RGR.6840.1.2022                                                                     

                                                        WYKAZ  nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży

 PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1899.)

    podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości do zbycia.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

 

Numer

ewidencyjny

nieruchomości.

Oznaczenie w

księdze

wieczystej

 

Powierz

chnia

w ( m2)

 

Przeznaczenie  w miejscowym

planie  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Brudzeń Duży

 

   

 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości w złotych  brutto  

 

 

 

Forma

zbycia

działek

 

1

 2

                3

      4

         5

         6

       7

         

       8

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Turza Mała

 

99/5

 

98/4

 

 

KWPL1P/000

78138/8

 

1333

 

983

 

 

 

 

 

Brak planu. Działki gruntu niezabudowane przeznaczone zgodnie z decyzją Nr 38/2007 o warunkach zabudowy pod budowę budynków mieszkalnych.

 

 

Nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Sąsiedztwo stanowią grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi grunty niezabudowane oraz grunty rolne. Kształt działek regularny, teren płaski.

 

36 039,00 zł.

 

32 103,00 zł.

 

 

 

Przetarg publiczny

ustny nieograniczony

 

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 21.02.2022 r. do 15.03.2022r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, oraz umieszczono na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl  

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.,34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami( t. j. Dz. U. z 2021r. poz.1899) mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do 05.04.2022r. w Sekretariacie Urzędu Gminy.

 

 


RGR.6840.3.2021                                                                     

                                                                                                   WYKAZ  nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży

 PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości do zbycia.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

 

Numer

ewidencyjny

nieruchomości.

Oznaczenie w

księdze

wieczystej

 

Powierz

chnia

w ( m2)

 

Przeznaczenie  w miejscowym

planie  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Brudzeń Duży

 

   

 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości w złotych  brutto  

 

 

 

Forma

zbycia

działek

1

 2

                3

      4

         5

         6

       7

         

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Rochny

Podlasie

 

8/3

 

8/4

 

8/6

 

KWPL1P/000

79365/5

 

1231

 

1226

 

1225

 

 

 

 

Brak planu. Działki gruntu niezabudowane przeznaczone zgodnie z decyzją Nr 30/2020 o warunkach zabudowy pod budowę budynków mieszkalnych.

 

 

Nieruchomość stanowiąca trzy nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Sąsiedztwo stanowią grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi.Kształt działek regularny, teren płaski.

 

27 254,00 zł.

 

27 144,00 zł.

 

27 122,00 zł.

 

Przetarg publiczny

ustny nieograniczony

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 05.10.2021r. do 27.10. 2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym i na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do dnia 23.11.2021r.w Sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

 

Brudzeń Duży, dnia 04.10.2021r.

 


Brudzeń Duży, dnia  20.07.2021r.

WYKAZ   DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY działając na podstawie  art. 35 ust 1 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990.) w związku z Uchwałą Nr XVII/87/96 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 stycznia 1996r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiący własność komunalną Gminy Brudzeń Duży oraz ustalenia ulg i preferencji wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

 

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Obręb

 

 

Nr ewidencyjny

działki

Nr księgi

wieczystej

 

Nr

lokalu

mieszkalnego

 

Powierzchnia

lokalu

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania.

 

Wartość

prawa własności lokalu

w złotych.

 

Wartość

prawa

własności

części

ułamkowej

gruntu

w złotych.

 

 

 

 

Forma

sprzedaży

 

1

 

2

                

3

 

4

 

5

 

                 6

 

                 7

        

        8

 

     9

 

    10

 

1.

 

SOBOWO

 

Budynek zlokalizowany na działce nr 366/7 o pow.0,5155 ha

 

KW

PL1P/00073541/1

 

   4

 

34,00 m2 z częścią

ułamkową gruntu

34/406

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinny. Do lokalu

przynależne jest pomieszczenie pomocnicze narożne od strony północno-wschodnie budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 366/7

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej.

 

37 076,00

 

 

3 454,00

 

 

 

Bezprzetargowo

na rzecz

najemcy

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 21.07.2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, oraz umieszczono na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl 

 


 

RGR.6845.2.2020                                                                                                                                                                                                                             Brudzeń Duży, dnia  10.02.2021r.

