INFORMACJA 0 STANIE MIENIA ZA 2018   ROK

                                                         GMINA BRUDZEŃ DUŻY

1. WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

               

a) powierzchnia gruntów                                                -                                                 165,10 ha

      b) wartość gruntów                                                        -                               1 183 676,37 zł

        c) wartość budynków i budowli                                    -                               46 278 595,44 zł.

       d) wartość sieci wodociągowej                                       -                              6 924 126,49 zł.                                                                            

    

       w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczyste :                   

                         - powierzchnia gruntów                                  -                                                6,29 ha

                - wartość gruntów                                          -                                       79 406,00 zł

           

  2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia   poprzedniej informacji:

     a) przyrost mienia:

Grunty - potwierdzono decyzją Wojewody Mazowieckiego na rzecz Gminę Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawo własności gruntów, zajętych pod drogi publiczne-gminne położone w obrębach: Bądkowo Kościelne, Siecień, Brudzeń Mały, Bądkowo Rumunki, Janoszyce, Myśliborzyce, Więcławice.

W wyniku podziału na wniosek właściciela przeznaczone pod poszerzenie dróg gminnych położone w obrębie Parzeń I, Sikórz, Siecień, Bądkowo Kościelne. Przekazano grunt stanowiący drogę w formie darowizny na rzecz Gminy położony w obrębie Brudzeń Duży, oraz wykupiono na poszerzenie dróg gminnych w obrębie Żerniki i Lasotki.

Wartość budowli - budowa i modernizacja drogi Turza Mała, budowa drogi gminnej Uniejewo-Cierszewo (wykonano w miejscowości Siecień). Modernizacja SUW Karwosieki Cholewice, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Więcławice, dobudowa klatki schodowej Szkoła Podstawowa Siecień.

                                                    

             - powierzchnia gruntów                                                        -                                                          3,53 ha

            - wartość gruntów                                                              -                                            97 335,00 zł.

            - wartość   budowli                                                               -                                         2 943 897,50 zł.

Wykreślono ze stanu mienia:

            - powierzchnia gruntów                                                     -                                                       0,21ha.

            - wartość gruntów                                                             -                                                       2 000,00 zł.

            - wartość naniesień                                                           -                                                24 968,26 zł.

  b) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

        użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

 

          Ogółem:                                                                                                                             16 500,00 zł.        

           -   sprzedaż gruntów                                                                                                            0,21 ha.

           -   wartość gruntów                                                                                                           16 500,00 zł.

   -   wartość budynków   i budowli    -                                                                               -

 

  3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego

nieruchomości i innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2018roku :

 

      a) użytkowanie wieczyste (§0550)                                             -                                              7 443,51 zł.

      b) najem i dzierżawa (§0750)                                                          -                                       41 240,84 zł.                                                                  c) opłata adiacencka   (§ 0490)                                                    -                                               1 384,50 zł.

 

 

  4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy

      ogółem w dniu składania informacji:

 

               a) powierzchnia gruntów                                                -                                                                  168,42 ha   

           b) wartość gruntów                                                       -                                          1 279 011,37 zł

            c) wartość budynków i budowli                                    -                                       49 197 524,68 zł.                 

           d) wartość sieci wodociągowej                                      -                                           7 283 268,93 zł.                                                                            

                             

 

  Sporządziła:                                                                                                                            Zatwierdził:

  Urszula Baranowicz                                                                                                                                                     

  Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                              


                      INFORMACJA O STANIE MIENA

                      W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2018 r.

                             (Zestawienie zbiorcze)

Lp.

