UCHWAŁY RADY GMINY    KADENCJA 2014-2018
 
 
 
XLIV/319/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego
 
XLIV/318/22 w sprawie powierzenia Gminie Brudzeń Duży części zadań Gminy Stara Biała z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 
 
 
 
XLIV/314/22 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
XLIV/313/22 Uchwała Budżetowa na 2023 rok
 
XLIV/312/22 W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 – 2033.
 
XLIV/311/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XLIII/310/22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stanowiąca podstawę do wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
 
XLIII/309/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XLIII/308/22 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.
 
XLII/307/22 w sprawie: Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy- Brudzeń Duży do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
 
XLII/306/22 W sprawie: Wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowych.
 
XLII/305/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
 
XLII/304/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023
 
XLII/303/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
 
XLII/302/22 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stanowiącą podstawę do wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
 
XLII/301/22 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
 
XLII/300/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XLII/299/22 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.
 
XLI/298/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XLI/297/22 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.
 
XLI/296/22 W sprawie: Wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowych.
 
XLI/295/22 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
 
XL/294/22 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy na terenie Gminy Brudzeń Duży
 
XL/293/22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brudzeń Duży uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 
XL/292/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego
 
XL/291/22 W sprawie: Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży.
 
XL/290/22 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.
 
XL/289/22 w sprawie określenia  średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brudzeń Duży na rok szkolny 2022/2023
 
XL/288/22 o zmianie uchwały nr XIX/132/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych   zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
 
XL/287/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XL/286/22 w sprawie zmiany WPF Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 - 2033
 
XXXVIII/284/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XXXVIII/282/22 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Brudzeń Duży za 2021 rok
 
XXXVIII/281/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 22 w miejscowości Murzynowo.
 
XXXVIII/280/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 164 i 163/2 w miejscowości Sikórz.
 
XXXVIII/279/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XXXVIII/278/22 w sprawie zmiany WPF
 
XXXVIII/277/22 w sprawie: absolutorium za 2021r. dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym.
 
XXXVIII/276/22 w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 
XXXVIII/275/22 w sprawie Wotum Zaufania dla Wójta Gminy Brudzeń Duży
 
XXXVII/274/22 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.
 
XXXVII/273/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XXXVII/272/22 sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.
 
XXXVI/271/22 w sprawie rozpatrzenia Skargi na Urząd Gminy w sprawie trudności ze złożeniem wniosku o dodatek osłonowy w gminie Brudzeń Duży
 
XXXVI/270/22 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2024.
 
XXXVI/269/22 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”.
 
XXXVI/268/22 w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2026”
 
XXXVI/267/22 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 
XXXVI/266/22 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenów części   działki Nr ewid. 390  w miejscowości Siecień
Załącznik
Załącznik GML
 
XXXVI/265/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
 
XXXVI/264/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży.
 
XXXVI/263/22 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży
 
XXXVI/262/22 W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres do lat 3 , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na rzecz dotychczasowego najemcy, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży.
 
XXXVI/261/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.

XXXVI/260/22 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.

 
XXXVI/259/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brudzeń Duży uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 
XXXVI/258/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2022 roku
 
XXXVI/257/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XXXVI/256/22 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.
 
XXXV/255/22 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.
 
XXXV/254/22 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2022 – 2033.
 
XXXIV/253/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży
 
XXXIV/252/21 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży.
 
XXXIV/251/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży
 
XXXIV/250/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży
 
XXXIV/249/21 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2022 rok
 
XXXIV/248/21 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży za rok 2021
 
XXXIV/247/21 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Brudzeń Duży na 2022 rok”
 
XXXIV/246/21 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2022 rok”
 
XXXIV/245/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów PGR Sikórz, Sikórz, Parzeń I, Parzeń II, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Gorzechowo, Strupczewo, Rembielin, Sobowo, Główina
 
XXXIV/244/21 w sprawie uchwalenia budżetu
 
XXXII/243/21 W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.
 
XXXII/242/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020r.
 
XXXII/241/21 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033.
 
XXXII/240/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020r.
 
