Protokół z dnia 29.12.2022 r.

dotyczący ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych na terenie gminy Brudzeń Duży.

 

Komisja rozpatrująca w następującym składzie:

przewodniczący – Maria Agnieszka Maraszek – zastępca wójta gminy Brudzeń Duży,

członek – Ewa Domińska – kierownik referatu organizacyjnego i nadzoru,

członek -  Witold Rogowiecki – pełnomocnik do spraw promocji gminy,

stwierdza, że na konkurs otwarty ogłoszony w dniu 6.12.2022 r. na stronie internetowej gminy Brudzeń Duży, na BIP-ie Gminy Brudzeń Duży, a także w tutejszym Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń, wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Furtka" z siedzibą w Parzeń Janówek 15, 09-414 Brudzeń Duży. Oferta została złożona w dniu 23.12.2022 r. na kwotę 15.000,00 zł, w terminie i dotyczyła treści ogłoszenia.

 

Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Furtka'', spełnia następujące wymogi:

Ad.  1.  Doświadczenie w organizacji i pracy w tego typu placówkach, Stowarzyszenie funkcjonuje od 2006 roku;

Ad. 2. Lokal użyczony od Szkoły Podstawowej w Sikorzu: sala zajęć, aneks kuchenny, sala gimnastyczna, boisko szkolne, sprzęt RTV, akcesoria sportowe;

Ad. 3. Wykwalifikowana kadra, pedagog w Szkole Podstawowej w Sikorzu, ukończone studia magisterskie oraz kurs kwalifikacyjny – przygotowanie pedagogiczne, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sikorzu, ukończone studia magisterskie. Trzecią osobą będzie psycholog;

Ad. 4. Wykaz zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i innych szczegółowo wymienionych w złożonej ofercie wraz z harmonogramem zajęć Klubu;

Ad. 5. Właściwa kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania;

Ad. 6. Oferent wykazał możliwość wniesienie wkładu własnego w formie finansowej i niefinansowej w łącznej kwocie 31.500 zł;

Ad. 7. Oferent oświadczył, że z tytułu wykonywanego zadania nie będą pobierane żadne środki finansowe od adresatów, zadanie wykonywane będzie nieodpłatnie.

 

Komisja stwierdza, że oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu i dokonała wyboru oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Furtka" na prowadzenie Klubu Profilaktyki Środowiskowej w Sikorzu dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu Gminy Brudzeń Duży od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r, przyznając na ten cel dotację w wysokości 15,000 złotych.

 

 

Przewodniczący

Maria Maraszek

Członek

Witold Rogowiecki

Członek

 Ewa Domińska

 


Wójt Gminy Brudzeń Duży

ogłasza otwarty konkurs

dla organizacji pozarządowych działających w sferze zadań publicznych oraz innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych problematyką uzależnień

1/ Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie klubu – 15.000 zł.

2/ Dotacje będą przyznawane półrocznie, w dwóch transzach, w kwocie po 7.500 zł.

3/ Klub środowiskowy powinien działać przez okres 12 miesięcy, tzn. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., przez pięć dni w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1400 do 1700.  Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie należytej fachowej opieki wychowawczej i prowadzenie zajęć psychoedukacjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy szeroko rozumianej, kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, wartości, promowanie zdrowego trybu życia. W ramach prowadzenia klubu wymagane jest zorganizowanie jednego posiłku dla uczestniczących w zajęciach dzieci.

4/  W wyniku niniejszego postępowania konkursowego mogą zostać wybrane na realizację zadania nie więcej niż dwie oferty.

5/ Oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r. do godziny 1530 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, w biurze podawczym. Osobą udzielającą informacji jest Maria Maraszek oraz Witold Rogowiecki – tel. 24/360 47 20. Otwarcie ofert nastąpi 29 grudnia 2022 r. o godzinie 1200.

Przy dokonywaniu wyboru oferty, szczególnie będą brane pod uwagę kryteria:

1/ doświadczenie w zakresie organizacji i pracy w tego rodzaju placówkach /referencje/,

2/ własny lokal, który zostanie adaptowany na działalność świetlicy,

3/ kadra – fachowość, zdolności organizacyjne itp.

4/ ilość i rodzaj przewidywanych zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych oraz innych zajęć pomocniczych.

Oferta zainteresowanych instytucji winna zawierać:

1/ szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji /co będzie realizować/,

2/ termin, miejsce prowadzenia świetlicy,

3/ kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/ informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę,

5/ informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających właściwe wykonanie zadania,

6/ informacja o wysokości środków finansowych możliwych do uzyskania na realizację danego zadania z innych źródeł niż dotacja,

7/ deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Dodatkowo oferta winna być sporządzona z podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o zadanie. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o przyznanie dotacji.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Gmina Brudzeń Duży na prowadzenie klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przeznaczyła w latach 2020 i 2021 kwotę 22.000 złotych.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku   nr. 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

 

Brudzeń Duży dn. 6.12.2022r.                                                                 Wójt Gminy Brudzeń Duży

                                                                                                                      Andrzej Dwojnych

załącznik

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maraszek Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-06 14:18:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Maraszek Maria
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-30 11:00:32
  • Liczba odsłon: 86
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411196]

przewiń do góry