- Uchwała nr 1/I/06r. w sprawie   stwierdzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego   Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.

 

 

-Uchwała nr I/2/06 r.   w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.

 

 

- Uchwała nr II/3/06r. w sprawie obnizenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

-Uchwała nr II/4/06r. w sprawieokreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007

 

-Uchwała nr II/5/06 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 

Uchwała nr II/6/06 z dnia 06.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

 

-Uchwała nr II/7/06r. w sprawie ustalenia przedstawicieli gminy Brudzeń Duży do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

 

 - Uchwała nr II/8/06 r. w sprawie zmian w budżecie w 2006r. 

 

 

- Uchwała nr II/9/06r. w sprawie zmian w planie dochodów własnych jednostek budzetowych na 2006 r.

 

 

-Uchwała nr II/10/06r. w sprawie zmian w budżecie.

 

 

-Uchwała nr II/11/06 r. w sprawie zmian w budżecie.

 

 

- Uchwała nr III/12/06r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brudzeń Duży na rok

   2007.

 

 

-Uchwała nr III/13/06r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

 

-Uchwała nr III/14/06r. w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 

 

- Uchwała nr III/15/06 w sprawie powołania Kierownika SP ZOZ w Brudzeniu Dużym

 

 

-Uchwała nr III/16/06r. w sprawie zmian w budżecie.

 

 

- Uchwała nr IV/17/07r. w sprawie zarzadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy Brudzeń Duży

 

 

- Uchwała nr IV/18/07 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi".

 

 

-Uchwała nr IV/19/07 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brudzeń Duży na 2007 r.

 

 

- Uchwała nr IV/20/07r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013

 

 

- Uchwała nr IV/21/07 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu na 2007 rok wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr IV/22/07 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników szkół Gminy Brudzeń Duży nie będących nauczycielami i pracownikami Biura Obsługi Szkół Samorządowych.

 

 

-Uchwała nr IV/23/07r. w sprawie dotacji na rzecz KZP Pracowników Oświaty.

 

 

-Uchwała nr IV/24/07 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 164/9, połozonej w miejscowości Siecień.

 

 

- Uchwała nr IV/25/07 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sikórz.

 mpza_sikorz_zal._nr1_iv-25-07.tif

 

 

-Uchwała nr IV/26/07 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży , Bądkowo Kościelne , i części miejscowości Brudzeń Mały.

  mpza_brudzen_duzy_badkowo_k.__zal._nr_1_iv-26-07.tif


 

- Uchwała nr IV/27/07 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siecień i Murzynowo.

  mpza_siecien_zal._nr_1_iv-27-07.tif


 

. - Uchwała nr IV/29/07 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Płock w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizacje lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Brudzeń Duży

 

 

-Uchwała nr IV/30/07 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

 

 

- Uchwała nr V/31/07 r. w sprawie przystąpienia Gminy Brudzeń Duży wraz z Związkiem Gmin Regionu Płockiego do Projektu: "Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego".

 

 

- Uchwała nr V/32/07 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/119/04 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.

 

 

- Uchwała nr V/33/07 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym za 2006 r.

 

 

- Uchwała nr V/34/07 r. w sprawie obowiązku lustracyjnego sekretarza i skarbnika Gminy Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr V/35/07 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym.

 

 

- Uchwała nr V/36/07 r. w sprawie zmian w budżecie w 2007 r.

 

 

- Uchwała nr VI/37/07 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym.

 

 

- Uchwała nr VI/38/07 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży w obszarze działki Nr ewid. 1/1 w miejscowości Cierszewo.

 

 

- Uchwała nr VI/39/07 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr VI/40/07 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Powiatu Płockiego na rzecz Gminy Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr VI/41/07 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr V/31/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Brudzeń Duży wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu "Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego".  

 

 

- Uchwała nr VI/42/07 r. w sprawie zwiększenia dotacji na zadania w drodze porozumień.

 

 

- Uchwała nr VI/43/07 r. w sprawie zmian w budżecie w 2007 roku.

 

 

- Uchwała nr VI/44/07 r. w sprawie zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

 

 

- Uchwała nr VI/45/07 r. w sprawie zwiększenia środków budżetowych na zadania własne z dotacji oraz przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału.

 

 

- Uchwała nr VI/46/07 r. w sprawie zwiększenia wydatków na 2007 rok oraz zmian w budżecie w 2007 roku.

 

 

- Uchwała nr VII/47/07 r. w sprawie zmian w budżecie w 2007 r.