XXXII/239/21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Babuty – część wsi Parzeń, Parzeń?Janówek – część wsi Parzeń, Parzeń?Wąż – część wsi Parzeń, Działki ? część wsi Sobowo, Gospodarze – część wsi Główina, Resztówka – część wsi Główina, Gospodrze – część wsi Rokicie, Rokicie?Kolonia – część wsi Rokicie, Kolonijka Brudzeń – część wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – część wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – część wsi Robertowo, Kolonijka Sikórz – część wsi Robertowo, Ośrodek – część wsi Robertowo, Łęg – część wsi Murzynowo, Skarzeń – część wsi Murzynowo i Plebanka – część wsi Rembielin.
 
XXXII/238/21 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr ewid. 245/6 w miejscowości Sikórz
 
XXXII/237/21 w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży"
 
XXXII/236/21 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
XXXII/235/21 w sprawie: dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży.
 
XXXII/234/21 W sprawie: Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży.
 
XXXII/233/21 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.
 
XXXII/232/21 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
 
XXXII/231/21 w sprawie: nadania nazw dla ulic w miejscowości Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży.
 
XXXII/230/21 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży
 
XXXII/229/21 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety przysługującej sołtysom w Gminie Brudzeń Duży.
 
XXXII/228/21 w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Brudzeń Duży.
 
XXXII/227/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022.
 
XXXII/226/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 
XXXII/225/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 
XXXII/223/21 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033.
 
XXX/220/21 w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży"
 
XXX/219/21w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży Sp. z o.o. na lata 2021-2023
 
XXX/218/21 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Parzeń, Sobowo, Główina, Rokicie, Robertowo, Murzynowo i Rembielin dotycząca zniesienia urzędowych nazw miejscowości.
 
XXX/217/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr ewid. 224 w miejscowości Sikórz
 
XXX/216/21 w sprawie MIejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr. ewid. 98/4 w miejscowości Bądkowo Kościelne
ZAŁĄCZNIK
 
XXX/215/21 zmieniająca uchwałę nr XVII/87/96 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 stycznia 1996r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy położonych w Brudzeniu Dużym i Sobowie, ustalenia ulg i preferencji wraz ze sprzedażą działki gruntu i oddania w użytkowanie wieczyste w Sobowie ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokali.
 
XXX/214/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres trzech lat
 
XXX/213/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowe
 
XXX/212/21 w sprawie zbycia w drodze przetargu działek budowlanych położonych Rochny Podlasie
 
XXX/211/21 zmieniająca uchwałę budżetową
 
XXX/210/21 w sprawie zmiany WPF
 
XXX/209/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brudzeń Duży na rok szkolny 2021/2022
 
XXIX/208/21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 
XXIX/207/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Tłuchowo z Gminą Brudzeń Duży w zakresie powierzenia Gminie Brudzeń Duży wykonania zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Tłuchowo dla mieszkańców gminy, których nieruchomości położone są na pograniczu Gminy Tłuchowo
 
XXIX/206/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Dobrzyń nad Wisłą z Gminą Brudzeń Duży w zakresie powierzenia Gminie Brudzeń Duży wykonania zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla mieszkańców gminy, których nieruchomości położone są na pograniczu Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 
XXIX/205/21 w sprawie przyjęcia projektu zmiany do Uchwały Nr. VVII/57/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
XXIX/204/21 zmieniająca uchwałę budżetową
 
XXIX/203 w sprawie zmiany WPF
 
XXVIII/202/21 w sprawie zmiany chwały nr XXVII/191/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 maja 2021r.
 
XXVIII/201/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 
XXVIII/200/21 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Sikórz
 
XXVIII/199/21 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Sikórz
 
XXVIII/198/21 zmieniająca uchwałę budżetową.
 
XXVIII/197/21 w sprawie zmiany WPF.
 
XXVIII/196/21 w sprawie absolutorium za 2020r. dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym.
 
XXVIII/195/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 
XXVIII/194/21 w sprawie Wotum zaufania dla Wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
XXVII/193/21 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
XXVII/192/21 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Brtudzeń Duży za 2020 rok.
 
