Brudzeń Duży 30-12-2022

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO


Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży działając na podstawie art.5, art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity

Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn, zm./ oraz Uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XLII/301/22 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

 

 

ogłasza

 

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

 

 

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w najlepszy sposób zrealizują założenia dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu przyjęte przez Gminę Brudzeń Duży w ramach „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

 

 

II. Rodzaje zadań

Wśród priorytetowych zadań na rok 2023 przyjętych w „Programie współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” jest zadanie ( Rozdział VI punkt 1):

 - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

 

 

III. Termin realizacji i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: 1 luty – 30 grudzień 2023.

 

1. Środki otrzymanej dotacji mogą by przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego.

 

2. Z dotacji finansowane będą: koszty udziału w rozgrywkach i zawodach, koszty wyjazdów dotyczących współzawodnictwa sportowego Oferentów, koszty szkolenia zawodników, utrzymanie bazy sportowej, koszty ubezpieczeń i wydatków obligatoryjnych związanych z przystąpieniem i udziałem we współzawodnictwie sportowym. Dopuszcza się finansowanie z dotacji zakupu sprzętu sportowego, kosztów księgowych i operacyjnych.

 

3. Wymagany jest wkład własny Oferenta w wysokości co najmniej 5% całkowitego kosztu zadania. Za wkład finansowy uznaje się środki finansowe (własne lub pozyskane z innych źródeł) oraz wkład osobowy (praca społeczna członków lub wolontariuszy).

 

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Rada Gminy Brudzeń Duży przeznaczyła kwotę 95.000 złotych.

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają następujące akty prawne:

 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 305

 z późn. zm./

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2020. poz.1057 z późn. zm./

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

Oferta winna być sporządzona z podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o zadanie.

W celu potwierdzenia, że oferta złożona jest przez osobę uprawnioną (w tym pełnomocnika) należy złożyć dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem potwierdzający prawo do działania w imieniu i na rzecz jednostki.

 

Dodatkowo do oferty należy dołączyć statut jednostki składającej ofertę oraz wykaz zawodników.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość dotacji do wybranej oferty oraz terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiedniej umowie.

 

 

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 19 stycznia 2023 roku do godziny 15.30.

 

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku”.

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

Ustala się następujące kryteria oceny merytorycznej stosowane przy ocenie ofert przez komisje konkursową:

 1. Kryteria formalne:

a) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;

b) ocena terminowości złożonej oferty;

c) ocena kompletności oferty.

 

2.  Kryteria merytoryczne:

 • merytoryczna wartość oferty:

- skala działania (zasięg, znaczenie, liczba osób objętych działaniem);

- celowość realizacji zadania;

- możliwość kontynuacji w przyszłości;

 

 • budżet:

- prawidłowość, przejrzystość i kompletność;

- adekwatność proponowanych kosztów do planowanych zadań;

- proponowany udział środków finansowych Oferenta;

 

 • pozostałe kryteria:

- zasoby osobowe, doświadczenie Oferenta i kwalifikacje osób odpowiedzialnych za wykonanie projektu;

- umiejętność współpracy z innymi partnerami przy realizacji zadania;

- dotychczasowe doświadczenia współpracy Gminy Brudzeń Duży z Oferentem.                                      

 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Gminę w 2023 roku na realizację tego zadania skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie niższej niż w ofercie oraz odrzuceniem części oferty do dofinansowania z powodu ograniczonych środków finansowych.

 

VIII. Zadania zrealizowane w roku poprzednim

W roku 2022 Urząd Gminy Brudzeń Duży realizował zadanie poprzez przyznanie dotacji:

 

- LKS  Wisła Główina–Sobowo                                     w kwocie  88.000,00 złotych

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży, udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla” (rozgrywki piłki nożnej).

 

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie   7.000,00 złotych.

Tytuł zadania publicznego: „Wspólnie możemy więcej” (treningi piłki siatkowej, organizacja gminnych turniejów, udział w rozgrywkach).

