Zarządzenia  WÓJTA GMINY kadencja 2002-2006

Lp

Zarządzenie:

W sprawie:

1

Zarządzenie nr 64 z dnia 02.02.2004 r.

Obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Brudzeniu Dużym

2

Zarządzenie nr 65 z dnia 11.02.2004 r.

Przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami w ramach działu

3

Zarządzenie nr 66 z dnia 16.02.2004 r.

Przyjęcia układu wykonawczego budżetu.

4

Zarządzenie nr 67 z dnia 16.02.2004 r.

Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.

5

Zarządzenie nr 68 z dnia 16.02.2004 r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na realizację zadania „Kanalizacja sanitarna z przyłączami etap II”.

6

Zarządzenie nr 69 z dnia 09.03.2004 r.

Zmian w budżecie gminy na 2004 r.

7

Zarządzenie nr 70 z dnia 23.03.2004 r.

Powołania Wójtowskiej Komisji Weryfikacyjnej

8

Zarządzenie nr 71 z dnia 25.03.2004 r.

Przeniesień między rozdziałami i paragrafami.

9

Zarządzenie nr 72 z dnia 26.03.2004 r.

Odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.

10

Zarządzenie nr 73 z dnia 31.03.2004 r.

Przeniesień środków finansowych między paragrafami w ramach rozdziału i miedzy paragrafami

11

Zarządzenie nr 74 z dnia 31 marca 2004 r.

Przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu za rok 2003

12

Zarządzenie nr 75 z dnia 01.04.2004 r.

Wyznaczenia miejsc na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów.

13

Zarządzenie nr 76 z dnia  

21 kwietnia 2004 r.

Wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie gminy Brudzeń Duży

14

Zarządzenie nr 77 z dnia  

05 maja 2004 r.

Powołania gminnej Komisji w celu ustalenia drzew, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców gminy i użytkowanikom dróg

15

Zarządzenie nr 78 z dnia            14 maja 2004

Powołania Komisji finansowej do rozliczenia II Spotkania Pomocnych Serc

16

Zarzadzenie Nr 79 z dnia 18 maja 2004 r.

Obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości połozonej w Bądkowie Rochny oznaczonej nr działki 19/1 i 19/3 zabudowanej fundamentem betonowym do rozbiórki

17

Zarzadzenie nr 80 z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie zwiekszenia środków budżetowych

18

Zarządzenie nr 81 z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niograniczonego na wykonanie zadania: "Przebudowa drogi gminnej Siecień - Robertowo".

19

Zarzadzenie nr 82 z dnia 20 maja 2004 r.

Powołania obwodowych komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

20

Zarządzenie Nr 83 z dnia 24 maja 2004 r.

Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu niograniczonego na dowóz uczniów do szkół  na terenie gminy Brudzeń Duży i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2004/2005

21

Zarzadzenie nr 84 z dnia 27 maja 2004 r.

W sprawie: przeniesień środków finansowych między paragrafami w ramach rozdzialu oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone

22

Zarządzenie nr 85 z dnia            18 czerwca 2004 r.

W sprawie zmniejszenia środków budżetowych

23

Zarzadzenie nr 86 z dnia            22 czerwca 2004 r.

W sprawie przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami         w ramach działu

24

Zarządzenie nr 87 z dnia  22.06.2004 r.

powołania Komisji przetargowej przetargów nieograniczonych celu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonanie zadań inwestycyjnych w gminie Brudzeń Duży

25

Zarządzenie nr 88 z dnia 28.06.2004 r.

w sprawie zwiększenia środków budżetowych

26

Zarządzenie nr 89 z dnia

30.06.2004 r.

w sprawie zasad przeprowadzenia kontroli wydatków w nadzorowanych jednostkach

27

Zarządzenie nr 90 z dnia

30.06.2004 r. 

w sprawie procedury kontroli gromadzenia środków publicznych w UG Brudzeń Duży

28

Zarządzenie nr 91 z dnia

30.06.2004 r.

w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji

29

 

 

30

 

 

Zarządzenie nr 92 z dnia

30.06.2004 r.

