OR.6845.1.2022                                                                                                                                                       Brudzeń Duży,dn.03.03.2022r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOSCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY DO ODDANIA W NAJEM

L.p

 

Oznaczenie nieruchomości

Adres nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Okres obowiązywania umowy

 

Termin zagospodarowania

Wysokość opłat i zasady ich aktualizacji

 

Przedmiot na rzecz, którego nieruchomość zostanie oddana w najem

Obręb

Nr KW

Powierzchnia do oddania w najem

 

Opis nieruchomości

 

Cel najmu

Termin wnoszenia opłat

Nr działki i powierzchnia zabudowy

Zapisy w KW obciążające nieruchomość

1.

 

Siecień

PL1P/00076545/0

Lokal składa się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 44m2

Siecień 134; 09-414 Brudzeń Duży

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo przyjętego Uchwałą nr IV/27/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120 poz. 3102) opisana symbolem UP3 co stanowi  zabudowę usługi celu publicznego

3 lata

Nie dotyczy

1.100 zł brutto. Stawka czynszu nie podlega podwyżce w pierwszym roku najmu.

Bezprzetargowo na rzecz Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych  ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock

Nieruchomość zlokalizowany na działce o nr 90/3; pow. działki 0,29 ha

Pow. zabudowy: 400m2

Brak zapisów obciążających w KW

Nieruchomość zabudowana budynkiem komunalno-usługowym w zakresie celu publicznego. Teren usług ochrony zdrowia

Płatne w terminie 10 dni od otrzymania faktury od Najemcy.

 

Przedmiot najmu –cele biurowe

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 03.03.2022 r. do 24.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym oraz na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Organizacyjnym pokój nr 6 lub tel.(24)360-47-24.

OR.6845.2.2022                                                                                                                                                       Brudzeń Duży,dn.03.03.2022r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOSCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY DO ODDANIA W UŻYCZENIE

L.p

 

Oznaczenie nieruchomości

Adres nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

Okres obowiązywania umowy użyczenia

 

Termin zagospodarowania

Wysokość opłat i zasady ich aktualizacji

 

Przedmiot na rzecz, którego nieruchomość zostanie oddana w użyczenie

Obręb

Nr KW

Powierzchnia do oddania w użyczenie

 

Opis nieruchomości

 

Cel użyczenia

Termin wnoszenia opłat

Nr działki i powierzchnia zabudowy

Zapisy w KW obciążające nieruchomość

1.

 

MURZYNOWO

PL1P00094484/6

0,09ha –powierzchnia działki wraz z pow. zabudowy  50m2

Murzynowo, 09-414 Brudzeń Duży

Nieruchomość znajduje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo przyjętego Uchwałą nr IV/27/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120 poz. 3102) opisana symbolem R co stanowi zabudowę usługi celu publicznego 

7 lat

Nie dotyczy

Nieodpłatne użyczenie .

 Nie przewiduje się aktualizacji opłat w czasie trwania umowy.

W trybie bezprzetargowym.

Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym, ul. Szkolna 15, 09-414 Brudzeń Duży

Nieruchomość zlokalizowany na działce o nr 168

Pow. działki 0,09 ha

Brak zapisów obciążających w KW

Nieruchomość gruntowa, zabudowana według KŚT –budynek oświaty, nauki ,kultury oraz sportu

Cel użyczenia- rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 03.03.2022 r. do 24.03.2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym oraz na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl.

 


 

 RGR.6845.2.2020

WÓJT GMINY BRUDZEŃ  DUŻY

OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY PRZEZNACZONEJ

DO WYDZIERŻAWIENIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Działając na podstawie  art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

       Podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Obręb

ewidencyjny

 

Nr działki

Nr KW

 

Powierzchnia

działki

w ( ha)

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego

Gminy Brudzeń Duży

 

   

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

- zasady aktualizacji czynszu.

 

Terminy płatności

czynszu

dzierżawnego

 

 

Forma        wydzierżawienia

 

 

 

 

1

 2

                3

      4

         5

                      

          

         6

 

       7

          8

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Brudzeń Duży

 

 

 

 

 

 

 

     Część  działki nr 172

 

PL1P

/00075072/6

 

 

 

 

0,70 ha

Grunt rolny

IVa- 0,70 ha.).

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Brudzeń Duży - teren zabudowy mieszkaniowo usługowej.

Stawka roczna czynszu za dzierżawę gruntu, która w drodze przetargu stanowi stawkę wywoławczą:

490,00 zł.

 

Czynsz waloryzowany każdego roku w stopniu obowiązującym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z komunikatem GUS.

 

 

I rata

do 15 marca każdego roku

II rata

do 30 września każdego roku

 

 

Wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do  lat

trzech

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 02.09.2020r. , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym i na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Brudzeń Duży, dnia 01.09.2020r.


