INFORMACJA 0 STANIE MIENIA ZA ROK 2013 r.

                                    GMINA BRUDZEŃ DUŻY

 

                                                                                  Załącznik Nr 9

                                                                do Zarządzenia Nr 298/2014

                                                             Wójta Gminy

                                                              w Brudzeniu Dużym

                                                              z dnia   25.03.2014r.

                                         

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

           

a) powierzchnia gruntów                            -             151,23 ha                           

b) wartość gruntów                                      -              857 262,37 zł

c) wartość budynków i budowli                      -              35 275 854,59 zł.

d) wartość sieci wodociągowej                     -               6 651 361,41 zł.                                                                            

  Łączna wartość budynków i budowli (c + d)      -         41 919 177,08 zł.

       w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczyste :               

                         - powierzchnia gruntów                                  -                                               6,31 ha

                - wartość gruntów                                            -                                       79 406,00 zł           

  2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

     a) przyrost mienia:

        nabycie przez Gminę Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r.prawa własności gruntów, zajętych pod drogi publiczne-gminne oraz wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych Brudzeń Duży, Robertowo.

               - powierzchni gruntów                                               -                                                 4,32 ha

               - wartości gruntów                                                             -                                29 738,00 zł.

                 - wartości   budowli                                                           -                                               -

                                                                    

     b) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

        użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

                Ogółem:                                                                                               - 172 225,80 zł.

                -   sprzedaż gruntów                                                                                          -             3,53 ha

         -   wartość gruntów                                                                                    -   141 977,08 zł.        

          -   wartość budynków   i budowli                                                                           8 038,92 zł.

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego   nieruchomości i innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2013roku:

      a) użytkowanie wieczyste (§0470)                                                    -               6 685,04 zł.

      b) najem i dzierżawa (§0750)                                 -                            40 903,06 zł.                       -                                                                                                                   c) opłata adiacencka   (§ 0490)                                                                    -           59 564.10 zł.

  4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy

      ogółem w dniu składania informacji:

            a) powierzchnia gruntów                                             -                             152,02 ha   

            b) wartość gruntów                                                      -                                  887 000,37 zł

             c) wartość budynków i budowli                                    -                           35 267 815,67 zł.                       

            d) wartość sieci wodociągowej                                       -                            6 651361,41 zł.                                                                            

           Łączna wartość budynków i budowli (c+d)                    -                            41 927 216,00 zł.                          

  Sporządziła:                                                                                                 Zatwierdził:

  Urszula Baranowicz                                                                                              

                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                      Andrzej Dwojnych                                 


                    INFORMACJA O STANIE MIENA

                     W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2013 r.

                     (Zestawienie zbiorcze)

Lp.

Obręb

Nr

działek

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków i budowli w tys. zł

U w a g i

1.

         2

 

        3

           4

         5

              6

 

 

 

 

 

 

 

1.

Brudzeń

Duży

190/6

0,93

8 000,00

378 638,83

       129 072,45

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

204/4

0,30

7 000,00

16 641,55

Budynek mieszkalny - czworak

175/5

0,49

4 000,00

64 355,00

Stacja wodociągowa

181/4

0,24

8 328,00

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej

w Płocku

314/1,315/1

0,17

8 840,00

53 525,34

Budynek mieszkalny przy

Remizie

186/1

               2,87

 

        760 814,01

   1 689 042,93                     

Szkoła Podstawowa

177/5,183/3,

183/4

0,69

1 842,00

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

         172

            0,82

3 660,00

Grunt rolny w dzierżawie.

427,432,252,248,

253,272,278,174/4,

174/6,173/1, 280,

187/6,187/10,187/12,146/6,199/32,165/

165/20,150/2

156/1,156/7,

408/5,408/6,

356,369

379,386,393,

174/11,174/28,

400/1,199/40,

165/9,165/20,

199/23,199/27,

199/12,199/13,

199/4,199/32,

146/8,177/9,

177/18,284,

295,300,308,

74,156/24,156/33,

156/34,156/36,

156/37,294/32,

94/6,294/9,170/1,

186/1,160/2,160/4,

75/3,464,471,

156/52,234/2,234/3,200/4,20,169,222,

313,463/2,47/10,

49/1,45/3

      

  13,55

                     

46 198,00

      

