INFORMACJA ZE STANU MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2008 ROK 

                                                                           

1.  Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:        

            a) powierzchnia gruntów ogółem w gminie  2007r.              -       128,01ha                                                                                          

            b) wartość gruntów                                                                    632 260,42 zł    

            c) wartość budynków i budowli                       -              13 781 696,92 zł.

           d) wartość sieci wodociągowej                        -                6 396 442,69 zł.

           Razem wartość budynków i budowli /c+d/     -               20 178 139,61 zł

 w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczyste :           

                - powierzchnia gruntów                                -                                   8,69 ha

                - wartość gruntów                                         -                    96 910,00 zł          

2.  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

a) wykupiono grunt na rzecz Gminy Brudzeń Duży

                - powierzchnia gruntu                          -                                         0,41 ha

                - wartość gruntu        -                                                          12 517,00 zł.

                            

b) przejęto na rzecz Gminy Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r.

     prawo własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – drogi gminne :                

                - powierzchnia gruntu                                                                  2,61 ha

                - wartość gruntu                                     -                            16 805,80 zł.

                - wartość  budowli                    -                                                      -

c) Potwierdzono zasiedzenie gruntu na rzecz Gminy Brudzeń Duży

    Postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku

                  - powierzchnia gruntu                                      -                      3,44 ha

                 - wartość gruntu                                                -             13 600,00 zł

d) skomunalizowano zgodnie z art.5 ust.1 ustawy(siedliska) na rzecz Gminy Brudzeń Duży

                  - powierzchnia gruntu                                     -                        1,08 ha

                  -  wartość gruntu                                             -                 7 123,00 zł.

e) dopisano do stanu mienia komunalnego wartość budowli tj. nawierzchnie asfaltowej

     na drogi dla których, stwierdzono prawo własności gruntu zajętego pod drogę publiczną

     gminną decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz wartość nowego Ośrodka Zdrowia w Brudzeniu Dużym i remont przedszkola w Brudzeniu Dużym

      łącznie na kwotę                                                           -         4 672 046,61 zł.

f) wpływy ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0870)   -               9 711,61 zł.

 

g) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia własności  /§ 0870/.

         -  sprzedaż gruntów                                            -                               1,59 ha

         -  wartość gruntów                                         -                      11663,80 zł

         -  wartość budynków  i budowli                     -                                  -

                                                        

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych

    praw majątkowych uzyskanych w 2008 roku:

            a) wieczyste użytkowanie  (§0470)                      -                         13 219,81 zł

            b) najem i dzierżawa (§0750)                              -                       29 102,53 zł.

 

 

 

 

                   PLANOWANE DOCHODY W 2009 ROKU

 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

                                                                 -                        19 600,00 zł.                                                                                                                                                                                                    

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze .        

   Ogółem:                                                              -           37 500,00 zł.

  w tym: z najmu lokali użytkowych                     -           10 500,00 zł.

          - z najmu lokali na cele mieszkaniowe         -         11 000,00 zł.

          - z dzierżawy gruntów                                   -         16 000,00 zł.

 

 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom    fizycznym w prawo własności       -                                     6 400,00 zł.

                                                                                                                                               

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek i innych gruntów komunalny)                                              -            95 000,00 zł.

-   Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego

     nieruchomości (sprzedaż  lokali, raty)   -                       33 630,00 zł.                                                                                                                                              

  Planowane   wydatki   związane   z   utrzymaniem   mienia   komunalnego

  Ogółem:                                                                  -         65 356,00 zł.                           

             w tym:

             - związane z dokumentacją geodezyjne do sprzedaży, wykupu oraz odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inne związane z regulacją stanów prawnych gruntów na rzecz gminy         -                                                  35 000,00zł.                                                          

             - związane z remontem i zakupem opału -              30 356,00zł.

 

4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy ogółem w dniu składania informacji:

 

            a) powierzchnia gruntów                                                                                  133,96 ha  

            b) wartość gruntów                                                     -                       670 642,42 zł

           c) wartość budynków i budowli                                  -                 18 453 743,53 zł.

            d) wartość sieć wodociągowej                                     -                   6 453 868,61 zł.                                                                           

           Łączna wartość budynków i budowli (c+d)             -                     24 907 612,14 zł.

 

 

Sporządziła: 

Inspektor Urszula Baranowicz                                      Zatwierdził: Wójt Gminy

                                                                                                    inż. Henryk Kisielewski                                                                                                      

                         


 

                                INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2008 r.

 

Lp.

Obręb

Nr

działek

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków i budowli w tys. zł

 

U w a g i

1.

         2

 

        3

           4

         5

             6

 

 

 

 

 

 

 

1.

