Wójt Gminy Brudzeń Duży

ogłasza otwarty konkurs

dla organizacji pozarządowych działalność w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie jednego klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

1/ wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 22.000 zł

2/ dotacje będą przyznawane półrocznie w kwocie – po 11.000 zł

3/ klub środowiskowy powinien działać przez okres 11 miesięcy, tzn. od 1 lutego 2021 r.                       do 31 grudnia 2021 r., przez pięć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 1800.  Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz w ramach zajęć zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących  w zajęciach dzieci.

4/ oferty należy składać w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 900 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, pokój nr 6. Osobą udzielającą informacji jest                  P. Katarzyna Wrześniewska – Kamińska Tel. 24/ 3604731.Otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2021 r.  o godzinie 1000.

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji / co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

Brudzeń Duży dn. 28.12.2020r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-28 12:30:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-28 14:29:13
  • Liczba odsłon: 900
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411322]

przewiń do góry