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 63.1. Rada Gminy może tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy      lub na wniosek co najmniej 100 mieszkańców zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust. 1 może powstać na wyodrębnionej, zamieszkałej przez co najmniej 100 mieszkańców, jednorodnej, ze względu na układ urbanistyczny, części Gminy.

3. Elementem obligatoryjnym, poddawanym konsultacjom społecznym zarządzonym w sprawie powołania jednostki pomocniczej, jest proponowany obszar Gminy, na którym jednostka pomocnicza ma funkcjonować oraz projekt statutu.

4.  Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału           i znoszenia jednostek pomocniczych.

§ 64.  Jednostki pomocnicze, o których mowa w § 63 nie prowadzą gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

§ 65. Członek organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady Gminy i posiedzeniach komisji rady, w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej, na zasadach właściwych dla radnego Gminy.

 

 

Dział V

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych

przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych

 

 

§ 66.1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy            oraz komisji rady podaje się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 3 dni przed sesją lub posiedzeniem komisji rady, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. W przypadku Komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.

3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej,   na której udostępniany będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy.

§ 67.1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji       oraz sporządzenia odpisów i notatek, z zastrzeżeniem § 68.

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:

1) sporządzone protokoły z sesji Rady Gminy;

2) sporządzone protokoły z posiedzeń komisji rady;

3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady Gminy;

4) rejestr wniosków i opinii komisji rady wraz z treścią wniosków i opinii;

5)rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;

6) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójta Gminy.

3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane                w archiwum Urzędu Gminy z zachowaniem RODO i obowiązujących przepisów.

§ 68.1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzenie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy.

2. Sporządzanie odpisów i notatek może polegać na wykonaniu lub uzyskaniu kopii. Zasady sporządzenia kopii ustala Wójt Gminy, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy oraz ponoszone z tego tytułu koszty.   

 

 

 

Dział VI

Przepisy końcowe

 

 

§ 69. Traci moc uchwała nr 7/XXXXII/03 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia

4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Brudzeniu Dużym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 190 poz.4786 z dn. 15 lipca 2003 r.).

§ 70. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-18 14:21:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-23 08:00:48
  • Liczba odsłon: 2810
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411138]

przewiń do góry