XXVII/191/21 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
 
XXVII/190/21 w sprawie zmiany uchwały XXVII/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.
 
XXVII/189/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowych.
 
XXVII/188/21 zmieniająca uchwałę budżetową.
 
XXVII/187/21 w sprawie zmiany WPF.
 
XXVI-186-21 zmieniająca uchwałę budżetową
 
XXVI-185-21 w sprawie zmiany WPF
 
XXVI-184-21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
 
XXV/183/21 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
XXV/182/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży.
 
XXV/181/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres trzech lat.
 
XXV/180/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2021 roku.
 
XXV/179/21 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022
 
XXV/178/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową
 
XXV/177/21 w sprawie zmiany WPF
 
XXIV-176-20 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2021 rok
zal.nr.1_xxiv-176-20.docx
zal.nr.2_xxiv-176-20.docx
zal.nr.3_xxiv-176-20.docx
 
XXIV-175-20 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży za rok 2020
zal.nr.1_xxiv-175-20.docx
zal.nr.2_xxiv-175-20.docx
zal.nr.3_xxiv-175-20.docx
zal.nr.4_xxiv-175-20.docx
 
XXIV-174-20 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części działki Nr ewid. 390 w miejscowości Siecień.
zal._xxiv-174-20.pdf
 
XXIV-173-20 w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Brudzeń Duży maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 
XXIV-172-20 Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2021
zal._xxiv-172-20.rar
 
XXIV-171-20 w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2021 – 2033.
wpf_xxiv-171-20.docx
zal.nr.1_xxiv-171-20.pdf
zal.nr.2_xxiv-171-20.pdf
 
XXIV-172-20 Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2021
 
XXIV-170-20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
zal.nr.1_xxiv-170-20.pdf
zal.nr.2_xxiv-170-20.pdf
zal.nr.3_xxiv-170-20.xlsx
 
XXIV-169-20 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2020 – 2033.
wpf xxiv-169-20.docx
zal.nr.1_xxiv-169-20.pdf
zal.nr.2_xxiv-169-20.pdf
 
XXIII-168-20 w sprawie zmiany uchwały NR XIII/96/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia  12 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy   Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków  komunikacji elektronicznej.
 

XXIII-167-20 w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 
XXIII-166-20 w sprawie: dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży.
 
XXIII-165-20 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”
zal.xxiii-165-20.docx
 
XXIII-164-20 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brudzeń Duży na 2021 rok
 
XXIII-163-20 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2021 rok”
 
XXIII-162-20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021
 
XXIII-161-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 
XXIII-160-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 
XXIII-159-20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.
 
XXIII-158-20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Brudzeń Mały na rzecz Gminy Brudzeń Duży.
 
XXIII-157-20 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części  działki Nr ewid. 245/6 w miejscowości Sikórz.
zal.xxiii-157-20.pdf
 
XXIII-156-20 sprawie: ustalenia wysokości dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków
 
XXIII-155-20zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
zal.xxii-155-20.rar
 
XXII-154-20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
zal.nr1._xxii-154-20.pdf
zal.nr2._xxii-154-20.pdf
zal.nr.3-6_xxii-154-20.xlsx
 
XXII-153-20 sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2020 – 2033.
zal.nr.1_xxii-153-20.pdf
zal.nr.2_xxii-153-20.pdf
 
XXII-152-20 w sprawie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Michała Wrześniewskiego
 
XXII-151-20 w sprawie niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rafała Nowaka
 
XXII-150-20 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy  Brudzeń Duży.
xxii-150-20_wypis.pdf
xxii-150-20_umowa.docx
xxii-150-20_mapa.pdf
 
XXII-149-20 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy  Brudzeń Duży
xxii-149-20_wypis.pdf
xxii-149-20_umowa.docx
xxii-149-20_mapa.pdf
 
XXII-148-20 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.
 
XXII-147-20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowej położonej w m. Żerniki.
 
XXII-146-20 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działki Nr ewid. 98/4 w miejscowości Bądkowo Kościelne.
zal.xxii-146-20.pdf
 

XXII-145-20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy  w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.

XXII-144-20 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze  oraz  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym.

