Zarządzenie Nr 210/05

 

z dnia 07 grudnia 2005 r.

 

W sprawie:

wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w   Urzędzie Gminy Brudzeń Duży”

 

 

                 Na podstawie art. 3a ust. 2 , 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty / Dz. U. z 2005 r. Nr 122 poz. 1020/ zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym w brzmieniu wskazanym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia nr 210/05

                                             Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 07.12.2005 r.

 

 

 

REGULAMIN   NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY w Brudzeniu Dużym

 

 

Rozdział I

                                                Postanowienia ogólne  

§ 1

 

1.    Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

2.     Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym na stanowiskach urzędniczych.

 

Rozdział II

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze.

 

§ 2

 

1.   Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy,              w oparciu o informacje przekazane przez kierownika komórki organizacyjnej            o wakującym stanowisku.

2.      Informacja , o której mowa w pkt. 1 winna być przekazana z miesięcznym wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

3.      Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Wójtowi Gminy projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.

4.      Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3 zawiera:

-          dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego stanowisko,

-          określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

-          określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,

-          określenie odpowiedzialności,

-          inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

Rozdział III

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 3

 

1.      Komisję Rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy.

2.      W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

-          Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona,

-          Kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,

-          Inspektor zajmujący się sprawami kadr, będący jednocześnie sekretarzem komisji, lub osoba przez niego upoważniona.

3.      Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

Rozdział IV

Etapy naboru

 

§ 4

 

1.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2.      Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3.      Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

4.      Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne.

5.      Selekcja końcowa kandydatów: rozmowa kwalifikacyjna.

6.      Sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7.      Podjęcie decyzji o zatrudnieniu   i podpisanie umowy o pracę. /Pierwsza umowa na czas próbny kończący się oceną pracy, druga umowa na czas nieokreślony/.

8.      Ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział V

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

§ 5

 

1.      Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie           w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej.

2.      Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach m.in.:

-          prasie,

-          akademickich biurach karier,

-          biurach pośrednictwa pracy,

-          urzędach pracy.

3.      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

-          nazwę i adres jednostki,

-          określenie stanowiska urzędniczego,

-          określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.

-          Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

-          Wskazanie wymaganych dokumentów,

-          Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

4.      Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych.

 

Rozdział VI

Składanie dokumentów aplikacyjnych

 

§ 6

 

1.      Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych praca na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy.

2.      Na dokumenty aplikacyjne składają się:

-          list motywacyjny,

-          życiorys - /curriculum witae /,

-          kserokopie świadectw pracy,

-          kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-          kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-          referencje,

-          oryginał kwestionariusza osobowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4.      Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ( zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z póź. zmianami ).

5.      Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

 

 

Rozdział VII

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

 

§ 7

 

1.      Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.      Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

3.      Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji ,          z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4.      Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

 

Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów , spełniających wymagania formalne

 

§ 8

 

1.      Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2.      Lista, o której mowa w pkt. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona  w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4.      Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczna w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 

Rozdział VIII

Selekcja końcowa kandydatów

Rozmowa kwalifikacyjna

 

§ 9

 

1.      Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.      Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

-          wiedzę i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków,

-          posiadaną wiedzę na temat jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

-          obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

-          cele zawodowe kandydata.

3.      Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

4.      Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

 

Rozdział IX

Ogłoszenie wyników

 

§ 10

 

1.     Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej , uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

Rozdział X

Sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.

 

§ 11

 

1.      Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.      Protokół zawiera w szczególności:

-        określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w   ogłoszeniu o naborze,

-          informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

 

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru

 

§ 12

 

1.      Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru,   w przypadku , gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2.      Informacja , o której mowa w pkt. 1 zawiera:

-          nazwę i adres jednostki,

-          określenie stanowiska urzędniczego,

-          imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsca zamieszkania,

-          uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

3.      Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres , co najmniej 3 miesięcy.

4.      Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokóle tego naboru. Przepisy pkt 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział XV

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

§ 15

 

1.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.      Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokóle, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe

 

§ 16

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego ustalenia.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-07 10:09:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 10:09:39
  • Liczba odsłon: 4007
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411195]

przewiń do góry