INFORMACJA 0 STANIE MIENIA ZA ROK 2015 r.

                                    GMINA BRUDZEŃ DUŻY

 

                  Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym Nr 86/16

                                                                                                            z dnia 29.03.2016 r.                                        

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

           

            a) powierzchnia gruntów                                            -                           156,33 ha                                                                                          

            b) wartość gruntów                                                     -                     967 641,37 zł

             c) wartość budynków i budowli                                  -               37 098 894,03 zł.

            d) wartość sieci wodociągowej                                     -                6 651 361,41 zł.                                                                            

    

      w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczyste :                 

                         - powierzchnia gruntów                                -                                            6,29 ha

                - wartość gruntów                                         -                                    79 406,00 zł  

  2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia  poprzedniej informacji:

     a) przyrost mienia:

       z tytułu potwierdzenia nabycia przez Gminę Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r.prawa własności gruntów, zajętych pod drogi publiczne-gminne oraz z mocy prawa stały się własnością gminy w wyniku podziału na wniosek właściciela gruntu, przeznaczone na poszerzenie dróg gminnych. Wykonano modernizację drogi gminnej w Turzy Małej, budowa drogi osiedlowej w Brudzeniu Dużym, wykonano I,II etap rewitalizacji parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym, w miejscowości Siecień przystosowano budynek na potrzeby przedszkola. Renowacja muzeum im. St. Murzynowskiego w miejscowości Murzynowo. W miejscowości Murzynowo i Siecień wykonano sieć wodociągową.

 

        - powierzchnia gruntów                                      -                                            1,32 ha

        - wartość gruntów                                                        -                            22 412,00 ha

        - wartość  budowli                                                     -                         2 699 621,73 zł.

 

       Wykreślono ze stanu mienia:

        - powierzchnia gruntów                                                        -                              2,68 ha,

        - wartość gruntów                                                                  -                    15 079,00 zł.

        - wartość naniesień                                                                                     71 156,20 zł.

 

     b) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

        użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

 

                Ogółem:                                                                                               235 236,20 zł.

               -  sprzedaż gruntów                                                                                      2,68 ha.

         -  wartość gruntów                                                                                  39 907,20 zł.

         -  wartość budynków  i budowli                                                           195 329,00 zł.

 

 3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego  nieruchomości i    innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2015roku:

      a) użytkowanie wieczyste (§0470)                                                   -              8 832,01 zł.

      b) najem i dzierżawa (§0750)                                                                          37 841,38 zł.                                                                 c) opłata adiacencka  (§ 0490)                                                            -           25 704,80  zł.

 

 4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy

      ogółem w dniu składania informacji:

            a) powierzchnia gruntów                                              -                         154,97 ha  

            b) wartość gruntów                                                           -                     974 974,37 zł

            c) wartość budynków i budowli                                        -                39 727 359,56 zł.                     

            d) wartość sieci wodociągowej                                        -                  6  924 126,49 zł.                                                                           

                               

 Sporządziła:                                                                                                         Zatwierdził:

 Urszula Baranowicz                                                                                                  Wójt             

 Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami                                                   Andrzej Dwojnych     


                   INFORMACJA O STANIE MIENA

                    W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2015 r.

                     (Zestawienie zbiorcze)

Lp.

Obręb

Nr

działek

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków i budowli w tys. zł

 

U w a g i

1.

         2

 

        3

           4

         5

             6

 

 

 

 

 

 

 

1.

Brudzeń

Duży

190/8

 

 

 

 

0,90

 

 

 

8 000,00

  1 214 886,79

      129 072,45

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

204/5

0,29

7 000,00

16 641,55

Budynek mieszkalny – (czworak)-użyt. wieczyste

175/5

 

0,49

4 000,00

11 4 790,37

Stacja wodociągowa

181/5

 

 

 

 

0,23

8 328,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej

w Płocku

314/1,315/4

 

 

0,15

8 840,00

53 525,34

 

Budynek mieszkalny przy

Remizie

 

186/3

 

             2,81

 

 

         4 025 773,46               

Szkoła Podstawowa +

Park zabytkowy

 

177/5,183/3,

183/4

0,69

1 842,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

         172

            0,82

 

