Sprawozdanie z realizacji Programu  Współpracy Gminy Brudzeń Duży z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego  za 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu  Współpracy Gminy Brudzeń Duży z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego  za 2021 rok

 

                                                                                                                                       Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 nakłada na organy gminy obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na organie stanowiącym jednostki samorządy terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W trakcie ubiegłego roku ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęły żadne opinie i skargi dotyczące propozycji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Współpraca o charakterze finansowym

I. Gmina Brudzeń Duży przeznaczyła na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku kwotę 65.000,00 złotych (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 5 tysięcy złotych).

 

W wyniku ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym wpłynęły oferty złożone przez:

 

 1. LKS „Wisła Główina – Sobowo” – wniosek na 60.000,00 złotych 

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży, udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla”.

 

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Sikorzanka” – wniosek na 7.945,00 złotych.

Tytuł zadania publicznego: „W zdrowym ciele zdrowy duch” (treningi piłki siatkowej, organizacja gminnych turniejów, udział w rozgrywkach).

 

 

W sumie łączna wysokość oczekiwanych dotacji we wnioskach konkursowych wynosiła 67.945,00 złotych.

 

 

Komisja Konkursowa po przeanalizowaniu ofert podjęła decyzje o przyznaniu dotacji:

- LKS „Wisła Główina–Sobowo”                                  w kwocie  60.000,00 złotych       

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie    5.000,00 złotych.

 

W wyniku decyzji Komisji rozdzielono kwotę 65.000,00 złotych, która została przez kluby rozliczona.

 

 

Komisja obradowała w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji: Witold Rogowiecki – kierownik referatu informacji, turystyki i kultury fizycznej……………………………………………………………..
 2. Członek: Katarzyna Wrześniewska – Kamińska – podinspektor do spraw zamówień publicznych……………………………………………………………………………...
 3. Członek: Mariusz Tyburski – inspektor do spraw płac…………………………………

 

 

Współpraca z kołami gospodyń wiejskich

Bardzo ważnym elementem współpracy z organizacjami pozarządowymi było powstanie i aktywna działalność kół gospodyń wiejskich. Współpraca tak była obustronnie korzystna. Koła pomogły w organizacji IX Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym i Dożynek Powiatowych w Brudzeniu Dużym poprzez organizację pokazów kulinarnych. Koła wspólnie z urzędem gminy zorganizowały Gosposiadę – imprezę pokazującą ich działalność. Urząd pomagał w innych imprezach organizowanych na terenie gminy przez koła gospodyń, w formie pomocy logistycznej i materialnej (pomoc pracowników, darmowe wynajęcie koniecznego sprzętu).

 

 

Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy w sposób ciągły współpracuje z organizacjami pozarządowymi przy realizacji swoich zadań. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczyła zwłaszcza organizacji imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy.

XII Amatorski Wyścig Rowerowy odbył się przy pomocy jednostek gminnych OSP, których zadanie było zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu i pomoc specjalistycznych ratowników medycznych. Strażacy pomagali przy zabezpieczeniu wszystkich innych imprez odbywających się na terenie gminy, także w zakresie zabezpieczenia medycznego poprzez druhów mających stosowne uprawnienia. Szczególnie dużą pomoc urząd uzyska z ich strony przy organizacji Dożynek Powiatowych w Brudzeniu Dużym. Organizacji pozarządowe włączyły się w organizacje IX Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym, Dożynek Powiatowych w Brudzeniu Dużym zarówno poprzez udział w programie artystycznym np. występy Orkiestry Dętej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa, jak i poprzez wystawienie własnych stoisk promocyjnych. Ludowy Klub Sportowy „Wisła Główina – Sobowo” przy współpracy z urzędem gminy zorganizował kolejny Gminny Dzień Sportu dla młodzieży ze szkół z terenu gminy.