 
XXII-143-20 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży;
/pliki/ugbrudzenduzy/zal._xxii-143-20.docx
 
XXI-142-20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
zal.1_xxi-142-20.pdf
zal.2_xxi-142-20.pdf
zal.3_xxi-142-20.xlsx
zal.4_xxi-142-20.xls
 
XXI-141-20 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2020 – 2033.
zal.1_xxi-141-20.pdf
zal.2_xxi-141-20.pdf
 
XX-140-20 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży.
 
xx-138-20 w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brudzeń Duży na rok szkolny 2020/2021.
 

xx-137-20 w sprawie: zmian w  zapisie  uchwały  Nr III/5/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

 

XX/136/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.

/pliki/ugbrudzenduzy/xx-136-20_wydatki.pdf

/pliki/ugbrudzenduzy/xx-136-20_dochody.pdf

 

XX/135/20 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2020 – 2033.

xx-135-20_zal_2.pdf

xx-135-20_zal_2.pdf

 

 

XIX//134/20 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Brudzeń Duży za 2019 rok.
 
XIX-133-20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2020 roku
 
 
 
XIX/129/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
xix-129-20_wydatki.pdf
xix-129-20_dochody.pdf
 
XIX/128/20 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2020 – 2033.
xix-128-20_zal1.pdf
xix-128-20_zal_2.pdf
 
XIX//127/20 w sprawie: absolutorium za 2019 r. dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym.
 
XIX//126/20 w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 
XIX/125/20 w sprawie Wotum Zaufania dla Wójta Gminy Brudzeń Duży
 
XVIII/124/20 w sprawie powierzenia Gminie Brudzeń Duży części zadań Gminy Stara Biała z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
 
XVIII/123/20 w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego
 
XVIII/122/20 Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy na terenie Gminy Brudzeń Duży z dnia 9 czerwca 2020 roku
zal.nr.1_xviii-122-20.docx
zal.nr.2_xviii-122-20.docx
 
XVIII/121/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
xviii-121-20_zalaczniki.rar

XVIII/120/20 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2020–2033.
zal1_xviii-120-20.pdf
zal2_xviii-120-20.pdf
xviii-120-20_objasnienia.docx
 

XVIII/119/20 w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 xvii-118-20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
 zal.nr.1_xvii-118-20.pdf
 zal.nr.2_xvii-118-20.pdf
 zal.nr.3_xvii-118-20.pdf
  zal.nr.4_xvii-118-20.pdf
 zal.nr.5_xvii-118-20.pdf
 
 xvii-117-20 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2020 – 2033.
 zal.nr.1_xvii-117-20.pdf
 zal.nr.2_xvii-117-20.pdf
 
  xvii-116-20 w sprawie niewyodrębniania środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2021.
 
  xvi-115-20 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenów części działki Nr ewid. 419/2 w miejscowości Siecień.
 
 xvi-114 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.
 zal.nr.1_xvi-114-20.pdf
 
  xvi-113-20 w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży  na lata 2019- 2029”.
  zal._xvi-113-20.pdf
  zal.nr.1_xvi-113-20.pdf
  zal.nr.2_xvi-113-20.pdf
  zal.nr.3_xvi-113-20.pdf
  zal.nr.4_xvi-113-20.pdf
  zal.nr.5_xvi-113-20.pdf
 
  xvi-111-20 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy na terenie Gminy Brudzeń Duży.
  zal.nr.1_xvi-111-20.docx
  zal.nr.2_xvi-111-20.docx
 
  xvi-110-20 w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Brudzeń Duży.
 
  xv-109-20 w sprawie zmiany uchwały NR XIII/96/19 Rady GMINY Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
  xv-108-20 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/97/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 roku sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży.
 
 
  xiv-105-19 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Brudzeń Duży uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Brudzeń Duży.
 
  xiv-104-19 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brudzeń Duży na 2020 rok umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat, stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży.
 
  xiv-103-19 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2020 rok”.
 
  xiv-102-19 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na okres do 3 lat, stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży.
 