1 290 126,77

     20 488,01

Drogi gminne i pasy zieleni

- nawierzchnia asfaltowa do szkoły

175/7

0,21

1 700,00

  23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

174/15,174/16,

174/17,174/18,

174/19,174/20,

485

2,33

4 000,00

4 178 227,21

  Szkoła – Gimnazjum

i działki

234/1

0,45

10 800,00

  18 965,49

909 335,31

Ośrodek Zdrowia-stary

Ośrodek Zdrowia   -                            -nowy

330,329

204/1

0,25

0,06

11 500,00

                 Grunt rolny

2

Bądkowo Kościelne

152/1

104,105

340,103/7,103/9,51/9,116/10,94/6,94/7,103/12,119/1,

33/23,333/28,117/1,110/1,96/2333/13,51/7,162,168,

51/9,116/7,333/30,362/1,

360/1,59/6,59/9

  1,04

   0,36

    2,78

3 000,00

  1 000,00

     14 687,00

4  235 765,50

468 939,65

     

Oczyszczalnia ścieków z

przyłączami i siecią

OSP -użyt. wieczyste

Drogi gminne

3

Bądkowo Rochny

122

0,58

5000,00

Droga gminna

4

Cierszewo

36/5,1/9,24,8,33,43

1,13

11400,00

Drogi gminne

Drogi lokalne gminne

5

Główina

72/4

73

108

183/2,184/3,184/4,184/6

72/3,107,71/1

       

137/2,140/1,141/3,175/1,181/4,238,222,4,5,21,22,27,30,31,35,68,77,80,102,70/2,228

0,21

0,84

0,22

2,53

3,59

     6,80

800,00

1 000,00

200,00

950,00

                          

       5500,00

                       

      17 360,00

120 671,84

45 200,86

                               

8 326,71

      

Grunt w użytkowaniu

wieczystym.

Budynek - .Dworek.

Ciek wodny

Szkoła Podstawowa

+ studnia

Resztówka po budynku

magazynowym, grunty rolne w dzierżawie.

Drogi gminne

6

Rochny Podlasie

    8, 22/1

128/8,128/9,77/9,77/10

76/23,55,111/11,74/25,

82,83,127,130,78

     1,75

2,17

1,52

     1 326,00

15 708,00

4 800,00

Grunt rolny - dzierżawa

Drogi, pasy zieleni

Nieużytek - woda

7   

Turza Mała

201

112,173

202

131/1

98/1,98/2,98/4,98/5,99/1,99/2,

99/4,99/5

98/3,99/3,141/3,75,130,164,

117/2,123/2

131/5

134/3

0,56

1,70

1,18

0,24

0,67

3,61

    0,03

     0,07

  830,00

   800,00

    16 545,37

                     19 400,00

1 500,00

20 000,00

244 182,76

582 413,51

+54 124,70

400,00

SKR – baza

Dzierżawa gruntu

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy

OSP-użytkowanie wieczyste

 

6 działek budowlanych

Drogi gminne

  i osiedlowe

Piwnica

Grunt pod budynkiem –

odrębna własność

8.

Sobowo

366/1,365/1

366/9

58/1

334

63/8

366/5,366/8,186,16,118,6

4, 244,365/1,165,308

366/7

366/10   

0,12

0,12

0,09

1,06

0,28

4,89

0,51

0,39

  2 183,00

  7 434,00

    800,00

1 000,00

   467,00

49 219,00

  1 742,00

   

  800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              10 663,00

                    671,26

 

Grunt pod wagą, przystanek

użytkowanie wieczyste

działka rolna

0SP-użyt.wieczysty

grunt rolny

 

użytkowanie wieczyste

Drogi gminne

użyt. wieczyste – lokal

  bud. gospodarczy

grunt rolny

9.

Biskupice

10,6/9

0,21

740,00

 

Drogi gminne

10 .

Sikórz

204

203/5,184/5,184/6,218/1,

219/3,61/5,61/6,134/19

132/3,132/5,132/7,211/13,

215/10,135/6,223/7,223/8,

215/2,130/3,38/5,34/2,

35/1,129,15,51,30/2,31/1,36/1,

108/6,108/15,38/7

266

144

197

196

 

  0,19

3,15

0,28

 

    0,31

   1,81

0,09

0,15

  1 000,00

22 560,00

    588,00

 

    800,00

  2 000,00

  2 000,00

 

    800,00

 

 

      563 854,62

 

 

 

 

 

 

                41 579,30

          5 501 566,84

                39 338,17

                 7 996,04

OSP użyt. wieczyste

Drogi gminne

Pasy zieleni

 