 

 

Działalność informacyjna

Gmina Brudzeń Duży prowadziła działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

 

 

Ocena realizacji Programu

Gmina Brudzeń Duży współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji swoich celów. Biorąc pod uwagę efekty realizowanych wspólnie zadań, realizację „Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku” należy ocenić pozytywnie.

 

 

 
/pliki/ugbrudzenduzy/gkrpa_2019_2020-06-19.docx

 

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  nakłada na organy gminy obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na organie stanowiącym jednostki samorządy terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W trakcie ubiegłego roku ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęły żadne opinie i skargi dotyczące propozycji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Współpraca o charakterze finansowym

I. Gmina Brudzeń Duży przeznaczyła na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku kwotę 60.000,00 złotych.

 

W wyniku ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym wpłynęły trzy oferty złożone przez:

 

 1. LKS „Wisła Główina – Sobowo” – wniosek na 52.000,00 złotych  

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży, udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla”.

 

 1. Gminny Klub Sportowy „Skrwa” Brudzeń – wniosek na 3.770,00 złotych

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja turniejów w piłkę nożną i siatkową oraz uczestnictwo w zawodach na i poza terenem Gminy Brudzeń Duży”.

 

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Sikorzanka” – wniosek na 5.900,00 złotych.

Tytuł zadania publicznego: „Dumni i zdrowi” (treningi piłki siatkowej, organizacja gminnych turniejów, udział w rozgrywkach).

 

W sumie łączna wysokość oczekiwanych dotacji we wnioskach konkursowych wynosiła 61.670,00 złotych.

 

Komisja stwierdza, że wszystkie oferty spełniają kryteria określone w konkursie i po przeanalizowaniu ofert podjęła decyzje o przyznaniu dotacji:

 

- LKS „Wisła Główina–Sobowo”                                   w kwocie   52.000,00 złotych       

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „Skrwa” Brudzeń   w kwocie     2.550,00 złotych

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie     3.300,00 złotych.

 

W wyniku decyzji Komisji rozdzielono kwotę 57.850,00 złotych.

 

 

Komisja obradowała w składzie:

Przewodniczący: Dariusz Reczek…………………………………………………..

Członek: Witold Rogowiecki……………………………………………….

Członek: Katarzyna Wrześniewska – Kamińska……………………………

 

Uczniowski Klub Sportowy Sikorzanka zgodnie z zawartą umowa nr 2/2018 z dnia 22.02.2018r. otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.300,00 złotych. Klub wydał z dotacji 3.274,51 złotych a pozostałą kwotę zwrócił. Uczniowski Klub Sportowy Sikorzanka rozliczył się z dotacji i przekazał sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Podobne rozliczenia przedstawił LKS „Wisła Główina–Sobowo” i Gminny Klub Sportowy „Skrwa” Brudzeń.                                

Współpraca pozafinansowa

Urząd Gminy współpracuje z organizacjami pozarządowymi i grupami mieszkańców przy   realizacji swoich zadań. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczyła zwłaszcza organizacji imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy.

XI Amatorski Wyścig Rowerowy odbył się przy pomocy jednostek gminnych OSP, których zadanie było zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu i pomoc specjalistycznych ratowników medycznych. Strażacy pomagali przy zabezpieczeniu wszystkich innych imprez odbywających się na terenie gminy, także w zakresie zabezpieczenia medycznego poprzez druhów mających stosowne uprawnienia. Organizacji pozarządowe włączyły się w organizacje VIII Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym, Dożynek Gminnych i obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zarówno poprzez udział w programie artystycznym np. występy Orkiestry Dętej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa, jak i poprzez wystawienie własnych stoisk promocyjnych. Ludowy Klub Sportowy „Wisła Główina – Sobowo” przy współpracy z urzędem gminy zorganizował kolejny Gminny Dzień Sportu dla młodzieży ze szkół z terenu gminy.