 

 

- Uchwała nr VII/48/07 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy na sesji swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 

 

- Uchwała nr VII/49/07 r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym.

 

 

- Uchwała nr VII/50/07 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym.

 

 

  - Uchwała nr IX/66/07 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 

 

- Uchwała nr XIII/100/08 w sprawie przystapienia Gminy Brudzeń Duży do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

- Uchwała nr XIII/101/08 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr XIII/102/08 w sprawie zmian w budżecie w 2008r.

 

 

- Uchwała nr XIII/103/08 w sprawie zmian w budżecie na 2008r.

 

 

- Uchwała nr XIII/104/08 w sprawie nabycia przez Gminę Brudzeń Duży Działki o nr 365/1 o powierzchni 0,0600 ha położonej w Sobowie, gm. brudzeń Duży z przeznaczeniem na cel publiczny

 

 

- Uchwała nr XIII/105/08 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego na plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo.

 

 

- Uchwała nr XIII/106/08 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duzy, Bądkowo Kościelne i części miejscowości Brudzeń Mały

 

 

- Uchwała XIV/113/08 w sprawie długoterminowego kredytu w banku wybranym zgodnie z przepisami ustawy o prawie zamówień publicznych

 

 

- Uchwała XIV/115/08 w sprawie wydatków na 2008 rok oraz zmian w budżecie w 2008 roku.   Tabela (kliknij tutaj)

 

 

- Uchwała nr XIV/107/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w obowiązującym statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym Wprowadzonych uchwałą nr 18/08 Rady Społecznej przy SPZOZ w Brudzeniu Dużym z dnia 06 sierpnia 2008.

 

 

- Uchwała nr XIV/108/08 w sprawie przystapienia do sporządzenia "Zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży".

 

 

- Uchwała nr XIV/109/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w miejscowości Bądkowo Podlasie.

 

 

- Uchwała nr XIV/110/08 w sprawie przystapienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowosci Karwosieki Noskowice.

 

 

- Uchwała nr XIV/111/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

- Uchwała nr XIV/112/08 w sprawie sprzedazy lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie do działki gruntu nr 94/4 położonej w Murzynowie w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność komunalną Gminy Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr XIV/113/08 w sprawie długoterminowego kredytu w banku wybranym zgodnie z przepisami ustawy o prawie zamówień publicznych.

 

 

- Uchwała nr XIV/114/08 w sprawie zmian w budżecie 2008r.

 


- Uchwała nr XV/116/08 w sprawie upowaznienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Duzym do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

 

- Uchwała nr XV/124/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr KL/01385/08/7.1.1 "Aktywna integracja w gminie Brudzeń Duży" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

- Uchwała nr XV/117/08 w sprawie zwiększenia wydatków na rok 2008 oraz zmian w budżecie w 2008 roku.

   >ZADANIA INWESTYCYJNE<

 

 

- Uchwała nr XV/118/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki budowlanej połozonej w miejscowości Brudzeń Duży, stanowiącej własność komunalną Gminy Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr XV/119/08 w sprawie sprzedaży działki nr 294/10 o pow. 0,0034 ha w drodze bezprzetargowej połozona w miejscowości Brudzeń Duży, stanowiąca własność komunalna Gminy Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr XV/120/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, położonej w miejscowości Brudzeń Duzy, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała nr XV/121/08 w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych na terenie gminy stanowiących własność komunalną Gminy Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała XV/122/08 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od wyceny lokali mieszkalnych i udziału w gruncie w miejscowości Murzynowo dla najemców tych lokali.

 

 

- Uchwała XV/123/08 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004-2015

 

 

- Uchwała XV/125/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połozonych w miejscowości Siecień i Murzynowo.

 

 

- Uchwała nr XV/126/08 w sprawie przekazania w uzytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieniu w drodze bezprzetargowej, stanowiący własność komunalną Gminy Brudzeń Duży

 


-Uchwała XV/127/08 w sprawie zmian w budżecie w 2008 roku.- Uchwała Nr XVI/128/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.- Uchwała Nr XVI/129/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/127/04 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie stawek opłaty targowej.

 

 

- Uchwała Nr XVI/130/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

 

 

- Uchwała NrXVI/131/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości, położonej w miejscowości Cierszewo, stanowiącej własność GMINY BRUDZEŃ DUŻY.

 

 

- Uchwała Nr XVI/132/08 w sprawie zmian w budżecie w 2008 roku.

