PODATEK   LEŚNY

- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz.U. z 2019 r., poz. 888)

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie  innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej , będące:

1)      właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust.3;

2)      posiadaczami samoistnymi lasów;

3)      użytkownikami wieczystymi lasów;

4)      posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego .

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie tego obowiązku, a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie, zmianę albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Osoby prawne , jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;  odpowiednio skorygować deklarację w przypadku zaistnienia zmian.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dla  lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Stawki podatku leśnego obowiązujące na terenie Gminy Brudzeń Duży w poszczególnych latach:

 

 

lata

2013

2014

2015

 2016

2017

2018

Średnia cena sprzedaży  1 m3 drewna wg komunikatu Prezesa GUS                     (cena maksymalna)

186,42 zł

 

 

171,05 zł

 

 

188,85 zł

191,77 zł

 

 

 

191,01 zł

 

 

 

197,06 zł

Cena sprzedaży 1 m3 drewna przyjęta przez Radę Gminy

Brudzeń Duży

186,42 zł

 

171,05 zł

 

 

171,05 zł

171,05 zł

 

171,05 zł

 

 

171,05 zł

Stawka podatku leśnego (od 1 ha równowartość 0,220m3drewna)

41,01 zł

 

37,63 zł

 

37,63 zł

37,63 zł

 

 

37,63 zł

 

 

37,63 zł

 

 

lata

2019

2020

2021

 2022

2023

Średnia cena sprzedaży  1 m3 drewna wg komunikatu Prezesa GUS                     (cena maksymalna)

191,98 zł

194,24 zł

196,84 zł

212,26 zł

 

 

 

323,18 zł

Cena sprzedaży 1 m3 drewna przyjęta przez Radę Gminy

Brudzeń Duży

191,98 zł

194,24 zł

196,84 zł

212,26  zł

 

 

323,18 zł

Stawka podatku leśnego (od 1 ha równowartość 0,220m3drewna)

42,2356 zł

42,7328 zł

43,3048 zł

46,6972  zł

 

 

71,0996 zł

 

 

 

Osoby fizyczne płacą podatek leśny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,  natomiast osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej  płacą podatek leśny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego za poszczególne miesiące  do dnia 15 każdego miesiąca przelewem na konto Gminy Brudzeń Duży: w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku o/Brudzeń  numer konta:   88 9042 1042 0550 0374 2000 0020   lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką  u sołtysa.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Formularze obowiązujące od 01.01.2016 r.:

- osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego;

- osoby prawne

Deklaracja na podatek leśny

 

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.:

- osoby fizyczne

informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci._rolnego._lesnego.doc

- osoby prawne

deklaracja_na_podatek_lesny.doc  

 

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.:

- osoby fizyczne

IL- 1 -   Informacja o lasach ,

ZIL-1   - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ,

ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ,

ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

- osoby prawne

DL- 1   -   Deklaracja na podatek leśny ,

ZDL-1   - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ,

ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-16 11:32:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-23 12:35:00
  • Liczba odsłon: 1485
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411135]

przewiń do góry