Obręb

Nr

działek

Powierz

chnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków i budowli w

tys. zł

 

U w a g i

1

         2

 

        3

           4

          5

             6

 

 

 

 

 

 

 

1

Brudzeń

Duży

190/8

 

 

 

 

0,90

 

 

 

8 000,00

  1 268 840,30

      129 072,45

Budynek Urzędu Gminy

 

Budynek gospodarczy

204/5

0,29

7 000,00

 

użytkowanie

wieczyste gruntu

175/5

 

0,49

4 000,00

192 839,22

Stacja wodociągowa

181/5

 

 

 

 

0,23

8 328,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

314/1,315/4

 

 

0,15

8 840,00

53 525,34

 

Budynek mieszkalny przy Remizie

 

186/3

 

                    2,81

 

3 000,00

                    4 069 189,46

Szkoła Podstawowa +Park zabytkowy - trwały zarząd

 

177/5,183/3,183/4

0,69

1 842,00

 

Grunty w użytkowaniu wieczystym.

                      172

0,82

 

3 660,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

427,432,252/2,248/1408/5,308,272/2,

174/6,173/1,187/21,

187/12,165/19,165/20,

150/2,156/1,408/5,356,

369,379,386,393,369,

356174/11,174/28,199/40,

199/23,199/12,199/32,

146/8,177/18,156/34,

156/37,170/11,86/1,

160/4,464,471 156/52,

196/3,243/2,199/3,

400/3,294/9,294/6,

200/4,199/47,199/49,

199/53,199/50,199/52,

199/55,146/19,181/7,

181/8,486/1,

486/2,146/6,86/4,86/6,

82/2,82/3,162/6,162/1,

162/7,162/8,160/8,

196/4

165/27,142/4,154/10,

156/7,284,295,300,

308,74/2,156/24,156/33,

156/36,160/27,75/3,20,169,222,313,463/2,47/10,49/1,45/3,

193/1

      

  15,07

                     

99 709,00

      

 

3 793 975,94

 

Drogi wewnętrzne i pasy zieleni

Drogi gminne

175/7

0,21

1 700,00

     23 279,17

Agronomówka

Budynek biurowy

174/17,174/18,

174/19,174/20,

  cz. dz.485,

1,97

 

 

3 000,00

 

 

4 178 227,21

 

 

Gimnazjum – trwały

zarząd

 

174/15,174/16,

 

0,66 

 

1 000,00 

 

 

Działki budowlane

234/2,234/3

 

 

0,43

       

10 800,00

 

 

    48 472,59

909 335,31

GOPS

Ośrodek Zdrowia -   nowy

  najem                      

330/1,329 , 204/1,

278/2

0,38

 

11 500,00

 

Grunt rolny

 

 

2.

Bądkowo Kościelne

 

152/1

 

 

 

  1,03

 

 

  

 

 

3 000,00

 

 

 

 

4 268 934,03

 

 

 

 

     

Oczyszczalnia ścieków

sieć z przyłączami

104/2,105/2

 

0,34

1 000,00

 

OSP – użytkowanie wieczyste

103/7,103/9,116/10,94/694/7,103/12,119/1,95/4,333/13,162/1,168/2,

360/1,59/9,362/17,362/1

333/30

333/23,333/28,117/1,

51/9,340,155/1,51/11,

51/10,96/2,51/7,

 

 

   2,94

 

      21 407,00

 

468 939,65 

 

 

 Drogi gminne

 Drogi wewnętrzne

3.

Bądkowo Rochny

 

122

 

0,58

 

5 000,00

 

 

Droga gminna

 

4

Cierszewo

36/5,1/9,33,43

42,44/2,46/1,8,24

 

2,43

26 900,00

 

 

 

31 232,00

 

Drogi gminne

Drogi wewnętrzne

5

Główina

72/4

0,21

800,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

 

73

 

 

0,84

 

 

 1 000,00

 

 

 

 

 

 120 671,84

 

 

Budynek -.Dworek.

 

 

108

 

0,22

 

200,00

 

 

 

Ciek wodny

183/2,184/4,184/6

 

2,51

 

950,00

        45 200,86

 Szkoła Podstawowa

+ studnia

 

72/3,107,71/1

 

       

 

3,59

 

 

 

5 500,00

 

          

 

 

 

 

 

 

  grunty rolne w dzierżawie.

