Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

a)    oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b)    oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c)     numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

d)    przedmiot działalności gospodarczej,

e)    adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Opłaty:

Opłata skarbowa za wniosek 5 zł (na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz.960 z późn. zm.)

Opłata skarbowa za załącznik – 0,50 zł (na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000. o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz.960 z późn. zm.)

Znaki opłaty skarbowej do nabycia w Urzędzie Gminy Stara Biała pok. 12

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Nr rachunku Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku Oddział Brudzeń  Nr konta 88 9042 1042 0550 0374 2000 0020

Miejsce złożenia dokumentów :

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym    Samodz. St. pracy ds. działalności gospodarczej  – pok. Nr 3

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna:

Pracownik Urzędu Gminy – pok. nr 3 tel. (0-24) 260 40 13

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Brudzeń Duży w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Brudzeń Duży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 Informacje dodatkowe:

1.      Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Brudzeń Duży po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

2.      Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a)     do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo

b)     powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu

c)      powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 

Podstawa prawna:

-          ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)

-          Uchwała nr ---------- Rady Gminy w Brudzeniu Dużym  z dnia ----------- w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i warunki sprzedaży tych napojów

          Uchwała nr -------------- Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia ---------------- roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-14 11:31:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-14 11:31:58
  • Liczba odsłon: 2434
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411110]

przewiń do góry