Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

ul. Jana Pawła II 2A

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych

w wymiarze 1/1 etatu

Oferta pracy

Oświadczenie o pełni praw

Oświadczenie o nieskazaniu

Kwestionariusz

 


Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kwestionariusz

Oświadczenie o pełni praw

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

Oświadczenie o obywatelstwie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informcja o wyniku.docx

 

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY

                                dnia 30 maja 2022 roku

                             ogłasza konkurs na kandydata

                             na stanowisko dyrektora:

 

 

1. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym, ul. Płocka 12, 09 - 414 Brudzeń Duży,

2. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu, Sikórz 85, 09 - 411 Biała,

3. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu , Siecień 84, 09 – 411 Biała.

 

ZAŁĄCZNIK

 


Informacja o wyniku naboru Konkurs ewidencja

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o wolnym stanowisku urzędniczym

oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

 

 

 


Informacja o wyniku naboru pozyskiwanie funduszy

 

Brudzeń Duży, 03.03.2022 r.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacja o wyniku naboru ochrona przyrody i mienia gminnego

 

Brudzeń Duży, 02.03.2022 r.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 


Brudzeń Duży, dnia 23.02.2022 r.

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

Brudzeń Duży, 28.01.2022 r.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o wolnym stanowisku urzędniczym

oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


Załączniki

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

 Samorządowych Brudzeniu Dużym

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko:

Główny księgowy.

 

Kierownik Biura Obsługi Szkół informuje, że w wyniku  zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani  Małgorzata Żurawska,

 zam. w  miejscowości Chalin.

Z kandydatką spełniającą wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, Kandydatka  oceniana była według następujących kryteriów: kwalifikacje, znajomość prawa podanego w ogłoszeniu o naborze, przydatność do pracy na stanowisku Główny Księgowy, doświadczenie zawodowe.

Pani Małgorzata Żurawska spełnia wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Nazwa i adres jednostki:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9

Wolne stanowisko: Księgowy/stanowisko administracyjne ds. kadrowych i bhp

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

 Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie wyższe

4. Staż pracy co najmniej 3 lata

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Prawo jazdy kat. B

8. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie w kierunku ekonomia, finanse i pokrewne;
 2. Dodatkowa wiedza, kurslub doświadczenie w kierunku Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kadry i płace.
 3. Znajomość przepisów z zakresu ustaw związany z zakresem czynności między innymi finanse, rachunkowości, prawa podatkowe, bhp, przepisy dot. prawa pracy, spółek oraz RODO.
 4. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych oraz księgowych Symfonia itp.
 5. Komunikatywność, samodzielność, rzetelność i terminowość
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu
 7. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. prawidłowe funkcjonowanie Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. przygotowanie dokumentów na zgromadzenia Wspólników i posiedzenia Rady Nadzorczej,
 3. zastępowanie stanowiska inspektor ds. umów, rozliczeń i administracji
 4. nadzorowanie przestrzegania prawa w zakresie p.poż., bezpieczeństwa
  ihigieny pracy oraz ochrony środowiska,
 5. prowadzenie spraw kadrowo – płacowych,
 6. prowadzenie spraw księgowych oraz finansowych spółki
 7. wystawianie faktur VAT i prowadzenie ich rejestru.
 8. Nadzorowanie, rozliczanie stanowisk inkasentów
 9. nadzorowanie pracy podległych stanowisk
 10. dyscyplinę pracy i efektywne wykorzystanie środków pracy,
 11. przyjęcie i zmianę zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 12. przyjęcie i zmianę regulaminów i instrukcji obowiązujących w Spółce,
 13. wykonywanie obowiązków i uprawnień administratora danych osobowych
  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 14. zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w zakresie objętym Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 15. prowadzenie Księgi Udziałów,
 16. udostępnianie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej
 17. wykonywanie innych działań i czynności nie ujętych w niniejszym paragrafie
  a niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9

praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, realizacja zadań wymaga kontaktu z odbiorcami/klientami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży, praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych, wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Budynek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży  jest budynkiem parterowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku).