 

 

- Uchwała Nr XVI/133/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Brudzeń Duży, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 

 

- Uchwała Nr XVI/134/08 w sprawie zorganizowania zebrania wiejskiego Sołectwa Siecień gm. Brudzeń Duży w celu wyboru sołtysa.

 

 

 - Uchwała Nr XIX/141/08 w sprawie zmian w budżecie w 2008 roku
- Uchwała Nr XVII/136/08 w sprawie wygaśnięcia mandatu p. Leonarda Mariana Chrapkowskiego - radnego Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.- Uchwała Nr XVII/137/08 w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 roku.

zalacznik_do_xvii_137_08.xls- Uchwała Nr XVII/138/08 w sprawie wygaśnięcia mandatu p. Stefana Idzi Lewandowskiego - radnego Rady Gminy w Brudzeniu Dużym.- Uchwała Nr XIX/140/08 w sprawie zmian w budżecie w 2008 roku.- Uchwała Nr XIX/141/08 w sprawie zmian w budżecie w 2008 roku.- Uchwała Nr XIX/142/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak równiez tryb ich odbierania.- Uchwała Nr XIX/143/08 w sprawie uchwalenia regulaminu na 2009 rok wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży                                    zal_xix_143_08.doc

 

 

- Uchwała  Nr XIX/144/08 w sprawie ustalenia najiższego wynagrodzenia zasadniczego  w I kategorii zaszeregowania i ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych.

 

 

- Uchwała Nr XIX/145/08 w sprawie uchylenia uchwały XII/97/08.

 

 

- Uchwała Nr XIX/146/08 w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani gminy Brudzeń Duży" na 2009 rok.                                              zal_xix_146_08.doc

 

 

- Uchwała Nr XIX/147/08 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009".        zal_xix_147_08.doc

 

 

- Uchwała Nr XIX/148/08 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży we wsi Karwosieki Noskowice.

 

 

- Uchwała Nr XIX/149/08 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczytstego nieruchomości, połozonej w miejscowosci Sikórz, stanowiącej własnośc Gminy Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała Nr XIX/170/08 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru znizki dla nauczyciela, któremu powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu prowadzonym przez Gmine Brudzeń Duży.

 

 

- Uchwała Nr XXI/163/09 w sprawie zwiększenia budżetu na 2009 rok.

 

- Uchwała Nr XXIV/198/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejscowości Siecień i Murzynowo

Załącznik Nr1

 


- Uchwała Nr XX/151/09 w spr zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Brudzeń


- Uchwała Nr XX/152/09 w spr zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Siokorzu"


- Uchwała Nr XX/154/09 w spr zmiany budżetu gminy w 2009r

zal.xx-154-09.xls


- Uchwała Nr XX/157/09 w spr przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału


_ Uchwała Nr XXI/164/09 w spr przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału

- Uchwała Nr XXI/165/09 w spr zmiany budżetu gminy w 2009r
zal.xxi-165-09.xls


- Uchwała Nr XXI/167/09 w spr przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest" dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2009-2032


- Uchwała Nr XXI/168/09 w spr zmian do uchwały w prawie "Programu Ochrony Środowiska" oraz "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Brudzeń Duży do roku 2011"


xxi-169-09.doc


xxi-170-09.doc


xxi-171-09.doc


xxi-172-09.doc

zal.xxi-172-09.doc


xxi-173-09.doc


xxi-175-09.doc

zal._nr_1xxi-175-09.pdf


xxi-176-09.doc

zal._nr_1xxi-176-09.pdf


xxi-177-09.doc

zal._nr_1xxi-177-09.pdf


xxi-178-09.doc

zal._nr_1xxi-178-09.pdf

zal._nr_2xxi-178-09.pdf


xxii-182-09.doc


xxii-183-09.doc


xxii-184-09.doc


xxii-186-09.doc

 

