Zobacz podgałęzie

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

BRUDZEŃ DUŻY

Kierownik:   ELŻBIETA MROZOWSKA

KONTAKT:

e-mail : bosszem@wp.pl

Poniedziałek od godz. 9.00-17.00

Wtorek - Piątek od godz. 7.30-15.30

w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży

tel. (24) 360 47 38

 

 


 


Informacja o zwrocie kosztów dowożenia  dzieci niepełnosprawnych.


"Zwrot kosztów kształcenia młodocianych" -  dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Wniosek

Formularz

Klauzula

Oświadczenie

 

 


STYPENDIA

Pomoc materialna dla uczniów

Zapraszamy mieszkańców Gminy Brudzeń Duży do składania wniosków o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy rozpoczynających
i kontynuujących naukę w nowym roku szkolnym 2023/2024.


Wnioski  o przyznanie stypendium  prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 września 2023 r.

 

Świadczeniami pomocy materialnej są:

Stypendium szkolne

Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Brudzeń Duży, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • ciężka lub długotrwała choroba
 • wielodzietność
 • brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • alkoholizm lub narkomania
 • rodzina niepełna.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc  złożenia wniosku. Do dochodu nie wlicza się świadczenia 500 plus, 300 plus.

Przykład : jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień.
W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.

Formą stypendium szkolnego może być:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak pokrycie kosztów: nauki języków obcych, płatnych kół zainteresowań
  i innych dodatkowych zajęć o charakterze edukacyjnym;
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w szczególności zakup podręczników szkolnych, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, stroju sportowego oraz pokrycie kosztów udziału w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, takich jak, wyjścia, wyjazdy na wycieczki szkolne, zielone szkoły, do kina, teatru;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych  oraz słuchaczy kolegiów: koszty dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej (koszty biletów), koszty zakwaterowania w internacie, bursie lub na stancji;

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Wnioski o przyznanie stypendium będą dostępne do pobrania w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Brudzeniu Dużym a także w  sekretariatach szkół na terenie naszej Gminy
                                              od dnia 21 sierpnia 2023 roku.

Poprawnie wypełniony formularz prosimy składać w terminie:

od 21 sierpnia 2023 r. do 15 września 2023 r.


 w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym ( pokój nr.7. Urząd Gminy)  
w następujących dniach:

poniedziałek w godzinach  9:00-17:00

wtorek-piątek w godzinach 7:30.-15:30

Kontakt telefoniczny: (24) 360-47-38

 

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

-  w  formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,                 

        -  w  formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Załączniki:

katalog wydatków

Klauzula RODO- pomoc socjalna

oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Oświadczenie o osiągniętych dochodach

Wniosek-stypendium socjalne


INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY  DANYCH
W BIURZE OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BRUDZENIU DUŻYM

 

Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1781) na Inspektora Ochrony Danych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych Duży została wyznaczona Pani Edyta Wasilewska.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: e.wasilewska@kancelaria-wasilewska.pl

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-12 14:14:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-18 10:19:06
 • Liczba odsłon: 5914
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605287]

przewiń do góry