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) – zawierającym m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko biurowe w Gminny Przedsiębiorstwie Komunalnym Brudzeń Duży Sp. z o.o.”.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4. Dokumenty poświadczające staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu).

5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

6. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na  wolne stanowisko biurowe.

9 Inne oświadczenia/kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)  i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu kandydata lub adresem e-mail z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy/stanowisko administracyjne ds. kadrowych i bhp” na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 9,  09-414 Brudzeń Duży lub złożone w sekretariacie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o  w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada  2020 r. do godz. 12:00. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku biurowym, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 9, 09-414 Brudzeń Duży

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Panią Edytę Wasilewską, kontakt:

iod@inspektor.info.pl tel. 22 2582166 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.

osiwdczenie_o_nie_skazaniu

oswiadczenie_o_obywatelstwie

oswiadczenie_o_pelni_praw


Brudzeń Duży, 30.10.2020 r.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o wolnym stanowisku urzędniczym

oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw infrastruktury drogowej i funduszy zewnętrznych    

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

 

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie wyższe

4. Staż pracy co najmniej 3 lata

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Prawo jazdy kat. B

8. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie w kierunku budownictwa lub drogownictwa;

2.   Znajomość przepisów z zakresu ustaw:

-  prawo budowlane,

-  o drogach publicznych,

-  prawo zamówień publicznych,

-  o publicznym transporcie drogowym,

-  o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

-  o gospodarce nieruchomościami;

-  Kodeks Postępowania Administracyjnego,

-  o samorządzie gminnym,

-  o finansach publicznych,

-  o dostępie do informacji publicznej oraz

-  o ochronie danych osobowych

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw;

2. biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych;

3. komunikatywność, samodzielność, rzetelność i terminowość;

4. umiejętność pracy pod presją czasu.

5. doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

1) przygotowywanie postępowań przetargowych z zakresu prowadzonych spraw, udział w pracach komisji przetargowych, dokonywania zapytań ofertowych;

2) przygotowanie i opracowanie dokumentacji oraz składanie wniosków dotyczących pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje gminne, w tym roboty drogowe jak również rozliczanie inwestycji z pozyskanych funduszy;

3) nadzór na drogami gminnymi oraz koordynacja i nadzór remontów dróg gminnych;

4) prowadzenie spraw związanych z planowaniem robót drogowych oraz inwestycji gminnych,

5) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na roboty drogowe gminne;

6) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych na terenie Gminy;

7) organizowanie i przeprowadzania okresowych kontroli dróg i obiektów mostowych;

8) opracowanie planów letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników oraz nadzorowanie ich realizacji, podejmowanie działań na rzecz prawidłowego utrzymania przydrożnych pasów zieleni;

9) prowadzenie bieżącej oceny stanu oznakowania dróg publicznych i zgłaszanie wniosków w sprawie oznakowania;

10) współpraca z zarządami dróg publicznych (krajowym, wojewódzkim, powiatowym);

11) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia dróg, ulic, parków, placów na terenie gminy, prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego;

12) ewidencjonowanie przystanków i zatok autobusowych, planowanie i organizowanie konserwacji i remontów z zarządcami dróg;

13) koordynacja i nadzór prac przy remontach budynków komunalnych, w tym prowadzenie dokumentacji technicznej,

14) przygotowanie propozycji w zakresie wydatków bieżących dotyczących zadań remontowych gminy, utrzymania dróg;

15) wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wybór operatora, nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz rozliczanie wykonywanych usług;

16) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i nieregularnych, specjalnych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym;

17) przygotowanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych za ich zajęcie;

18) wydawanie zgody na zlokalizowanie zjazdu z dróg publicznych i wewnętrznych;

19) występowanie o określenie warunków przyłączenia obiektów gminnych do sieci elektroenergetycznej wraz z koordynacją zawierania umów o przyłączenie i dostawę energii elektrycznej;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu Gminy oraz wyjazdów w teren, praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych, wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Budynek Urzędu Gminy jest budynkiem piętrowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, pomieszczenie higieniczno-sanitarne (na parterze) przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku).

