INFORMACJA 0 STANIE MIENIA ZA ROK 2011 r.

GMINA BRUDZEŃ DUŻY

 

                                                                                                                 Załącznik Nr 11

                                                                                                                do Zarządzenia Nr 124

                                                                                                                 Wójta Gminy

                                                                                                                  w Brudzeniu Dużym

                                                                                                                   z dnia 27.03.2012 r.

                                        

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

           

            a) powierzchnia gruntów                          -                                               143,37 ha                                                                                           

            b) wartość gruntów                                                     -                       774 234,37 zł

             c) wartość budynków i budowli                                  -                 22 272 062,23 zł.

            d) wartość sieci wodociągowej                                     -                  6 601 810,34 zł.                                                                           

     Łączna wartość budynków i budowli (c + d)             -                           28 873 872,57 zł.

 

     w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczyste :                 

                         - powierzchnia gruntów                                -                                            6,39 ha

                - wartość gruntów                                         -                                    85 758,00 zł  

 

 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

     a) przyrost dotyczy: wykupu gruntów pod poszerzenie pasa dróg gminnych, stwierdzono nabycie przez Gminę Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r.prawo własności gruntu zajętego pod drogi publiczne-gminne, zasiedzenie gruntów pod drogi gminne–lokalne. Wybudowano obiekt oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną w Siecieniu, rozbudowano budynek szkoły podstawowej w Sikorzu oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną w Brudzeniu Dużym.

               - powierzchni gruntów                                               -                                   3,53 ha

               - wartości gruntów                                                      -                           57 826,65 zł.

                - wartości  budowli                                                     -                      9 485 488,01 zł.

    b) Wykreślono ze stanu mienia budynki i budowle o

           - wartości budowli                                                     -                        107 470,33 zł.                                                                   

    c) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

        użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

                                                                                                                            -   49 744,95zł.

               -  sprzedaż gruntów                           -                                                          0,38 ha

         -  wartość gruntów                                                               -                  10 642,65 zł.       

         -  wartość budynków  i budowli                                          -                  20 190,40 zł

 

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego  nieruchomości i innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2011roku:

      a) użytkowanie wieczyste (§0470)                                                   -             7 309,73 zł.

      b) najem i dzierżawa (§0750)                           -                       33 659,78 zł.                   -                                                                                                             c) opłata adiacencka  (§ 0490)                                                            -               841,20 zł.

 4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy

      ogółem w dniu składania informacji:

 

            a) powierzchnia gruntów                                               -                         146,52 ha  

            b) wartość gruntów                                                     -                          821 418,37 zł

             c) wartość budynków i budowli                                  -                    31 629 889,51 zł.

            d) wartość sieć wodociągowej                                     -                      6 615 453,23 zł.                                                                           

           Łączna wartość budynków i budowli (c+d)                  -                     38 245 342,74 zł.                        

 

 

 Sporządziła:                                                                                        Zatwierdził: Wójt Gminy

 Urszula Baranowicz                                                                                                  

 Brudzeń, dnia 09.03.2012r.                                                                                    Andrzej Dwojnych                         


                    INFORMACJA O STANIE MIENA

                    W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2011 r.

                     (Zestawienie zbiorcze)

Lp.

Obręb

Nr

działek

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków i budowli w tys. zł

 

U w a g i

1.

         2

 

        3

           4

         5

             6

 

 

 

 

 

 

 

1.