  xiv-101-19 uchwała budżetowa na rok 2020.
  zal.xiv-101-19.rar
  zal.xiv-101-19.docx
 
  xiv-100-19 W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2020 – 2033.
  zal.xiv-100-19.docx
  zal.nr.1-xiv-100-19.pdf
  zal.nr.2-xiv-100-19.pdf
 
  xiii-97-19 w sprawie: dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży.
 
  xiii-96-19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
  xiii-95-19 w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
  xiii-94-19w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
 
  xiii-91-19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brudzeń Duży na rok szkolny 2019/2020.
 
  xii-90-19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
  xii-89-19 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.
  zal_xii-89-19.docx
 
  xii-88-19 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
  zal.xii-88-19.docx
 
  xii-87-19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
 
 
  xi-85-19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
 
  xi-84-19 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.doc
 
  xi-83-19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 
  xi-82-19 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brudzeń Duży.
 
  xi-81-19 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym, prawa własności nieruchomości gruntowych.
 
  xi-80-19 W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowej położonej w m. Murzynowo.
 
  XI/77/19 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
 
  xi-76-19 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
  zal.xi-76-19.docx
 

ix-75-19 w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.

 
  ix-74-19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych  przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży oraz ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,  od dnia 01 września 2019 roku.
 
  ix-73-19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym.
 
  ix-72-19 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXII/161/z dnia 28 kwietnia 2005 r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy z terenu gminy Brudzeń Duży.
 
  ix-71-19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.
 
  ix-70-19 w sprawie: zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Sikórz.
 
  ix-69-19 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bądkowo Kościelne.
 
  ix-68-19 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży.
 
  ix-67-19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018r.
 
  ix-66-19 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2019 – 2033.
  zal.nr.1_ix-66-19.pdf
  zal.nr.2_ix-66-19.pdf
 
  ix-65-19 w  sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
  viii-64-19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 
  viii-63-19 w sprawie zmiany budżetu.
  zal.nr.1_viii-63-19.pdf
  zal.nr.2_viii-63-19.pdf
  zal.nr.3_viii-63-19.pdf
  zal.nr.4_viii-63-19.pdf
  zal.nr.5_viii-63-19.pdf
 
  viii-62-19 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2019 – 2033.
  zal.nr.1_viii-62-19.pdf
  zal.nr.2_viii-62-19.pdf
 
  viii-61-19 w sprawie rezygnacji z przekazania przez Gminę Brudzeń Duży Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz uchylenia uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży nr XVI/115/12  z dnia 14 marca 2012 r.
 
  vii-60-19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 
  vii-59-19 W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowej położonej w m. Turza Mała.
 
  vii-58-19 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat.
 
  vii-57-19 w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 
  vii-56-19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 
  vii-55-19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 
  vii-54-19 w sprawie zmiany budżetu.
  zal.nr.1_vii-54-19.pdf
  zal.nr.2_vii-54-19.pdf   zal.nr.3_vii-54-19.pdf
  zal.nr.4_vii-54-19.pdf
  zal.nr.5_vii-54-19.pdf
 
  vii-53-19 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2019 – 2033.
  zal.nr.1_vii-53-19.pdf
  zal.nr.2_vii-53-19.pdf
 
  vii-52-19 w sprawie: absolutorium za 2018r. dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym.
 
  vii-51-19 w sprawie: Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 
  vii-50-19 w sprawie Wotum Zaufania dla Wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
  vi-49-19 w sprawie zmiany budżetu.
  zal.nr.1_vi-49-19.pdf
  zal.nr.2_vi-49-19.pdf
  zal.nr.3_vi-49-19.pdf
 
  vi-48-19 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2019 – 2033.
  zal.nr.1_vi-48-19.pdf
  zal.nr.2_vi-48-19.pdf
 
  v-47-19 w sprawie skargi z dnia 17. 03. 2019 r. (data wpływu: 18. 03. 2019 r.) na Wójta Gminy Brudzeń Duży, w zakresie wykonywania zadań dotyczących wypłaty odszkodowania za drogę, przejętą przez Gminę na skutek podziału oraz przeprowadzenia procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 362/6 w miejscowości Bądkowo Kościelne.
 