3 660,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

427,432,252,248,

253,272,174/4,

174/6,173/1, 280,

187/6,187/10,187/21146/6,146/19,199/32165/13

165/20,150/2

156/1,156/7,

408/5,408/6,

356,369

379,386,393,

174/11,174/28,

400/1,199/40,

165/19,165/20,

199/23,199/27,

199/12,199/13,

199/4,199/32,

146/8,177/9,

177/18,284,

295,300,308,

74/2,156/24,156/33,

156/34,156/36,

156/37,294/32,294/6

294/11,294/9,294/12170/1,284

186/1,160/27,160/4,

75/3,464,471,

156/52,234/2,234/3,200/4,20,169,222,

313,463/2,47/10,

49/1,45/3, 193/1,181/7,181/8,486/1,486/2,471,464

      

 14,66

       

                     

63145,00

      

 

1 377 167,06

 

     20 488,01

 

779 796,16

 

Drogi gminne i pasy zieleni

- nawierzchnia asfaltowa do szkoły,

-budowa drogi osiedlowej

175/7

0,21

1 700,00

  23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

174/15,174/16,

174/17,174/18,

174/19,174/20,

485,

 

2,33

 

 

 

 

4 000,00

 

 

 

4 178 227,21

 

 

 

 Szkoła – Gimnazjum

i działki

234/2,234/3

 

0,43

 

10 800,00

 

  48 472,59

909 335,31

Ośrodek Zdrowia -  stary

Ośrodek Zdrowia  - nowy                     

330/1,329

204/1,278/2

0,24

0,14

11 500,00

 

                 Grunt rolny

 

2

Bądkowo Kościelne

 

152/1

 

 

104/2,105/2

 

340,103/7,103/9,51/9,116/10,94/6,94/7,103/12,119/1,95/4

333/23,333/28,117/1,110/1,

96/2,333/13,51/7,162/1,168/2

51/7,333/30,362/1,155/1

360/1,59/6,59/9

 

 

  1,03

 

 

   0,34

 

   2,81

 

 

3 000,00

 

 

 1 000,00

 

     14 687,00

 

 

4  235 765,50

 

 

 

 

468 939,65

     

Oczyszczalnia ścieków z

przyłączami i siecią

 

OSP -użyt. wieczyste

 

Drogi gminne

 

3

Bądkowo Rochny

 

122

 

0,58

 

5000,00

 

 

Droga gminna

 

4

Cierszewo

36/5,1/9,24,8,33,43

 

1,13

 

11400,00

 

 

 

Drogi gminne

Drogi lokalne gminne

5

Główina

72/4

 

73

108

 

183/2,184/3,184/4,184/6

 

 

72/3,107,71/1

 

       

137/2,140/1,141/3,175/1,181/4,238,222,4,5,21,22,27,30,31,35,68,77,80,102,70/2,228,186/1,144/2,185/1,145/2,187/2,143/2

0,21

 

0,84

0,22

 

2,53

 

 

3,59

 

 

   6,95

800,00

 

1 000,00

200,00

 

950,00

                           

 

       5500,00

 

                       

      21 770,00

 

 

 

 

120 671,84

 

 

45 200,86

 

                               

8 326,71

 

 

 

     

Grunt w użytkowaniu

wieczystym.

Budynek - .Dworek.

Ciek wodny

 

Szkoła Podstawowa – do sprzedaży

+ studnia

Resztówka po budynku

magazynowym, grunty rolne w dzierżawie.

Drogi gminne

6

Rochny Podlasie

  8, 22/1

128/8,128/9,77/9,77/10

76/23,55,111/11,74/25,

82,83,127,130,78

    1,75

2,20

 

1,52

       1 326,00

16 708,00

 

4 800,00

 

Grunt rolny - dzierżawa

Drogi, pasy zieleni

 

Nieużytek - woda

7  

Turza Mała

201/2,201/3

112,173

202

 

131/1

 

98/1,98/2,98/4,98/5,99/1,99/2,

99/4,99/5

 

98/3,99/3,141/3,75,130,164,

117/2,123/2

 

 

 

 

131/5

 

134/3

0,32

1,70

1,18

 

0,24

 

0,66

 

 

 

3,61

 

 

  

 

 

 0,03

 

    0,07

   13 400,00

  830,00

 

 

   800,00

 

  16 545,37

 

                

 

19400,00

 

 

 

 

 

1 500,00

 

 

244 182,76

 

 

 

 

 

 

 

582 413,51

54 124,70

      68 199,05

 

 

 

400,00

Działki budowlane (szt.2)

Dzierżawa gruntu

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy – do sprzedaży

OSP-użytkowanie wieczyste

 

6 działek budowlanych – do

sprzedaży

 

 

Drogi gminne

 i osiedlowe

Modernizacja drogi gminnej

 

 

 

Piwnica

 

Grunt pod budynkiem –

odrębna własność

8.