Brudzeń

Duży

190/6

 

190/7

 

 

0,93

 

0,14

8 000,00

118 465,76

   129 072,45

BudynekUrzęduGminy

Budynek gospodarczy

Działka budowlana do sprzedaży

198/2

0,01

1 000,00  

8 038,92

Kiosk - przystanek

204/4

0,30

7 000,00

23 738,60

Budynek mieszkalny - czworak

175/5

 

0,49

4 000,00

64 355,00

Stacja wodociągowa

184

 

0,75

40 957,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym „Rolmex”

181/4

 

 

 

 

0,24

8 328,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej

w Płocku

314/1,315/1

 

 

0,17

8 840,00

53 525,34

9 591,06

Budynek mieszkalny

+budynek gosp. przy

Remizie

 

187/7,187/11

 

           0,96

 

 

3 952,00

                      

Grunt w użytkowaniu

wieczystym

 

177/5,183/3,

183/4

0,69

1 842,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

 

172

 

0,82

1,06

2 460,00

1 200,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

 

427,432,252,248,253,272,278,174/4,174/6,173/1,280,187/6,187/10,187/12,146/6,199/32,165/19,165/20,150/2,156/1,156/7,408/5,408/6,356,369,379,386,393,174/11,174/28400/1,199/40,165/9,165/20,199/23,199/27199/12,199/13199/4,199/32,146/8,177/9,

177/18,284,295,300,308,74,

156/24,156/33156/34,156/36156/37,294/3294/6,294/9,

294/10

 

 

      

 13,15

 

                        25 381,50           

 

1 290 126,77

 

Drogi gminne

 i pasy zieleni

175/7

 

0,21

1 700,00

23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

174/23,174/24174/25,174/26

174/27,177/10177/11,177/12177/13,177/14177/15,177/16177/17

 

 

1,99

 

 

 

4 000,00

 

 

 

3 884 611,12

 

 

 

 Szkoła - Gimnazjum

i działki

234/1

 

0,45

 

10 800,00

 

18 965,49

909 335,31

Ośrodek Zdrowia-stary

                           -nowy

186,176

330,329

204/1

 

2,82

0,25

0,06

 

11 500,00

681 070,36

Szkoła Podstawowa

Grunt w dzierżawie

Grunt w dzierżawie

 

 

2

Bądkowo Kościelne

 

152/1

 

104,105

340,103/7,103/9,51/9,116/10,94/6,94/7,103/12,119/1,33/23,333/28,117/1,110/1,96/2333/13,51/7,162,168,51/9,116/7,333/30,362/1,360/1

 

 

1,04

 

0,36

2,76

 

 

3 000,00

 

 1 000,00

14 357,00

 

 

3 643 222,08

 

113 776,00

468 939,65

      

Oczyszczalnia ścieków z

przyłączami i siecią

OSP -użyt. wieczyste

Drogi gminne

 

3

Bądkowo Rochny

 

122

 

0,58

 

5000,00

 

 

Droga gminna – nr122

 

4

Cierszewo

36/5,1/9

36/2

0,17

0,07

900,00

700,00

 

 

Drogi gminne

Użytkowanie wieczyste

5

Główina

72/4

 

73

108

 

183/2,184/1

 

 

72/3,107,71/1

 

 

 

137/2,140/1,141/3,

175/1,181/4,238,222

0,21

 

0,84

0,22

 

2,58

 

 

3,59

 

 

 

0,72

 

800,00

 

1 000,00

200,00

 

1 000,00

                          

 

       5500,00

 

                       

             3 000,00

 

 

 

 

120 671,84

 

 

43 938,94

 

                               

8 326,71

 

 

 

     

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

Budynek  - Pałac.

Ciek wodny

 

Szkoła Podstawowa

 

 

Budynek magazynowy i grunty rolne w dzierżawie.

 

Drogi gminne

6

Rochny Podlasie

     8,22/1

128/8,128/9,77/9,77/10

76/23,55,

82,83

   1,75

1,95

 

0,84

     1 326,00

  2 700,00

 

1 200,00

 

Grunt rolny - dzierżawa

Drogi, pasy zieleni

 

Nieużytek

7  

Turza Mała

201

112,173

202

 

131/1

 

98/1,98/2/98/3,98/4,98/599/1,99/2,99/4,99/5

117/2,123/2

99/3,141/3,75,130,164,

131/5

 

134/3

0,56

1,70

1,18

 

0,24

 

0,98

 

0,15

3,40

 

 

0,07

 

  830,00

 

 

   800,00

 

  8 852,00

 

   3 000,00       16  400,00

 

 

1 500,00

20 000,00

 

214 442,27

 

 

 

 

 

 

582 413,51

SKR – baza

Dzierżawa gruntu

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy

OSP-użytkowanie wieczyste

6 działek budowlanych

 

Na poszerzenie pasa drogi

Drogi gminne

 i osiedlowe

 

 

Grunt pod budynkiem –

odrębna własność

8.