 

 

                                                                          WYKAZ  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brudzeń Duży

 PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

 

Numer

Ewidencyjny

Nieruchomości

Oznaczenie w

Księdze

wieczystej

 

Powierz

chnia

w ( m2)

 

Przeznaczenie  w miejscowym

planie  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Brudzeń Duży

 

   

 

Wysokość czynszu

Dzierżawnego oraz  zasady

aktualizacji czynszu.

 

Termin wnoszenia

opłat

 

 

 

Forma

Przeznaczenia

działki

 

1

 2

                3

      4

         5

         6

       7

         

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Siecień

 

Część działki

 Nr 325

 

KWPL1P/000

75155/2

 

 

 

 

266

 

 

 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień, Murzynowo przyjętym uchwalą Nr IV/27/07 Rady Gminy w Brudzeń Duży z dnia 08 marca 2007r.(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr

120,poz.3102) – teren oznaczony symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

20,43 zł – rocznie waloryzowany każdego roku w stopniu obowiązującym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej

„Monitor Polski”

I rata do 15 marca

II rata do 30 wrzesień

każdego roku

 

W drodze

bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność.

 

 

2.

Brudzeń

Duży

 

329, 330/1

 

KWPL1P/00079369/3

 

2400

W planie miejscowym

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży – tereny otwarte rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową – R.

Nieruchomość położona przy ulicy Toruńskiej.

84,00 zł.- rocznie

waloryzowany każdego roku

 w stopniu obowiązującym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. zgodnie z komunikatem GUS.

I rata do 15 marca

II rata do 30 wrzesień

każdego roku

 

W drodze przetargu

dzierżawa do lat 3

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 25.05.2020r. do 15.06.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym i na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Brudzeń Duży, dnia 25.05.2020r.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

    WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ   DO ODDANIA W   NAJEM

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY   działając na podstawie   art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.).

    PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY

  DO ODDANIA W NAJEM. .

 

 

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Obręb

 

 

Nr ewidencyjny

działki

Nr księgi

wieczystej

 

Powierz

chnia

do oddania w najem

 

Opis

nieruchomości przeznaczonej

do oddania w najem.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania.

 

Termin

wnoszenia

opłat

 

Okres

obowiązywania

umowy

 

 

 

 

Wysokość

czynszu

najmu

w zł.

 

Forma

umowa

najmu

 

1

 

2

                

3

 

4

 

                  5

 

                 6

        

                 7

 

 

 

8

 

9

 

1.

 

BRUDZEŃ

DUŻY

 

Budynek zlokalizowany na działce nr 175/7

 

KW

PL1P/00063283/1

 

41 m 2

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym

  – w zakresie

usługi nieuciążliwe.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne i części miejscowości, Brudzeń Mały przyjętym uchwałą nr IV/26/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120, poz. 3101) -opisana jest symbolem, U co stanowi tereny zabudowy usługowej.

  7 dni

od dnia otrzymania faktury

 

 

do lata 3

 

 

41,00 zł.

miesięcznie

 

 

Bezprzetargowo

na rzecz

Gminnego Przedsiębiorstwa komunalnego Brudzeń Duży Sp.

z o.o.

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 28.02.2020 r. do 21.03.2020r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, oraz umieszczono na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl    

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacje Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pokój nr 16 lub tel.(24)260-40-13 wew.42.

 

--------------------------------------------------------------

RGR.6845.2.2019                                                                                                                                                    Brudzeń Duży, dnia 2019.11.29

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES DO LAT TRZECH

Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Brudzeń Duży przeznaczona do wydzierżawienia zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm.).

 

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

ewidencyjny

 

Nr działki

Nr KW

 

Powierzchnia

działki

w ( ha)

 

Przeznaczenie   w miejscowym

planie   zagospodarowania

przestrzennego Gminy Brudzeń Duży

 

   

 

Wysokość czynszu

 

Terminy płatności

czynszu dzierżawnego

 

 

Forma         wydzierżawienia

 

 

 

1

  2

                3

      4

         5

                      

          

         6

 

       7

          8

 

 

1.

 

 

 

 

 

Murzynowo

 

Część działki

  Nr 94/2

 

KWPL1P/000

95175/4

 

 

 

 

30m 2

 

 

 

 

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień, Murzynowo przyjętym uchwalą Nr IV/27/07 Rady Gminy w Brudzeń Duży z dnia 08 marca 2007r.(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120,poz.3102) – teren oznaczony symbolem RM.

 

        

18,00 zł – rocznie waloryzowane każdego roku w stopniu obowiązującym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

 

 

I rata

do 15 marca każdego roku

II rata

do 30 września każdego roku

 

 

Na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich

Murzynowo –

cel publiczny

                   

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 29.11.2019r. do 20.12.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym i na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RGR.6845.2.2019                                                                                                                                                                             Brudzeń Duży, dnia   05.07.2019 r.

 

    WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ   DO ODDANIA W   NAJEM

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY   działając na podstawie   art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.).

     PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY

  DO ODDANIA W NAJEM. .

