Zarządzenia Wójta Gminy kadencji 2018-2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
284/22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się  o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego
 
283/22 w sprawie zatwierdzenia konkursów  na stanowisko dyrektora  szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
 
282/22 w sprawie zmiany budżetu
 
280/22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
 
279/22 w sprawie zmiany budżetu
 
278/22 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
 
277/22 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
 
276/22 w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
 
275/22 w sprawie zmiany budżetu
 
274/22 w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunków dochodów przeznaczanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy.
 
273/22 w sprawie zmian w budżecie
 
272/22 w sprawie zmiany budżetu
 
271-22 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym za 2021 rok.
 
270/22 w sprawie zmiany budżetu
 
269/22 w sprawie upoważnienia pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ wypłaty świadczenia każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy”
 
268/22 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ wypłaty świadczenia każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy”
 
267/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania czynności związanych z naborem na stanowisko do spraw ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.
 
266/22 w sprawie zmiany budżetu
 
265/22 w sprawie zmiany budżetu
 
264/22 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym
 
263/22 w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup samochodu dla OSP Sikórz
 
262/22 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym
 
261/22 w sprawie zmiany budżetu
 
260/22 w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2021r.
 
259/22 w sprawie upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przyznanego obywatelowi Ukrainy”
 
258/22 w sprawie upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przyznanego obywatelowi Ukrainy”
 
257/22 w sprawie upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przyznanego obywatelowi Ukrainy”
 
256/22 w sprawie upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przyznanego obywatelowi Ukrainy”
 
255/22 w sprawie upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przyznanego obywatelowi Ukrainy”
 
254/22 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot.  „ jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przyznanego obywatelowi Ukrainy”
 
253/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania czynności związanych z naborem na stanowisko do spraw pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.
 
252/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania czynności związanych z naborem na stanowisko do spraw ochrony przyrody i mienia gminnego w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.
 
251/22 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat obowiązujących w 2022 roku za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 
250/22 w sprawie zmiany budżetu.
 
249/22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania czynności związanych z naborem na stanowisko do spraw ochrony przyrody i mienia gminnego w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.
 
248/22 w sprawie zmiany budżetu
 
246/22 w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru ofert w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
 
244/22 w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2022.
 
243/22 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Brudzeń Duży-jednostki samorządu terytorialnego na 2022 r
 
242/22 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 - 2033
 
 
240/22 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ Dodatku osłonowego”
 
239/22 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań dot. „ Dodatku osłonowego”
 
236/21 w sprawie zmiany budżetu
 
235/21 w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych
 
234/21 w sprawie: przyjęcia Regulaminu wypożyczenia przyczepek samochodowych w PSZOK Gmina Brudzeń Duży.
 
233/21 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
231/21 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.
 
230/21 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
 
229/21 w sprawie zmiany budżetu
 
227/21 W sprawie: projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
 
225/21 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.
 
224/21 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Brudzeniu Dużym powołanego do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
 
223/21 w sprawie zmiany budżetu
 
222/21 w sprawie zmiany budżetu
 
221/21 w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Brudzeń Duży
 
220/21 w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych
 
219/21 w sprawie zmiany budżetu
 
218/21 w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości
 
217/21 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach na terenie Gminy Brudzeń Duży i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Brudzeń Duży
 
216/21 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
 
215/21 w sprawie powołania IODO w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży
 
214/21 w sprawie zmiany budżetu
 
213/21 w sprawie ustalenia procedury kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży
 
212/21 w sprawie przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 1 półrocze 2021r.
 
211/21 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej
 
210/21 w sprawie zmiany WPF

209/21 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne.

208/21 w sprawie wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Brudzeń Duży
 
207/21 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności
 
206/21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
204/21 w sprawie zmiany budżetu
 
203/21 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlicy wiejskiej w Siecieniu.
 
202/21 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2024
 
201/21 w sprawie zmiany budżetu
 
200/21 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania  dofinansowania do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
199/21 w sprawie zmiany budżetu.
 
198/21 w sprawie zmiany budżetu.
 
197/21 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.
 
196/21 w sprawie aktualizacji zasady (polityki) rachunkowości.
 
195/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej wyboru ofert w konkursie na realizacje zadań publicznych w spierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacji i rehabilitacji oraz integracji społecznej w 2021 roku.
 
