Brudzeń Duży, dn. 05 czerwca 2019 r.

 

 

INFORMACJA

               w  sprawie wyboru kandydatów na ławników

                                 na kadencję 2020 - 2023

 

 

                    Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Brudzeń Duży, że w związku z upływem     w dniu 31 grudnia 2019 r. obecnej kadencji ławników, orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Płocku i Sądzie Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Brudzeń Duży          z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Płocku: 3 ławników;

- Do Sądu Rejonowego w Płocku: 3 ławników;

 w tym:

- do Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział Pracy: 1 ławnik do orzekania  

   z zakresu prawa pracy.

               W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy      z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r. , poz. 52 z póz. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami  złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011 Nr 121, poz. 693) -  Rada Gminy Brudzeń Duży dokona wyboru ławników na lata     2020 – 2023. Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku, przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. 

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

    kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane               ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż  jednym sądzie. 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane    na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami  złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 09 czerwca 2011  r.  (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców Gminy 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

     Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,    do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,

    a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej

    opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.

    o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000

     i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie

    dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną            na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą             nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu,         a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w  Biurze Rady Gminy Brudzeń Duży w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu,               tj. do godziny 1530.

Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej: ugbrudzenduzy.bip.org.pl w zakładce „Wybory” oraz u Państwa Sołtysów danego Sołectwa Gminy Brudzeń Duży.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy –           www.brudzen.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Andrzej Dwojnych

 

 

 

w załączeniu  :

1/karta zgłoszenia kandydata na ławnika;

2/lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika;

3/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego;

4/oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzena Kowalska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-06 11:53:59
  • Liczba odsłon: 1502
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605268]

przewiń do góry