Wnioski


 

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE ODBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH

OBOWIĄZEK WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

           Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brudzeń Duży są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać:

 - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- numer REGON,o ile przedsiębiorca taki posiada,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

        Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł ( Uwaga – opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, który w dniu wejścia w życie ustawy /1 stycznia 2012 r./ posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści :

Oświadczam, że:

1)    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2)     znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

  1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
        Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy Brudzeń Duży  utworzy z dniem 1 stycznia 2012 r.

WAŻNE!!

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.


Wniosek
Oświadczenie


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-03 10:04:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 16:20:35
  • Liczba odsłon: 1267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411353]

przewiń do góry