Obwieszczenia Gminy Brudzeń Duży

 

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa dróg gminnych bez numeru – ulicy Wincentego Witosa i ulicy Szkolnej w miejscowości Brudzeń Duży”.

 

Obwieszczenie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 

Zawiadomienie z dnia 10.11.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Żerniki

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Obwieszczenie o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich – sezon 2022/2023

 

Zawiadomienie
„Budowa rurociągu etylenu Płock - Włocławek”

 

Zawiadomienie
w postanowieniu  znak: RGR.PP.6220.5.2022 z dnia 11.08.2022r


ZAWIADOMIENIE
„Budowa
rurociągu etylenu Płock - Włocławek”

 

Obwieszczenie - zawiadomienie
Marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego

 

Z A W I A D O M I E N I E
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu etylenu Płock – Włocławek”

 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Brudzeń Duży
z dnia 7 września 2022 r.
o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy
Brudzeń Duży na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.
 

 

Zawiadomienie z dnia 12.08.2022r. o wydaniu postanowienia zmieniającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki.

POSTANOWIENIE

 

 Zawiadomienie z dn. 12.08.2022r. dla stron postępowania o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki.

 

Zawiadomienie z dn. 03.08.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki.

 

Zawiadomienie z dnia 03.08.2022r. o wydaniu decyzji zmieniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki.

DECYZJA

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji

 

Zawiadomienie z dnia 01.08.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 39 w miejscowości Sobowo, gm. Brudzeń Duży.

DECYZJA

 

Zawiadomienie z dn. 01.08.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
budowa budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 39 w miejscowości Sobowo, gm. Brudzeń Duży.

 

Obwieszczenie
o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa rurociągu etylenu Płock - Włocławek”
oraz możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o zmianie wniosku

Obwieszczenie z dnia 06.07.2022r. możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa rurociągu etylenu Płock - Włocławek" oraz możliwości składania uwag i wniosków.

 

Starosta Płocki
podaje do publicznej wiadomości informację

 

O B W I E S Z C Z E N I E
S T A R O S T Y    P Ł O C K I E G O
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Obwieszczenie Marszałka wo. mazowieckiego
Dotyczy: Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w rejonie projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 555 w m. Murzynowo do granicy miasta Płocka.

 

Zawiadomienie z dnia 06.06.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 39 w miejscowości Sobowo, gm. Brudzeń Duży.

 

 

Obwieszczenie Marszałka woj. mazowieckiego
Dotyczy: Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych w rejonie projektowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 562 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 555 w m. Murzynowo do granicy miasta Płocka.

 

Zawiadomienie z dnia 30.05.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.22.2021r. -
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie m. Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki".

 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z trzystanowiskowej bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Starosty Płockiego
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wszczęciu postępowania

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

 

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu etylenu Płock - Włocławek"

Zawiadomienie z dnia 22.03.2022r. dla stron postępowania o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 290330W Krzyżanowo i Janoszyce , gm. Brudzeń Duży".

 

Zawiadomienie z dnia 22.03.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 290330W Krzyżanowo i Janoszyce , gm. Brudzeń Duży".
decyzja_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.bes.pdf

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ciągu ulicy Wrzosowej i Wincentego Witosa, działka nr 1561/1, 150/2, 149/3, 148/2, 148/1, 153/2, 153/3, 224, 162/7, 165/20, 165/6, 165/27, 174/11, 173/1, 175/5 w miejscowości Brudzeń Duży (obręb Brudzeń Duży), gmina Brudzeń duży, odcinek drogi łącznej długości 0,681 km”, powiat płocki, woj. mazowieckie,

 

Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie z dnia 12.01.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 290330W Krzyżanowo i Janoszyce , gm. Brudzeń Duży".

 

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu etylenu Płock - Włocławek"

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie obwodów łowieckich

 

Zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki".
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki".
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu etylenu Płock - Włocławek", które realizowane będzie na terenie województwa mazowieckiego
- gminy Stara Biała i Brudzeń Duży  oraz kujawsko-pomorskiego
- gminy Dobrzyń nad Wisłą, Bobrowniki, Fabianki i miasto Włocławek.

 

Zawiadomienie z dnia 08.11.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady zwierząt w gospodarstwie na działce nr ewid. 212 w miejscowości Sobowo, gm. Brudzeń Duży
Zawiadomienie z dnia 08.11.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady zwierząt w gospodarstwie na działce nr ewid. 212 w miejscowości Sobowo, gm. Brudzeń Duży
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich – sezon 2021/2022

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie m. Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki", które realizowane będzie na terenie w miejscowości Siecień , gm. Brudzeń Duży.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady zwierząt w gospodarstwie na działce nr ewid. 212 w miejscowości Sobowo, gm. Brudzeń Duży

Zawiadomienie z dnia 30.08.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady zwierząt w gospodarstwie na działce nr ewid. 212 w miejscowości Sobowo, gm. Brudzeń Duży.

 

Zawiadomienie z dnia 27.08.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie m. Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki".

 

Zawiadomienie  z dnia 26.08.2021r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu etylenu Płock - Włocławek".

 
Zawiadomienie z dnia 17.08.2021r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne - Bądkowo Rochny - Łukoszyn na odcinku długości 1 km.
DECYZJA
 
Zawiadomienie z dnia 17.08.2021r o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne - Bądkowo Rochny - Łukoszyn na odcinku długości 1 km.

 

Zawiadomienie z dnia 26.07.2021r o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne - Bądkowo Rochny - Łukoszyn na odcinku długości 1 km"

 

 

Obwieszczenie z dnia 28.06.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 6916W Bądkowo Kościelne - Bądkowo Rochny - Łukoszyn na odcinku długości 1 km.