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) – zawierającym m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży”.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Dokumenty poświadczające staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu).

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na  wolne stanowisko urzędnicze.

10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

11. Inne oświadczenia/kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)  i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu kandydata lub adresem e-mail z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw infrastruktury drogowej i funduszy zewnętrznych” na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży lub złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży w nieprzekraczalnym terminie do 09 listopada  2020 r. do godz. 16.00. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Brudzeń Duży po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzeń Duży z siedzibą przy ul. Toruńskiej 2,09-414 Brudzeń Duży 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Panią Edytę Wasilewską, kontakt:

iod@inspektor.info.pl tel. 22 2582166 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.

/pliki/ugbrudzenduzy/oswiadczenie_o_pelni_praw_2020.doc
/pliki/ugbrudzenduzy/oswiadczenie_o_obywatelstwie_2020.doc
/pliki/ugbrudzenduzy/oswiadczenie_o_nie_skazaniu_2020.doc
/pliki/ugbrudzenduzy/kwestionariusz_dla_kandydata_2020.doc

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym ogłasza nabór kandydatów

 na jednoosobowe wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych

 w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09 – 414 Brudzeń Duży

( w budynku Urzędu Gminy)

 

Wolne stanowisko: główny księgowy.

I.  Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych, niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

3)nieposzlakowana opinia;

4)posiadanie znajomości posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie  koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,;

5)posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego i spełnianie minimum jednego z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości,

 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie

co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości,

c)  osoba  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych

     przepisów,

d)  posiadanie certyfikatu księgowego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg

     rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego

     prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

6)Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad

     gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

     ze  szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności placówek oświatowych;

2) znajomość zasad finansowania zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.

3) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych,

    bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia

    prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

4) znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości Biura t.j. FK oraz

     znajomość obsługi pakietu programów MS Offce (Word, Excel);

5) biegła znajomość przepisów prawa, między innymi:

    a) ustawy o finansach publicznych,

    b)  ustawy o rachunkowości,

c) ustawy o samorządzie gminnym,

d) sprawozdawczości budżetowej,

e) przepisów prawa oświatowego,

f) przepisów prawa pracy,

g) umiejętność korzystania z przepisów prawa;

6) umiejętność wykonywania sprawozdań i opracowania  planów;

7) umiejętność ewidencjonowania operacji księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową;

8) posiadanie takich cech osobowości jak:

-   umiejętność podejmowania  samodzielnych decyzji,

-   konsekwencja w realizowaniu zadań,

-  samodzielność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

-   dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, punktualność,

-   umiejętność pracy w zespole, dyskrecja, komunikatywność,

-   odporność na stres,

 -  umiejętność  pracy w zespole,

-   wysoka kultura osobista.

Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe w działach finansowych jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wykonywanie zadańzwiązanych prowadzeniem pełnej księgowości budżetowej, t. j.:
 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • terminowa bieżąca ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczychna rachunkachobsługiwanych jednostek, z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej,
 • sporządzenie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz finansowych,
 • przeprowadzenie bieżącej analizy z zakresu wykonywania planu dochodów

i wydatków,

 • opracowywanie planów finansowychdla obsługiwanych jednostek i we współpracy,

ze szkołami, z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej,

 • gospodarka środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji,
 • sporządzanie rocznych bilansów finansowych,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • współpraca z dyrektorami szkół, skarbnikiem gminy i pozostałymi pracownikami Biura,

ł) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji księgowego.

IV. Warunki  pracy  na  stanowisku:

 1. praca w budynku Urzędu Gminy na parterze;
 2. praca biurowa w administracji publicznej w zakresie finansów oświaty;
 3. realizacja zadań wymaga kontaktu z interesantami i współpracy

       z dyrektorami i pracownikami  szkół;

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat;
 2. budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy niedostosowane dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) życiorys(CV)- własnoręcznie podpisany;

2) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

3) kwestionariusz osobowy;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6)  kopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w  przypadku gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.)

