Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

a)      oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b)      oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c)       numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

d)      przedmiot działalności gospodarczej,

e)      adres miejsca sprzedaży napojów alkoholowych

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenie  wynosi:  do 4,5% oraz piwo - 43,75 zł, od 4,5% do 18%  - 43,75 zł, powyżej 18% - 175,00 zł.

 

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Nr rachunku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Oddział Brudzeń   Nr konta 88 9042 1042 0550 0374 2000 0020

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym     Samodz. St. pracy ds. działalności gospodarczej   – pok. Nr 3

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna:

Pracownik Urzędu Gminy – pok. nr 3 tel. (0-24) 260 40 13

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Brudzeń Duży w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Brudzeń Duży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  Informacje dodatkowe:

1.       Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Brudzeń Duży po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

2.       Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a)      do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo

b)      powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu

c)       powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

-           ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)

-           Uchwała nr 227/XXIV/01Rady Gminy w Brudzeniu Dużym   z dnia 07.11.2001 r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i warunki sprzedaży tych napojów

          Uchwała nr XIV/83/04 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22.03.2004 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

  Wniosek na jednorazowa sprzedaż alkoholu.

  Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-10 09:55:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 05:47:35
  • Liczba odsłon: 1276
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411074]

przewiń do góry