 

Zarzadzenie nr 93 z dnia 30.06.2004 r. 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w UG Brudzeń Duży

 

w spr. przeniesień środków finansowych między paragrafami

 

 

 

31        Zarządzenie nr 94 z dnia        w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

            15.07.2004.                              o awans na stopień nauczyciela mianowane-

                                                           go.

32         Zarządzenie nr 95 z dnia        w sprawie powołania komisji  przetargowej 

            15.07.2004.                              do przeprowadzenia postepowania o udziale

                                                            zamówienia.

33         Zarządzenie nr 96 z dnia        w sprawie przeniesień między paragrafami 

            20.07.2004 r. 

 

34        Zarządzenie nr 97 z dnia

35        Zarządzenie nr 98 z dnia           w spr.przyjęcia sprawozdania z wykonania

            02.08.2004 r.                                budzetu za I półrocze 2004 r.

36        Zarządzenie nr 99 z dnia

38        Zarzadzenie nr 100 z dnia         w sprawie powołania komisji przetargowej

            20.08.2004 r.

 

39        Zarządzenie nr 101                   powołania komisji przetargowej do

           z dnia 20.08.2004 r.                      przeprowadzenia postępowania o              

                                                              udzielenie zamówienia w spr. dostawy

                                                              opału.

 

40     Zarządzenie nr 102                      zwiększenia środków budżetowych na

                                                             zadania zlecone

41      Zarządzenie nr 103                     przeniesień między rozdziałami i parag.

            

42     Zarządzenie nr 104                     przeniesień środków między parag.

                                                            w ramach rozdziału

43     Zarządzenie nr 105                    w spr.obniżenia ceny wywoławczej

         

44     Zarządzenie nr 106                    przeniesień środków finansowych między

                                                          rozdziałami w ramach działu i między 

                                                          parag. w ramach rozdziału  

45    Zarządzenie nr 107

46    Zarzadzenie nr 108                     w spr. przeniesień środków finansowych       

47    Zarządzenie nr 109   

48    Zarządzenie nr 110                     przeniesień między paragrafami

49     Zarządzenie nr 111                      przeniesień między rozdziałami

50    Zarządzenie nr 112                     przeniesień między paragrafami

51    Zarządzenie nr 113                    przeniesień między rozdziałami i paragr.

       

52    Zarządzenie nr 114                     przeniesień środków finansowych między 

                                                           rozdziałami w ramach działu oraz między

                                                           parag. w ramach rozdziału 

53    Zarządzenie nr 115                     przeniesień środków finansowych między

                                                           rozdziałami w ramach działu

54    Zarzadzenie nr 116                     zwiększenia środków budżetowych

                                                            na zadania zlecone

55    Zarzadzenie nr 117                      projektu uchwały budżetowej

56    Zarządzenie nr 118                      przeniesień między rozdziałami i par.

57    Zarządzenie nr 119                      zmian w planie dotacji oraz przeniesienia

                                                           środków budżetowych

58    Zarządzenie nr 120                     przeniesień między rozdziałami i par.

59    Zarządzenie nr 121                     przeniesień między paragrafami

60    Zarządzenie nr 122                     przeniesień między paragrafami

61    Zarządzenie nr 123                     przeniesienia środków budżetowych

      

62    Zarzadzenie nr 124                     przeniesień między rozdziałami

                                                           i paragrafami

63    Zarzadzenie nr 125                    przeniesienia środków między rozdziałami

64    Zarządzenie nr 126                    przeniesień między paragrafami

65     Zarzadzenie nr 127                   przeniesienia środków budżetowych

66    Zarządzenie nr 128                    przeniesień między rozdziałami i paragraf.

       

67    Zarządzenie nr 129                 przeniesień śroków budżetowych

68    Zarządzenie nr 130                 przeniesień środków budżetowych

69    Zarządzenie nr 131 z dnia       powołania komisji przetargowej do

       29.12.2004 r.                             przeprowadzenia postępowania o udzielenie

                                                       zamówienia w spr. dostawy opału do szkół

70 Zarzadzenie nr 132                    przeniesienia środków budżetowych

71 Zarządzenie nr 133                    przeniesień między paragrafami

72 Zarządzenie nr 134                    obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu

73 Zarządzenie nr 135                    przyjęcia układu wykonawczego budżetu

74 Zarządzenie nr 136                harmonogramu realizac.dochodów i wydatków

75 Zarzadzenie nr 137                      powołania komisji przetargowej

76 Zarzadzenie nr 138                      ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty

77 Zarzadzenie nr 139                      przeniesienia środków budżetowych

78  Zarządzenie nr 140                     przeniesień między rozdziałami

79  Zarzadzenie nr 141                    w spr. terminu składania wniosków o udzielenie

     z dnia 28.02.2005                      pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

                                                     uczniów szkół i słuchaczy kolegiów zamieszkałych

                                                     na terenie Gminy Brudzeń Duży.