 

Działalność informacyjna

Gmina Brudzeń Duży prowadziła działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

 

Ocena realizacji Programu

Gmina Brudzeń Duży współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji swoich celów. Biorąc pod uwagę efekty realizowanych wspólnie zadań, realizację „Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” należy ocenić pozytywnie.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym w 2018 roku w konkursie ofert na realizację zadań dofinansowanych z zakresu profilaktyki alkoholowej na 2018rok: „Kampania „Liderzy Zdrowia” – prowadzenie dla społeczności lokalnej w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych zajęć kulturalnych w tym m.in. muzycznych, plastycznych, teatralnych, a także działań z zakresu tematyki profilaktyki bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy, organizowanie festynów prorodzinnych, pogadanek i wystąpień” dofinansowała w łącznej kwocie 12 000,00 zł:

 

1/ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Płocku, Koło nr 13 w Brudzeniu Dużym – 1 537,00 zł;

2/ Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa – 2 000,00 zł;

3/ Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Jedna Droga w Strupczewie –

  2 000,00 zł;

4/ Ludowy Klub Sportowy „WISŁA Głowina - Sobowo” – 2 800,00 zł;

5/ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Furtka Parzeń Janówek – 1 200,00 zł;

6/ Związek Harcerstwa Płockiego Hufiec „Mazowsze” Płock Chorągiew Mazowiecka ZHP33 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „ Szalona Dżungla” ZHP w Sikorzu – 2 800,00 zł

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Furtka w Parzeniu Janówku poprzez złożenie wniosek na prowadzenie Klubu Profilaktyki Środowiskowej w Sikorzu otrzymało dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł.

 

Biblioteka Gminna w Brudzeniu Dużym otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 1000 zł na dwa zadania: Ferie z Biblioteką oraz Wakacje z biblioteką”

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie – 1000 zł;

Stowarzyszenie   Wspierania Inicjatyw Oświatowo Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie – 13 335,00 zł ;

Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie Kościelnym – 4 249,96 zł;

Związek Harcerstwa Płockiego Hufiec „Mazowsze” Płock Chorągiew Mazowiecka ZHP31 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska   ZHP w Brudzeniu Dużym – 2 131,00 zł;

Orkiestra w Siecieniu – 2 002,00 zł;

Stowarzyszenie Obudzić Pasję w Strupczewie -   800,00 zł

 

Kwota łącznych dofinansowań Organizacji i Stowarzyszeń przez GKRPA w 2018 roku to   52 268 ,00 zł udokumentowana fakturami oraz poprawnie rozliczona.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 nakłada na organy gminy obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na organie stanowiącym jednostki samorządy terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W trakcie ubiegłego roku ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęły żadne opinie i skargi dotyczące propozycji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Współpraca o charakterze finansowym

I. Gmina Brudzeń Duży przeznaczyła na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku kwotę 60.000,00 złotych.

 

W wyniku ogłoszonego konkursu do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym wpłynęły oferty złożone przez:

 

 1. LKS „Wisła Główina – Sobowo” – wniosek na 50.000,00 złotych 

(udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej, imprezy sportowe dla     młodzieży z terenu gminy).

 

 1. Gminny Klub Sportowy „Skrwa” Brudzeń – wniosek na 3.820,00 złotych

(organizacja dwóch turniejów piłki nożnej i turnieju siatkówki; udział w turniejach

piłki nożnej i futsalu).

 

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Sikorzanka” – wniosek na 4.490,00 złotych.

(treningi piłki siatkowej, organizacja gminnych turniejów, udział w rozgrywkach).

 

W sumie łączna wysokość oczekiwanych dotacji we wnioskach konkursowych wynosiła 58.310,00 złotych.

 

Komisja obradowała w składzie:

Przewodniczący: Dariusz Reczek…………………………………………………..

Członek: Witold Rogowiecki……………………………………………….

Członek: Katarzyna Wrześniewska – Kamińska……………………………

Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty spełniają kryteria określone w konkursie.