Brudzeń

Duży

190/6

 

 

 

 

0,93

 

 

 

8 000,00

378 638,83

      129 072,45

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

198/2

0,01

1 000,00  

8 038,92

Kiosk - przystanek

204/4

0,30

7 000,00

16 641,55

Budynek mieszkalny - czworak

175/5

 

0,49

4 000,00

64 355,00

Stacja wodociągowa

 

 

 

 

 

181/4

 

 

 

 

0,24

8 328,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej

w Płocku

314/1,315/1

 

 

0,17

8 840,00

53 525,34

 

Budynek mieszkalny przy

Remizie

 

186/1

 

             2,87

 

 

      760 814,01                    

Szkoła Podstawowa

 

177/5,183/3,

183/4

0,69

1 842,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

         172

            0,82

 

3 660,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

427,432,252,248,253,272,

278,174/4,

174/6,173/1, 280,

187/6,187/10,187/12,146/6,199/32,165/1,165/20,150/2

156/1,156/7,

408/5,408/6,

356,369

379,386,393,

174/11,174/28400/1,199/40,165/9,165/20,199/23,199/27199/12,199/13199/4,199/32,

146/8,177/9,

177/18,284,

295,300,308,

74,156/24,156/33,156/34,156/36,156/37294/32,94/6,

294/9,170/11,86/1

160/27,160/4,75/3464,471

      

 12,24

 

                     

34 788,00           

 

1 290 126,77

 

     20 488,01

 

Drogi gminne i pasy zieleni

- nawierzchnia asfaltowa do szkoły

175/7

0,21

1 700,00

  23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

174/15,174/16,

174/17,174/18,

174/19,174/20,

485

 

2,33

 

 

 

 

4 000,00

 

 

 

4 178 227,21

 

 

 

 Szkoła – Gimnazjum

i działki

234/1

 

0,45

 

10 800,00

 

  18 965,49

909 335,31

Ośrodek Zdrowia-stary

Ośrodek Zdrowia  -                           -nowy

330,329

204/1

0,25

0,06

11 500,00

 

Grunt w dzierżawie

Grunt w dzierżawie

 

2

Bądkowo Kościelne

 

152/1

 

 

104,105

 

340,103/7,103/9,51/9,116/10,94/6,94/7,103/12,119/1,

33/23,333/28,117/1,110/1,96/2333/13,51/7,162,168,

51/9,116/7,333/30,362/1,

360/1,59/6,59/9

 

 

1,04

 

 

0,36

 

    2,78

 

 

3 000,00

 

 

 1 000,00

 

     14 687,00

 

 

4  235 765,50

 

 

 

 

468 939,65

     

Oczyszczalnia ścieków z

przyłączami i siecią

 

OSP -użyt. wieczyste

 

Drogi gminne

 

3

Bądkowo Rochny

 

122

 

0,58

 

5000,00

 

 

Droga gminna

 

4

Cierszewo

36/5,1/9,24,

8,33,43

 

1,13

 

11400,00

 

 

 

Drogi gminne

Drogi lokalne gminne

5

Główina

72/4

 

73

108

 

183/2,184/1

 

 

72/3,107,71/1

 

       

 137/2,140/1,141/3,

175/1,181/4,238,222

0,21

 

0,84

0,22

 

2,58

 

 

3,59

 

 

0,73

 

800,00

 

1 000,00

200,00

 

1 000,00

                          

 

       5500,00

 

                       

       3 000,00

 

 

 

 

120 671,84

 

 

45 200,86

 

                               

8 326,71

 

 

 

     

Grunt w użytkowaniu

wieczystym.

Budynek -  .Pałac.

Ciek wodny

 

Szkoła Podstawowa

+ studnia

 

Resztówka po budynku

Magazynowym, grunty rolne w dzierżawie.

Drogi gminne

6

Rochny Podlasie

     8,22/1

128/8,128/9,77/9,77/10

76/23,55,111/11,74/25

82,83

    1,75

2,17

 

0,84

     1 326,00

15 708,00

 

1 200,00

 

Grunt rolny - dzierżawa

Drogi, pasy zieleni

 

Nieużytek - woda

7  

Turza Mała

201

112,173

202

 

131/1

 

98/1,98/2,98/4,98/5,99/1,99/2,

99/4,99/5

 

98/3,99/3,141/3,75,130,164,

117/2,123/2

 

131/5

 

                     134/3

0,56

1,70

1,18

 

0,24

 

0,67

 

 

3,61

 

 

    0,03

 

    0,07

 

  830,00

 

 

   800,00

 

  16 545,37

 

                    19 400,00

 

 

 

 

1 500,00

20 000,00

 

244 182,76

 

 

 

 

 

 

582 413,51

+54 124,70

 

400,00

SKR – baza

Dzierżawa gruntu

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy

OSP-użytkowanie wieczyste

 

6 działek budowlanych

 

 

Drogi gminne

 i osiedlowe

 

Piwnica

 

Grunt pod budynkiem –

odrębna własność

8.

