PODATEK ROLNY

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym   (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 333)

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Zgodnie z §9 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków  z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390), do użytków rolnych zalicza się:

a) grunty orne, oznaczone symbolem R,

b) łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,

c) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,

d) sady, oznaczone symbolem S,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,

f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,

g) grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,

h) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;

 

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów   i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

- właściciel gruntów,    

- posiadacz samoistny gruntów,
- użytkownik wieczysty gruntów,
- posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309), albo

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych;

- dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania,

- deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.

Stawki podatku rolnego

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
  • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

 

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Brudzeń Duży                                   w poszczególnych latach (patrz tabela poniżej):

 

lata

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cena skupu żyta za 1dt  wg komunikatu Prezesa GUS (cena maksymalna)

69,28 zł

61,37 zł

53,75 zł

52,44 zł

52,49 zł

54,36 zł

Cena skupu żyta za 1dt przyjęta przez Radę Gminy  Brudzeń Duży na dany rok

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

Stawka  podatku rolnego:

- dla gruntów               gospodarstw rolnych

(od ha przeliczeniowych równowartość 2,5 q żyta)

112,50 zł

112,50 zł

112,50 zł

112,50 zł

112,50 zł

112,50 zł

- dla pozostałych gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, nie stanowiących gospodarstwa rolnego              (od ha fizycznego równowartość 5q żyta)

225,00 zł

225,00 zł

225,00 zł

225,00 zł

225,00 zł

225,00 zł

 

lata

2020

2021

2022

2023

 

 

Cena skupu żyta za 1dt  wg komunikatu Prezesa GUS (cena maksymalna)

 

 

58,46 zł

 

 

 

 

58,55 zł

 

 

61,48 zł

 

 

 

74,05 zł

 

 

Cena skupu żyta za 1dt przyjęta przez Radę Gminy  Brudzeń Duży na dany rok

 

47,00 zł

 

47,00 zł

 

49,00 zł

 

52,00 zł

 

 

Stawka  podatku rolnego:

- dla gruntów               gospodarstw rolnych

(od ha przeliczeniowych równowartość 2,5 q żyta)

 

 

117,50 zł

 

 

117,50 zł

 

 

122,50 zł

 

 

 

130,00 zł

 

 

- dla pozostałych gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, nie stanowiących gospodarstwa rolnego              (od ha fizycznego równowartość 5q żyta)

 

 

 

 

235,00 zł

 

 

 

 

235,00 zł

 

 

 

 

245,00 zł

 

 

 

 

 

260,00 zł

 

 

 

Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art.12, art.13, art. 13b-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2020 r. , poz. 333).

Na podstawie art.13e rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek jest płatny przelewem na konto Gminy Brudzeń Duży : w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku o/Brudzeń   numer konta: 88 9042 1042 0550 0374 2000 0020       lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką   u sołtysa, w terminach płatności poszczególnych rat. 

Formularze obowiązujące od 01.01.2016 r. do 30.06.2019 r. :

- osoby fizyczne

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego;

- osoby prawne

Deklaracja na podatek rolny

 

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.:

 

- osoby fizyczne

  informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci._rolnego._lesnego.doc

- osoby prawne

 

  deklaracja_na_podatek_rolny.doc

 

 

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.:

- osoby fizyczne

IR -  Informacja o gruntach,

ZIR-1  - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

- osoby prawne

DR -  Deklaracja na podatek rolny,

ZDR-1  - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,

 


 
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-16 11:31:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-23 11:57:27
  • Liczba odsłon: 2223
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411178]

przewiń do góry