7) oświadczenie  kandydata o niekaralności, za umyślne przestępstwo ścigane

   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie

    moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie

   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)     oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.

  poz. 902);

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni

   praw  publicznych.

Termin i miejsce składania oferty:

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  urzędnicze –  Główny Księgowy”  na adres Biuro Obsługi Szkól Samorządowych

 w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2,  09 - 414 Brudzeń Duży (budynek U.G.)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2020 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej

 w terminie określonym w  ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym

i w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych.

Formularz kwestionariusza osobowego stanowi załącznik do ogłoszenia.

 
 
 

 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

 Samorządowych Brudzeniu Dużym

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko:

Główny księgowy.

Kierownik Biura Obsługi Szkół informuje, że do naboru na w/w stanowisko nie  wpłynęła  żadna oferta.


Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym

 Ogłasza nabór kandydatów  na jednoosobowe wolne stanowisko urzędnicze

w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym,

ul. Toruńska 2, 09 – 414 Brudzeń Duży ( w budynku Urzędu Gminy)

 

Wolne stanowisko: główny księgowy.

I.  Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe;

3)nieposzlakowana opinia;

4)posiadanie znajomość posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie  koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,;

5)posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego i spełnia minimum jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości,

 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada

co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,

c)   jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

     rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego

     prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6)Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad

     gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

     ze  szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności placówek oświatowych;

2) znajomość zasad finansowania zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego.

3) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych,

    bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia

    prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

4) znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości Biura t.j. FK oraz

     znajomość obsługi pakietu programów MS Offce (Word, Excel);

5) biegła znajomość przepisów prawa, między innymi:

    a) ustawy o finansach publicznych,

    b)  ustawy o rachunkowości,

c) ustawy o samorządzie gminnym,

d) sprawozdawczości budżetowej,

e) przepisów prawa oświatowego,

f) przepisów prawa pracy,

g) umiejętność korzystania z przepisów prawa;

6) umiejętność wykonywania sprawozdań i opracowania  planów;

7) umiejętność ewidencjonowania operacji księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową;

8) posiadanie takich cech osobowości jak:

-   umiejętność podejmowania  samodzielnych decyzji,

-   konsekwencja w realizowaniu zadań,

-  samodzielność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

-   dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, punktualność,

-   umiejętność pracy w zespole, dyskrecja, komunikatywność,

-   odporność na stres,

 -  umiejętność  pracy w zespole,

-   wysoka kultura osobista.

Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe w działach finansowych jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wykonywanie zadańzwiązanych prowadzeniem pełnej księgowości budżetowej, t. j.:
 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • terminowa bieżąca ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczychna rachunkachobsługiwanych jednostek, z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej,
 • sporządzenie sprawozdań budżetowych, finansowych, analiz finansowych,
 • przeprowadzenie bieżącej analizy z zakresu wykonywania planu dochodów

i wydatków,

 • opracowywanie planów finansowychdla obsługiwanych jednostek i we współpracy,

ze szkołami, z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej,

 • gospodarka środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji,
 • sporządzanie rocznych bilansów finansowych,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 • współpraca z dyrektorami szkół, skarbnikiem gminy i pozostałymi pracownikami Biura,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji księgowego.

IV. Warunki  pracy  na  stanowisku:

 1. praca w budynku Urzędu Gminy na parterze;
 2. praca biurowa w administracji publicznej w zakresie finansów oświaty;
 3. realizacja zadań wymaga kontaktu z interesantami i współpracy

       z dyrektorami i pracownikami  szkół;

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat;
 2. budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych, stanowisko pracy niedostosowane dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) życiorys(CV)- własnoręcznie podpisany;

2) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

3) kwestionariusz osobowy;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

6)  kopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w  przypadku gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.)