                                                                                                         WYKAZ   DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie, art. 35 ust 1 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990) w związku z Uchwałą Nr XVIII/157/00 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 8 grudnia 2000r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w budynku, stanowiącym własność Gminy Brudzeń Duży w miejscowości Brudzeń Duży.

 

 

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Obręb

 

 

Nr ewidencyjny

działek pow.

w m kw.

Nr księgi

wieczystej

 

Nr

lokalu

 

 

Powierzchnia

lokalu

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania.

 

Wartość

prawa własności lokalu

w złotych.

 

Wartość

prawa

własności

części

ułamkowej

gruntu

w złotych.

 

 

 

 

Forma

sprzedaży

 

1

 

2

                

3

 

4

 

5

 

                 6

 

                 7

        

        8

 

     9

 

    10

 

1

 

 

 

 

 

 

Brudzeń

Duży

ul. Toruńska 33

 

Budynek zlokalizowany na działce nr 314/1,315/4 o pow. 1500 m2

KWPL1P/00079369/3

 

 

          4

 

 

 

 

 

 

46,40 m2 z częścią

ułamkową gruntu

4640/15527

 

 

 

 

Nieruchomość

zabudowana

budynkiem

mieszkalnym,

parterowym, wielorodzinnym.

 

W planie miejscowym

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży - teren zabudowany mieszkaniowej

jednorodzinnej.

 

 

 

27 585,00

 

 

 

 

 

 

12 551

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo

na rzecz

najemców

2.

     

        3

33,69 z częścią ułamkową gruntu

3369/15527

20 029,00

  9 113,00

 

3.

 

        2

35,49 z częścią ułamkową gruntu

3549/15527

19 827,00

  9 600,00

 

4.

 

        1

39,69 z częścią ułamkową gruntu

3969/15527

 

22 324,00

10 736,00

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 10.02.2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, oraz umieszczono na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl   Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do dnia 25.03.2021r.w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

 

 


   RGR.6840.2.2020                                                                     

                                                                                                   WYKAZ  nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży

 PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości do zbycia.

 

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

 

Numer

ewidencyjny

nieruchomości.

Oznaczenie w

księdze

wieczystej

 

Powierz

chnia

w ( m2)

 

Przeznaczenie  w miejscowym

planie  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Brudzeń Duży

 

   

 

Opis nieruchomości

 

Cena nieruchomości w złotych  brutto  

 

 

 

Forma

zbycia

działek

1

 2

                3

      4

         5

         6

       7

         

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

TURZA MAŁA

 

99/5

 

99/4,98/5

 

98/4

 

KWPL1P/000

78138/8

 

1333

 

979

 

983

 

 

 

 

Brak planu. Działki gruntu niezabudowane przeznaczone zgodnie z decyzją Nr 38/2007 o warunkach zabudowy pod budowę budynków mieszkalnych i gospodarczych.

 

 

Nieruchomość stanowiąca trzy nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Sąsiedztwo stanowią grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi.Kształt działek regularny, teren płaski.

 

34 394,00 zł.

 

25 489,00 zł.

 

20 864,00 zł.

 

Przetargu publiczny

ustny nieograniczony

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 02.07.2020r. do 24.07. 2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym i na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do dnia 04.08.2020r.w Sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

 

Brudzeń Duży, dnia 02.07.2020r.

 


RGR.6845.1.2020                                                                                                                                                                      Brudzeń Duży, dnia  18.02.2020r.

WYKAZ   DO SPRZEDAŻY

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY działając na podstawie  art. 35 ust 1 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXII/184/2009 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2009r.w sprawie sprzedaży lokali  mieszkalnych w budynku nr 79,położonym w miejscowości Sikórz, stanowiący własność komunalną Gminy Brudzeń Duży.

 

 

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Obręb

 

 

Nr ewidencyjny

działki

Nr księgi

wieczystej

 

Nr

lokalu

mieszkalnego

 

Powierzchnia

lokalu

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania.

 

Wartość

prawa własności lokalu

w złotych.

 

Wartość

prawa

własności

części

ułamkowej

gruntu

w złotych.

