UCHWAŁY RADY GMINY    KADENCJA 2010-2014


I/1/10 w spr. stwierdzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy w brudzeniu Dużym

I/2/10 w spr. stwierdzenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

 

II/3/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Brudzeń Duży  

 

II/4/10 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy w Brudzeniu Dużym do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą


III/5/10 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
Załącznik  

III/6/11 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy w brudzeniu Dużym

III/7/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brudzeń Duży Nr XXVI/222/09 z dnia 28 grudnia 2009 roku na rok 2010
zal.2iii-7-10.xls
zal.3iii-7-10.xls
zal.4iii-07-10.xls
zal.5iii-7-11.xls
zal.6iii-7-10.xls

III/8/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

IV/9/11 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży

IV/10/11 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 7/XLII/03 Rady Gminy w Brudzeniu DUżym z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy BrudzeńDuży

IV/11/11 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
zal.IV/11/11.doc

IV/12/11 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pod,miotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011rok"

IV/13/11 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Brudzeń Duży

IV/14/11 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy Brudzeń Duży
zal.nr2iv-14-11.doc

IV/15/11 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym

V/16/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brudzeń Duży na 2011 rok
budzet_opis_2011.doc
budzet_do_wpisywania.xlsV/18/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr 143/XVI/2000 z dnia 15 września 2000r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

V/19/11 w sprawie zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z d...
zalv-19-11.docx

V/20/11 w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

V/21/11 w sprawie uchwalenia "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych gminy Brudzeń Duży na 2011 rok"

V/22/11 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2011 rok"
zal.v-22-11.docxV/24/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Brudzeń Duży

V/25/11 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w ...
zal.nr1v-25-11.doc
zal.nr2v-25-11.doc

VI/27/11 zmieniająca uchwałę Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
zal.1-vi-27-11.xls
zal.2-vi-27-11.xls
zal.3-vi-27-11.xls
zal.4-vi-27-11.xls
zal.5-vi-27-11.xlsx
zal.6-vi-27-11.xls

VI/29/11 w sprawie nabycia gruntów pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej - minnej nr 290310 w Będkowo Kościelne - Brudzeń Duży

VI/30/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Brudzeń Duży, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży

VI/31/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Bezpieczna Rodzina na lata 2011 - 2013
zal.vi-31-11.doc

VII/37/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń DUży na lata 2001-2018

VII.39.11 zmieniająca uchwałę budżetową Br V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
zal1vii-39-11.xls
zal3vii-39-11.xls
zal.5vii-39-11.xlsx

VIII/41/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.

VIII/42/11 w sprawie absolutorium dla wójta Gminy w brudzeniu DUżym za 2010r.

VIII/43/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

VIII/45/11 zmieniająca uchwałę budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
zal.viii-45-11.xlsx

VIII/47/11 zmieniająca uchwałę budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 2011r.
zal.viii-47-11.xls

VIII/48/11 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Parzeń II, na rzecz użytkownika wieczystego.

VIII/49/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów st wł. gminy.

VIII/50/11 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

VIII/53/11 w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Brudzeń Duży
zal.nr1-viii-53-11.pdf

VIII/54/11 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brudzeń na lata 2011-2016
zal.viii-54-11.doc

VIII/55/11 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały ust. wys. ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Brudzeń Duży którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym org. przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

VIII/56/11 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia na sesji RG swojej opini o zgłoszonych kandydatach na ławników

IX/57/11 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015

IX/59/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku nr 24, połozonym w miejscowosci karwosieki noskowice, stanowiacym własnośc komunalną Gminy brudzeń Duży.doc

IX/60/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 24, położonym w miejscowości Karwosieki Noskowice, stanowiącym własność komunalną Gminy Brudzeń Duży

IX/65/11 zmieniająca uchwałę budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
zal.ix-65-11.xls

IX/66/11 zmieniająca uchwałę budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
zal.ix-66-11.xls

IX/67/11 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/273/10 z nida 07 czerwca 2010r. RG w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Brudzeń

X/70/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r
zal.uchw.x-70-11.xls

XI/71/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

XI/72/11 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy

XI/73/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012

XI/74/11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

XI/75/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.doc
zal.1xi-75-11.pdf
zal.2xi-75-11.pdf
zal.3xi-75-11.pdf
zal.4xi-75-11.pdf

XI/76/11 w sprawie opłaty targowej

XI/77/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012

XI/78/11 w sprawie utworzenia Przedszkola Samorząd. w Sikorzu, na podstawie projektu "Przedszkole Akademią Wiedzy i Umiejętności" finansowanego z Europejsckiego Funduszu Społecznego na sumę 682330zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zal.1xi-78-11.pdf
zal.2xi-78-11.pdf