7) oświadczenie  kandydata o niekaralności, za umyślne przestępstwo ścigane

   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie

    moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie

   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922)     oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.

  poz. 902);

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni

   praw  publicznych.

Termin i miejsce składania oferty:

Oferty należy przesyłać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  urzędnicze –  Główny Księgowy”  na adres Biuro Obsługi Szkól Samorządowych

 w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2,  09 - 414 Brudzeń Duży (budynek U.G.)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2020 r.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w  ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy BIP oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym

i w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych.

Formularz kwestionariusza osobowego stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

 
 
 
 
 

 

Brudzeń Duży, 06.02.2020 r.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o wolnym stanowisku urzędniczym

oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw komunalnych oraz rozwoju działalności gospodarczej   

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

 

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie wyższe

4. Staż pracy co najmniej 3 lata

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów ustaw:

- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- o transporcie drogowym,

- o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- o samorządzie gminnym,

- o finansach publicznych,

- o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

- Prawo Przedsiębiorców

- o opłacie skarbowej

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw;

2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych;

3. komunikatywność, samodzielność, terminowość;

4. umiejętność pracy pod presją czasu.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

1.      Opracowywanie i aktualizacja projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

2.      Zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe oraz ich wypowiadanie.

3.      Naliczanie opłat za najem lokali mieszkalnych użytkowych.

4.      Prowadzenie księgowości wpłat na kontach za najem lokali.

5.      Wystawianie upomnień, egzekwowanie terminowych wpłat.

6.      Sporządzanie obowiązującej na danym stanowisku sprawozdawczości.

7.      Wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego (przewozy regularne, przewozy specjalne) zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

8.      Prowadzenie spraw dotyczących działalności gospodarczej.

9.      Prowadzenie dla każdego budynku stanowiącego własność Gminy książki obiektu budowlanego.

10.  Opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego z zakresu prowadzonych zadań.

11.  Prowadzenie kasy Urzędu Gminy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu Gminy oraz sporadycznych wyjazdów w teren, praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych, wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Budynek Urzędu Gminy jest budynkiem piętrowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, pomieszczenie higieniczno-sanitarne (na parterze) przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku).

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) – zawierającym m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży”.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Dokumenty poświadczające staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu).

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na  wolne stanowisko urzędnicze.

10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

11. Inne oświadczenia/kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)  i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu kandydata lub adresem e-mail z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw komunalnych oraz rozwoju działalności gospodarczej” na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży lub złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży  w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2020r. do godz. 16.00. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Brudzeń Duży po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzeń Duży z siedzibą przy ul. Toruńskiej 2,09-414 Brudzeń Duży 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Panią Edytę Wasilewską, kontakt:

iod@inspektor.info.pl tel. 22 2582166 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.

 kwestionariusz_dla_kandydata_2020-02-07.doc

 oswiadczenie_o_nie_skazaniu_2020-02-07.doc
  oswiadczenie_o_pelni_praw_2020-02-07.doc
 
  oswiadczenie_o_obywatelstwie_2020-02-07.doc
 
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  

w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze inspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w   Urzędzie Gminy Brudzeń Duży,

ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

 

wybrana została Pani Maria Martyna Bobik, zamieszkała w Dziarnowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego a także rozmowy i oceny stanu wiedzy kandydatki Wójt Gminy Brudzeń Duży podjął decyzję o wyborze kandydatury Pani Marii Martyny Bobik   do zatrudnienia na stanowisko inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzając, że kandydatka spełnia w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko. Pani Maria Martyna Bobik posiada wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe pozwalające prawidłowo realizować zadania na stanowisku inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Brudzeń Duży, dnia 20.12.2019 r.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Brudzeń Duży

 
  ---------------------------------------

Brudzeń Duży, 29 listopada 2019

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o wolnym stanowisku urzędniczym

oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

 

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie wyższe

4. Staż pracy co najmniej 3 lata

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa   prawo ochrony środowiska, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw;

2. czynne prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;

3. gotowość do pracy w terenie;

4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych;

5. komunikatywność, samodzielność, terminowość;

6. umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

1.       Prowadzenie   całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

2.       Opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminie oraz stała ich weryfikacja.

3.       Monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).

4.       Zbieranie i opracowywanie danych uzyskanych z raportów wykonawców oraz systemów teleinformatycznych funkcjonujących w Urzędzie Gminy, m.in. z systemu identyfikacji pojemników i worków, z systemu GPS.