W roku 2021 Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym realizował zadanie poprzez przyznanie i rozliczenie dotacji:

 

 1. LKS „Wisła Główina – Sobowo” – w kwocie 60.000,00 złotych.

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży, udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla” (rozgrywki piłki nożnej).

 

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Sikorzanka” – w kwocie 5.000,00 złotych.

Tytuł zadania publicznego: „Razem damy radę” (treningi piłki siatkowej, organizacja gminnych turniejów, udział w rozgrywkach).

 

 

IX. Postanowienia końcowe

Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową. Otwarcie ofert nastąpi

20 stycznia 2023 roku o godzinie 12.00.

 

Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do:

- korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji wysokości innej niż wnioskowana,

- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

 

W załączeniu formularz oferty.

FORMULARZ

 

Brudzeń Duży, 29 grudnia 2022 roku

 

Sporządził:

 

Witold Rogowiecki

Pełnomocnik do spraw promocji gminy

 

Brudzeń Duży, 28.12.2022
 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Ogłoszenie o sprzedaży wozu strażackiego FS LUBLIN, Żuk A06 2,5t
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wycena rzeczoznawcy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Brudzeń Duży 29.08.2022r.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


 

Brudzeń Duży, 28.01.2022r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO


Ogłoszenie : otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
 
Protokół z posiedzenie Komisji Konkursowej z dnia 3 lutego 2022 roku
 
Ogłoszenie
 
Oferta
 
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacji  i rehabilitacji oraz integracji społecznej w 2021 roku.

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży działając na podstawie art.5, art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2020 r. poz. 1057/ oraz Uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XIII/165/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” oraz Uchwale Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XXV/178/21 z dnia 16 marca 2021r zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

 

 

ogłasza

 

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacji  i rehabilitacji oraz integracji społecznej w 2021 roku.

 

 

 

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w najlepszy sposób zrealizują założenia dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu, rekreacji  i rehabilitacji oraz integracji społecznej przyjęte przez Gminę Brudzeń Duży w ramach „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

 

II. Rodzaje zadań

Priorytetowe zadania na rok 2021 przyjęte w „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” obejmują m.in.:

 • Utworzenie miejsca o charakterze niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Brudzeń Duży

 

III. Termin realizacji i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: kwiecień – czerwiec 2021.

 

1. Środki otrzymanej dotacji mogą by przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego.

 

2. Z dotacji finansowane będą: koszty posadowienia urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, wyposażenia obiektu w elementy rekreacyjne typu: ławeczki, kosze na śmieci, oświetlenie. Dopuszcza się finansowanie z dotacji zakupu usług robót montażowych, transportowych i ziemnych na obiekcie.

3. Wymagane jest aby Oferent przedstawił wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania. Za wkład finansowy uznaje się środki finansowe (własne lub pozyskane z innych źródeł) oraz wkład osobowy (praca społeczna członków lub wolontariuszy).

 

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Rada Gminy Brudzeń Duży przeznaczyła kwotę 49800.00 złotych.

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają następujące akty prawne:

 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm./

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2020. poz.1057/

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, rekreacji  i rehabilitacji oraz integracji społecznej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

Oferta winna być sporządzona z podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o zadanie.

W celu potwierdzenia, że oferta złożona jest przez osobę uprawnioną (w tym pełnomocnika) należy złożyć dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem potwierdzający prawo do działania w imieniu i na rzecz jednostki.

 

Dodatkowo do oferty należy dołączyć statut jednostki składającej ofertę oraz wpis do odpowiedniego rejestru.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość dotacji do wybranej oferty oraz terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiedniej umowie.

 

 

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 9 kwietnia 2021 roku do godziny 9:00

 

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań publicznych w 2021 roku”.

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

Ustala się następujące kryteria oceny merytorycznej stosowane przy ocenie ofert przez komisje konkursową:

 1. Kryteria formalne:

a) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;

b) ocena terminowości złożonej oferty;

c) ocena kompletności oferty.