 

 

 

 

Forma

sprzedaży

 

1

 

2

                

3

 

4

 

5

 

                 6

 

                 7

        

        8

 

     9

 

    10

 

1.

 

SIKÓRZ

 

Budynek zlokalizowany na działce nr 197 o pow.0,0946 ha

 

KW

PL1P/00116057/5

 

   2

 

22,68 m2 z częścią

ułamkową gruntu

5573/17438 do lokalu

przynależy część budynku gospodarczego o pow.28,40 m2 oraz

część piwnicy

ziemnej o pow.4,65m2

 

 

Nieruchomość

zabudowana

budynkiem

mieszkalnym,

parterowym

murowany oraz

budynek gospodarczy i

piwnica ziemna

 

Zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siecień, Sikórz przyjętym Uchwałą Rady Gminy Brudzeń Duży nr IV/27/07 z dnia 8 marca 2007r. nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

16 657,00

 

 

12 396,00

 

 

 

Bezprzetargowo

na rzecz

najemcy

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 18.02.2020 r. do 11.03.2020r.r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, oraz umieszczono na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl   

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacje Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pokój nr 16 lub tel.(24)260-40-13 wew.42.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.)

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr księgi

wieczystej

 

Nr ewidencyjny

działki

 

 

Powierzchnia

działki

w ha

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego  

 

Cena wywoławcza sprzedaży

nieruchomości

w złotych

(brutto)

 

Termin

zapłaty

 

 

 

 

 

Forma sprzedaży

 

1

 

              2

                

                  3

 

               4

 

                 5

 

                 6

         

                 7

 

          8

 

 

          9

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turza Mała

 

 

PL1P/00076575/9

 

 

 

202

 

 

 

 

 

1,18

 

 

 

Działka gruntu zabudowana budynkiem szkoły,

piętrowy, murowany pz 756 mkw.

powierzchnia użytkowa 1046,70 mkw.

Brak planu miejscowego

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży - teren

przeznaczony na cele oświatowe.

 

166 430,00zł.

 

 

Przed zawarciem

Aktu

notarialnego

 

 

W drodze przetargu   ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 07.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do dnia 20.12.2019r.w Referacje Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pokój nr 16 lub tel.(24)260-40-13 wew.42.

 

 

Brudzeń Duży, 07.11.2019r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY BRUDZEN DUŻY OGŁASZA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAZY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Nieruchomość stanowiącą własność Gminy Brudzeń Duży, zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz.2204 ze zm.)

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

Geodezyjny

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia

działki

w ha

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie miejscowym

zagospodarowania

przestrzennego  

Wartość nieruchomości:

Wartość prawa własności gruntu

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu

 

 

 

Forma zbycia

 

1

 

              2

                

                  3

 

               4

 

                 5

 

                  6

        

                 7

 

                         8

 

 

 

1

 

 

Brudzeń Duży

 

 

183/3

 

 

 

0,5412 ha.

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym

częściowo ogrodzona.

 

W planie miejscowym

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży - teren zabudowany usługowej

celu publicznego.

 

62 238,00 zł.

28 798,00 zł.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

183/4,177/5

 

 

 

0,1561 ha.

 

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem częściowo ogrodzona.

23 415,00 zł.

10 834,00 zł.

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 30.10.2019 r. do 21.11.2019r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl    

Brudzeń Duży, dnia 30.10.2019r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WOJT GMINY BRUDZEN DUŻY OGŁASZA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE   BEZPRZETARGOWEJ

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust 1 i 2,art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz.2204 ze zm.)

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

Geodezyjny

 

Nr ewidencyjny

działki

Nr księgi

wieczystej

 

Powierzchnia

działki

w ha

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego  

 

Wartość

Nieruchomości

(Koszty operatu i podziału)

 

 

 

Forma sprzedaży

 

1

 

              2

                

                  3

 

               4

 

                 5

 

                 6

        

                 7

 

                          8

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Parzeń II

 

1/4

KWPL1P00130026/3

 

 

 

0,0014 ha.

 

 

 

Nieruchomość jest przedmiotem

Zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Brak planu miejscowego

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

  350,00 zł.

  550,00 zł.

  900,00 zł.

