Zarządzenia Wójta Gminy
 
 
  257/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  247/18 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Brudzeń Duży.
 
  243/18 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Brudzeń Duży.
  zal.zarz.nr.243-18.odt
 
  242/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  241/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  240/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
 
  238/18 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.doc
 
 
  237/18 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 - 2033.
 
  236/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  235/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Obsługi Rady Gminy i organów samorządowych w Urzędzie Gminy  Brudzeń Duży.
 
  234/18 w sprawie: z przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r.
 
  232/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  225/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  220/18 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.
 
  219/18 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.
 
  218/18 w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
 
  215/18 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Brudzeń Duży.
 
  214/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  212/18 w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2017r.
  zal.zarz.212-18.rar
 
  210/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  209/ 18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  208/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  207/18 w sprawie zmiany budżetu.
 
  204/18 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i  klas  pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
 
  205/18 w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru ofert w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
 
 
  199/18 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia  publicznego  dotyczącego dostawy opału dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży  i Urzędu Gminy.
 
  195/17 w sprawie zmiany budżetu.
 
  190/17 w sprawie zmiany budżetu.
 
  183/17 w sprawie zmiany budżetu.
 
  182/17 zmieniające Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 maja 2011r. „W sprawie powołania  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”(z późn. zm.).
 
  181/17 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.
 
  zarz.180-17 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  179/17 w sprawie: wyrażenia opinii na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu.
 
  178/17 w sprawie: wyrażenia opinii na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Brudzeniu Dużym.
 
  174/16 w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym.
 
  zarz.171-17 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  170/17 w sprawie: zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego
 
  169/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówień  publicznych  dotyczących dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.

  166/17 w sprawie : zatwierdzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Brudzeniu  Dużym.
 
  164/17 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów  na kandydatów na stanowisko  dyrektora szkół  prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
 
  159/17 w sprawie : ogłoszenia konkursów  na kandydatów  na stanowisko  dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
 
  157/17 zmieniające zarządzenie Nr 336/2014 Wójta Gminy Brudzeń Duży – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 września 2014 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brudzeń Duży.
 
  zarz.155-17 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  152/17 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
 
  zarz.150-17 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  zarz.nr.149-17 w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2016r.
 
  zarz.146\17 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  142/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  141/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  139/16 w sprawie wydania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.
 
  138/16 w sprawie wydania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia.
 
  137/16 w sprawie wydania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia.
 
  136/16 w sprawie wydania upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia.
 
  135/16 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 
  134/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  133/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  132/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  127/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  124/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  123/16 w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
  122/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  121/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  120/16 w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2016-2033.
  zarz.120-16_wpf.
  zarz.120-16_wykaz.
 
  119/16 w sprawie zmiany budżetu.doc
 
  116/16 Zmieniające Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 maja 2011 r. „w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 23.09.2012 r., Zarządzenie nr 131/2012 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 12.04.2012 r., Zarządzenie nr 277/13 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 285/13 z dnia 17 grudnia 2013 r., Zarządzenie nr 299/14 z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie nr 321/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz Zarządzenie nr 28/15 z dnia 5 maja 2015 r.
 
  115/16 w sprawie zmiany budżetu.
 
  114/16 w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
  113/16 w sprawie przyznania nagrody Wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
 
 
  109/16 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego.
 
  108/16 w sprawie : zatwierdzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Gimnazjum  im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym.
 
  107/16 zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2016 Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia  2015 r.
 
  105/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówień  publicznych  dotyczących dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017.
 
  103/16 zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2016 Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia  2015 r.
 
  102/16 w sprawie : ogłoszenia konkursu   na kandydata  na stanowisko  dyrektora Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w  Brudzeniu Dużym.
 
  101/16 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych.
 
  100/16 zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2016 Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia  2015 r.
 
  97/16 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
  96/16 zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2016 Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia  2015 r.
 
  94/16 zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2016 Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia  2015 r.
 
  92/16 zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2016 Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia  2015 r.
 
  91/16 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego.
 
  88/16 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
 
  87/16 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
 
  86/16 w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2015r.
  Załączniki do zarządzenia.
 
  85/16 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
 
  83/16 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
 
  82/16 zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2016 Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia  2015 r.
 