Sobowo

366/1

366/9

58/1

334

366/10,6,11/6,14,272,227/272,278,283,284

63/8

 

 

366/5,366/8,186,16,118,6

4,244,365/1,165

366/7

 

366/10  

0,06

0,12

0,09

1,06

3,77

 

0,28

 

 

4,95

 

0,51

 

 

0,39

 2 183,00

 7 434,00

    800,00

1 000,00

6 405,00

 

   467,00

 

 

50 900,00

 

  1 742,00

 

   

 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             10 663,00

                  671,26

 

Grunt po wadze

użytkowanie wieczyste

działka rolna

0SP-użyt.wieczysty

grunt rolny-dzierżawa

 

użytkowanie wieczyste

 

 

Drogi gminne

 

użyt. wieczyste – lokal

 bud. gospodarczy

 

grunt rolny

9.

Biskupice

10,6/9

0,21

740,00

 

 

Drogi gminne

10.

 

 

 

 

 

 

 

Sikórz

 

 

 

 

 

 

 

 

204

203/5,184/5,184/6,218/1,

219/3,61/5,61/6,134/19

132/3,132/5,132/7,211/13,

215/10,135/6,223/7,223/8,

215/2,130/3,38/5,34/2,

35/1,129,15,51,30/2,31/1,36/1,

108/6,108/15,38/7

 

266

144

197

96

196

 

 

 

 

 

 0,19

3,15

0,28

 

 

 

 

 

 

  0,31

   1,81

0,09

0,08

0,15

 

 1 000,00

22 560,00

    588,00

 

 

 

 

 

 

    800,00

 2 000,00

 2 000,00

 6 352,00

    800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           563 854,62

 

 

 

 

 

 

 

             41 579,30

        5 222 919,64

             39 338,17

 

                7 996,04

 

OSP użyt. wieczyste

Drogi gminne

Pasy zieleni

 

 

 

 

 

 

Budynek mieszkalny

Szkoła Podstawowa

Budynek mieszkalny

Grunt użyt. wieczyste

Ośrodek Zdrowia

11

Siecień

35/2

216/4,320/2,225,223,

355,325,216/13,320/1

40

90/3

164/5

              229/2

 

               229/5,229/4

               229/6

 

            216/11,216/12

      419/2,173/6,173/7

 

391,157/3,357,356,390,90/6,221,163/5,229/3,

229/3,164/3,157/3,

108/3,108/6,108/9,55,

271/3,417,124,289,

51/13.51/30,51/31,424/1

272/5,109/3

 

163/2

 

 

230                              

 

0,49

      1,19

 

0,38

0,29

0,05

1,19

 

0,18

 

 

0,48

0,48

 

        6,54

 

 

 

 

   

 

 

0,04

 

 

0,57

 

 

700,00

24 190,00

 

1 200,00

6 800,00

800,00

1 000,00

 

15 300,00

 

 

1 200,00             14 000,00

 

26 037,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,00

 

 

 

      3 123 825,79

         370 327,20

      

 

    

 

      

 

         327 420,54

       2 441653,02

       1 984315,30

         378 795,36

 

 

 

 

 

 

 

              6.000,00

Boisko szkolne

Park + działki

 

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia –

Wolna działka

Woda – kanał

 

OSP- .użyt. wieczyste + punkt czerpalny

 

Hydrofornia

Budynek oczyszczalni

Sieć kanalizacji sanitarnej

Drogi gminne

i pasy zieleni

 

 

 

 

 

 

Segment budowlany-

Lokator Rajewski

 

Nieużytek

12

Siecień Rumunki

82

 

0,35

 

2500,00

 

   

Droga gminna

 

13

Rembielin

65/5,65/6

0,10

 

200,00

 

grunt poszerzenie drogi

14

Parzeń II

135

103/6

88/9,88/10,88/12,88/7

99/11,103/7,103/8,

155/1,161/1,87/2,89/2,

41/4,22,41/3,60

 

0,90

0,15

0,68

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3,59

 

 

2 500,00

700,00

800,00

 

16300,00

 

 

 

34 854,92

 

Grunt rolny.

