Urząd Stanu Cywilnego Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

09 - 414 Brudzeń Duży

 

 

Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 8 (parter)

poniedziałek: 9.00 -17.00

wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

 

 

Ewidencja ludności – pokój nr 8 ( parter)

poniedziałek: 9.00 – 17.00

wtorek – piątek: 7.30 – 15. 30

 

 

Imię i nazwisko - stanowisko

Nr telefonu

Adres e-mail

Stanisława Jaskólska - Kierownik

24 360 47 26

uscbrudzen@wp.pl

Eugeniusz Adamski - Inspektor

24 360 47 25

eugeniusz.adamski@brudzen.pl

 

 

 

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

      

 1. Przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, -  powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 2. Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 3. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego.
 4. Transkrypcja, odtwarzanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego – urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 5. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego.
 6. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 7. Nadawanie i aktualizacja numeru PESEL.
 8. Wydawanie zaświadczeń o: stanie cywilnym, zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, wyznaniowe ze skutkami cywilnoprawnymi, zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych wskazanej osoby.
 9. Wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy tłumaczenia dot. odpisów skróconych aktów; urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 10. Prowadzenie spraw związanych z uznawaniem orzeczeń sądów zagranicznych.
 11. Realizacja zleceń: usuwanie niezgodności, migracja aktów, przesyłanie dokumentów.
 12. Aktualizacja stanu cywilnego osób przez nanoszenie do aktu/ rejestru wzmianek, przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych.
 13. Wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk.
 14. Organizowanie uroczystości jubileuszowych 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin.
 15. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu sporządzanych urodzeń, małżeństw i zgonów.
 16. Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
 17. Prowadzenie ewidencji ludności.
 18. Prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z obowiązku meldunkowego i wydawanie decyzji administracyjnych.
 19. Wydawanie zaświadczeń w sprawie zameldowania i wymeldowania.
 20. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.
 21. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 22. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych.

 

Szczegóły załatwiania spraw dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela

 

 

 

               Opłata skarbowa wynosi:

 

 1. Za sporządzanie aktu małżeństwa- 84 zł
 2. Za wydanie odpisu skróconego i skróconego wielojęzycznego aktu stanu cywilnego – 22 zł
 3. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego -33 zł
 4. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50 zł
 5. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu oraz uzupełnieniu aktu – 39 zł
 6. Za wydanie decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska – 37 zł
 7. Za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu – 39 zł
 8. Za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym oraz zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo – 38 zł
 9. Za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu – 17 zł
 10. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
 11. Od decyzji w sprawie zameldowania oraz wymeldowania – 10 zł

 

 

 

 

 

             SPOSÓB WNOSZENIA  OPŁATY SKARBOWEJ:

 opłata skarbowa płatna jest w kasie Urzędu Gminy – parter pokój nr 6 gotówką lub kartą płatniczą, jak również na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Nazwa banku i nr konta: Bank Spółdzielczy,,Mazowsze” w Płocku Oddział Brudzeń Duży

Nr konta: 88 9042 1042 0550 0374 2000 0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-07 10:00:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-11 12:44:12
 • Liczba odsłon: 2462
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411350]

przewiń do góry