INFORMACJA

                   ZE STANU MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2009 ROK 

                                                                           

1.  Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:                  

            a) powierzchnia gruntów                         -      133,96 ha                                                                                          

            b) wartość gruntów                                                     -         670 642,42 zł

           c) wartość budynków i budowli                                  -    18 453 743,53 zł.

            d) wartość sieć wodociągowej                                     -    6 453 868,61 zł.                                                                           

           Łączna wartość budynków i budowli (c+d)             -       24 907 612,14 zł.

 

 

 w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczyste :                

                - powierzchnia gruntów                                -                                 7,25 ha

                - wartość gruntów                                         -                         90. 958 zł  

2.  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym

w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

a) przyrost wartości mienia komunalnego(wykupiono grunty na poszerzenie dróg gminnych, nabyto prawo własności pod drogi publiczne gminne, wartość budowli szkolnych, ogrodzenia szkół, parking, chodniki z kostki brukowej, segment budowlany, asfalty)

                - powierzchnia gruntów                           -                                       4,86 ha

                - wartość gruntów                               -                               116.834,95 zł.

               - wartość  budowli                           -                                2 937 651,01 zł.

 

b) wpływy ze sprzedaży mienia oraz wpływy ze sprzedaży

  ratalnej z lat ubiegłych (§ 0870)   -                                                        204.279,86 zł.

               -  sprzedaż gruntów                                   -                               1,64 ha

         -  wartość gruntów                                         -                            66 384,00 zł.

         -  wartość budynków  i budowli                     -                           17.472,10 zł.

                                                         

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych

    praw majątkowych uzyskanych w 2009roku:

            a) wieczyste użytkowanie  (§0470)                -                          11 158,76 zł

            b) najem i dzierżawa (§0750)            -                                    32 381,27 zł.

 

 

                   PLANOWANE DOCHODY W 2010 ROKU

 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 

                                                                 -                                       10 180 zł.                                                                                                                                                                                                    

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze .        

   Ogółem:                                                              -                          37 300 zł.

  w tym: z najmu lokali użytkowych                     -                          13 500 zł.

          - z najmu lokali na cele mieszkaniowe         -                        12 800 zł.

          - z dzierżawy gruntów                                   -                        11 000 zł.

 

 

- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów i budynków komunalny)- 120.283 zł.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Planowane wydatki :                                                                                      

              związane z dokumentacją geodezyjne do sprzedaży, wykupu oraz odszkodowań za grunty przejęte pod drogi i inne związane z regulacją stanów prawnych gruntów na rzecz gminy         -                                                                                                 40 000 zł.                                                          

 

 

4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy ogółem w dniu składania informacji:

 

            a) powierzchnia gruntów                                                                              137,18 ha  

            b) wartość gruntów                                                     -                        721 093,37 zł

           c) wartość budynków i budowli                                  -                   21 373 922,44 zł.

            d) wartość sieć wodociągowej                                     -                   6 564 250,83 zł.                                                                           

           Łączna wartość budynków i budowli (c+d)             -                     27 938 173,27 zł.

 

 

Sporządziła: 

Inspektor Urszula Baranowicz                                                  Zatwierdził: Wójt Gminy

 

                                                                                                    inż. Henryk Kisielewski                                                                                                      

Brudzeń, dnia 2009-11-12                        


                                INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2009 r.

Lp.

Obręb

Nr

działek

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków i budowli w tys. zł

 

U w a g i

1.

         2

 

        3

           4

         5

             6

 

 

 

 

 

 

 

1.

Brudzeń

Duży

190/6

 

 

 

 

0,93

 

 

 

8 000,00

118 465,76

      129 072,45

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

198/2

0,01

1 000,00  

8 038,92

Kiosk - przystanek

204/4

0,30

7 000,00

23 738,60

Budynek mieszkalny - czworak

175/5

 

0,49

4 000,00

64 355,00

Stacja wodociągowa

184

 

0,75

40 957,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym „Rolmex”

181/4

 

 

 

 

0,24

8 328,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej

w Płocku

314/1,315/1

 

 

0,17

8 840,00

53 525,34

9 591,06

Budynek mieszkalny

+budynek gosp. przy

Remizie

 

186/1

 

             2,87

 

 

      760 814,01                    

Szkoła Podstawowa

 

177/5,183/3,

183/4

0,69

1 842,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

         172

            0,82

 