 

 

 

 

 

137/2,140/1,141/3,175/1181/4,238,222,184/3,

102,228,186/1,144/2,

142/2,183/3,182/4,143/2185/1,145/2,187/2,139/1180/2,180/4,174/2,175/4158/1,158/2,158/7

70/2,4,5,21,22,27,30,31,35,68,77,80

  4,89

4,53

64 540,00

 875 950,82

     

Drogi gminne

Drogi wewnętrzne

6

Rochny Podlasie

  8,22/1,77/9,128/8,128/9

   2,52

       1 326,00

 

Grunt rolny - dzierżawa

77/10,127,130,78,76/23,55,111/11,74/25,

2,06

 

     16 708,00

 

 

Drogi, pasy zieleni

 

82,83,

  0,88

4800,00

 

Nieużytek - woda

7   

Turza Mała

201/2,201/3

 

0,32

 

      13 400,00

 

 

Działki budowlane (szt.2)

 

112,173

1,70

            830,00

 

 

Dzierżawa gruntów

202

 

1,18

 

 

 

 

    244 182,76

 

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy – do sprzedaży

131/1

0,24

         800,00

 

 

OSP-użytkowanie wieczyste

 

98/1,98/2,98/4,98/5,99/1

99/2,99/4,99/5

 

 

 

0,67

 

 

 

       16 545,37

 

            

 

 

 

 

 

 

6 działek budowlanych

 

75,130,164

117/2,123/2,98/3,99/3,

141/3,72,97,101,104,

124,199

 

4,96  

   

      46 500,00

 

1 659 234,94

 

Drogi gminne  

Drogi wewnętrzne

 

 

131/5,

 

 

   0,03

 

 

 

 

 

 

    400,00

 

Piwnica

 

134/3

  0,07

 1 500,00

 

 

Grunt – budynek odrębna własność

8

Sobowo

366/1,365/1

0,12

        2 183,00

 

Grunt pod wagą, przystanek

366/9

0,12

        7 434,00

 

 

użytkowanie wieczyste gruntu

 

58/2

0,09

          800,00

 

Działka rolna

334

 

1,06

 

      1 000,00

 

 

 

0SP-użyt.wieczyste gruntu

 

63/8

 

0,28

 

          467,00

 

 

 

użytkowanie wieczyste gruntu (czworak)

186,16,118,64,244,165,308,332/5,332/6,332/8,

227/2,227/4,230/2,230/3

229/1,229/3,229/4

229/5,331/2

 

342,366/5,366/8 

 

5,81

 

    65 885,00

 

 

 

 

 

  172 345,00

 

  

            

 

Drogi gminne

 

 

 

 

Drogi wewnętrzne

366/7

 

 

0,51

 

 

     1 742,00

 

   

 10 663,00

     671,26

użyt. wieczyste gruntu     jeden lokal + udział w bud. gospodarczym

 

366/10   

0,39

        800,00

 

grunt rolny

9

Biskupice

10, 6/9,12

0,31

      1040,00

 

 

Drogi gminne

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikórz

  

 

 

 

 

 

 

 

 204

 

 

  0,19

 

 

      1 000,00

 

 

 

 

OSP użyt. wieczyste gruntu

 

134/19 , 132/3,132/5,

132/7,130/3,38/5,34/2,

35/1,129,15,51,30/2,

31/1,36/3,108/6,108/15

38/7,25/9, 211/13,201,

4/2,184/6,184/5,215/2,

223/8,223/7135/6,215/10,211/31,219/3,218/1

 

4,12

 

  39 840,00

   

 

 

 

 

 

 

 

   563 854,62

 

 

 

 

 

 

          

 

Drogi gminne

Pasy zieleni

Drogi wewnętrzne

 

 266

 

0,31

     800,00

 41 579,30

 Budynek mieszkalny

 

 

144

 

 

 

1,81

 

 

  2 000,00

 

                    5501 566,84

                     

 