 

 

Komisja po przeanalizowaniu ofert podjęła decyzje o przyznaniu dotacji:

- LKS „Wisła Główina–Sobowo”                                  w kwocie  50.000,00 złotych      

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „Skrwa” Brudzeń  w kwocie   3.500,00   złotych

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie   3.500,00 złotych.

 

W sumie przyznano 57 tysięcy złotych dotacji. Wszystkie dotacje sportowe za rok 2017 zostały rozliczone poprawnie.

 

 

II. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała w konkursie i w wyniku składania wolnych wniosków na dofinansowanie z zakresu profilaktyki alkoholowej na 2017 rok dotację dla:

 

- ZHP Drużyna Harcerska w Sikorzu – 4.589,61 złotych.

- LKS Wisła Sobowo-Główina – 3.999,97  złotych.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa – 2.836,10 złotych.

- Koło Emerytów – 1.537,00 złotych

- Stowarzyszenie ”Obudzić Pasję” – 599,56 złotych

- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie - 1.000,00.

- OSP Bądkowo Kościelne – 4.249,96 złotych.

 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

 

Dodatkowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała i rozliczyła:

- 20 tysięcy złotych Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Furtka” Parzeń Janówek – prowadzenie świetlicy - klubu socjoterapeutycznego.

- 13.500 złotych Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Teresy Kras w Lublinie na kolonie letnie.

 

Współpraca pozafinansowa

Urząd Gminy współpracuje z organizacjami pozarządowymi i grupami mieszkańców przy  realizacji swoich zadań. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczyła zwłaszcza organizacji imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy.

X Amatorski Wyścig Rowerowy po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym odbył się przy pomocy jednostek gminnych OSP, których zadanie było zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu i pomoc specjalistycznych ratowników medycznych. Organizacji pozarządowe włączyły się w organizacje VII Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym i Dożynek Gminnych, zarówno poprzez udział w programie artystycznym np. występy Orkiestry Dętej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa, jak i poprzez wystawienie własnych stoisk promocyjnych np. Stowarzyszenie ”Obudzić Pasję”. Ludowy Klub Sportowy „Wisła Główina – Sobowo” przy współpracy z urzędem gminy zorganizował kolejny Gminny Dzień Sportu.

 

 

Działalność informacyjna

Gmina Brudzeń Duży prowadziła działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

 

 

Ocena realizacji Programu

Gmina Brudzeń Duży współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji swoich celów. Biorąc pod uwagę efekty realizowanych wspólnie zadań, realizację „Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku” należy ocenić pozytywnie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

j.t. (Dz.U.   2016 poz. 1817 z późn. zm.) nakłada na organy gminy obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na organie stanowiącym jednostki samorządy terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W trakcie ubiegłego roku ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęły żadne opinie i skargi dotyczące propozycji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jedyne uwagi dotyczyły podniesienia kwoty w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, co zostało zrealizowane (wzrost z 35 do 45 tysięcy złotych).

 

Współpraca o charakterze finansowym

 

Gmina Brudzeń Duży przeznaczyła na konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku kwotę 45.000,00 złotych.

W sumie łączna wysokość oczekiwanych dotacji we wnioskach konkursowych wynosiła 57.480,00 złotych.

 

Komisja decydująca o dotacjach, po przeanalizowaniu ofert podjęła decyzje o przyznaniu dotacji:

- LKS „Wisła Główina–Sobowo” w łącznej kwocie 38.000,00 złotych w tym:

- na udział w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej 35.500,00 złotych

- wakacyjna nauka pływania „Umiem pływać” – 2.500,00 złotych (klub odstąpił po konkursie od realizacji tego projektu i powyższa kwota nie została przekazana).

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „Skrwa” Brudzeń   w kwocie 3.500,00 złotych (turnieje piłki nożnej i siatkówki).

-   Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie 3.500,00 złotych (turnieje siatkówki).

