U C H W AŁ A     Nr  XXVII/198/05

RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM  

z dnia  29 grudnia 2005 r.

 

w sprawie: nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym

 

 

         Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9,art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. art. 11, art. 13

ust. 1 ustawy z dn. 25.10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zm./ art. 11 ust 1 ustawy z dnia 27.06.1997r.

 o bibliotekach / Dz.U. Nr 85 poz.539 z późn. zm./  Rada Gminy w Brudzeniu Dużym ustala co następuje:

 

 

§1

 

 

Nadaje się statut Gminnej Bibliotece publicznej w Brudzeniu Dużym, który stanowi załącznik do uchwały

 

 

§2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

 

§3

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i z tą datą traci moc dotychczasowa uchwała Nr XV/93/04r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie wprowadzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Załącznik do uchwały

                                                                                                 Rady Gminy

                                                                                                                 w Brudzeniu Dużym

                                        Nr XXVII/198/ 05r.

                                                                                                                 z dn. 29 grudnia 2005r.

 

 

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W BRUDZENIU DUŻYM

 

Rozdział I

I Postanowienia ogólne

 

§1

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym zwana dalej w treści „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Brudzeń Duży w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej

 

§2

 

Podstawą prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym jest:

 1. ustawa z dn. 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm./
 2. ustawa z dn. 27.06.1997r. o bibliotekach /Dz.U. Nr 85 poz. 539/
 3. ustawa z dn. 8.03.1990r. o samorządzie gminnym

      /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.159 z późn. zm./

 1.  niniejszy statut

 

§3

 

 1. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Brudzeniu Dużym, a obszarem jej działania jest Gmina Brudzeń Duży
 2. Gminna Biblioteka Publiczna realizuje swoje nadanie bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii zlokalizowanych w:

            1)  Siecieniu

2)     Sikorzu

 1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Płocka

 

§4

 

Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną

 

§5

 

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

 

§6

 

1.Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej podłużnej o treści „Gminna Biblioteka   

   Publiczna w Brudzeniu Dużym”, okrągłej z pełną nazwą biblioteki w otoku

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§7

 

Celem Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności służącej zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców oraz upowszechniania i promocja kultury lokalnej

 

§8

 

 Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1.      gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych

2.      obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, współdziałanie z archiwami w tym zakresie

3.      prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno – metodycznej

 

§9

 

Biblioteka może podejmować i inne działania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§10

 

1.      Biblioteką zarządza i reprezentuje na zewnątrz Kierownik powołany i odwołany przez Wójta Gminy

2.      Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika po zasięgnięciu opinii Organizatora (Wójta) oraz działających w niej związków zawodowych i stowarzyszeń

3.      Kierownik Biblioteki jest pracodawcą dla pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy

4.      Przy bibliotece mogą działać koła przyjaciół , rady społeczne powołane na podstawie obowiązujących przepisów

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§11

 

1.      Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury

 

 

 

 

 

 

2.      Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez Kierownika Biblioteki z zachowaniem dotacji w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Brudzenia Dużego

3.      Plan działalności Biblioteki powinien zawierać:

            1) plan usług

            2) plan przychodów

            3) plan kosztów

            4) plan remontów i konserwacji środków trwałych

            5) plan inwestycji

4. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych    

    przychodów

5. Przychodami są wpływy z prowadzonej działalności w tym:

            1) ze sprzedaży składników majątku ruchomego

            2) wpływy z najmu

            3) dotacje z budżetu

            4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

 

§12

 

  1. Usługi Biblioteki są bezpłatne i ogólnie dostępne
  2. Opłaty mogą być pobierane za:

            1) usługi informacyjne, bibliograficzne, kserograficzne, poligraficzne

            2) wypożyczanie materiałów audiowizualnych

            3) za uszkodzone, zniszczone i niezwrócone w terminie wypożyczone                 materiały biblioteczne

            4) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne

3. Wysokość opłat z pkt. 1 i 2 ust.2 nie może przekraczać kosztów ich wykonania

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§13

 

Bibliotece statut nadaje Rada Gminy Brudzeń Duży

 

§14

 

Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-06 13:54:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-06 13:54:59
 • Liczba odsłon: 1914
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411242]

przewiń do góry