 

 

 

 

Budynek mieszkalny

Szkoła Podstawowa

Budynek mieszkalny

Ośrodek Zdrowia

11

Siecień

35/2

216/4,320/2,225,223,

355,325,216/13,320/1

40

90/3

164/5

              229/2

               229/5,229/4

               229/6

            216/11,216/12

      419/2,173/6,173/7

391,157/3,357,356,390,

90/6,221,163/5,229/3,

229/3,164/3,157/3,

108/3,108/6,108/9,55,

271/3,417,124,289,

51/13.51/30,51/31,424/1

272/5,109/3,150/6,150/7182/3,182/6.

163/2

230                               

0,49

        1,19

0,38

0,29

0,05

1,19

0,18

0,48

0,48

         6,58

   

0,04

0,57

700,00

24 190,00

1 200,00

6 800,00

800,00

1 000,00

15 300,00

1 200,00              14 000,00

29 249,00

5000,00

        3 123 825,79

           370 327,20

      

    

      

            327 420,54

         2 441653,02

         3 662590,25

            378 795,36

 

             

            6.000,00

Boisko szkolne

Park + działki

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia –

Wolna działka

Woda – kanał

OSP- .użyt. wieczyste + punkt czerpalny

Hydrofornia

Budynek oczyszczalni

Sieć kanalizacji sanitarnej

Drogi gminne

i pasy zieleni

Segment budowlany-

Lokator Rajewski

Nieużytek

12

Siecień Rumunki

82

0,35

2500,00

   

Droga gminna

13

Rembielin

65/5,65/6

0,10

200,00

grunt poszerzenie drogi

14

Parzeń II

135

103/6

88/9,88/10,88/12,88/7

99/11,103/7,103/8,

155/1,161/1,87/2,89/2,

41/4,22,41/3,60

0,90

0,15

0,71

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3,56

2 500,00

700,00

800,00

16 300,00

34 854,92

Grunt rolny.

Budynek mieszkalny

OSP –użyt. wieczyste.

Drogi gminne

15

Parzeń I

85/4,

34/5,34/12,11/4,

76/6,61/5,47/2,48/1,

63/2,64/3,64/4,120/6,

120/7, 67/2,80/13,93/9,

69/1,49/2,50/1,50/3,50/650/9,92/2,20/20

20/21

0,54

1,52

0,06

900,00

14 900,00

    1000,00

Grunty rolne

Drogi gminne

Grunty rolne-dzierżawa

16

Myśliborzyce

23/3

27

23/1

67

0,02

0,67

1,07

0,53

32,00

1 500,00

600,00

800,00

48 468,20

Droga

Użyt. wieczysty

Grunt rolny - dzierżawa

Szkoła Podstawowa

17

Lasotki

71/3

45/4,46/2,49/2,63/2,73/2,48/5,72/5,62/2,41/2,44/2,50/2,74/2,74/3,55/1,47/2,60/2,71/2,43/2,81/3,53/5,53/8,91/11,77/2,81/1,

81/2

0,04

2,03

1 000,00

35 431,00

            13 827,29

Punkt czerpalny

Drogi gminne

18

Karwosieki Cholewice

92/2

87/3

49/2

180/4,60,222,64,

95,74/1,223/1,61/1,88/3

91/3,86

8/1

0,15

0,06

1,30

      1,37

          0,08

600,00

300,00

  900,00

   31 500,00

        700,00

422 070,00

5 070,40

Hydrofornia

Punkt czerpalny

Nieużytek

Drogi gminne

Grunt-pod budynkiem

19

Suchodół

95

38,98

51

0,25

1,37

           0,04

700,00

2 700,00              44,00

OSP – użyt. wieczyste

Drogi gminne

Pętla

 

20

 

PGR Sikórz

1/4

3,17,31,25/2,10/1,42,

32/40, 32/41

1,06

1,39

7 000,00

3 128,00

Boisko sportowe

Drogi i pasy zieleni

21

Karwosieki

Nowe

28

37/5

49,22,100,115,34

39

0,16

0,98

4,95

0,65

700,00

4 200,00

18 900,00

600,00

OSP- użyt. wieczyste

Grunt rolny

Drogi gminne

Żwirownia

 

22

 

Żerniki

 