 

W ramach dotacji przyznano i rozliczono 42.500 złotych. Wszystkie dotacje sportowe za rok 2016 zostały rozliczone poprawnie.

 

Dodatkowo, Ludowy Klub Sportowy Wisła Główina – Sobowo otrzymał umową z 28 listopada 2016r. 15.000 złotych na promocję gminy w trakcie rozgrywek sportowych (umowa obowiązywała do czerwca 2017 roku).

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała w konkursie

z zakresu profilaktyki alkoholowej na 2016 rok „Kampania – Liderzy Zdrowia” 10 tysięcy złotych dotacji dla:

 

- ZHP Drużyna Harcerska w Sikorzu - 4 tysięcy złotych na rajdy i obóz letni w wapienniczy.

- LKS Wisła Sobowo-Główina – 4 tysiące złotych na Gminny Dzień Sportu.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Sobowa – 2 tysiące na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Wszystkie dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

 

Dodatkowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała i rozliczyła:

- 20 tysięcy złotych Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży „Furtka” w Płocku na prowadzenie zająć w świetlicy w Sikorzu.

- Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras

  w Lublinie 11.910 złotych na kolonie profilaktyczne dla 65 dzieci w Darłowie i Lesku.

 

 

Współpraca pozafinansowa

 

Urząd Gminy angażuje organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców do realizacji swoich zadań. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczyła zwłaszcza organizacji imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy.

IX Amatorski Wyścig Rowerowy po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym odbył się przy pomocy jednostek gminnych OSP, których zadanie było zapewnienie bezpieczeństwa na trasie przejazdu i pomoc specjalistycznych ratowników medycznych. OSP z terenu gminy współpracowały z urzędem gminy przy przygotowaniu programu VI Festiwalu Ginących Zawodów w części sportowej. Organizacji pozarządowe włączyły się w organizacje

VI Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym i Dożynek Gminnych, zarówno poprzez udział w programie artystycznym np. występy Orkiestry Dętej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa, jak i poprzez wystawienie własnych stoisk promocyjnych np. lokalnych pszczelarzy. Przy dużym wsparciu organizacyjnym Ludowego Klubu Sportowego „Wisła Główina – Sobowo” udało się zorganizować kolejny Gminny Dzień Sportu, a także, po raz pierwszy w naszej gminie, przeprowadzić kilka działań w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zorganizowanych w Brudzeniu Dużym i Sobowie.

 

Działalność informacyjna

 

Gmina Brudzeń Duży prowadziła działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

 

Ocena realizacji Programu

 

Gmina Brudzeń Duży w coraz większym zakresie współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji swoich celów. Biorąc pod uwagę efekty realizowanych wspólnie zadań, realizację „Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku” należy ocenić pozytywnie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nakłada na organy gminy obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na organie stanowiącym jednostki samorządy terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W trakcie ubiegłego roku ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i skargi dotyczące propozycji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Współpraca o charakterze finansowym

 

W wyniku ogłoszonego konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w 2015 roku, na który przeznaczono 35 tysięcy złotych, do Urzędu w Brudzeniu Dużym wpłynęły trzy oferty złożone przez:

 

 1. Ludowy Klub Sportowy „Wisła Główina – Sobowo” – wniosek na 47.000 złotych  
 2. Gminny Klub Sportowy „Skrwa” Brudzeń – wniosek na 3.030 złotych
 3. Uczniowski Klub Sportowy „Sikorzanka” – wniosek na 4.450 złotych.

Wszystkie trzy oferty spełniały kryteria określone w konkursie.

 

Komisja opiniująca po przeanalizowaniu ofert podjęła decyzje o przyznaniu dotacji:

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła Główina–Sobowo” w kwocie 29 tysięcy złotych

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „Skrwa” Brudzeń   w kwocie 3 tysiące złotych

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka w kwocie 3 tysiące   złotych.

