Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

 

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

2. Komunalizacja mienia  -  kompletowanie dokumentacji do wydania decyzji

przez Wojewodę.

3. Gospodarowanie nieruchomościami mienia komunalnego,

1) przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości,

2) przygotowywanie dokumentacji do oddania w użytkowanie wieczyste,

3) przygotowywanie dokumentacji do oddania gruntów w trwały zarząd,

4) naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

5) przygotowywanie przetargów

6) prowadzenie urządzeń księgowych dotyczących opłat użytkowania wieczystego.

4. Podziały nieruchomości - wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału.

5. Przygotowywanie zaświadczeń o prawie pierwokupu.

6. Wydzierżawianie gruntów mienia komunalnego.

1) przygotowywanie umów dzierżawnych,

2) prowadzenie urządzeń księgowych dotyczących opłat.

7. Sprzedaż budynków i lokali stanowiących własność mienia komunalnego.

8. Sporządzanie  sprawozdawczości statystycznej.

9. Realizacja zadań zleconych na podstawie upoważnienia AWRSP do sprzedaży    i wydzierżawiania gruntów:

1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży gruntów AWRSP

w drodze przetargów i prawa pierwokupu,

2) zawieranie umów dzierżawnych  (przetargi  na dzierżawę gruntów, naliczania czynszów, naliczania należności).

10. Z zakresu produkcji zwierzęcej:

1) wydawanie zezwoleń na rozpłodniki,

2) nadzór nad punktami kopulacyjnymi na terenie gminy,

3) przegląd punktów kopulacyjnych,

4) opiniowanie wniosków rolników występujących o ulgi inwestycyjne,

5) przeprowadzanie spisów kwartalnych w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

11. Z zakresu produkcji roślinnej i ochrony roślin:

1) organizowanie szkoleń dla rolników i posiadaczy opryskiwaczy,

2) przeprowadzanie szacunków plonów roślin   i upraw ogrodniczych,

3) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z wykonania zadań ochrony roślin,

4) współpraca z urzędem statystycznym.

 

 

12. Z zakresu leśnictwa:

1) sporządzanie i opiniowanie wniosków na zalesienia gruntów,

2) sporządzanie sprawozdawczości związanej z leśnictwem i zalesianiem,

3) prowadzenie spraw związanych z gospodarką  łowiecką,

4) ochrona i realizacja zadrzewień i zalesień,

5) realizacja "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości".

13. Z  zakresu  ochrony środowiska  naturalnego:

Realizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska naturalnego

i ustawy o odpadach:

1) prowadzenie kontroli w zakładach pod kątem

    - odprowadzania ścieków,

    - poboru wód,

    - ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami,

    - zmniejszenia poziomu hałasu,

    - utrzymania czystości i porządku,

    - składowania i usuwania odpadów.

2) prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych podlegających obowiązkowi wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

3) prowadzenie kontroli w posesjach osób fizycznych po linii :

    - szczelności szamb,

    - wywozu odpadów komunalnych,

    - czystości i porządku.

4) kompletowanie dokumentów do pozwoleń wodno-prawnych, do poboru wód

i odprowadzania wód popłucznych,

5) udział w posiedzeniach komisji oceny oddziaływania na środowisko,

6) ochrona zieleni:

    - prowadzenie kontroli stanu drzew przeznaczonych do wycinki,

    - wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

    - współpraca z organizacją Ligi Ochrony Przyrody.

7) naliczanie kwartalnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość,

8) gospodarka środkami GFOŚ i sprawozdawczość,

9) sprawy rybactwa - pośredniczenie w zakresie odnowy narybku,

10) współpraca z Zarządem Parków Krajobrazowych, Państwową Służbą Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

11) wydawanie pozwoleń przewoźnikom na wywóz odpadów.

 

 

14. Zaopatrzenie wsi w wodę:

1) kompletowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i studni głębinowych:

    - przygotowywanie materiałów do przetargów, zawieranie umów i współpraca      

      z wykonawcami robót,                 

    - współpraca z Wojewódzkim Zarządem Inwestycji i Urządzeń Wodnych

      w zakresie wykonawstwa inwestycji wodnych i dotowania ,

    - nadzór nad eksploatacją urządzeń wodnych na terenie gminy i współpraca z       

      dzierżawcą

    - wydawanie zezwoleń na przyłącza do sieci wodociągowej,

2) udział w posiedzeniach ZUD

15. Prowadzenie spraw związanych  z zabezpieczeniem przed powodzią i usuwaniem jej ewentualnych skutków.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-20 14:04:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 14:05:04
  • Liczba odsłon: 603
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411387]

przewiń do góry