                                              Wniosek o przyznanie świadczenia:

 

80 Zarządzenie nr 142                  przeniesienia środków między paragrafami

81 Zarządzenie nr 143

83 Zarządzenie nr 144                  przeniesień środków między paragrafami

84 Zarządzenie nr 145                  zwiększenia środków budżetowych na zadania     

                                                      zlecone oraz przeniesienia między paragraf.

85 Zarządzenie nr 146                   przyjęcia sprawozdania z wyk.budżetu

86 Zarządzenie nr 147                  przeniesień środków między paragrafami

87 Zarządzenie nr 148                   zwiększenia środków budżetowych na zadania zlecone

88 Zarzadzenie nr 149                   powołania komisji przetargowej

89 Zarządzenie nr 150                   przeniesień między paragrafami

90 Zarządzenie nr 151                   przeniesienia między paragrafami

91 Zarządzenie nr 152                    zwiększenia środków budżetowych

92 Zarządzenie nr 153                   przeniesień między rozdziałami

93 Zarzadzenie nr 154                    obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu

94 Zarządzenie nr 155                    przeniesień środków finansowych

95 Zarządzenie nr   156                  powołania komisji przetargowej

96 Zarządzenie nr 157

97 Zarządzenie nr 158                    zwiększenia środków budżetowych

98 Zarządzenie nr 159                    ustalenia miesięcznej stawki bazowej czynszu

99 Zarządzenie nr 160                     przeniesienia środków finansowych między

                                                        paragrafami w ramach rozdziału

100 Zarządzenie nr 161

101 Zarzadzenie nr 162

102 Zarządzenie nr 163                wzorów wniosków o udzielenie pomocy 

        zał. 1  ,  zał nr 2                      materialnej o charakterze socjalnym dla

                                                     uczniów i słuchaczy kolegiów zam.

                                                     na terenie Gminy Brudzeń Duży   

 

103 Zarządzenie nr 164                   powołania Komisji egzaminacyjnej o awans

                                                       na stopień nauczyciela mianowanego  

104 Zarządzenie  nr 165                 przeniesienia środków finansowych między

                                                        paragrafami w ramach rozdziału   

105 Zarządzenie nr 166                   asortymentu zakupionych przyborów szkol.

                                                        w ramach stypendium szkolnego

106 Zarzadzenie nr 167                    przyjęcia sprawozdania wykonania  

                                                         budżetu za  I półrocze 2005 roku

107 Zarządzenie nr 168

108 Zarzadzenie nr 169

109 Zarządzenie nr 170

110 Zarządzenie nr 171             powołania Gm.Komisji Urbanistyczno-Architekt.

                                                  jako organ doradczy w spr. planowania i zagosp.

                                                  przestrzennego      

111 Zarządzenie nr 172

112 Zarządzenie nr 173

113 Zarządzenie nr 174

114 Zarządzenie nr 175               przeniesienia środków finansowych między

                                                    paragrafami w ramach rozdziału

115 Zarządzenie nr 176

116 Zarządzenie nr 177

117 Zarządzenie nr 178

118 Zarządzenie nr 179             zwiększenia środków budżet. na zad.zlecone

119 Zarządzenie nr 180              przeniesienia środków finansowych miedzy

                                                   paragrafami w ramach rozdziału      

120 Zarządzenie nr 181             przeniesienia środków finansowych między

                                                  paragrafami w ramach rozdziału    

121 Zarządzenie nr 182              przeniesienia środków finansowych między

                                                  ragrafami w ramach rozdziału

122 Zarządzenie nr 183             przeniesienia środków finansowych między

                                                  paragrafami w ramach rozdziału

123 Zarządzenie nr 184             przeniesienia środków finansowych miedzy

                                                   paragrafami w ramach rozdziału

124 Zarządzenie nr 185              przeniesienia środków między rozdziałami

125 Zarządzenie nr 186              zmniejszenia dotacji na zadania zlecone oraz

                                                  przeniesień środków między paragrafami w ramach

                                                  rozdziału

126 Zarządzenie nr 187             przeniesienia środków na zad.zlecone między

                                                    paragr.