 

 

Dodatkowo Ludowy Klub Sportowy Wisła Główina – Sobowo otrzymał umową z dnia 9.09.2015r. (wraz z aneksem do umowy) łącznie 26.000 złotych na promocję gminy w trakcie rozgrywek sportowych. Z kwoty tej wydatkowano 15.710 złotych a pozostającą kwotę 10.289,50 złotych klub zwrócił na konto gminy.

 

Wszystkie dotacje sportowe za rok 2015 zostały rozliczone poprawnie.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała w konkursie dotację 18 tysięcy złotych na prowadzenie klubu środowiskowego w Sikorzu Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Furtka z Płocka.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała w konkursie

z zakresu profilaktyki alkoholowej na 2015 rok „Kampania – Liderzy Zdrowia” dotacje dla:

 

- Orkiestra Dęta przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa – 2,5 tysiąca złotych na zakup pomocy dydaktycznych

- ZHP Drużyna Harcerska w Sikorzu - 5 tysięcy złotych na rajdy i zloty

- LKS Wisła Sobowo-Główina – 4,5 tysiąca złotych na Gminny Dzień Sportu

- Koło Emerytów i Rencistów – 1,5 złotych

- MUKS Volley Płock na siostry Muszyńskie z naszej gminy, powołane do kadry Polski    Kadetek – 1,454 złote.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiła 33.454.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

 

 

Współpraca pozafinansowa

 

Urząd Gminy stara się angażować organizacje pozarządowe i grupy mieszkańców do realizacji swoich zadań.   Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczyła zwłaszcza organizacji imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy. Dotyczy ona zarówno organizacji pozarządowych z terenu gminy, jak i działających również poza jej terenem.

IV Duathlon Po Mazowieckiej Szwajcarii i VIII Amatorski Wyścig Rowerowy po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym odbył się przy pomocy jednostek gminnych OSP, których zadanie było zabezpieczenie bezpieczeństwa na trasie zawodów i pomoc specjalistycznych ratowników medycznych. OSP z terenu gminy współpracowały z urzędem gminy przy przygotowaniu programu IV Festiwalu Ginących Zawodów w części sportowej. Organizacji pozarządowe włączyły się w organizacje IV Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym i Dożynek Gminnych w Brudzeniu Dużym zarówno poprzez udział w programie artystycznym np. występy Orkiestry Dętej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa, jak i poprzez wystawienie własnych stoisk promocyjnych np. lokalnych pszczelarzy. Przy dużym wsparciu organizacyjnym Ludowego Klubu Sportowego „Wisła Główina – Sobowo” i OSP Sobowo udało się zorganizować kolejny Gminny Dzień Sportu w Sobowie.

 

 

Działalność informacyjna

 

Gmina Brudzeń Duży prowadziła działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

 

 

Gmina Brudzeń Duży w coraz większym stopniu współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji swoich celów. Biorąc pod uwagę efekty realizowanych wspólnie zadań, realizację „Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku” należy ocenić pozytywnie.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nakłada na organy gminy obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na organie stanowiącym jednostki samorządy terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W trakcie roku ze strony organizacji pozarządowych nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i skargi dotyczące propozycji zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.. W wyników rozmów z podmiotami ubiegającymi się o dotacje w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podjęto decyzję o zmianie formy rozliczeń w roku 2015 zawartych w umowach między urzędem gminy a podmiotami. Podmioty otrzymujące dotacje nie większą niż 3 tysiące złotych będą otrzymywać dotację w formie jednej transzy i rozliczać się w formie sprawozdania końcowego (dotychczas obowiązywały dwie transze i rozliczenie okresowe z pierwszej transzy dotacji).