194/21 w sprawie zmiany budżetu
 
193/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym za 2020 rok.
 
192/21 w sprawie zmiany budżetu
 
191/21 w sprawie zmiany WPF
 
190/21 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2020r.
zal.zarz._nr._190-21.rar
 
189/21 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 
188/21 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych".
 
187-21 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli
 
186-21 w sprawie powołania komisji przetargowej
 
185-21 w sprawie zmiany budżetu
 
184/21 w sprawie instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR
 
183-21 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2
 
182-21 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
 
181-21 w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru ofert w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.
 
180-20 w sprawie powołania reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży do wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK
 
179-21 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrożenia PPK w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży
 
178-21 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej
 
177-20 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Brudzeniu Dużym do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

176-21 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej
zal.zarz._176-21.pdf

175-21 w sprawie: przyjęcia planu finansowego  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2021
zarz.zal.nr.1_175-21.xls
zarz.zal.nr.2_175-21.xls
 
174-21 w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Brudzeń Duży-jednostki samorządu terytorialnego na 2021 r
zarz.zal.nr.1_174-21.pdf
zarz.zal.nr.2_174-21.pdf
 
173-20 w sprawie zmiany WPF
 
172-21 w sprawie zmiany WPF
 
171-21 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania Zadania nr 2: Przebudowa SUW - wykonanie nowego układu technologicznego oraz Zadania nr 3: Przebudowa SUW - wykonanie rurociągów technologicznych zewnętrznych, zbiornik retencyjny.
zal.zarz.nr.171-21.docx
 
170-21 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Brudzeniu Dużym
 
168-20 w sprawie zmiany w WPF
 
167/20 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy  opału dla szkół i dla Urzędu Gminy
 
166/20 w sprawie zmiany w budżecie
zal.a_zarz.nr._166-20.pdf
zal.b_zarz.nr._166-20.pdf
zal.c_zarz.nr._166-20.xls
 
164/20 w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Brudzeń Duży
 
163/20 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania Zadania nr 1 – Budowa studni głębinowej nr 5
zal.zarz.163-20.docx
 
162-20 w sprawie zmiany w budżecie
zal_zarz._162-20.rar
 
161-20 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.
 
160-20 w sprawie zmiany w budżecie
zal.zarz._160-20.pdf
 
159/20 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej
zal.zarz._159-20.rar
 
158-20 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
157/20 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji.
 
155-20 w sprawie: projektu uchwały budżetowej
zal.zarz.nr_155-20.rar
 
154-20 w sprawie: projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
objasnienia_zarz.nr.154-20.docx
zal.nr.1_zarz.nr.154-20.pdf
zal.nr.2_zarz.nr.154-20.pdf
 

Zarz. 153-20 w sprawie zmiany budżetu

za.nr.1_zarz._153-20.pdf
za.nr.2_zarz._153-20.pdf
za.nr.3_zarz._153-20.xls
 
zarz. 152-20 w sprawie : uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym  Nr 149/20 z dnia 29 listopada 2020 r
 
151-20 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Brudzeń Duży
 
150-20 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.

zarz. 149-20 w sprawie zmiany budżetu

zal.nr.1_zarz.149-20.pdf

zal.nr.2_zarz.149-20.pdf

zal.nr.3_zarz.149-20.xls

 

147-20 w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Brudzeń Duży w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

146-20 w sprawie nadania Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.

 

 

 

140-20 w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok

zarz. 139-20 w sprawie zmiany budżetu
zal.nr.3_zarz.139-20.pdf
zal.d_zarz.139-20.pdf
zal.w_zarz.139-20.pdf
 
zarz. 136-20 w sprawie zmiany budżetu
zal.nr.1_zarz.136-20.pdf
zal.nr.2_zarz.136-20.pdf
zal.nr.3-6_zarz.136-20.xls
 
zarz. 133-20 w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu  niepełnosprawnych  uczniów, dzieci, młodzieży i opiekunów do przedszkoli, szkół i ośrodków
 
Zarządzenie 132/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.132-20_wydatki.pdf
zarz.nr.132-20_dochody.pdf
 
Zarządzenie 130/20 w sprawie: z przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
zalaczniki_zarz._130-20.rar
 
Zarządzenie 129/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.129-20_wydatki.pdf
zarz.nr.129-20_dochody.pdf

Zarz. 127-20 w sprawie: wprowadzenia regulaminu porządku domowego w budynkach stanowiącym własność Gminy Brudzeń Duży.