127 Zarządzenie nr 188

128 Zarządzenie nr 189            przeniesienia środków między paragrafami w

                                                  ramach rozdziału

129 Zarządzenie nr 190            przeniesień między rozdziałami i paragrafami

130 Zarządzenie nr 191            przeniesieniaśrodków finansowych między

                                                 paragrafami w ramach rozdziału

131 Zarządzenie nr 192            powołania komisji do kontroli realizacji i odbioru

                                                 końcowego budowy płyt gnojowych i zbiorników na

                                                 gnojówkę na terenie gminy Brudzeń Duży

132 Zarządzenie nr 193            przeniesienia środków finansowych między

                                                 paragrafami w ramach rozdziału

133 Zarządzenie nr 194           zwiększenia środków budżet. na zad.zlecone

134 Zarządzenie nr 195           przeniesienia środków  finansowych między

                                                 paragrafami w ramach rozdziału

135 Zarządzenie nr 196             przeniesienia środków finansowych między

                                                  paragrafami w ramach rozdziału

136 Zarządzenie nr 197             projektu uchwały budżetowej

137 Zarządzenie nr 198            zwiększenia środków budżet. na zad. zlecone

138 Zarządzenie nr 199             przeniesienia środków finansowych między

                                                   paragrafami w ramach rozdziału

139 Zarządzenie nr 200             zwiekszenia środków budżetowych i przeniesień

                                                   między paragrafami

140 Zarządzenie nr 201              obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu 

                                                    nieruchomości rolnej 

141 Zarządzenie nr 202               obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu

                                                    nieruchomości rolnej     

142 Zarządzenie nr 203             obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu

                                                   nieruchomości rolnej

143 Zarządzenie nr 204               przeniesienia środków finansowych między

                                                   rozdziałami w ramach działu, między paragrafami

                                                   w ramach rozdziału oraz podziału rezerwy ogólnej

144 Zarządzenie nr 205             powołania Komisji Egzaminacyjnej o awans na 

                                                   stopień nauczyciela mianowanego 

145 Zarządzenie nr 206             przeniesienia środków na zad.włs. między

                                                  rozdziałami

146 Zarządzenie nr 207

147 Zarządzenie nr 208            przeniesienie środków finansowych między

                                                  paragrafami w ramach rozdziału oraz zwiększenia

                                                  dotacji na zadania zlecone

148 Zarządzenie nr 209             zwiększenia dotacji na zadania w drodze

                                                  porozumień

149 Zarządzenie nr 210            wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne

                                                 stanowiska  urzędnicze w UG Brudzeń Duzy

150 Zarządzenie nr 211

151 Zarządzenie nr 212             przeniesień środków finansowych między

                                                  paragrafami w ramach rozdziału oraz między

                                                  rozdziałami w ramach działu   

152 Zarządzenie nr 213             zwiększenia dotacji na zadania zlec. w drodze

                                                   porozumień

153 Zarządzenie nr 214             przeniesienia środków finansowych miedzy

                                                   paragrafami w ramach rozdziału oraz środków na

                                                   zadania zlecone

154 Zarządzenie nr 215               przeniesienia środków budż. na zad.zlec.między

                                                    paragr.

155 Zarządzenie nr 216

156 Zarządzenie nr 217

157 Zarządzenie nr 218               przeniesien środków finansowych między

                                                    rozdziałami w ramach działu oraz między

                                                    paragrafami w ramach rozdziału

158 Zarządzenie nr 219              przeniesienia środkbudżet.zad.własne między

                                                    rozdzi.

