Protokół dotyczący ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 

 

 


 

 

 

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży

ogłasza otwarty konkurs

dla organizacji pozarządowych działalność w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie jednego klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

1/ wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 22.000 zł

2/ dotacje będą przyznawane półrocznie w kwocie – po 11.000 zł

3/ klub środowiskowy powinien działać przez okres 11 miesięcy, tzn. od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przez pięć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 1800.  Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz w ramach zajęć zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących w zajęciach dzieci.

4/ oferty należy składać w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 31 stycznia 2022 r. do godziny 1000 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym w biurze podawczym. Osobą udzielającą informacji jest P. Maria Maraszek tel. 24/ 360 47 20. Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia 2022 r. o godzinie 1200.

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji /co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Brudzeń Duży dn. 29.12.2021r.                                                                 Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży

ogłasza otwarty konkurs

dla organizacji pozarządowych działalność w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie jednego klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

1/ wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 22.000 zł

2/ dotacje będą przyznawane półrocznie w kwocie – po 11.000 zł

3/ klub środowiskowy powinien działać przez okres 12 miesięcy, tzn. od 7 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., przez pięć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 1800.  Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz w ramach zajęć zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących  w zajęciach dzieci.

4/ oferty należy składać w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 03 stycznia 2020 r. do godziny 900 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, pokój nr 6. Osobą udzielającą informacji jest   P. Katarzyna Wrześniewska – Kamińska Tel. 24/ 260-40-23. Otwarcie ofert nastąpi 03 stycznia 2020 r.  o godzinie 1000.

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji / co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Brudzeń Duży dn. 02.12.2019r.                                                                 Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

                                                                                                            /-/ Andrzej Dwojnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

ogłasza otwarty konkurs

 

dla organizacji pozarządowych działalność w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych problematyką uzależnień

1/ wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 20.000 zł

2/ dotacje będą przyznawane półrocznie w kwocie po 10.000 zł

3/ świetlica socjoterapeutyczna lub klub powinny działać przez okres nie krótszy niż 11 miesięcy, tzn. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r., przez sześć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 00 do 18 00 a w soboty od 9 00 do 13 00 .   Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz w ramach zajęć zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących w zajęciach dzieci.

4/ oferty należy składać w terminie do dnia 2 stycznia 2019 r. do godziny 10 00  w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, pokój   nr 17. Osobą udzielającą informacji jest P. Katarzyna Wrześniewska-Kamińska   tel. 260-40-81 wew.43. Otwarcie ofert nastąpi   02.01.2019 r. o godzinie 10 15.

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji / co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Brudzeń Duży dn.30.11.2018 r.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

       Andrzej Dwojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

ogłasza otwarty konkurs

 

dla organizacji pozarządowych działalność w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych problematyką uzależnień

1/ wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 20.000 zł

2/ dotacje będą przyznawane półrocznie w kwocie po 10.000 zł

3/ świetlica socjoterapeutyczna lub klub powinny działać przez okres nie krótszy niż 11 miesięcy, tzn. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r., przez sześć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 00 do 18 00 a w soboty od 9 00 do 13 00 .   Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz w ramach zajęć zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących w zajęciach dzieci.

4/ oferty należy składać w terminie do dnia 2 stycznia 2018 r. do godziny 10 00  w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, pokój   nr 17. Osobą udzielającą informacji jest P. Katarzyna Wrześniewska-Kamińska   tel. 260-40-81 wew.43. Otwarcie ofert nastąpi   02.01.2018 r. o godzinie 10 15.

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji / co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Brudzeń Duży dn.30.11.2017 r.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

       Andrzej Dwojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

ogłasza otwarty konkurs

 

dla organizacji pozarządowych działalność w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych problematyką uzależnień

1/ wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 20.000 zł

2/ dotacje będą przyznawane półrocznie w kwocie po 10.000 zł

3/ świetlica socjoterapeutyczna lub klub powinny działać przez okres nie krótszy niż 11 miesięcy, tzn. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r., przez sześć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 00 do 18 00 a w soboty od 9 00 do 13 00 .   Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz w ramach zajęć zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących w zajęciach dzieci.

4/ oferty należy składać w terminie do dnia 2 stycznia 2017 r. do godziny 10 00  w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, pokój   nr 17. Osobą udzielającą informacji jest P. Katarzyna Wrześniewska-Kamińska   tel. 260-40-81 wew.43. Otwarcie ofert nastąpi   02.01.2017 r. o godzinie 10 15.

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji / co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Brudzeń Duży dn.30.11.2016 r.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

       Andrzej Dwojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

ogłasza otwarty konkurs

 

dla organizacji pozarządowych działalność w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych problematyką uzależnień

1/ wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 18.000 zł

2/ dotacje będą przyznawane półrocznie w kwocie po 9.000 zł

3/ świetlica socjoterapeutyczna lub klub powinny działać przez okres nie krótszy niż 11 miesięcy, tzn. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r., przez sześć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 00 do 18 00 a w soboty od 9 00 do 13 00 .   Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz w ramach zajęć zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących w zajęciach dzieci.

4/ oferty należy składać w terminie do dnia 1 lutego 2016 r. do godziny 10 00                     w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, pokój   nr 17. Osobą udzielającą informacji jest P. Katarzyna Wrześniewska-Kamińska   tel. 260-40-81 wew.43. Otwarcie ofert nastąpi   1.02.2016 r. o godzinie 10 15 .

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji / co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Brudzeń Duży dn.30.12.2015 r.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

       Andrzej Dwojnych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maraszek Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Maraszek Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 14:08:26
  • Liczba odsłon: 1536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411354]

przewiń do góry