----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brudzeń Duży dn. 13.01.2016 r.

INFORMACJA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Brudzeniu Dużym

działając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z poźn. zm./

oglasza:

otwarty konkurs ofert - zadania dofinansowywane przez

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zakresie profilaktyki alkoholowej na 2016 rok

I/ Kampania ,,Liderzy Zdrowia" - prowadzenie dla społeczności lokalnej w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizowanie festynów pro rodzinnych, zajęć w terenie pod kontem rekreacyjno-krajoznawczym.

w konkursie mogą brać udział:

 

1.             Kluby Sportowe z terenu gminy Brudzeń Duży.

2.             Organizacje Pozarządowe działające na terenie gminy Brudzeń Duży.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację zadań Rada Gminy w Brudzeniu Dużym przeznaczyła kwotę:

Ogółem:  12 000,00 zł

Proponowane projekty do zgłoszeń w konkursie:

Warunki przyznania dofinansowania:

1.  Dofinansowanie na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2.             Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację zadań, w ramach profilaktyki uzależnień. Wymagany jest program profilaktyki uzależnień oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania.

3.             Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dofinansowania, o które występuje oferent.

4.             Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o jaką  występuje oferent.

5.             Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje
umowa pomiędzy GKRPA a wybranymi w drodze konkursu oferentami.

6.             Rozpatrywane    będą  wyłącznie    oferty   kompletne    i    prawidłowe,    złożone    według obowiązującego w dniu składania ofert wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

7.             Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na realizację merytorycznych zadań zawartych w ofercie. Srodki finansowe nie mogą być przeznaczone na opłacenie kosztów stałych działalności oferenta realizującego zadanie, zakupy inwestycyjne i roboty remontowe, zakup środków trwałych oraz na pokrycie wierzytelności i zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

8.             Z budżetu GKRPA będą dofinansowane tylko zadania na rzecz społeczności lokalnej.

 

 

Termin i warunki realizacji zadań:

1.              Dofinansowanie zadań przez GKRPA obejmuje realizację zadania i wykorzystanie środków przyznanych na ten cel w okresie od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 31 października 2016 r.

2.              Zadania winny być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z
obowiązującymi standardami i przepisami.

Termin i warunki składnia ofert:

1.  Termin składania ofert: do 15 luty 2016 roku godz. 10:00

2.              Ofertę należy przygotować na formularzu przekazanym w załączniku.

3.              Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Maksymalne dofinansowanie 4.000 zł.

4.              Oferent powinien ująć w projekcie minimum jedno z niżej wymienionych zadań lub inne o podobnej tematyce:

a)              przeprowadzenie Gminnego Dnia Dziecka (rozgrywki sportowe, rajd, festyn prorodzinny)

b)             zorganizowanie halowych rozgrywek piłkarskich dla tzw. dziecięcych i młodzieżowych „dzikich” drużyn z terenu gminy Brudzeń Duży

c)              zorganizowanie minimum 2-dniowego rajdu krajoznawczo-przyrodniczego  np. po  Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.

d)             prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci z terenu gminy Brudzeń Duży.

5.              Oferta powinna zawierać:

- nazwę zadania,

-  szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis
planowanego działania,

-  termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

-  zakładane rezultaty realizacji zadania,

-  liczbowe określenie skali działań przy realizacji zadania,

-  kosztorys ze względu na typ kosztów realizowanego zadania,

-  dodatkowe informacje, które mogą mięć wpływ na ocenę oferty: partnerzy przy realizacji
zadnia,    dotychczasowe    doświadczenie    w    realizacji    tego    typu    zadań,    możliwość kontynuowania programu po zakończeniu umowy, wykorzystanie materiałów i pomocy do realizacji innych zadań w przyszłości, wkład społeczności lokalnej w realizacji zadania, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację zadania, inne informacje uznane jako istotne,

-  dane osoby upoważnionej do składania ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień dotyczących
oferty.

Ponadto oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz opatrzona pieczęcią nagłówkową

Oferty należy składać w sposób uniemożliwiający de kompletację dokumentów z dopiskiem ,, ,,Liderzy Zdrowia - Kampania 2016 " - oferta konkursowa" w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym I piętro pokój nr 17. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie: do 22 lutego 2016 roku.

Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dofinansowania podejmuje Komisja opiniująca powołana przez Wójta Gminy.

Decyzja   o   wynikach   konkursu   ofert   zostanie   zamieszczona   na   stronie   internetowej www.brudzen.pl , niezwłocznie po przyjęciu protokołu z posiedzenia, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

GKRPA po podjęciu decyzji o udzieleniu dofinansowania dla wybranych ofert zawiadomi w formie pisemnej podmioty wybrane do realizacji zadania.

Protokół GKRPA w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji jest podstawa do zawarcia

pisemnej umowy z oferentem, którego oferta została wybrana do realizacji zadania.

 

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

1.  Złożone po terminie

2.             Niekompletne

3.             Dotyczące zadań niezwiązanych z profilaktyką uzależnień alkoholowych.

4.             Złożone przez podmioty nieuprawnione, zgonie z niniejszym ogłoszeniem.

5.             Niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu

6.             W przypadku, gdy jedna oferta obejmuje więcej niż jedno zadanie, którego dotyczy
konkurs.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

1.  Zakres rzeczowy zadania

2.              Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej
dotacji

3.              Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę

4.              Spójność zakresu rzeczowego zadania z warunkami ogłoszenia

5.              Udział środków własnych - minimum 10% ( wartości projektu) wkładu finansowego lub
niefinansowego ( zarówno własnego jak i pozyskanego z innych źródeł)

Dodatkowych informacji udziela:

1.            Pani Katarzyna Wrześniewska - Kamińska  - Sekretarz GKRPA w Brudzeniu Dużym
tel. 24/260 40 81 wew.43

 

 

 wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc

 

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Brudzeń Duży

/-/ Andrzej Dwojnych

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wrześniewska-Kamińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-06 12:48:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Wrześniewska-Kamińska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:29:11
  • Liczba odsłon: 1773
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411360]

przewiń do góry