159 Zarządzenie nr 220

160 Zarządzenie nr 221             powołania komisji przetargowej do 

                                                   przeprowadzenia postepowania o udzielenie 

                                                   zamówienia w sprawie dostawy opału dla szkół

161 Zarządzenie nr222              harmonogramu realizacji dochodów i wydatków

                                                   budżetu gminy na 2006 rok      

162 Zarządzenie nr223               przejęcia układu wykonawczego budżetu

163 Zarządzenie nr224                przeniesień środków finansowych między

                                                    paragrafami w ramach rozdziału

164 Zarządzenie nr225

165 Zarządzenie nr 226              przeniesień środków finansowych między

                                                    paragrafami w ramach rozdziału

166 Zarządzenie nr227               przeniesienia środków budzetowych między 

                                                   paragrafami  w ramach rozdziału

167 Zarządzenie nr228

168 Zarządzenie nr229               ogłoszenia otwartego konkursu na realizację

                                                    zadań  w zakresie upowszechniania kultury i

                                                    sportu

169 Zarządzenie nr230               przeniesień między paragrafami

170 Zarządzenie nr231               przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za

                                                   2005 rok

171 Zarządzenie nr232              przeniesień między paragrafami

172 Zarządzenie nr233

173 Zarzadzenie nr234              przeniesień środków finansowych między

                                                  paragrafami w ramach rozdziału

174 Zarządzenie nr235             przeniesień środków finansowych między

                                                 paragrafami w ramach rozdziału

175 Zarządzenie nr236             przeniesień środków między paragrafami w ramach

                                                 rozdziału

176 Zarządzenie nr237             zwiększenia Srodków budżetowych oraz

                                                  przeniesienia środków między paragrafami w

                                                  ramach rozdziału

177 Zarządzenie nr238              przeniesienia środków finansowychmiędzy

                                                  paragrafami w ramach rozdziału

178 Zarządzenie nr239             przeniesień między paragrafami

179 Zarządzenie nr240

180 Zarządzenie nr241             przeniesień środków finansowych między

                                                  paragrafami w ramach rozdziału

181 Zarządzenie nr242             zmian w budżecie na 2006 rok

182 Zarządzenie nr 243             powołania Komisji przetargowej do  

                                                  przeprowadzenia prztargu niegraniczonego na

                                                  dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brudzeń

                                                  Duży i opieką nad tymi uczniami w czasie przewozu

                                                  w roku szkolnym  2006/2007

182 Zarządzenie nr 244

183 Zarządzenie nr 245             asortymentu zakupionych przyborów szkolnych w

                                                   ramach stypendium szkolnego udzielonego w

                                                   formie pomocy rzeczowej o charakterze

                                                   edukacyjnym w roku szkolnym 2005/2006

 

184 Zarzą dzenie nr 247              zwiększenia śr.budż.i przeniesień m.rozdziałami

 

185 Zarządzenie nr 256               zmian w budzecie gminy

 

186 Zarządzenie nr 259              zwiększenia środków budżetowych

 

 

 

Zarzadzenie nr 261               przeniesień między paragrafami

 

 

  Zarządzenie nr 263             powołania komisji przetargowej do                

                                              przeprowadzenia postępowania o udzielenie

                                              zamówienia w spr. dostawy opału do szkół

 

Zarzadzenie nr 272                   zwiększenia środków budżetowych na zadania

                                              zlecone oraz przeniesienia środków budżetowych.

 

  zarządzenie nr 273               powołania komisji przetargowej do przeprowa-

                                               dzenia postępowania o udzielenie zamówienia

                                               w spr. dostawy oleju opałowego do szkół

 

  Zarządzenie nr 274                Programu wyrównywania szans edukacyjnych

       zał. Program                     dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach, dla

                                                których organem prowadzącym jest Gmina

                                                Brudzeń Duży - "Nie żyć, ale żyć w życiu".

 

Zarządzenie nr 275                   przeniesienia między paragrafami

 

Zarządzenie nr 281                   zwiększenia środków budżetowych i przeniesień

                                              między paragrafami

 

Zarządzenie nr 285                    wprowadzenia regulaminu przyznawania

                                              dofinansowania do czesnego dla studiujących

                                              nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie

                                              gminy Brudzeń Duży

Regulamin (załącznik)

Druk wniosku o przyznanie czesnego

Druk wniosku o przyznanie dofinansowania

Druk umowy zał. 2   i 2a

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-14 12:31:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-18 11:45:52
  • Liczba odsłon: 4749
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411399]

przewiń do góry