  v-46-19 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym.
 
  v-45-19 W sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych w budynku w miejscowości Główina na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 
  v-44-19 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do lat trzech.
 
  v-43-19 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części działki Nr ewid. 419/2 w miejscowości Siecień.
  zal.v-43-19.pdf
 
  v-42-19 w sprawie zmiany budżetu.
  zal.nr.1_v-42-19.pdf
  zal.nr.2_v-42-19.pdf
  zal.nr.3_v-42-19.pdf
  zal.nr.4_v-42-19.pdf
 
  v-41-19 W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2019 – 2033.
  zal.nr.1_v-41-19.pdf
  zal.nr.2_v-41-19.pdf
 
  iv-40-19 w  sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Brudzeń Duży dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
  zal.nr.2_iv-40-19.pdf
 
  iv-39-19 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego.
 
  iv-38-19 w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 
  iv-37-19 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy na terenie Gminy Brudzeń Duży.
  zal.nr1-iv-37-19.docx
  zal.nr2-iv-37-19.docx
 
  iv-36-19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2019 rok.
  zal.nr1-iv-36-19.docx
  zal.nr2-iv-36-19.docx
  zal.nr3-iv-36-19.docx
 
  iv-35-19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2019 roku.
 
  iv-34-19w sprawie zmiany bnudżetu.
  zal.nr.1_iv-34-19.pdf
  zal.nr.2_iv-34-19.xls
  zal.nr.3_iv-34-19.pdf
 
  iv-33-19W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2019 – 2033.
  zal.nr.1_iv-33-19.pdf
  zal.nr.2_iv-33-19.pdf
 
  iii-32-18 w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Brudzeń Duży dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 
  iii-31-18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowej położonej w m. Siecień.
 
  iii-30-18 w sprawie skargi, zawierającej zarzut bezczynności organu, złożonej przez Pana *******.
 
  iii-29-18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie 0024 Parzeń II.
 
  iii-28-18 w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży na 2019 rok”.
 
  iii-27-18 w sprawie: uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Brudzeń Duży na 2019 rok”.
 
  iii-26-18 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”.
 
  iii-25-18 W sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Bezpieczna Rodzina na lata 2019-  2021.
 
  iii-24-18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 
  iii-23-18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 
  iii-22-18 w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
  iii-21-18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.
 
  iii-20-18 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 – 2033.
  zal.nr.1-iii-20-18.pdf
  zal.nr.2-iii-20-18.pdf
 
  iii-19-18 uchwała Budżetowa Rady Gminy Brudzeń Duży na rok 2019.
 
  iii-18-18 w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata   2019 – 2033.
  zal.nr.1-iii-18-18.pdf
  zal.nr.2-iii-18-18.pdf
 
  ii-17-18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXVIII/201/17 z dnia 29 grudnia 2017r.
  zal.nr.1-ii-17-18.pdf
  zal.nr.2-ii-17-18.pdf
  zal.nr.3-ii-17-18.xlsx
  zal.nr.4-ii-17-18.xls
 
  ii-16-18 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 – 2033.
  zal.nr.1-ii-16-18.pdf
  zal.nr.2-ii-16-18.pdf
 
  ii-15-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 
  ii-14-18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
 
  ii-13-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
 
  ii-12-18 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Brudzeń Duży.
 
  ii-11-18 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
  zal.ii-11-18.
 
  i-10-18 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia wójta Gminy Brudzeń Duży.
 
  i-9-18 w sprawie powołania Komisji polityki społecznej Rady Gminy Brudzeń Duży.
 
  i-8-18 w sprawie powołania Komisji budżetowej Rady Gminy Brudzeń Duży.
 
  i-7-18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Brudzeń Duży.
 
  i-6-18 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Brudzeń Duży.
 
  i-5-18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży.
 
  i-4-18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży.
 
  i-3-18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży.
  zal.nr1.i-3-18.pdf
 
  i-2-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży.
  zal.nr1.i-2-18.pdf
 
  i-1-18 w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-26 09:30:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-04 07:58:33
  • Liczba odsłon: 7176
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411199]

przewiń do góry