Szkoła Podstawowa – trwały zarząd

 

197

 

 

0,09

 

 

  2 000,00

 

   

           16 650,17                

 

    

  Budynek mieszkalny

 

196

 

 

 

 

0,15

800,00

 

 

 

 

 

 

 

     7 996,04

Ośrodek Zdrowia - najem

 

11

Siecień

35/2

0,49

700,00

 

Boisko szkolne- trwały zarząd

 

 

216/17,320/2,225,223,

355,325,216/14,320/1,221

216/16

 

 

1,19

 

 

 

24 190,00

 

 

 

 

    

 

 

Park + działki

 dz. 325 - dzierżawa

 

 

40

0,38

1 200,00

      3 431 923,01

Szkoła Podstawowa - trwały zarząd

 

 

90/3

 

0,29

 

6 800,00

 

        370 327,20

 

Ośrodek Zdrowia – najem

 

164/5

0,05

800,00

      

Wolna działka

 

  229/2

 

1,19

 

1 000,00

 

 

  

Woda – kanał

 

229/5,229/4 , 229/6

 

0,18

 

15 300,00

 

 

 

 OSP- .użyt. wieczyste gruntu + punkt czerpalny

 

  216/11,419/2,173/6,173/7

 

 

 

 0,48

  0,48

 

  

  

 1 200,00

14 000,00

 

 

 

     7 368 979,73

    

 

   

     

Hydrofornia

Studnia głębinowa

Budynek oczyszczalni

Sieć kanalizacji sanitarnej

 

 

357,356,163/5,229/3,55,

124,289,150/6,150/7,

182/3,182/6,250/1,281,

110/2,51/17,51/30,51/31,

152/1,92,347,247,228,

326,341

157/3,390,90/6,216,12

226,352,130/3,391,271/3,

417,424/1,272/5,108/9,

108/3,108/6,270/5,164/3,

109/3

7,94

53 294,00

 

 

 

 

 

 

     2 019 821,25

 

 

 

 

 

Drogi gminne

i pasy zieleni

 Drogi wewnętrzne

 

 

163/2

 

 

 

  0,04

 

 

1000,00

 

 

            7 320,00

 

Segment budowlany-

Lokator

 

 

 

230                                

 

 

  0,57

 

 

 

 4000,00

 

 

Nieużytek

 

12

Siecień Rumunki

82

 

0,35

 

2500,00

 

   

Droga gminna

 

 

13

Rembielin

65/5,65/6,88/2,48,87/2

2,08

 

17 900,00

 

  Drogi gminne

 

14

Parzeń II

135

0,90

2 500,00

 

Grunt rolny - wyrobisko

 

103/6

0,15

700,00

         34 854,92

Budynek mieszkalny

 

88/13

0,67

800,00

 

OSP –użytkowanie

Wieczyste gruntu

 

103/8,99/11,155/1,161/1,

87/2,89/2,88/9,60,110/2,

99/7

41/3,22,41/4,22,41/3,21/7,1,75/2,76/2,78/2,77/2,15/515/6,15/8,16/1,17/1,18/1,

19/1,20/1,21/1,76/3,80/3,

 

 

4,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

35 885,00

 

 

        81 786,46

 Drogi gminne wew.

 

 

Drogi gminne

 

15

Parzeń I

85/4

0,54

900,00

 

Grunty rolne

 

76/6,61/5,47/2,48/163/2,64/3,64/4,120/6,120/7,67/2,

80/13,93/969/1,49/2,50/1,50/3,50/650/9,92/2,20/20,27/3,34/5,34/12,27/3

1,58

16 901,00

 

 

 

 

Drogi gminne

Drogi wewnętrzne

 

20/21

0,06

  1000,00

 

Grunty rolne

 

16

Myśliborzyce

23/3,64/1,13/2

27

1.01

0,67

  22 432,00

   1 500,00

 

 

Drogi wewnętrzna

Użyt. wieczyste gruntu

 

23/1

1,08

 

