SKŁAD RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Tadeusz Borowicki

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Lech Rutkowski

 
 
 

 Adam Mański

a.manski@brudzen.pl

 Aleksandra Krzemińska

a.krzeminska@brudzen.pl

 Andrzej Szwech

a.szwech@brudzen.pl

 Anna Pawlikowska

a.pawlikowska@brudzen.pl

 Hanna Danuta Skierkowska

h.skierkowska@brudzen.pl

 Iwona Matusiak

i.matusiak@brudzen.pl

 Lech Rutkowski

l.rutkowski@brudzen.pl

 Michał Wrześniewski

m.wrzesniewski@brudzen.pl

 Rafał Nowak

r.nowak@brudzen.pl

 Ryszard Skonieczny

r.skonieczny@brudzen.pl

 Sławomir Karpiński

s.karpinski@brudzen.pl

 Sławomir Marciniak

s.marciniak@brudzen.pl

 Tadeusz Borowicki

t.borowicki@brudzen.pl

 Tomasz Krankiewicz

t.krankiewicz@brudzen.pl

 Walentyna Kowalska

w.kowalska@brudzen.pl

 

                                                                     Brudzeń Duży, dn. 24 listopada 2023 r.

 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Zapraszam

na LV Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży,

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r.  od godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

 

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Informacja o nagrywaniu obrad sesji.
 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie  projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:
 1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 – 2038;
 2. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLIV/313/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku;
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  na 2024 rok;
 4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024;
 5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
 6. ustalenie ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczania podatku leśnego
  na obszarze Gminy na 2024 rok;
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat;
 8. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2024 rok”;
 9. w sprawie wprowadzenia zmiany w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brudzeń Duży uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu
  lub ćwiczeniu;
 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego;
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego;
 12. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
  lub zarządzającym jest gmina Brudzeń Duży, udostępnionych dla operatorów
  i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
 13. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 14. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 15. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 16. w sprawie  ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Brudzeń Duży w 2024 roku;
 17. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brudzeń Duży na 2024 rok.
 1. Wystąpienie Pana Wójta Gminy.
 2. Wystąpienie Zaproszonych Gości.
 3. Sprawy różne:
 4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

                                           

 

https://portal.posiedzenia.pl/brudzenduzy

 

 

                                    

                                                    

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Kowalska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-27 10:02:50
 • Liczba odsłon: 26814
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605236]

przewiń do góry