XI/79/11 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

XI/80/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Indywidualizacjia nauczania w Gminie Brudzeń Duży" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

XI/81/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działań nr ewid. 124/4 we wsi Główina
zal.1xi-81-11.pdf
zal.1xi-82-11.jpg

XI/83/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów poł. w miejscowości Bądkowo Jeziorne gm. Brudzeń
zal.1xi-83-11.jpg

XI/84/11 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały RG w Brudzeniu Dużym Nr XXVII/237/10 z dnia 18 lutego 2010r. dot. wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne
zal.1xi-84-11.pdf
zal.2xi-84-11.pdf

XI/85/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r
zal.xi-85-11.xls

XII/86/11 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011

XIII/88/11 uchwała budżetowa Gminy Brudzeń Duży
zal.xii-88-11.xls
budzetxiii-88-11.doc
autopoprawka88.xls
Wyjaśnienie do autopoprawki

XIII/89/11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012-2023
zal.1axiii-89-11.pdf
zal.1bxiii-89-11.pdf
autopoprawkaxiii-89-11.doc
objasnieniaxiii-89-11.doc
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

XI/85/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11

XII/86/11 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11

XII/87/11 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2011-2018

XII/88/11 Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2012

XIII/91/11 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę gruntów

XIII/92/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży

XIII/93/11 w sprawie zmiany Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
 
XIII/96/11 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok"

XIII/97/11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 
XV/108/12 zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
 
XVI/113/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży

XVI/114/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy brudzeń Duży w 2012 roku

XVI/116/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Parzeń

XVI/115/12 w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
zal.xvi-115-12.docx

XVI/117/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

XVI/118/12 w sprawie powszechnej ogólnodostępności zabytkowego parku w Brudzeń Dużym realizowanego w ramach projektu p.n. "Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Brudzeń Duży" zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
Załącznik

XVII/119/12 w sprawie rezygnacji z realizacji inwestycji pn. "Modernizacja drogi gminnej Biskupice - Siecień".

XVIII/120/12 w sprawie przystąpienia Gminy Brudzeń Duży do realizacji projektu systemowego "Aktywna integracja w gminie Brudzeń Duży".

XVIII/121/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym.
zalaxviii-121-12.xls
zalbxviii-121-12.xls

XVIII/122/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sikorzu.

XVIII/123/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym.

XVIII/124/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Siecieniu.

XVIII/125/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.doc

XVIII/126/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012-2027.
Załącznik

XVIII/127/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011.

XIX/128/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w brudzeniu Dużym nr XVIII/125/12 z dnia 17 maja 2012r.

XIX/129/12 w sprawie uchwały nr XVIII/126/12 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 17 maja 2012r.

XIX/130/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 17 maja 2012r.

XIX/131/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

XIX/132/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012-2027.
Załącznik

XIX/133/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11
Załącznik

 

XX/139/12 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości nieruchomości gruntowej w miejscowości Główina

 

XX/140/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Główina

  XXI/142/12 w sprawie okręgów wyborczych

  XXI/142/12 Uzasadnienie

zal1.xxi-142-12.doc

zal3.xxi-142-12.doc

zal2i4.xxi-142.pdf


XXI/143/12 w sprawie nadania imienia Gustawa Zielińskiego - Szkole Podstawowej w Sikorzu


XXI/144/12 zmieniająca uchwałę 


XXI/146/12 w sprawie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży, Badkowo Kościelne i części miejscowości Brudzeń Mały


XXI/147/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży"


xxi-149-2012.doc
zal.xxi-149-2012.xls


XXII/154/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne i części miejscowości Brudzeń Mały


XXII.155.12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży.doc
xxii-155-12.pdf


XXII/157/12 w sprawie obwodów głosowania
uzasadnieniexxii-157-12.doc
zal.1.xxii-157-12.doc

zal.2.xxii-157-12.pdf
 

xxii-159-12.pdf


XXII/160/12 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.


xxiii-161-12.pdf


xxiii-162-12.pdf


xxiii-163-12.pdf


XXIII/164/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013rok.


xxiii-165-12.doc


xxiii-166-12.doc


xxiii-167-12.pdf


xxiii-168-12.docx


xxii-172-12.pdf


xxii-173-12.pdf


xxiv-175-12.pdf


xxiv-176-12.pdf


xxiv-177-12.pdf


xxiv-178-12.pdf


xxvi-182-12.doc


XXV/183/12 w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019".
pos_brudzen_duzy_aktualizacja.doc
prognoza_programu_ochrony_srodowiska_dla_gminy_brudzen_duzy.doc