Sobowo

366/1

366/9

58/1

334

366/10,6,11/6,14,272,227/272,278,283,284

63/8

63/9

 

 

366/5,366/8,186,16,118,6

4,244,365/1

366/7

 

366/10

0,06

0,12

0,09

1,06

3,76

 

0,28

0,02

 

 

3,88

 

0,51

 

0,39

 2 183,00

 7 434,00

    800,00

1 000,00

6 404,55

 

   467,00

  4 000,00

 

 

42 500,00

 

  1 742,00

 

     800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       10 663,00

             671,26

 

Grunt po wadze

użytkowanie wieczyste

działka rolna

0SP-użyt.wieczysty

grunt rolny-dzierżawa

 

użytkowanie wieczyste

użyt. wieczyste gruntu

 

 

Drogi gminne

 

użyt. wieczyste – lokal

 bud. gospodarczy

grunt rolny-dzierżawa

9.

 

 

 

 

 

 

 

Sikórz

 

 

 

 

 

 

 

113

204

203/5,184/5,184/6,218/1,

219/3,61/5,61/6,134/19

132/3,132/5,132/7,211/13,

215/10,135/6,223/7,223/8,

215/2,130/3,38/5,34/2,

35/1,129,15,51

 

266

144

197

96

196

 

 

 

 

 0,40

 0,19

3,27

 

 

 

 

 

 

 0,31

   1,81

0,09

0,08

0,15

 2 000,00

 1 000,00

12 700,00

 

 

 

 

 

 

    800,00

 2 000,00

 2 000,00

 6 352,00

    800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  563 854,62

 

 

 

 

 

 

41 579,30

82 276,00

39 338,17

 

7 996,04

Użyt. wieczyste

OSP użyt. wieczyste

Drogi gminne

i pasy zieleni

 

 

 

 

 

Budynek mieszkalny

Szkoła Podstawowa

Budynek mieszkalny

Grunt użyt. wieczyste

Ośrodek Zdrowia

10

Siecień

35/2

216/4,320/2,225,223,

355,325,216/13,320/1

40

90/3

164/5

              229/2

               229/5

               229/6

 

            216/11,216/12

      419/2,173/6,173/7

 

391,157/3,357,356,390,90/6,221,163/5,229/3,229/4,229/4,164/3,157/3,

108/3,108/6,108/9,55,

271/3,417,

230                              

 

0,49

   1,19

 

0,38

0,29

0,05

1,19

0,13

0,06

 

0,48

0,48

 

     3,63

 

 

 

 

    0,57

700,00

24 190,00

 

1 200,00

6 800,00

800,00

1 000,00

400,00

 

 

1 200,00             14 000,00

 

9 223,00

 

 

 

 

5000,00

 

 

 

3 038 243,34

   370 327,20

 

 

     24 647,42

 

  

    327 420,54

 

 

    378 795,36

Boisko szkolne

Park + działki

 

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia –

Maszt – dzierżawa

Woda – kanał

OSP- .użyt. wieczyste + punkt czerpalny

 

Hydrofornia

Grunt pod oczyszczalnię

Drogi gminne

i pasy zieleni

 

 

 

Nieużytek

11

Siecień Rumunki

45

 

0,21

1200,00

   

Siedlisko -grunt

12

Rembielin

65/5,65/6

0,10

 

200,00

 

Grunt na poszerzenie drogi

13

Parzeń II

135

103/6

88/9,88/10,88/12,88/7

99/11,103/7,103/8,

155/1,161/1,87/2,89/2,

41/4,2241/3

88/11

0,90

0,15

0,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2,22

 

 

0,08                                                                                                                                                                              

2 500,00

700,00

1 000,00

7300,00

 

 

1033,00

 

34 854,92

 

Grunt rolny.

Budynek mieszkalny

OSP –użyt. wieczyste.

Drogi gminne

 

 

Użyt. wieczyste gruntu

14

Parzeń I

85/4,34/5,34/12,11/4

0,94

 

900,00

 

Drogi i grunty rolne

15

Myśliborzyce

23/3

27

23/1

67

0,02

0,67

1,07

0,53

32,00

1 500,00

600,00

800,00

 

 

 

 

37 552,77

Droga

Użyt. wieczysty

Grunt rolny dzierżawie

Szkoła Podstawowa

 

16

Lasotki

71/3,45/4,46/2

0,07

 

1000,25

13 827,29

Punkt czerpalny i droga

17

Karwosieki Cholewice

92/2

87/3

49/2,180/4,60,222,64,95

 

8/1

0,15

0,06

2,21

 

 

0,08

600,00

300,00

13 400,00

 

 

700,00

422 070,00

5 070,40

Hydrofornia

Punkt czerpalny

Nieużytek- po byłym wysypisku, drogi.