Budynek mieszkalny

OSP –użyt. wieczyste.

 

Drogi gminne

 

 

15

Parzeń I

85/4,

34/5,34/12,11/4,

76/6,61/5,47/2,48/1,

63/2,64/3,64/4,120/6,

120/7.67/2,80/13,93/9,

69/1

0,54

0,73

 

900,00

6100,00

 

Grunty rolne

Drogi gminne

16

Myśliborzyce

23/3

27

23/1

67

0,02

0,67

1,07

0,53

32,00

1 500,00

600,00

800,00

 

 

 

 

48 468,20

Droga

Użyt. wieczysty

Grunt rolny - dzierżawa

Szkoła Podstawowa

17

Lasotki

71/3

45/4,46/2,49/2,63/2,73/2,48/5,72/5,62/2,41/2,44/2,50/2,74/2,74/3

0,04

0,46

1000,00

12 339,00

            13 827,29

Punkt czerpalny

Drogi gminne

18

Karwosieki Cholewice

92/2

87/3

 

49/2

 

180/4,60,222,64,

95,74/1,223/1,61/188/3,91/3,86/1

8/1

0,15

0,06

 

1,30

 

1,37

 

 

        0,08

600,00

300,00

 

 900,00

 

31 500,00

 

 

        700,00

422 070,00

5 070,40

 

 

 

 

Hydrofornia

Punkt czerpalny

 

Nieużytek

 

Drogi gminne

 

 

Grunt-pod budynkiem

 

19

Suchodół

95

38,98

51

0,25

1,37

         0,04

700,00

2 700,00             44,00

 

OSP – użyt. wieczyste

Drogi gminne

Pętla

 

20

 

PGR Sikórz

 

1/4

3,17,31,25/2,10/1,42

 

1,06

1,37

 

 

 

7 000,00

3 128,00

 

 

Boisko sportowe

Drogi i pasy zieleni

 

21

Karwosieki

Nowe

28

37/5

 

49,22,100,115,34

 

39

0,16

0,98

 

4,95

 

0,65

700,00

4 200,00

 

18 900,00

 

600,00

 

OSP- użyt. wieczyste

Grunt rolny w dzierżawie.

Drogi gminne

 

Żwirownia

 

 

 

22

 

Żerniki

 

 

166/2

164/1,165/1,154/3,144/3,148/3,83,36,66/4,66/1,

15/3,110/2,89/1,24/2,

88/3,88/5,30/2,88/5,30/2,17/3,

112/1,103/2,102/2,

31/2,87/4,32/3

 

 

0,11

2,49

 

1 200,00

26 304,00

 

7 905,85

521 914,87

 

Punkt czerpalny

Drogi gminne

23

Turza Wielka

 

73/2

169,55

35

 

0,18

1,01

0,17

 

788,00

18 000,00

500,00

29 970,87

Punkt czerpalny

Drogi gminne

Nieużytek

24

Karwosieki Noskowice

79

44/1,44/2

126

127

29/20,29/38,29/465,

29/50,29/56,29/57,

29/58

0,14

1,45

1,00

1,54

        1,45

800,00

7 000,00

5 000,00

5 018,00

     9 000,00

 

 

 

 

 

 

 

OSP w użyt. wieczystym

Grunt rolny - dzierżawa

Grunt rolny-dzierżawa

Grunt zadrzewiony.