XXV/184/12 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży


xxv-186-12.pdf


xxv-185-12.docx zal.xxv-185-12.rar


xxv-187-12.docx
zal1.xxv-187-12.pdf
zal2.xxv-187-12.pdf


xxv-188-12.pdf


XXV/189/12 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych.

xxvi-190-13.docx

xxvi-191-13.docx

xxvi-192-13.docx

xxvi-193-13.docx

xxvi-194-13.doc

xxvi-195-13.doc

xxvi-196-13.doc

xxvi-197-13.doc

xxvi-198-13.doc
zal1.xxvi-198-13.pdf
zal2.xxvi-198-13.pdf

xxvi-199-13.doc


XXVII/200/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.


xxvii-204-13.doc
zal.1xxvii-204-13.pdf
zal.2xxvii-204-13.pdf


xxvii-206-13.doc


xxvii-207-13.doc


xxviii-209-13.doc
zal.xxvii-209-13.rar


xxix-214-13.doc
zal.xxix-214-13.rar


xxix-215-13.doc


xxx-218-13.doc
zal.xxx-218-13.rar


xxx-219-13.doc


xxxi-220-13.doc

 

xxxi-221-13.doc

 

xxxi-222-13.doc
 

xxxi-223-13.doc
zal.xxxi-223-13.rar


xxxi-225-13.doc


xxxi-226-13.doc


xxxii-227-13.doc
zal.xxxii-227-13.rar


xxxii-228-13.doc


  XXXIII/229/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


XXXIII/230/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.


XXXIII/231/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.


XXXIII/232/13 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.


XXXXIII/237/13 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne i części miejscowości Brudzeń Mały w zakresie działki Nr ewid. 68 w obrębie Bądkowo Kościelne.


xxxiii-238-13.doc


 

XXXV/241/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brudzeń Duży. 


XXXV/243/13 Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2014.


XXXV/245/13 w sprawi e: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Bezpieczna Rodzina na lata 2014 -   2018 .  

zal.xxxv.245.13.doc
 
  Uchwała XXXV/246/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 110 w Bądkowie Jeziornym i działek Nr ewid. 9, 44, 45 w Bądkowie Kościelnym.
  zal.nr.1_xxxv-246-13.pdf
 
zal.xxxv-250-13.rar


xxxv-250-13.doc


xxxvi-253-14.doc


xxxvi-254-14.doc


xxxvi-255-14.doc


xxxvi-256-14.doc


uchwala.xxxvii.257.14.2014-02-24.pdf


xxxvii-259-14.doc


uchwala.xxxvii.260.14.2014-02-24.pdf


xxxvii-261-14.docx
zal.xxxvii-261-14.rar


xxxvii-262-14.doc


xxxvii-263-14.doc


uchwala.xxxvii.264.14.2014-02-24.pdf


XXXVII/269/14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 2014-2033.
xxxvii-269-14.docx
xxxvii-269-14_1.pdf
xxxvii-269-14_3.pdf


xxxviii-270-14.doc


XXXIV/271/14 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Brudzeń Duży do stanu faktycznego.Uchwała XLI/274/14 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brudzeń Duży.  

 

 xli-276-14 zmieniająca uchwałę budżetową.

 dochody_xli-276-14.pdf

 wydatki_xli-276-14.pdf

 

XLII/279/14.


XLII/280/14.


xlii-282-14.doc
zal.xlii-282-14.rar


uchwala.xliii.284.14.2014-09-11.pdf


uchwala.xl_iii.287.14.2014-09-11.pdf


xliii-290-14.docx
zal.xliii-290-14.rar


xliii-291-14.doc
zal.xliii-291-14.rar


XLIV/292/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


XLIVl/293/14 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2015 rok.


XLIV/294/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok


XLIV/295/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 99 położonej w miejscowości Murzynowo.
zal.xliv-295-14.pdf


XLIV/296/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/289/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 11 września 2014r.

 

XLIV/297/14 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw gruntów z dotychczasowycmi dzierżawcami.

 

XLIV/298/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Izabelin


XLIV/299/14 w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2033.
zal.wpf.xliv-299-14.pdf

  zal.wyk.xliv-299-14.pdf


XLIV/300/14 zmieniają ca uchwałę budżetową.

  zal.xliv-300-14.xls


  XLIV/301/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brudzeń Duży

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-28 09:51:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 09:50:40
  • Liczba odsłon: 4721
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411189]

przewiń do góry