 

Grunt-budynek odrębna własność

 

18

Suchodół

95

38,98

51

0,25

1,37

       0,04

700,00

2 700,00             43,96

 

OSP – użyt. wieczyste

Drogi gminne

Pętla

 

19

 

PGR Sikórz

 

1/4

3,17,31,25/2,10/1,42

 

1,06

1,37

 

 

 

7 000,00

3 127,68

 

 

Boisko sportowe

Drogi i pasy zieleni

 

20

Karwosieki

Nowe

28

37/5

49,22,100,115

39

0,16

0,98

2,73

0,65

700,20

4 200,00

6 900,00

600,00

 

OSP- użyt. wieczyste

Grunt rolny w dzierżawie.

Drogi gminne

Żwirownia

 

 

 

21

 

Żerniki

 

 

166/2

164/1,165/1,154/3,144/3,148/3,83,36,66/4,66/1

 

 

0,11

2,26

 

1 200,00

9 000,00

 

7 905,85

 

Punkt czerpalny

Drogi gminne

22

Turza Wielka

 

73/2

169,55

35

 

0,18

1,01

0,17

 

787,72

18 000,00

500,00

29 970,87

Punkt czerpalny

Drga gminna

Nieużytek

23

Karwosieki Noskowice

79

44/1,44/2

126

127

101/2

29/20,29/38,29/465,29/50,29/56,29/57,

29/58

0,14

1,45

1,00

1,54

0,17

1,45

800,00

7 000,00

5 000,00

5 017,79

1 000,00

9 000,00

 

 

 

 

2 000,00

OSP w użyt. wieczystym

Grunt rolny w dzierżawie.

Grunt rolny w dzierżawie.

Las-grunt zadrzewiony.

Budynkiem mieszkalnym.

Drogi

 

24

 

Murzynowo

 

94/4

168

94/2,94/3

14/4,91/5

 

0,17

0,09

0,30

0,23

 

         

10 140,00

   7 000,00

 5 000,00  

 

117 207,00

8 000,00

 

Budynek mieszkalny

Siedli. –Muzeum

Działki budowlane

Drogi gminne

25

Izabelin

176/177,177

121

1,68

0,47

7 352,05

5 500,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Droga gminna

26

 Bądkowo Jeziorne

149

0,59

4 500,00

 

Droga gminna

27

Łukoszyn Borki

88

91/1

0,27

0,26

327,56

1500,00

 

Grunt  w dzierżawie

Grunt pod budynkiem – odrębna własności.

28

Bądkowo Rumunki

1,2

5,101

0,30

       0,22

363,95

      1 400,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Droga gminna

29

Gorzechowo

15,11

65,35,73

1,68

1,31

2 038,00

6 100,00

 

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Drogi  gminne

30

Strupczewo

202

89,90

6/7

0,58

0,95

       1,99

1 400,00

8 700,00

        5 000,0                

 

60 000,00

Budynek po byłej szkole

Drogi gminne

Boisko sportowe

31

Brudzeń Mały

215/12,104/3,75/3,77,98/3,101/3,105/3,/17,40,130

       2,89

    18 280,00

 

 

Drogi gminne

 

32

Janoszyce

24/11,24/42,24/43,24/44,44/60,49,47/6

       2,74

 

 

12 382,00

 

Drogi gminne

33

 

Rokicie

 

22/22 ,

4/13

    

 

0,21

0,30

 

 

    20 000,00

       1500,00 

 

Działka gruntu

Grunt rolny

 

34

 

 

Cegielnia

 

27,62,55

 

       1,45

 

      9 200,00

 

 

331 532,12

Drogi gminna

 

 

 

  35

 

 

Wincentowo

 

 

 

39

 

 

 

1,57

 

 

             

 7 000,00

 

 

Droga gminna

 

 

 

 

36

 

Robertowo

 

 

7/2,,6,150,73,,112,57,109

 

 

2,43

 

 

 14 800,00

 

 

 

Drogi gminne

37

Winnica

 

75,20,4

 

2,85

 

16 395,21

 

Droga gminna

 

38

Krzyżanowo

59

2,48

 10 000,00

 

Droga gminna

39

Zdziembórz

63/2

0,06

   1500,00

 

Stare siedlisko-grunt

40

Więcławice

8

0,31

   1500,00

 

Nieużytek

41

Kłobukowo Patrze

117

0,70

     500,00

 

Nieużytek

 

RAZEM

 

    133,96

670 642,42

18 453 743,53 

 

 

 

Sieć wodociągowa

 

 

279594 mb

 

 

6 453 868,61

 

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

OGÓŁEM:

 

    133,96

        

24 907 612,14

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-12 15:00:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-12 15:01:25
  • Liczba odsłon: 1482
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605319]

przewiń do góry