Drogi gminne

 

25

 

Murzynowo

 

94/2,94/3

 

168

 

14/4,91/5,135/9

 

0,30

 

0,09

 

0,23

 

         

983,00

 

   7 000,00

 

 5 267,00  

 

 

 

8 000,00

 

Działki budowlane

 

Siedlisko –Muzeum

 

Drogi gminne

26

Izabelin

176/177,177

121,131

1,68

0,47

7 352,00

5 500,00

582 413,51

Grunt rolny- dzierżawa

Drogi gminne

27

 Bądkowo Jeziorne

149,150,158,95/1,99/2,

105/1,100/2,104/2

1,02

13 016,00

 

Drogi gminne

28

Łukoszyno Borki

88

91/1

0,27

0,26

327,00

1500,00

 

Grunt w dzierżawie

Grunt pod budynkiem – odrębna własności.

29

Bądkowo Rumunki

1,2

5,101

0,30

       0,22

364,00

      2400,00

 

Grunt rolny-dzierżawa

Drogi gminne

30

Gorzechowo

15,11

87

65,35,73,72/2,74/2,69/2

1,68

1,38

1,33

2 038,00

1500,00

6 446,00

456 758,67

 

Grunt rolny dzierżawa.

Droga gminna

Drogi gminna

31

Strupczewo

202

89,90

6/7

0,58

0,95

         1,99

1 400,00

8 700,00

      5000,00                

 

60 000,00

Budynek po byłej szkole

Drogi gminne

Boisko sportowe

32

Brudzeń Mały

215/12,104/3,75/3,77,98/3,101/3,105/3,/17,40,130

         2,89

   18 280,00

 

295 912,27

Drogi gminne

 

33

Janoszyce

24/11,24/42,24/43,24/44,44/60,49,47/6

        2,74

 

 

12 382,00

 

Drogi gminne

34

 

Rokicie

 

22/22

4/13

21

34

        0,21

        0,30

        0,98

        0,73

 20 000,00

      1500,00

        700,00

        500,00

 

Działka gruntu

Grunt rolny

Droga gminna

Droga gminna

35

Uniejewo

54   

 

        0,70

 

      1500,00

 

Droga gminna

 

36

 

 

Cegielnia

 

27,62,55

 

       1,45

 

   17 600,00

 

 

331 532,12

Drogi gminna

 

 

 

  37

 

 

Wincentowo

 

 

 

39

 

 

 

          1,57

 

 

             

 7 000,00

 

 

660 297,71

 

 

Droga gminna

 

 

 

 

38

 

Robertowo

 

 

7/2,6,150,73,112,57,109

 

 

         2,42

 

 

 15 100,00

 

 

 

Drogi gminne

39

Winnica

 

75,20,4

 

         2,85

 

16 395,00

 

Drogi gminne

 

40

Krzyżanowo

59

         2,48

 10 000,00

 

Drogi gminne

41

Zdziembórz

63/2

         0,06

   1500,00

 

Stare siedlisko-grunt

42

Więcławice

8

28

         0,31

         0,42

   1 500,00

  3 000,00

 

Nieużytek

Droga gminna

43

 

 

Kłobukowo Patrze

117/1

117/3,68,101

         0,31

         1,16

     500,00

12000,00

 

Nieużytek

Drogi gminne-lokalne

44

Radotki

21,27/1,34/3,41/1

       0.71

7163,00

 

Drogi gminne

 

RAZEM

 

     146,52

821 418,37

31 629 889,51 

 

 

 

Sieć wodociągowa

 

 

2813585 mb

 

 

6 615453,23

 

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

OGÓŁEM:

 

     146,52

821 418,37

38 245 342,74

 

 

 

Sporządziła:                                                                    Zatwierdził:  Wójt Gminy                                                                                              

Urszula Baranowicz                                                                                                                                

Brudzeń, dnia 09.03.2012r.                                                                  Andrzej Dwojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-09 09:23:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-09 09:23:34
  • Liczba odsłon: 1149
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411132]

przewiń do góry