Zarządzenie 124/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.124-20_wydatki.pdf
 
zarz._122-20w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie 121/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.121-20_wydatki.pdf
zarz.nr.121-20_dochody.pdf

 
 
Zarządzenie 119/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.119-20_wydatki.pdf
zarz.nr.119-20_dochody.pdf
 
Zarządzenie 118/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.118-20_wydatki.pdf
zarz.nr.118-20_dochody.pdf
 
Zarządzenie 117/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.117-20_wydatki.pdf
zarz.nr.117-20_dochody.pdf
 
zarz. 116/20 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania  form doskonalenia  nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie  pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia od nauczycieli w 2020 roku.
 
Zarz/ 113-20 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Brudzeniu Dużym
 
Zarządzenie 112/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.112-20_wydatki.pdf
zarz.nr.112-20_dochody.pdf
 
Zarządzenie 110/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Brudzeń Duży na rok 2020.
zarz.nr.110-20_wydatki.pdf
zarz.nr.110-20_dochody.pdf
 
  zarz.108-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 zal.nr.1_zarz.108-20.pdf
 zal.nr.2_zarz.108-20.pdf
 zal.nr.3_zarz.108-20.xls
 
 zarz._106-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 zal.nr.1_zarz._106-20.pdf
 zal.nr.2_zarz._106-20.pdf
 zal.nr.3_zarz._106-20.xls
 
  zarz._105-20w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Brudzeń Duży, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Brudzeń Duży, w części dotyczącej tzw. „wkładów własnych”.
 
 zarz.103-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 zal.nr.1_zarz.103-20.pdf
 zal.nr.2_zarz.103-20.pdf
 zal.nr.3_zarz.103-20.xls
 
  zarz.nr_101-20 w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2019r.
  sprawozdanie_101-20.rar
 
 
 
 
 
  98-20 w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla  terenów części działki Nr ewid. 419/2 w miejscowości Siecień.
  zal.zarz._98-20.doc
 
  96-20 w sprawie określenia  terminów  przeprowadzenia   postępowania rekrutacyjnego i  postępowania  uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych  przedszkoli  i oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole podstawowej  i  klas  pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
 
 zarz.97-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 zal.nr.1_zarz.97-20.pdf
 
 zal.nr.1_zarz._93-20.pdf
 zarz.nr._93-20 Zmiany w uchwale budżetowej.
 
  88-20 w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Brudzeń Duży.
 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia  publicznego  dotyczącego dostawy oleju grzewczego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży  i Urzędu Gminy.
 
  85-19 w sprawie uzgodnienia  wysokości  opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.
 
  80-19 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
  73-19 w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
  63-19 Zmieniające Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 maja 2011r. „W sprawie powołania  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”(z późn. zm.).
 
 
  48-19 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
 
  41-19 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 102/08 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 maja 2008 r.
 
  38-19 w sprawie udzielenia upoważnienia dla starszego specjalisty pracy socjalnejkoordynatora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.
 
  37-19 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.
  
 36-19 w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych.
 
  35-19 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki  Publicznej w Brudzeniu Dużym.
  zal.nr.1.zarz.nr.35-19.doc
  zal.nr.2.zarz.nr.35-19.doc
  zal.nr.3.zarz.nr.35-19.docx
 
  33-19 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
  32-19 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Gminy Brudzeń Duży służbowych tabletów”.
 
  19-19 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia od nauczycieli w 2019 roku.
 
  18-19 w sprawie: przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia od nauczycieli w 2019 roku.
 
  17-19 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówień publicznych dotyczących dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020.
 
  16-19 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Turza Mała.
 
  15-19 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
.
 
  14-19 w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru ofert w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
 
  9-18 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
  7-18 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy opału dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i Urzędu Gminy .
 
   6-18 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
 
  260-18 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
  259-18 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 
 
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data dodania: 2020-06-10 08:15:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 08:10:23
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data dodania: 2022-01-21 09:13:31
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 08:10:23
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-10 09:15:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-25 08:10:23
 • Liczba odsłon: 4989
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411158]

przewiń do góry