Sobowo

366/1,365/1

366/9

58/2

334

 

63/8

 

 

366/5,366/8,186,16,118,

64, 244,165,308,332/5,332/6,332/6,332/8,227/2,

227/4,230/2,230/3,

 

366/7

 

 

366/10  

0,12

0,12

0,09

1,06

 

0,28

 

 

5,73

 

 

 

 

0,51

 

 

0,39

 2 183,00

 7 434,00

    800,00

1 000,00

 

   467,00

 

 

66 685,00

 

 

 

 

1 742,00

 

   

 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 171 345,00

 

  

            

 

10 663,00

     671,26

 

Grunt pod wagą, przystanek

użytkowanie wieczyste

działka rolna

0SP-użyt.wieczysty

 

użytkowanie wieczyste(czworak)

 

Drogi gminne

 

 

 

 

użyt. wieczyste – lokal

 bud. gospodarczy

 

grunt rolny

9.

Biskupice

10,6/9

0,21

740,00

 

 

Drogi gminne

10.

 

 

 

 

 

 

 

Sikórz

 

 

 

 

 

 

 

 

204

203/5,184/5,184/6,218/1,

219/3,61/5,61/6,134/19

132/3,132/5,132/7,211/13,

215/10,135/6,223/7,223/8,

215/2,130/3,38/5,34/2,

35/1,129,15,51,30/2,31/1,

36/1,108/6,108/15,38/7

 

 

266

144

197

 

 

196

 

 

 

 

 

 0,19

3,15

0,28

 

 

 

 

 

 

 

  0,31

   1,81

0,09

 

 

0,15

 

 1 000,00

22 560,00

    588,00

 

 

 

 

 

 

 

    800,00

 2 000,00

 2 000,00

 

  

 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    563 854,62

 

 

 

 

 

 

          

 

     41 579,30        5 501 566,84                     16 650,17

               

 

     7 996,04

 

OSP użyt. wieczyste

Drogi gminne

Pasy zieleni

 

 

 

 

 

 

 

Budynek mieszkalny

Szkoła Podstawowa

Budynek mieszkalny

 

 

Ośrodek Zdrowia


 

11

Siecień

35/2

216/17,320/2,225,223,

355,325,216/14,320/1

40

90/3

164/5

              229/2

 

               229/5,229/4

               229/6

 

            216/11,216/12

      419/2,173/6,173/7

 

 

 

391,157/3,357,356,390,

90/6,221,163/5,229/3,

229/3,164/3,157/3,

108/3,108/6,108/9,55,

271/3,417,124,289,

51/13.51/30,51/31,424/1

272/5,109/3,150/6,150/7182/3,182/6,281,110/2,

130/3,51/30,51/31,152/1

216/17

 

163/2

 

 

230                               

 

0,49

1,19

 

0,38

0,29

0,05

1,19

 

0,18

 

 

0,48

       0,48

 

  

  

  7,00

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   0,04

 

 

   0,57

 

 

700,00

24 190,00

 

1 200,00

6 800,00

800,00

1 000,00

 

15 300,00

 

 

1 200,00

14 000,00

 

 

 

34 798,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

 

 

4000,00

 

 

 

      3 183 025,79

         370 327,20

      

 

  

 

 

 

         327 420,54

         114 990,00

      2 441 653,02

       3 662 590,25

     

          378 795,36

 

 

 

 

 

 

 

            

        

              7320,00

Boisko szkolne

Park + działki

 

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia –

Wolna działka

Woda – kanał-dzierżawa

 

OSP- .użyt. wieczyste + punkt czerpalny

 

Hydrofornia

Studnia głębinowa

Budynek oczyszczalni

Sieć kanalizacji sanitarnej

 

Drogi gminne

i pasy zieleni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment budowlany-