 

 

 

Współpraca o charakterze finansowym

 

W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym wpłynęły cztery oferty złożone przez:

 

 1. Ludowy Klub Sportowy „Wisła Główina – Sobowo” – wniosek na 56.000,00 złotych  
 2. Gminny Klub Sportowy „Skrwa” Brudzeń – wniosek na 3.270,00 złotych
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie Kościelnym – wniosek na 14.660, 37 złotych
 4. Uczniowski Klub Sportowy „Sikorzanka” – wniosek na 15.460,00 złotych.

 

 

Komisja stwierdziła, że trzy oferty spełniały kryteria określone w konkursie. Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sikorzanka” została złożona dzień po ostatecznym terminie ich składania, w związku z czym została odrzucona.

 

Komisja podjęła decyzje o przyznaniu:

- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła Główina – Sobowo” dotacji w kwocie 31.000,00                      złotych

- Gminnemu Klub Sportowy „Skrwa” Brudzeń dotacji w kwocie 3.000,00 złotych

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądkowie Kościelnym w kwocie 1.000,00 złotych.

 

Po kilku tygodniach Ochotnicza Straż Pożarna w Bądkowie Kościelnym odstąpiła od realizacji swojego zadania jeszcze przed podpisaniem umowy.

 

Dodatkowo Ludowy Klub Sportowy „Wisła Główina – Sobowo” otrzymał dotację 9900 złotych na rozgrywki ligowe juniorów w piłce nożnej.

 

Wszystkie dotacje sportowe za rok 2014 zostały rozliczone poprawnie.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała w konkursie dotację 18 tysięcy złotych na prowadzenie klubu środowiskowemu w Sikorzu Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Furtka z Płocka.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała w konkursie z zakresu profilaktyki alkoholowej na 2014 rok „Kampania – Liderzy Zdrowia” dotacje dla:

 

- Stowarzyszenia Przyjaciół Sobowa - 2 tysiące złotych na zakup pomocy dydaktycznych

- ZHP Druzyny Harcerskiej w Sikorzu - 4 tysiące złotych na rajdy i zloty

- LKS Wisła Sobowo-Fłówina – 4 tysiące złotych na Gminny Dzień Sportu

Dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

 

 

 

Współpraca pozafinansowa

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczyła zwłaszcza organizacji imprez sportowych i kulturalnych na terenie gminy Brudzeń Duży

III Duathlon Po Mazowieckiej Szwajcarii i VII Amatorski Wyścig Rowerowy po Brudzeńskim Parku Krajobrazowym odbył się przy pomocy jednostek gminnych OSP, których zadanie było zabezpieczenie bezpieczeństwa na trasie zawodów i ewentualna pomoc specjalistycznych ratowników medycznych. OSP z terenu gminy współpracowały też z urzędem gminy przy przygotowaniu programu III Festiwalu Ginących Zawodów w części sportowej. Organizacji pozarządowe włączyły się w organizacje III Festiwalu Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym i Dożynek Gminnych w Sikorzu zarówno poprzez udział w programie artystycznym np. występy Orkiestry Dętej działającej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa, jak i poprzez wystawienie własnych stoisk promocyjnych np. Ochotniczy Hufiec Pracy. Przy dużym wsparciu organizacyjnym Ludowego Klubu Sportowego „Wisła Główina – Sobowo” i OSP Sobowo udało się zorganizować Gminny Dzień Sportu w Sobowie.

 

 

Działalność informacyjna

Gmina Brudzeń Duży prowadziła działalność informacyjną w postaci informowania organizacji pozarządowych działających na jej terenie o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

 

 

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym w coraz większym stopniu współpracuje z organizacjami pozarządowymi w realizacji swoich celów. Biorąc pod uwagę efekty realizowanych wspólnie z organizacjami pozarządowymi zadań, rok 2014 należy uznać za udany.

 

 

 

 

                                                                                  Andrzej Dwojnych

                                                                                  Wójt Gminy Brudzeń Duży

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-22 10:04:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Oliwkowska Elżbieta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-03 12:09:25
 • Liczba odsłon: 1838
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605232]

przewiń do góry