Protokół

z dnia 30.01.2014 r.

 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub klubu profilaktyki środowiskowej dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Brudzeń Duży.

Komisja rozpatrująca w następującym składzie:

Przewodniczący – Dariusz Reczek

Członek – Mariusz Tyburski

Sekretarz – Katarzyna Wrześniewska – Kamińska

stwierdza, że na konkurs otwarty ogłoszony w dniu 30.12.2013 r. na stronie internetowej Gminy Brudzeń Duży, a także w tutejszym Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń, wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Furtka” z siedzibą w Płocku ul. Żuławska 32, oferta została złożona w dniu 24.01.2014 r., oferta została złożona w terminie na właściwych drukach i dotyczyła treści ogłoszenia.

 

Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Furtka” w Płocku, spełnia następujące wymogi:

Ad  1 Doświadczenie w organizacji i pracy w tego typu placówkach od pięciu lat;

Ad 2 Lokal użyczony od Szkoły Podstawowej w Sikorzu: sala zajęć, aneks kuchenny, sala gimnastyczna, boisko szkolne, sprzęt RTV, akcesoria sportowe;

Ad  3 Wykwalifikowanego pracownika z wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym wczesnoszkolnym, pedagogika wieku dziecięcego oraz przygotowanie zawodowe wraz                               z kwalifikacjami dotyczącymi profilaktyki i socjoterapii.

Ad  4 Wykaz zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i innych wymienionych w załączniku oferty.

Ad  5 Właściwą kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Ad  6 Oferent wykazał możliwość pozyskania środków w wysokości 1.000 zł. Ponadto w 2008 roku Stowarzyszenie zakupiło za środki pozyskane z innych źródeł gry planszowe, którymi dysponuje świetlica w Sikorzu.

Komisja stwierdza, że oferta  spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu bez zastrzeżeń. 

Oferta została rozpatrzona, mimo, że wpłynęła jedna – art.15 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r.                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ i należało uznać ją za właściwą i zawrzeć umowę na prowadzenie Klubu Profilaktyki Środowiskowej w Sikorzu                     od dnia 01.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

 

 Na oryginale podpisy Członków Komisji.

 

_________________________________________________________


Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

ogłasza otwarty konkurs

 

dla organizacji pozarządowych działalność w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej lub klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych problematyką uzależnień

1/ wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 18.000 zł

2/ dotacje będą przyznawane półrocznie w kwocie po 9.000 zł

3/ świetlica socjoterapeutyczna powinna działać przez okres nie krótszy niż 11 miesięcy, tzn. od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r., przez sześć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 00 do 18 00 a w soboty od 9 00 do 13 00 .  Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz w ramach zajęć zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących w zajęciach dzieci.

4/ oferty należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2014 r. do godziny 9 00 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, pokój  nr 5. Osobą udzielającą informacji jest P. Katarzyna Wrześniewska-Kamińska  tel. 260-40-81wew 43. Otwarcie ofert nastąpi  30 stycznia 2014 r. o godzinie 9 10 .

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji / co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Brudzeń Duży dn.30.12.2013 r.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

     Andrzej Dwojnych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wrześniewska-Kamińska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-14 10:49:02
  • Liczba odsłon: 1574
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411234]

przewiń do góry