Lokator Rajewski

 

Nieużytek-dzierżawa

 

12

Siecień Rumunki

82

 

0,35

 

2500,00

 

   

Droga gminna

 

 

13

Rembielin

65/5,65/6,88/2,48,87/2

2,08

 

17 900,00

 

 Drogi gminne

 

14

Parzeń II

135

103/6

88/9,88/10,88/12,88/7

99/11,103/7,103/8,

155/1,161/1,87/2,89/2,

41/4,22,41/3,60,110/2,

21/7,99/7,1

 

0,90

0,15

0,71

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4,50

 

 

2 500,00

700,00

800,00

 

24 968,00

 

 

 

          34 854,92

 

Grunt rolny.

Budynek mieszkalny

OSP –użyt. wieczyste.

 

Drogi gminne

 

 

 

15

Parzeń I

85/4,

34/5,34/12,11/4,

76/6,61/5,47/2,48/1,

63/2,64/3,64/4,120/6,

120/7, 67/2,80/13,93/9,

69/1,49/2,50/1,50/3,50/650/9,92/2,20/20

20/21

0,54

1,52

 

 

 

 

 

0,06

900,00

14 900,00

 

 

 

 

 

    1000,00

 

Grunty rolne

Drogi gminne

 

 

 

 

 

Grunty rolne

 

16

Myśliborzyce

23/3

27

23/1

0,02

0,67

1,07

 

        32,00

   1 500,00

      600,00

 

 

 

 

 

Droga

Użyt. wieczysty

Grunt rolny - dzierżawa

 

17

Lasotki

71/3

45/4,46/2,49/2,63/2,73/2,48/5,72/5,62/2,41/2,44/2,50/2,74/2,74/3,55/1,47/2,60/2,71/2,43/2,81/3,53/5,53/8,91/11,77/2,81/1,

81/2,61/5,61/6

0,04

2,05

    1 000,00

  36 031,00

           13 827,29

Punkt czerpalny

Drogi gminne

 

18

Karwosieki Cholewice

92/2

87/3

 

 

49/2

180/4,60,222,64,

95,74/1,223/1,61/1,88/3

91/3,86

8/1

0,15

0,06

 

 

1,30

1,37

 

 

 0,08

       600,00

       300,00

 

 

        900,00

   31 500,00

 

 

        700,00

       422 070,00

           5 070,40

 

 

 

 

Hydrofornia

Punkt czerpalny

 

 

Nieużytek

Drogi gminne

 

 

Grunt pod budynkiem

 

 

19

Suchodół

95

38,98

51

0,25

1,37

0,04

   700,00 2 700,00                                              44,00

 

OSP – użyt. wieczyste

Drogi gminne

Pętla

 

 

20

 

PGR Sikórz

 

1/4

3,17,31,25/2,10/1,42,

32/40, 32/41

 

1,06

1,39

 

 

 

7 000,00

3 128,00

 

 

Boisko sportowe

Drogi i pasy zieleni

 

 

21

Karwosieki

Nowe

28

37/5

 

49,22,100,115,34

 

39

0,16

0,98

 

4,95

 

0,65

   700,00

4 200,00

 

18 900,00

 

     600,00

 

OSP- użyt. wieczyste

Żwirownia

 

Drogi gminne

 

Żwirownia

 

 

 

 

22

 

Żerniki

 

 

166/7,166/6,166/4

166/3,165/1,154/3,144/3,148/3,83,36,66/4,66/1,

15/3,110/2,89/1,24/2,

88/3,88/5,30/2,88/5,30/2,17/3,112/1,103/2,102/2,

31/2,87/4,32/3,164/1

 

 

0,09

2,51

 

 

  1 200,00

26 304,00

 

          7 905,85

      521 914,87

 

Punkt czerpalny

Drogi gminne

 

23

Turza Wielka

 

73/2

169,55

35

 

0,18

1,01

0,17

 

     788,00

18 000,00

     500,00

         29 970,87

Punkt czerpalny

Drogi gminne

Nieużytek do sprzedaży

 

24

Karwosieki Noskowice

79

126

127

29/20,29/38,29/465,

29/50,29/56,29/57,29/58,44/2,25,

27/12

0,14

1,00

1,54

1,62

        800,00

     5 000,00

     5 018,00

    17 772,00

 

 

 

 

 

 

 

OSP w użyt. wieczystym

Grunt rolny-dzierżawa

Grunt zadrzewiony.