      600,00

 

 

 

Grunt rolny - dzierżawa

 

17

Lasotki

71/3

0,04

    1 000,00

        13 827,29

Punkt czerpalny

 

71/2,43/2,81/3,

53/5,53/8,91/11,77/2,

81/1,61/5,61/6,42/2,59/2,75/2,52/2,76/1,77/4, 45/4,46/2,49/2,63/2,73/2,

48/5,72/5,62/2,41/2,44/2,

50/2,74/2,74/3,55/1,47/2,

60/2,

 

2,22

  42 341,00

 

Drogi gminne  

Drogi wewnętrzne

 

18

Karwosieki Cholewice

92/2

 

 

87/3

0,15

 

 

0,06

       600,00

 

 

       300,00

     719 895,51      

 

   

    5 070,40

Hydrofornia

 

 

Punkt czerpalny

 

 49/2

1,30

        900,00

 

Nieużytek

 

64,95,74/1,223/1,61/1,

88/3,91/3,86

60,222

1,37 

   31 500,00

 

 

      

Drogi gminne

Drogi wewnętrzne

 

8/1

  0,08

         700,00

 

Grunt – budynek odrębna własność

 

 

19

Suchodół

95

0,25

         700,00

 

OSP – użytkowanie wieczyste gruntu

 

38,98

51

1,37

0,04

     2 700,00                                                                     44,00

 

Drogi gminne

Pętla autobusowa

 

 

20

 

PGR Sikórz

42, 

17,25/2,10/1,32/40,32/41,2,33

3,31

 

2,63

 

 

 

10 528,00

 

Droga gminna

Drogi wewnętrzne pasy zieleni

 

 

21

Karwosieki

Nowe

28

0,16

   700,00

 

OSP- użytkowanie wieczyste gruntu

 

37/5

0,98

4 200,00

 

Wyrobisko po żwirowni

 

 

49,22,100,115,34

 

 

4,95

 

 

18 900,00

 

 

 

Drogi gminne

 

 

39

0,65

     600,00

 

Żwirownia

 

 

 

 

22

 

Żerniki

 

 

166/7,166/6,166/4

 

0,09

 

  1 200,00

 

          7 905,85

 

Punkt czerpalny

 

166/3,165/1,154/3,144/3148/3,83

36,66/4,66/1,15/3,110/2,89/1,24/288/3,88/5,30/2,88/5,30/2,17/3,112/1103/2,102/2,31/2,87/4,32/3,164/1,147/2,74/3,142/2,71/3,136/6,73/3,70/3,72/3,138/2,75/2,144/4,134/4,136/4,116/2,120/2,126/2,69/3,132/2,70/5,

134/6

 

3,12

 

49 490,00

    1 176 568,66

Drogi gminne

 

23

Turza Wielka

 

73/2

0,18

     788,00

        29 970,87

Punkt czerpalny

 

169,55

 

 

1,01

 

 

18 000,00

    

 

Drogi gminne

 

 

24

Karwosieki Noskowice

79

0,14

        800,00

 

OSP w użytkowanie wieczyste gruntu

 

126

127

1,00

1,54

     5 000,00

     5 018,00

 

 

Grunt rolny- dzierżawa

Grunt zadrzewiony.

 

29/20,29/38,29/46,44/2,25

29/50,29/56,29/57,29/58,

44/2,27/12

1,62

 

    17 772,00

 

 

 

 

Drogi gminne wew.

 

 

 

 

 

25

 

Murzynowo

 

94/2,94/3

 

0,30

         

      983,00

 

 

 

Działki budowlane ( szt.2)

 

 

168

 

0,09

 

   7 000,00

 

        

 

Siedlisko –Muzeum

 

 

14/4,91/5,94/1,116/7,135/9,

107/3,116/9

 

0,28

 

 

   7 743,00

 

       51 845,00

 

Drogi gminne

 

26

Izabelin

121,131

0,47

  5 500,00

        582 413,51

 

 

Drogi gminne

 

27

  Bądkowo Jeziorne

149,150

158,95/1,99/2,

105/1,100/2,104/2,94/1

1,03

13 448,00

 

Drogi gminne

Drogi wew.