 

2.  Kryteria merytoryczne:

 • merytoryczna wartość oferty:

- skala działania (zasięg, znaczenie, liczba osób objętych działaniem);

- celowość realizacji zadania;

- możliwość kontynuacji w przyszłości;

 

 • budżet:

- prawidłowość, przejrzystość i kompletność;

- adekwatność proponowanych kosztów do planowanych zadań;

- proponowany udział środków finansowych Oferenta;

 

 • pozostałe kryteria:

- zasoby osobowe, doświadczenie Oferenta i kwalifikacje osób odpowiedzialnych za wykonanie projektu;

- umiejętność współpracy z innymi partnerami przy realizacji zadania;

- dotychczasowe doświadczenia współpracy Gminy Brudzeń Duży z Oferentem.                                      

 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez gminę w 2021 roku na realizację tego zadania skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie niższej niż w ofercie oraz odrzuceniem części oferty do dofinansowania z powodu ograniczonych środków finansowych.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową. Wybór ofert nastąpi do dnia 12 kwietnia 2021 roku.

 

Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do:

- korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji wysokości innej niż wnioskowana,

- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

                                                                                              

 

18.03.2021

OFERTA

 

 

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brudzeń Duży działając na podstawie art.5, art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2020 r. poz. 1057/ oraz Uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XIII/165/20 z dnia 3 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

 

 

ogłasza

 

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

 

 

 

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w najlepszy sposób zrealizują założenia dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu przyjęte przez Gminę Brudzeń Duży w ramach „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

 

II. Rodzaje zadań

Priorytetowe zadania na rok 2021 przyjęte w „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” obejmują:

 • wspieranie działalności klubów sportowych oraz stowarzyszeń mających w statucie zapis dotyczący działalności na rzecz sportu i kultury fizycznej, prowadzących działalność na terenie gminy;
 • prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży;
 • udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla.

 

 

III. Termin realizacji i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: luty – grudzień 2021.

 

1. Środki otrzymanej dotacji mogą by przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego.

 

2. Z dotacji finansowane będą: koszty udziału w rozgrywkach i zawodach, koszty wyjazdów dotyczących współzawodnictwa sportowego Oferentów, koszty szkolenia zawodników, utrzymanie bazy sportowej, koszty ubezpieczeń i wydatków obligatoryjnych związanych z przystąpieniem i udziałem we współzawodnictwie sportowym. Dopuszcza się finansowanie z dotacji zakupu sprzętu sportowego, kosztów księgowych i operacyjnych.

 

3. Wymagany jest wkład własny Oferenta w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania. Za wkład finansowy uznaje się środki finansowe (własne lub pozyskane z innych źródeł) oraz wkład osobowy (praca społeczna członków lub wolontariuszy).

 

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Rada Gminy Brudzeń Duży przeznaczyła kwotę 65.000 złotych.

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają następujące akty prawne:

 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póź. zm./

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2020. poz.1057/

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

Oferta winna być sporządzona z podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o zadanie.

W celu potwierdzenia, że oferta złożona jest przez osobę uprawnioną (w tym pełnomocnika) należy złożyć dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem potwierdzający prawo do działania w imieniu i na rzecz jednostki.

 

Dodatkowo do oferty należy dołączyć statut jednostki składającej ofertę oraz wykaz zawodników z miejscem zamieszkania.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość dotacji do wybranej oferty oraz terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiedniej umowie.

 

 

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 12 lutego 2021 roku do godziny 15.30.

 

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku”.

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

Ustala się następujące kryteria oceny merytorycznej stosowane przy ocenie ofert przez komisje konkursową:

 1. Kryteria formalne:

a) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;

b) ocena terminowości złożonej oferty;

c) ocena kompletności oferty.

