Uchwała Nr XII/89/19

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 14 listopada 2019r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 506 z późn.  zm.) oraz  art. 4 ust.1  ustawy  z dnia  13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się  Regulamin  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  Gminy  Brudzeń Duży  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XII/77/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz Uchwała Nr XIII/87/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Uzasadnienie

 

Art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2019r., poz. 2010) nakłada na Radę Gminy , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Zakres regulaminy określony jest w art.4 ww. ustawy.

W związku z powyższym konieczne jest uchwalenie niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bańka Krystyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-25 07:55:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-27 10:55:16
  • Liczba odsłon: 1576
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411327]

przewiń do góry