  81/16 w sprawie założenia i prowadzenia gminne ewidencji zabytków gminy Brudzeń Duży.
  zal.nr.1.zarz.81-16.pdf
  zal.nr.2.zarz.81-16.pdf
 
  80/16 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.doc
 
  78/16 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i do klas  pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
 

  76/16 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia  publicznego  dotyczącego dostawy opału dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym   i Urzędu Gminy.

 

  75/16 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie  Żerniki oraz w sołectwie Robertowo.

 

  72/16 W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe wchodzące w skład zasobu nieruchomości Gminy Brudzeń Duży.

 

  71/15 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia  publicznego  dotyczącego dostawy oleju grzewczego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży  i Urzędu Gminy.

 

 

 

  66/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  65/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  64/15 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.

 

  63/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  62/15 w sprawie: projektu uchwały budżetowej.

  zal.nr1.zarz.62-15.pdf

  zal.nr2.zarz.62-15.pdf

  zal.nr3.4.5.6.zarz.62-15.xls

 

  59/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  57/15 w sprawie zasad i trybu gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku ruchomego i nieruchomego  przez szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Brudzeń Duży.

 

  56/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  55/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  54/15 w sprawie przyznania nagród.

 

  53/15  w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Sikorzu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.


  52/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

  51a/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  51/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  48/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  47/15 w sprawie zmiany budżetu.


  45-/15 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Brudzeń Duży dla przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

 

  44 / 15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej po pierwszym przetargu wynikiem negatywnym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka zabudowana nr 202 o pow.1,18 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turza Mała, stanowiąca własność GMINY BRUDZEŃ DUŻY.

 

  43/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  42/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  40/15 w sprawie: wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Brudzeń Duży.


 

  39/15 w sprawie powołania komisji gminnej do spraw oceny suszy w rolnictwie.


  37/15 w sprawie zmiany budżetu.

 
  36/15 w sprawie przygotowania  Stanowiska Kierowania w  systemie kierowania bezpieczeń-stwem narodowym na terenie Gminy Budzeń Duży.

 

  35/15 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.

 

  33/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  32/15 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania niewykorzystanych do wydawania dowodów osobistych.


 

  31/15 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania  form doskonalenia  nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie  pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia od nauczycieli  w  2015 roku.

 

  30/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  29/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  28/15 zmieniające Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 maja 2011 r. „w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 23.09.2012 r., Zarządzenie nr 131/2012 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 12.04.2012 r., Zarządzenie nr 277/13 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 19.listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 285/13 z dnia 17 grudnia 2013 r., Zarządzenie nr 299/14 z dnia 25 marca 2014 r. oraz Zarządzenie nr 321/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.


  26/15 w sprawie zmiany budżetu.
 

  24/15 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


  23/15 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

  22/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


  21/15 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.


  20a/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  20/15 sprawozdanie z wykonania budżetu.


  19/15 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.

 

  18/15 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.


 

  17/15 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej po piątym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow.0,53 ha, położona w obrębie geodezyjnym Myśliborzyce, stanowiąca własność GMINY BRUDZEN DUŻY.
 

  16/15 w sprawie inwentaryzacji okresowej.


  15/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  13/15 w sprawie powołania Komisji PW sprawie obniżenia ceny wywoławczej po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 201/1 o pow.0,1971 ha, nr 201/2 o pow.0,1720 ha., nr 201/3 o pow. 1480 ha., położone w obrębie geodezyjnym Turza Mała, stanowiąca własność GMINY BRUDZEN DUŻY.etargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność GMINY BRUDZEŃ DUŻY.

 

  12/15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność GMINY BRUDZEŃ DUŻY.

 

11/15 w sprawie zmiany budżetu.

 

  10/15 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.
 
  8/14 w sprawie zmiany budżetu.

 

  7/14 w sprawie zmiany budżetu.


  6/14 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia  publicznego  dotyczącego dostawy oleju grzewczego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży  i Urzędu Gminy.
 

  5/14 w sprawie zmiany budżetu.

 

  4/14 w sprawie zmiany budżetu.


  3/14 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy  na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
  2/14 w sprawie zmiany budżetu.
 

  1/14 w sprawie zmiany budżetu.  
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-17 11:13:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-26 11:29:12
  • Liczba odsłon: 4896
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605233]

przewiń do góry