 

2.  Kryteria merytoryczne:

 • merytoryczna wartość oferty:

- skala działania (zasięg, znaczenie, liczba osób objętych działaniem);

- celowość realizacji zadania;

- możliwość kontynuacji w przyszłości;

 

 • budżet:

- prawidłowość, przejrzystość i kompletność;

- adekwatność proponowanych kosztów do planowanych zadań;

- proponowany udział środków finansowych Oferenta;

 

 • pozostałe kryteria:

- zasoby osobowe, doświadczenie Oferenta i kwalifikacje osób odpowiedzialnych za wykonanie projektu;

- umiejętność współpracy z innymi partnerami przy realizacji zadania;

- dotychczasowe doświadczenia współpracy Gminy Brudzeń Duży z Oferentem.                                       

 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez gminę w 2021 roku na realizację tego zadania skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie niższej niż w ofercie oraz odrzuceniem części oferty do dofinansowania z powodu ograniczonych środków finansowych.

 

VIII. Zadania zrealizowane w roku poprzednim

 

W roku 2020 Urząd Gminy Brudzeń Duży zrealizował zadanie poprzez przyznanie i rozliczenie dotacji:

 

- LKS  Wisła Główina–Sobowo                                     w kwocie  60.000,00 złotych      

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie   5.000,00 złotych.

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe

Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową. Wybór ofert nastąpi do dnia   16 lutego 2021 roku.

 

Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do:

- korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji wysokości innej niż wnioskowana,

- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

 

 

 

W załączeniu formularz oferty.

 

 

Brudzeń Duży, 21 stycznia 2021 roku                                                                                            


 

 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Płocku
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Brudzeń Duży

o rozpoczęciu konsultacji społecznych.

 

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn.zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży.

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami - mapy wskazujące granice tych obszarów.

  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym wspólnoty mieszkaniowe; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji   Gminy Brudzeń Duży.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od   25.06.2018r. do 26 lipca 2018r. w formie:

 1. zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 2.   zbieranie uwag ustnych,
 3. spotkania.

Osoby zainteresowane tematyką objętą   zakresem konsultacji mogą składać uwagi :

1.        w formie pisemnej :

-        drogą korespondencyjną na adres : Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży,

-        za pośrednictwem sekretariatu   w Urzędzie Gminy,

2.        za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: ug_brudzen@interia.pl

3.        ustnie do protokołu w urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 pok.15 lub telefonicznie pod nr telefonu   24 260 40 13 wew. 40 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania interesariuszami rewitalizacji w dniu 02 lipca 2018r. o godz. 15 30 w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży – sala   nr 10   oraz   o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Siecieniu podczas których omówione zostaną metody i wyniki analiz   wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży

Projekty uchwały wraz z załącznikami i formularzami zgłoszeniowymi do pobrania dostępne są:

-        na stronie internetowej Gminy Brudzeń Duży www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl ,

-        w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym – pok.15 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

-        z datą wpływu przed 25.06.2018r. oraz po 26 lipca 2018r .

-        nie podpisane,

-        przesłane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym (za wyjątkiem propozycji, opinii i uwag zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania i debaty z interesariuszami rewitalizacji).

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brudzeń Duży oraz tablicy ogłoszeń.

 

 

Brudzeń Duży, 15.06.2018r.

 

  Projekt
  Zał. nr1
  Zał. nr2
  Zał. nr3
  Zał. nr4
  Zał. nr5
  Zał. nr6
  Zał. nr7
  Formularz
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w PLN

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawy oleju opałowego do szkół na terenie gm. Brudzeń Duży

Dostawy

Przetarg nieograniczony

320 000,00

01.2017

2.

Dostawy kruszyw do remontu dróg na terenie gm. Brudzeń Duży

Dostawy

Przetarg nieograniczony

150 000,00

03.2017

3.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym w ramach zadania wieloletniego realizowanego we współpracy z ZGRP pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego – obniżenie emisji CO2

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

665 000,00

04.2017

4.

Budowa dróg osiedlowych w m. Siecień w ramach zadania wieloletniego pn. Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu – poprawa infrastruktury drogowej

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 000 000,00

05.2017

5.

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gm. Brudzeń Duży w ramach zadania wieloletniego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200 000,00

05.2017

6.

Dowożenie uczniów do szkół i opieka nad tymi uczeniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2017/2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

320 000,00

07.2017

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-19 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-23 12:34:50
 • Liczba odsłon: 48977
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411297]

przewiń do góry