166/7,166/6,166/4

166/3,165/1,154/3,144/3,148/3,83,36,66/4,66/1,

15/3,110/2,89/1,24/2,

88/3,88/5,30/2,88/5,30/2,17/3,112/1,103/2,102/2,

31/2,87/4,32/3

0,09

2,51

1 200,00

26 304,00

7 905,85

521 914,87

Punkt czerpalny

Drogi gminne

23

Turza Wielka

 

73/2

169,55

35

0,18

1,01

0,17

788,00

18 000,00

500,00

29 970,87

Punkt czerpalny

Drogi gminne

Nieużytek

24

Karwosieki Noskowice

79

126

127

29/20,29/38,29/465,

29/50,29/56,29/57,29/58,44/2

0,14

1,00

1,54

        1,45

800,00

     5 000,00

5 018,00

    11086,00

OSP w użyt. wieczystym

Grunt rolny-dzierżawa

Grunt zadrzewiony.

Drogi gminne

 

25

 

Murzynowo

94/2,94/3

168

14/4,91/5,94/1

0,30

0,09

0,23

         

983,00

   7 000,00

  5 267,00   

8 000,00

Działki budowlane

Siedlisko –Muzeum

Drogi gminne

26

Izabelin

176/177,177

121,131

1,68

0,47

7 352,00

5 500,00

582 413,51

Grunt rolny- dzierżawa

Drogi gminne

27

  Bądkowo Jeziorne

149,150,158,95/1,99/2,

105/1,100/2,104/2,94/1

1,03

13 448,00

Drogi gminne

28

Łukoszyno Borki

88

91/1

225,235,216

0,27

0,26

     0,86

327,00

1500,00

3 700

Grunt w dzierżawie

Grunt pod budynkiem – odrębna własności.

Drogi gminne

29

Bądkowo Rumunki

1,2

5,101

0,30

         0,22

364,00

      2400,00

Grunt rolny-dzierżawa

Drogi gminne

30

Gorzechowo

87,65,35,73,72/2,74/2,

69/2

       2,71

     7 946,00

              456 758,67

Drogi gminne

31

Strupczewo

202

89,90

6/7

0,58

0,95

       1,99

1 400,00

8 700,00

      5 000,00                  

60 000,00

Budynek po byłej szkole

Drogi gminne

Boisko sportowe

32

Brudzeń Mały

215/12,104/3,75/3,77,98/3,101/3,105/3,/17,40,13039/2,35/2,41/3.

          3,10

   18 280,00

295 912,27

Drogi gminne

33

Janoszyce

24/11,24/42,24/43,24/44,44/60,49,47/6,21/7

         2,86

15 982,00

Drogi gminne

34

Rokicie

 

22/22

4/13

21,34,28

        0,21

        0,30

        2,16

     

  20 000,00

      1500,00

     2 200,00

Działka gruntu

Grunt rolny

Drogi gminne

35

Uniejewo

54    

        0,70

      1500,00

Droga gminna

36

 

Cegielnia

 

27,62,55

       1,45

   17 600,00

331 532,12

Drogi gminna

 

  37

 

Wincentowo

 

 

39

          1,57

             

  7 000,00

660 297,71

Droga gminna

 

38

Robertowo

 

 

7/2,6,150,73,112,57,109

113/2,146

          2,77

  28 916,00

Drogi gminne

39

Winnica

 

75,20,4

         2,85

16 395,00

Drogi gminne

40

Krzyżanowo

59

         2,48

  10 000,00

Drogi gminne

41

Zdziembórz

63/2

         0,06

   1500,00

Stare siedlisko-grunt

42

Więcławice

8

28

         0,31

         0,42

   1 500,00

      3 000,00

Nieużytek

Droga gminna

43

Kłobukowo Patrze

117/1

117/3,68,101

         0,31

         1,16

     500,00

1 2,000,00

Nieużytek

Drogi gminne-lokalne

44

Radotki

21,27/1,34/3,41/1,20/2,

20/20

       0.71

7163,00

Drogi gminne

RAZEM

     152,02

887 000,37

35 267 815,67 

Sieć wodociągowa

2 813976,50 mb

          6 651361,41

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

OGÓŁEM:

       152,02

887 000,37

41919177,08

  

 

Sporządziła:                                                                                      Zatwierdził:                                                                                                 

Urszula Baranowicz                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                      Andrzej Dwojnych                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-06 08:14:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-13 10:33:58
  • Liczba odsłon: 1459
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605242]

przewiń do góry