 

 

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Obręb

 

 

Nr ewidencyjny

działki

Nr księgi

wieczystej

 

Powierz

chnia

do oddania w najem

 

Opis

nieruchomości przeznaczonej

do oddania w najem.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania.

 

Termin

wnoszenia

opłat

 

Okres

obowiązywania

umowy

 

 

 

 

Wysokość

czynszu

najmu

 

Forma

najmu

 

1

 

2

                

3

 

4

 

                 5

 

                 6

        

                  7

 

 

 

8

 

9

 

1.

 

GŁÓWINA

 

Budynek zlokalizowany na działce nr 184/4

 

KW

PL1P/00063797/7

 

160,65 m 2

 

Budynek usługowo – mieszkalny w zakresie: zaplecze dla klubu sportowego, w którym wydzielono szatnię dla gospodarzy i gości wraz z węzłami higieniczno sanitarnymi; pokój dla sędziów wraz z węzłem higieniczno -sanitarnym.

 

Brak planu zagospodarowania –

Decyzja Starosty Płockiego nr 108/2016 z dnia 15.02.2016r. znak:ABII.6740.1446.2015 zatwierdzająca projekt budowy i udzielająca pozwolenia na budowę.

 

Do dnia 10 grudnia

każdego roku

 

 

 

15 lat

 

 

 

161,00 zł.

rocznie

 

Bezprzetargowo

na rzecz

Ludowego Klubu

Sportowego

„Wisła”

Główina-Sobowo

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 05.07.2019 r. do 27.07.2019r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, oraz umieszczono na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl    

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacje Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pokój nr 16 lub tel.(24)260-40-13 wew.42.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RGR.6850.1.2019                                                                                                                                                                             Brudzeń Duży, dnia 20.05.2019 r.

 

    WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ   DO ODDANIA W UŻYCZENIE

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY   działając na podstawie   art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.).

     PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY DO ODDANIA W UŻYCZENIE. .

 

 

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Obręb

geodezyjny

 

Nr ewidencyjny

działki

Nr księgi

wieczystej

 

Powierz

chnia

działki

w ha

 

Opis

nieruchomości przeznaczonej

do oddania w użyczenie.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania.

 

Okres

użyczenia

 

Forma użyczenia

 

1

 

2

                

3

 

4

 

                 5

 

                 6

        

                 7

 

8

 

1.

 

Siecień

 

Część działki

nr 419/2

 

KWPL1P/00099386/4

 

 

0,0400 ha.

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana.

W użyczenie oddaje się część gruntu z nieruchomości gruntowej o pow. 0,0400 ha.

W   miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo przyjętym Uchwałą nr IV/27/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 120 poz. 3102)   teren   związany z infrastrukturą techniczną oznaczony symbolem K – obiekty służące do gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków.

 

10 lat

Bezpłatnie

 

 

Na rzecz – Związku Gmin Regionu Płockiego - cel publiczny   - budowa punktu selektywnej

zbiórki odpadów komunalnych.

 

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 21.05.2019 r. do 12.06.2019r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, oraz umieszczono na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl    

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacje Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pokój nr 15 lub tel.(24)260-40-13 wew.40.


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RGR.6845.2.2018

WÓJT GMINY BRUDZEŃ DUŻY OGŁASZA WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES DO LAT TRZECH

Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.).

 

 

 

 

Lp.

 

 

Obręb

ewidencyjny

 

Nr działki

Nr KW

 

Powierzchnia

działki

w ( ha)

 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży

 

   

 

Wysokość czynszu

 

Terminy płatności

  czynszu dzierżawnego

 

 

Forma         wydzierżawienia

 

 

 

1

  2

                3

      4

         5

                      

          

         6

 

       7

          8

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

  Główina

 

 

 

 

 

     107

 

PL1P

/00095884/7

 

 

  2,22 ha

w tym:

IVa-1,01 ha,

LzVI-1,21ha.

 

 

Brak planu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży - teren rolny i leśny.

Stawka roczna czynszu za dzierżawę gruntu, która w formie przetargu stanowi stawkę wywoławczą:

 

  707,00 zł.

I rata

do 15 marca każdego roku

II rata

do 30 września każdego roku

Wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do   lat

trzech

 

2.

 

Główina

 

71/1

KWPL1P/

00076216/5

 

RIIIb-0,46 ha.

Brak planu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży -

Zespół dworski wpisany do rejestru zabytków pod nr 469 z dnia 22.05.1979r.

Stawka roczna czynszu za dzierżawę gruntu, która w formie przetargu stanowi stawkę wywoławczą:

 

322,00zł.

I rata

do 15 marca każdego roku

II rata

do 30 września każdego roku

Wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do   lat

trzech

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 08.11.2018r. do 30.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym i

na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Brudzeń Duży, dnia 08.11.2018r.           


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-08 13:17:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-03 12:23:33
  • Liczba odsłon: 1510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411096]

przewiń do góry