Powyższe sprawy załatwiane są w pokoju nr 6

 

     Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym środek transportowy został nabyty.

     Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek został zbyty lub na stałe wycofany z ruchu ( wyrejestrowany ).

     Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych            i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

      Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

     

Zgodnie z art.9 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. Nr 9 poz.31ze zm.) podatnicy podatku od posiadania środków transportowych  są obowiązani z mocy prawa bez wezwania:

      a) składać w terminie do 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek  

          od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według      

          ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od  dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

      b) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na

          powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub

          siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Deklaracje o których mowa, powinny być złożone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe.

       Minister Finansów w Drodze rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2002 r. (Dz.U.Nr 234, poz.1969 z 2002 r.) określił wzór deklaracji DT-1  na podatek od środków transportowych oraz wzór załącznika DT-1/A  do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych.

Wzory dokumentów:

deklaracja DT-1

załącznik DT-1/A do deklaracji

     Podatek płatny jest bez wezwania na rachunek budżetu gminy.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

   Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

   po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w  

   dwóch równych ratach w terminie:

   a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,

   b) do dnia 15 września roku podatkowego – II rata,

   Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

    po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania  

    obowiązku podatkowego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-16 12:07:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-16 12:15:27
  • Liczba odsłon: 1215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411081]

przewiń do góry