Drogi gminne

 

 

25

 

Murzynowo

 

94/2,94/3

 

168

 

14/4,91/5,94/1,116/7,

135/9

 

0,30

 

0,09

 

0,24

 

         

      983,00

 

   7 000,00

 

   5 618,00  

 

 

 

         51 845,00

 

Działki budowlane

 

Siedlisko –Muzeum

 

Drogi gminne

 

26

Izabelin

121,131

0,47

  5 500,00

        582 413,51

 

 

 

Drogi gminne

 

27

 Bądkowo Jeziorne

149,150,158,95/1,99/2,

105/1,100/2,104/2,94/1

1,03

13 448,00

 

Drogi gminne

 

28

Łukoszyno Borki

 

91/1

 

225,235,216

 

 

0,26

 

 0,86

   

   1500,00

 

  3 700,00

 

 

Grunt pod budynkiem – odrębna własności.

Drogi gminne

 

29

Bądkowo Rumunki

1,2

5,101

0,30

0,22

     364,00

   2400,00

 

Grunt rolny-dzierżawa

Drogi gminne

 

30

Gorzechowo

87,65,35,73,72/2,74/2,

69/2,66/2,69/5,69/8,69/9,69/10,64/4

2,80

 11 622,00

                                456 758,67

 

Drogi gminne

 

31

Strupczewo

202

89,90

6/7

0,58

0,95

1,99

     1 400,00

     8 700,00

     5 000,00                

 

       60 000,00

Budynek po byłej szkole

Drogi gminne

Boisko sportowe

 

32

Brudzeń Mały

215/12,104/3,75/3,77,98/3,101/3,105/3,/17,40,13039/2,35/2,41/3.

3,10

   18 280,00

 

      295 912,27

Drogi gminne

 

 

33

Janoszyce

24/11,24/42,24/43,24/44,44/60,49,47/6,21/7

 2,86

 

   15 982,00

 

Drogi gminne

 

34

 

Rokicie

 

22/22

4/13

21,34,28

        0,21

        0,30

        2,16

     

   20 000,00

      1500,00

     2 200,00

 

Działka gruntu

Grunt rolny

Drogi gminne

 

35

Uniejewo

54   

 

        0,70

 

      1500,00

 

Droga gminna

 

 

36

 

 

Cegielnia

 

27,62,55

 

       1,45

 

   17 600,00

 

 

      331 532,12

Drogi gminne

 

 

 

 

  37

 

 

 

Wincentowo

 

 

 

39

 

 

          1,57

 

             

     7 000,00

 

 

       660 297,71

 

 

 

 

Droga gminna

 

 

 

38

 

Robertowo

 

 

7/2,6,150,73,112,57,109

113/2,146

 

         2,77

 

 

 28 916,00

 

       403 007,03

 

Drogi gminne

 

39

Winnica

 

75,20,4

 

         2,85

 

16 395,00

 

Drogi gminne

 

 

40

Krzyżanowo

59

         2,48

 10 000,00

       329 850,61

Droga gminna

 

41

Zdziembórz

63/2

         0,06

   1500,00

 

Stare siedlisko-grunt

 

42

Więcławice

8

28

         0,31

         0,42

   1 500,00

   3 000,00

 

Nieużytek

Droga gminna

 

43

 

 

Kłobukowo Patrze

117/1

117/3,68,101

         0,31

         1,16

     500,00

 12000,00

 

Nieużytek

Drogi gminne-lokalne

 

44

Radotki

21,27/1,34/3,41/1,20/2,

20/20

         0.71

   7163,00

 

Drogi gminne

 

 

RAZEM

 

     154,97

974 974,37

    39 727 359,56 

 

 

 

 

Sieć wodociągowa

 

 

2 814562 mb

 

 

6 924 126,49

 

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

 

OGÓŁEM:

 

     154,97

974 974,37

  46 651 486,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:                                                                                  Zatwierdził:                                                                                               

Urszula Baranowicz                                                                               Wójt                                                                                                       Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami                               Andrzej Dwojnych

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-05 05:51:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-05 05:51:59
  • Liczba odsłon: 1120
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411164]

przewiń do góry