5.       Kontrolowanie osiągania odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

6.       Sporządzanie miesięcznych rozliczeń wykonawcy realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy.

7.       Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie powierzonych zadań oraz udział w pracach komisji przetargowej.

8.       Prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9.       Bieżąca kontrola terminowości dokonywania wpłat przez podatników.

10.   Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11.   Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12.   Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

13.   Przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.   Przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań.

15.   Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi wśród mieszkańców.

16.   Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami.    

17.   Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

18.   Realizacja sprawozdawczości zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i innymi aktami prawnymi.

19.   Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych.

20.   Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

21.   Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu Gminy oraz wyjazdów w teren, praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych, wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Budynek Urzędu Gminy jest budynkiem piętrowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, pomieszczenie higieniczno-sanitarne (na parterze) przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku).

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) – zawierającym m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży”.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Dokumenty poświadczające staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu).

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. Oświadczenie   o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

10. Inne oświadczenia/kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)   i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu kandydata lub adresem e-mail z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi” na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży lub złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży   w nieprzekraczalnym terminie do 09 grudnia 2019 r. do godz. 15.00. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Brudzeń Duży po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzeń Duży z siedzibą przy ul. Toruńskiej 2,09-414 Brudzeń Duży 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Panią Edytę Wasilewską, kontakt:

iod@inspektor.info.pl tel. 22 2582166 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  

w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze i nspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w   Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

 

wybrana została Pani Ludmiła Abramczyk, zamieszkała w Białej.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Ludmiła Abramczyk spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko zawarte w ogłoszeniu o naborze z dnia 16.10.2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ludmiła Abramczyk zaprezentowała się bardzo dobrze. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe pozwalające prawidłowo realizować zadania na stanowisku inspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Brudzeń Duży, dnia 29.11.2019 r.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Brudzeń Duży
-------------------------------

Brudzeń Duży, 16 października 2019

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o wolnym stanowisku urzędniczym

oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

 

Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie wyższe

4. Staż pracy co najmniej 3 lata

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa   prawo ochrony środowiska, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw;

2. czynne prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;

3. gotowość do pracy w terenie;

4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych;

5. komunikatywność, samodzielność, terminowość;

6. umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

1.       Prowadzenie   całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

2.       Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.       Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

4.       Przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.       Prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.

6.       Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.       Przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań.

8.       Opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  w gminie oraz stała ich weryfikacja.

9.       Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi wśród mieszkańców.

10.   Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami.    

11.   Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

12.   Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych.

13.   Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

14.   Monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).

15.   Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży

praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową,

realizacja zadań wymaga kontaktu z obywatelami/klientami Urzędu Gminy oraz wyjazdów w teren,

praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych,

wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,

Budynek Urzędu Gminy jest budynkiem piętrowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, pomieszczenie higieniczno-sanitarne (na parterze) przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku).

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) – zawierającym m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży”.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy.

6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

7. Oświadczenie   o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1282 z późn.zm.).

10. Inne oświadczenia/kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)   i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi” na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży lub złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży   w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2019 r. do godz. 12.00.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Brudzeń Duży po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzeń Duży z siedzibą przy ul. Toruńskiej 2,09-414 Brudzeń Duży 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Panią Edytę Wasilewską, kontakt:

iod@inspektor.info.pl tel. 22 2582166 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.

 

  kwestionariusz_dla_kandydata_2019.doc

 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 OGŁOSZENIE

o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brudzeniu Dużym

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

Stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Liczba etatów – 1 etat

Wymiar etatu – cały etat

1.   Niezbędne wymagania od kandydatów :

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), określona Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081 ze zm.)

3) korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych; niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata w pomocy społecznej;

5) nieposzlakowana opinia;

6) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, systemu ubezpieczeń społecznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Karty Dużej Rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, kodeksu pracy, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności praca socjalna, polityka społeczna,

"nauka o rodzinie, pedagogika ze specjalnością praca socjalna, pedagogika w zakresie - polityki społecznej, socjologia, administracja, prawo, zarządzanie;

3) umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz planowania i organizacji pracy; umiejętność podejmowania decyzji;

4) umiejętność opracowania projektów aktów prawnych;

5) dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;

6) dyspozycyjność, komunikatywność;

7) wysoka kultura osobista;

8) odporność na stres.

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1. Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i reprezentowanie go na zewnątrz;

2. Nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową i zgodną z prawem realizacją zadań.

  3. Realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w sprawach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej;

4. Zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek Ośrodka.

5. Zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Ośrodka.

  6. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z głównym księgowym Ośrodka i Skarbnikiem gminy.

  7. Przygotowywanie projektu budżetu Ośrodka we współpracy z głównym księgowym i Skarbnikiem Gminy.

8. Organizacja kontroli wewnętrznej.

7. Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz innych realizowanych zadań.

8. Przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów na Komisje i Sesje Rady Gminy.

9. Wdrażanie w życie uchwał organów samorządowych oraz decyzji, postanowień i zarządzeń Wójta Gminy.

10. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń.

11. Prowadzenie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność Ośrodka, w tym środków z UE.

13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, a w szczególności samorządem i władzami lokalnymi w zakresie pomocy społecznej.

14. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

15. Organizowanie okresowych narad i szkoleń dla pracowników.

  16. Przyjmowanie interesantów w celu udzielenia wyjaśnień.

4. Warunki pracy:

1) miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym ul. Jana Pawła II 2A, 09-414 Brudzeń Duży,

2) praca na przedmiotowym stanowisku wymaga kontaktu z obywatelami/klientami GOPS

3) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy — 40 godzin tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brudzeniu Duży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

l)            CV z opisem pracy zawodowej (odręcznie podpisany),

2)          list motywacyjny (odręcznie podpisany),

3)          wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (odręcznie podpisany) — Załącznik nr 2,

4)          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych — Załącznik nr 3,

5)          oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze (odręcznie podpisane) — Załącznik nr 4,

6)          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),

7)          kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

8)          kserokopie dokumentów poświadczających odbyte kursy, szkolenia (..),

9)          podpisane oświadczenie - załącznik nr 6 w tym:

-           oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (odręcznie podpisane),

-           oświadczenie kandydata o niekarności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (odręcznie podpisane),

-           oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (odręcznie podpisane),

-           oświadczenie kandydata, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o które się ubiega (odręcznie podpisane) ,

-           oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (odręcznie podpisane).

10)     inne oświadczenia/kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

          Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów (kserokopie dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem) w zaklejonych kopertach do siedziby Urzędu Gminy Brudzeń Duży z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” w terminie do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brudzeń Duży oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

Informacje dodatkowe:

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć: oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających staż, oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Osoby, które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym telefonicznie poinformowane. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one komisyjnie zniszczone.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w tym procesie rekrutacyjnym jest Wójt Gminy Brudzeń Duży. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.

Brudzeń Duży, dnia 15.03.2019 r.

 
  zal_2_15-03-2019.pdf
  zalacznik_nr_3_15-03-2019.docx
  zal_4_15-03-2019.docx
  zal_6_oswiadczenie_15-03-2019.docx
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informacja o wyniku naboru.
 
  Wójt GMiny Brudzeń Duży ogłasza nabór kandydatów w ramach konkursu na stanowisko zastępcy wójta.pdf
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-25 13:42:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-16 12:31:13
 • Liczba odsłon: 23576
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411237]

przewiń do góry