xxiii-190-09.doc  


xxiii-191-09.doc


xxiii-192-09.doc


xxiii-193-09.doc

zal.xxiii-193-09.xls


xxiii-196-09.doc


xxiii-197-09.doc


xxiv-199-09.doc


xxiv-200-09.doc


xxiv-202-09.doc


xxiv-203-09.doc


xxiv-204-09.doc


xxiv-205-09.doc


xxv-207-09.doc

zal.xxv-207-09.doc


xxv-208-09.doc


xxv-208-09.doc


xxv-209-09.doc


xxv-210-09.doc


xxv-211-09.doc

zal.xxv-211-09.doc


xxv-212-09.doc


xxv-213-09.doc


xxv-214-09.doc


xxv-216-09.doc


xxv-217-09.doc


xxv-218-09.doc


xxv-219-09.doc

zal.xxv-219-09.doc


xxvi-221-09.doc


xxvi--222-09.doc

zal.xxvi-222-09.xls

opisxxvi-222-09.doc

info.xxvi-222-09.doc


xxvi-223-09.doc


xxvi-224-09.doc

zal.xxvi-224-09.xls


xxvi-225-09.doc


xxvi-226-09.doc


xxvi-227-09.doc

zal.xxvi-227-09.doc


xxvi-228-09.doc

zal.xxvi-228-09.doc


xxvi-229-09.doc

zal-xxvi-229-09.tif


xxvi-230-09.doc


xxvii-231-10.doc


xxvii-232-10.doc


xxvii-233-10.doc


xxvii-234-10.doc


xxvii-235-10.doc


xxvii-236-10.doc


xxvii-237-10.doc

zal.nr1xxvii-237-10.doc

zal.nr2xxvii-237-10.pdf


xxvii-238-10.doc

zal.nr1axxvii-238-10.pdf

zal.nr2xxvii-238-10.doc

zal.nr3xxvii-238-10.doc


xxvii-239-10.doc

zal.xxvii-239-10.pdf


xxvii-240-10.doc

zal.xxvii-240-10.pdf


xxvii-241-10.doc

zal.nr1xxvii-241-10.xls

zal.nr2xxvii-241-10.xls

zal.nr3xxvii-241-10.xls

zal.nr4xxvii-241-10.xls


xxviii-243-10.doc

xxviii-244-10.doc

xxviii-246-10.doc

xxviii-247-10.doc

xxviii-248-10.doc
zal1-xxviii-248-10.xls
zal2-xxviii-248-10.xls
zal3-xxviii-248-10.xls
zal4-xxviii-248-10.xls
zal5-xxviii-248-10.xls
zal6-xxviii-248-10.xls
zal7.1-xxviii-248-10.xls
zal7.2-xxviii-248-10.xls

xxviii-249-10.doc

xxviii-250-10.doc

xxviii-251-10.doc

xxix-255-10.doc

xxix-256-10.doc

xxix-257-10.doc

xxix-258-10.doc


xxix-259-10.doc


xxx-260-10.doc


xxx-261-10.doc


xxx-263-10.doc


xxxi-264-10.docx

zal1-xxxi-264-10.xls

zal2-xxxi-264-10.xls

zal3-xxxi-264-10.xlsx

zal4-xxxi-264-10.xlsx


xxxi-269-10.doc


xxxi-270-10.doc

xxxi-270-10_prognoza.xls

zal1-xxxi-270-10.xls


xxxi-273-10.doc


xxxi-274-10.doc

zal1-xxxi-274-10.doc


xxxi-275-10.doc


xxxii-278-10.doc


xxxii-279-10.doc

zal1-xxxii-279-10.xls

zal2-xxxii-279-10.xls

zal3-xxxii-279-10.xls

zal4-xxxii-279-10.xls


xxxiv-281-10.doc

zal1-xxxiv-281-10.doc

zal2-xxxiv-281-10.pdf


xxxiv-283-10.doc

zal1-xxxiv-283-10.xls

zal2-xxxiv-283-10.xls

zal3-xxxiv-283-10.xls

zal4xxxiv-283-10.xls


xxxiv-285-10.doc


xxxv-286-10.docx

zal1-xxxv-286-10.xls

zal2-xxxv-286-10.xls

zal3-xxxv-286-10.xlsx

zal4xxxv-286-10.xls

zal5xxxv-286-10.xls

zal6xxxv-286-10.xlsx


uchwala_xxxv.287.10_r..doc


uchwala_xxxvi.288.10_r..doc


xxxvi-289-10.doc


xxxvi-290-10.doc


xxxvi-291-10.doc


xxxvi-292-10.doc


xxxvi-293-10.doc


xxxvi-296-10.doc

zal1-xxxvi-296-10.xls

zal2-xxxvi-296-10.xls

zal3-xxxvi-296-10.xls

zal4xxxvi-296-10.xls


xxxvi-297-10.docInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-29 11:51:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-12 09:20:48
  • Liczba odsłon: 3872
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411170]

przewiń do góry