 

Zawiadomienie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną w m.Cegielnia

 

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

 

Zawiadomienie z dnia 03.12.2020r. o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Brudzeń Duży w dniu 13 kwietnia 2016 r. znak: RGR.PP.6220.1.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na polegająca  na  budowie  farmy  fotowoltaicznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana  na działkach o nr ew. 113 i 114 obręb 0015 Karwosieki - Noskowice w miejscowości  Karwosieki Noskowice, gmina Brudzeń Duży i możliwości wniesienia odwołania.

 

Obwieszczenie z dnia 3.12.2020 o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Brudzeń Duży w dniu 13 kwietnia 2016 r. znak: RGR.PP.6220.1.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na polegająca  na  budowie  farmy  fotowoltaicznej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowana  na działkach o nr ew. 113 i 114 obręb 0015 Karwosieki - Noskowice w miejscowości  Karwosieki Noskowice, gmina Brudzeń Duży.

 

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 13.04.2016r. dla przedsięwzięcia pn.  budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 113 i 114 w miejscowości Karwosieki-Noskowice.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży podaje do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich – sezon 2020/2021

 

Zawiadomienie z dnia 12.08.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej  o mocy do 1 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 94/2 w miejscowości Parzeń, obręb Parzeń II, gm. Brudzeń Duży.

 

Zawiadomienie z dnia 12.08.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej  o mocy do 1 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 94/2 w miejscowości Parzeń, obręb Parzeń II, gm. Brudzeń Duży i  możliwości wniesienia odwołania.

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie -  budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 113 i 114 w miejscowości Karwosieki-Noskowice, obręb Karwosieki-Noskowice, gm. Brudzeń Duży.

 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego  - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 94/2 w miejscowości Parzeń, obręb Parzeń II, gm. Brudzeń Duży.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew.41, obręb Cegielnia, gm.Brudzeń Duży, pow. płocki.

 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 113 i 114 w miejscowości Karwosieki-Noskowice

 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 94/2 w miejscowości Parzeń, obręb Parzeń II, gm. Brudzeń Duży.

 

  Zawiadomienie z dnia 29.05.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina o długości ok. 1,4km  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2904W i możliwości wniesienia odwołania.

 

  Zawiadomienie z dnia 29.05.2020r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina o długości ok. 1,4km  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2904W.

 

  Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina o długości ok. 1.4km  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2904W.doc

 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sobowo i Główina o długości ok. 1,4km  wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2904W.

 

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 13.04.2016r. dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Brudzeń Duży I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łukoszyno-Borki, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, województwo mazowieckie.

 

  Obwieszczenie Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 października 2019r.

 

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ścodowiskowych uwarunkowaniach  z dnia 10.06.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ewid. 1/1, obręb Cierszewo.

 

  Obwieszczenie w sprawie dodatkowych polowań na dziki.

 

  Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych kół łowieckich – sezon 2018/2019.

 

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

 

  Zawiadomienie z dnia 07.12.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej „Gorzechowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gorzechowo, gmina Brudzeń Duży na działce o nr ewid. 48.

 

  Obwieszczenie zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024".

 

  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - Budowa farmy fotowoltaicznej „Gorzechowo I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gorzechowo, gmina Brudzeń Duży na działce o nr ewid. 48.

 

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.07.2017r.

 

  Zawiadomienie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

  

  Obwieszczenie z dnia 17 marca 2017 r. STAROSTY PŁOCKIEGO o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

 

  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - budowa obory do chowu krów mlecznych na działkach o nr ewid. 87 i 86/1 w miejscowości Suchodół, obręb Suchodół, gm. Brudzeń Duży.

 

  Zawiadomienie o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie małej elektrowni wodnej o mocy docelowej 60 kW na rzece Skrwie Prawej w 7 + 950 km jej biegu w miejscowości Radotki gm. Brudzeń Duży i Ulaszewo gm. Stara Biała.

 

  Zawiadomienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o postanowieniu prostującym błąd pisarski.

 

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej „Brudzeń Duży I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łukoszyno-Borki.

 

  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży".

  Załącznik "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży".

 

  Zawiadomienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży”.

 

  Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa -budowa farmy fotowoltaicznej „Brudzeń Duży I” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Łukoszyno-Borki.

 

  Obwieszczenie z dnia 30.08.2016r. o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o mocy docelowej 120 kW na rzece Skrwie Prawej w 7 + 950 km jej biegu w miejscowości Radotki gm. Brudzeń Duży i Ulaszewo gm. Stara Biała.

 

  Obwieszczenie z dnia 12.08.2016r. o zawieszeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o mocy docelowej 120 kW na rzece Skrwie Prawej w 7 + 950 km jej biegu w miejscowości Radotki gm. Brudzeń Duży i Ulaszewo gm. Stara Biała.

 

  Obwieszczenie z dnia 15.07.2016r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej o mocy docelowej 120 kW na rzece Skrwie Prawej w 7 + 950 km jej biegu w miejscowości Radotki gm. Brudzeń Duży i Ulaszewo gm. Stara Biała.

 

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w miejscowości Karwosieki-Noskowice.

 

  Wezwanie spadkobierców Stanisława i Krystyny Matusiak zam. Sikórz.

 

  Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Brudzeń Duży na lata 2015-2025” oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla „Strategii Rozwoju Gminy Brudzeń Duży na lata 2015-2025”

Załącznik

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-27 14:18:28
  • Liczba odsłon: 6413
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411356]

przewiń do góry