Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019

I N F O R M A C J A

                                                    WÓJTA  GMINY BRUDZEŃ  DUŻY

 

W związku z wejściem z życie zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U.2016.2062 tj.)liczba ławników wybrana w wyborach w 2015 r na kadencję 2016-2019 oraz w wyborach uzupełniających w 2016 r okazała się niewystarczająca . W tej sytuacji Kolegium Sądu Okręgowego w Płocku w dniu 17 października 2017 r. podjęło uchwałę o zwiększeniu liczby ławników terenu Gminy Brudzeń Duży. W oparciu o art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych , wnosi o dokonanie uzupełnienia listy ławników i dodatkowy wybór 4 osób do pełnienia tej funkcji:

1)    do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 2 osoby;

2)    do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2 osoby. 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa: - ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016  2062 tj.), - ławników do Sądu Okręgowego oraz do Sądu Rejonowego  w Płocku  wybiera Rada Gminy Brudzeń Duży  w głosowaniu tajnym.

1.      Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania Radzie Gminy  kandydatów na ławników są: 

1.    Prezesi właściwych  sądów

2.    stowarzyszenia,

3.    inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4.    co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru .

2.      Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.    jest nieskazitelnego charakteru;

3.    ukończył 30 lat;

4.    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5.    nie przekroczył 70 lat;

6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7.    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

  1. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

4.       Ławnikami nie mogą być:  

1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3.    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4.    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5.    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6.    duchowni;

7.    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8.    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9.    radni gminy, powiatu i województwa.

5.      Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

6.      Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu  osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Wzór karty zgłoszenia można otrzymać  w Urzędzie Gminy Brudzeń Duzy jak również jest dostępna  w Biuletynie  Informacji Publicznej UG. Brudzeń Duży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości    https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

7.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty :

 

1.    Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.    Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.    Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.    Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.    Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

8.     Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

9.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną  lub zawodową , zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa , dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Powyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą  nie wcześniejszą  niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

 

10.  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

11.  Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego  rejestru  lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

12.  . Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

13.  Zgłoszenia kandydatów na ławników należy złożyć w Biurze Rady Gminy  Brudzeń Duży pokój nr 4  w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 900  do godz. 1700 od wtorku do piątku w godz. od godz. 730  do godz. 1530.

 

14. UWAGA: Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

15.  Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Gminy Brudzeń Duży tel.(24)260-40-81Wójt Gminy

                                                                                                        Andrzej  Dwojnych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-28 21:11:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-28 21:11:33
  • Liczba odsłon: 1115
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411101]

przewiń do góry