 

 

 

W drodze

bezprzetargowej

 

1/3

PL1P/00130026/3

60/3

KWPL1P/000119964/7

 

0,0015 ha.

 

0,0006 ha.

Nieruchomość jest przedmiotem

zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

 

  550,00 zł.

  850,00 zł.

1400,00 zł.

 

W drodze

bezprzetargowej

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od   15.01.2018r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym oraz na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Brudzeń Duży dnia 15.01.2019r.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY BRUDZEN DUŻY OGŁASZA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.121 ze zm.)

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

Geodezyjny

Nr księgi

wieczystej

 

Nr ewidencyjny

działki

 

 

Powierzchnia

działki

w ha

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego  

 

Cena wywoławcza sprzedaży

nieruchomości

w złotych

(brutto)

 

Termin

zapłaty

 

 

 

 

 

Forma sprzedaży

 

1

 

              2

                

                  3

 

               4

 

                 5

 

                 6

        

                  7

 

          8

 

 

          9

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turza Mała

 

 

PL1P/00063399/7

 

 

 

201/2

 

 

 

 

 

 

 

201/3

 

 

 

 

 

0,1720ha

 

 

 

 

 

 

 

  0,1480 ha.

 

 

 

Działki gruntu niezabudowane przeznaczone zgodnie z decyzją nr 6/2012 z dnia 26.03.2012r. o warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz tereny rolne.

Brak planu miejscowego

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

44 588,00

 

 

 

 

 

 

 

43 358,00

 

 

Przed zawarcie

Aktu

notarialnego

 

 

W drodze przetargu   ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 06.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do dnia 16.08.2018 r. w Referacie Rozwoju Gminy i Rolnictwa   – pokój nr 16.

Brudzeń Duży, 06.07.2018r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY OGŁASZA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz.121 ze zm.)

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

Geodezyjny

 

Nr ewidencyjny

działki

Nr księgi

wieczystej

 

Powierzchnia

działki

w ha

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego  

 

Cena wywoławcza sprzedaży

nieruchomości

w złotych

(brutto)

 

 

 

Forma sprzedaży

 

1

 

              2

                

                  3

 

               4

 

                 5

 

                 6

        

                  7

 

                         8

 

 

 

1

 

 

Turza Mała

99/5

 

99/4,98/5

 

98/4

 

PL1P/00078138/8

 

 

  0,1333 ha

 

  0,0979 ha.

 

  0,0983 ha.

 

 

 

 

Działki gruntu nie zabudowane przeznaczone zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz tereny rolne.

Brak planu miejscowego

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

    29.868,00   zł.                     

 

  23.841,00 zł.

 

  20.274,00 zł.

 

 

W drodze przetargu   ustnego nieograniczonego

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od   20.04.2018r. do 11.05.2018r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym oraz na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

 

Brudzeń Duży, dnia 20.04.2018 r.

 

 

 

Brudzeń Duży,12.01.2017 r.

 

 

 

 

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY OGŁASZA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY

 

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j z 2015 r,poz.1774 z późn. zm.).

 

 

 

 

L p

 

     

Obręb

geodezyjny

Nr

ewidencyjny działki  

Nr KW

       

Powierzchnia

Działki

w ha.

  

Opis

Nieruchomości

      

Przeznaczenie

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego

           

Cena sprzedaży nieruchomości w złotych

 

Forma

sprzedaży

               

 

 

1

    2

       3

         4

                5

             6

          7

           8

 

 

1.

 

  Turza     Mała

202

 

 

KWPL1P/00076575/9

  1,18

Działka gruntu zabudowana

budynkiem szkoły podstawowej, piętrowa, murowana pz 756 mkw. Pow. użytkowa 1046,70 mkw.

 

Zgodnie ze stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży – teren

przeznaczony na cele oświatowe.

  194.495,00 zł.

W drodze przetargu

nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od   16.11.2016   do 08.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym oraz na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do dnia   28.12.2016r. w Referacie Rozwoju Gminy i Rolnictwa w Urzędzie Gminy – pokój nr 16.

 

Brudzeń Duży, dnia 16.11.2016 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-08 13:16:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-21 10:44:10
  • Liczba odsłon: 1656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4384581]

przewiń do góry