 

28

Łukoszyno Borki

91/1

225,235,216

 

0,26

0,86

  1500,00

  3700,00

 

Dzierżawa gruntu

Drogi gminne

 

29

Bądkowo Rumunki

1,2

0,30

     364,00

 

Grunt rolny-dzierżawa

 

5,101,27

0,76

   13 200,00

 

Drogi gminne

 

30

Gorzechowo

 

87,65,35,73,72/2,74/2,69/2,66/2,69/5,69/8,69/9,

69/10,64/4

 

2,85

 

  11 622,00

                         1 033 043,90

 

 

Drogi gminne

 

31

Strupczewo

202

0,58

     1 400,00

       60 000,00

Budynek po byłej szkole - najem

 

89,90

0,95

     8 700,00

 

Drogi gminne

 

6/7

1,99

     5 000,00                 

 

 

Grunt rolny w dzierżawie

 

32

Brudzeń Mały

215/12,104/3,75/3,77,98/3,101/3,105/3,/17,40,13039/2,35/2,41/3,215/6

3,24

   23 740,00

 

      333 888,93

Drogi gminne

 

 

33

Janoszyce

24/11,24/42,24/43,24/4444/60,49,47/6,21/7,48/1,51/1,62,61

  3,36

 

   26 182,00

 

Drogi gminne

 

34

 

Rokicie

 

22/22

  0,21

   20 000,00

 

Nieruchomość gruntowa

 

4/13

  0,30

      1500,00

 

Grunt rolny w dzierżawie

 

21,34,28

  2,16

     

     2 200,00

      611 758,28

Drogi gminne

 

35

Uniejewo

54    

 

  0,70

 

      1500,00

 

Droga gminna

 

 

36

 

 

Cegielnia

 

27,62,55

 

1,45

 

   17 600,00

 

 

      331 532,12

Drogi gminne

 

 

 

 

  37

 

 

 

Wincentowo

 

 

 

39

 

 

1,57

 

             

      7 000,00

 

 

      903 172,60

 

 

 

 

Droga gminna

 

 

 

38

 

Robertowo

 

 

7/2,6,150,73,112,57,109113/2,1467/4,156/2

 

2,81

 

 

  30562,00

 

       403 007,03

 

Drogi gminne

 

39

Winnica

 

75,20,4

 

2,85

 

16 395,00

 

Drogi gminne

 

 

40

Krzyżanowo

59,118/1,118/2,118/3,

118/4

2,86

        

  11 850,00

  

       372 325,41

Droga gminna

 

41

Zdziembórz

63/2,

0,06

   1500,00

 

Stare siedlisko-grunt

 

27/2,27/1,27/3

1,06

19 000,00

      549 456,63

Droga gminna

 

42.

Więcławice

8

  0,31

   1 500,00

 

Nieużytek

 

28,27,48,

  1,15

  24 900,00

 

Droga gminna

 

43

 

 

Kłobukowo Patrze

117/1

  0,31

     500,00

 

Nieużytek

 

117/3,68,101

  1,16

  12000,00

 

Drogi gminne-wewnętrzne

 

44

Radotki

21,27/1,34/3,41/1,20/2,

20/20

0.71

   7163,00

 

Drogi gminne

 

 

RAZEM

 

168,42

1 279 011 37

49 197 524,68

 

 

 

 

Sieć wodociągowa

 

 

252,85 km

 

 

   7 283 268,93

 

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

 

OGÓŁEM:

 

 

1 279 011,37

56 480 793,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sporządziła:                                                                                                Zatwierdził:                                                                                                

Urszula Baranowicz                                                                                                                                                                                                 Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami                                           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-30 13:31:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 13:32:35
  • Liczba odsłon: 1079
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411218]

przewiń do góry