3 660,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

427,432,252,248,253,272,

278,174/4,

174/6,173/1,

 280,

187/6,187/10,187/12,146/6,199/32,165/1,165/20,150/2,156/1,156/7,

408/5,408/6,

356,369

379,386,393,

174/11,174/28400/1,199/40,165/9,165/20,199/23,199/27199/12,199/13199/4,199/32,

146/8,177/9,

177/18,284,

295,300,308,

74,156/24,156/33,156/34,

156/36,156/37294/32,94/6,

294/9,170/11,86/1

      

 12,83

 

                     

31362,00           

 

1 290 126,77

 

20488,01

 

Drogi gminne i pasy zieleni

- nawierzchnia asfaltowa do szkoły

175/7

0,21

1 700,00

23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

174/12,174/13,174/14,174/15,174/16,174/17,174/18,174/19,174/20,174/21,174/22,174/23,174/24174/25,174/26

174/27,177/10177/11,177/12177/13,177/14177/15,177/16177/17,177/8,177/7

2,99

 

 

 

 

4 000,00

 

 

 

4 178 227,21

 

 

 

 Szkoła – Gimnazjum

i działki

234/1

 

0,45

 

10 800,00

 

18 965,49

909 335,31

Ośrodek Zdrowia-stary

Ośrodek Zdrowia  -                           -nowy

330,329

204/1

0,25

0,06

11 500,00

 

Grunt w dzierżawie

Grunt w dzierżawie

2

Bądkowo Kościelne

 

152/1

 

104,105

340,103/7,103/9,51/9,116/10,94/6,94/7,103/12,119/1,

33/23,333/28,117/1,110/1,96/2333/13,51/7,162,168,

51/9,116/7,333/30,362/1,

360/1

 

 

1,04

 

0,36

 

 

2,76

 

 

3 000,00

 

 1 000,00

 

 

14 357,00

 

 

3 868 015,60

 

 

 

 

468 939,65

     

Oczyszczalnia ścieków z

przyłączami i siecią

OSP -użyt. wieczyste

 

 

Drogi gminne

 

3

Bądkowo Rochny

 

122

 

0,58

 

5000,00

 

 

Droga gminna – nr122

 

4

Cierszewo

36/5,1/9,24

 

0,79

 

2400,00

 

 

 

Drogi gminne

 

5

Główina

72/4

 

73

108

 

183/2,184/1

 

 

72/3,107,71/1

 

 

 

137/2,140/1,141/3,

175/1,181/4,238,222

0,21

 

0,84

0,22

 

2,58

 

 

3,59

 

 

 

0,72

 

800,00

 

1 000,00

200,00

 

1 000,00

                          

 

       5500,00

 

                       

             3 000,00

 

 

 

 

120 671,84

 

 

45 200,86

 

                                

8 326,71

 

 

 

     

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

Budynek  - Pałac.

Ciek wodny

 

Szkoła Podstawowa

+ studnia

 

Budynek magazynowy i grunty rolne w dzierżawie.

 

Drogi gminne

6

Rochny Podlasie

     8,22/1

128/8,128/9,77/9,77/10

76/23,55,

82,83

    1,75

1,95

 

0,84

     1 326,00

  2 700,00

 

1 200,00

 

Grunt rolny - dzierżawa

Drogi, pasy zieleni

 

Nieużytek - woda

7  

Turza Mała

201

112,173

202

 

131/1

 

98/1,98/2/98/3,98/4,98/599/1,99/2,99/4,99/5

117/2,123/2

99/3,141/3,75,130,164,

131/5

 

134/3

0,56

1,70

1,18

 

0,24

 

0,98

 

0,15

3,40

 

 

0,07

 

  830,00

 

 

   800,00

 

  16 545,37

 

   3 000,00       16 400,00

 

 

1 500,00

20 000,00

 

244 182,76

 

 

 

 

 

 

582 413,51

+54 124,70

SKR – baza

Dzierżawa gruntu

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy

OSP-użytkowanie wieczyste

6 działek budowlanych

 

Na poszerzenie pasa drogi

Drogi gminne

 i osiedlowe

 

 

Grunt pod budynkiem –

odrębna własność

8.

Sobowo

366/1

366/9

58/1

334

366/10,6,11/6,14,272,227/272,278,283,284

63/8

63/9

 

 

366/5,366/8,186,16,118,6

4,244,365/1

366/7

 

366/10  

0,06

0,12

0,09

1,06

3,76

 

0,28

0,02

 

 

3,88

 

0,51

 

0,39

 2 183,00

 7 434,00

    800,00

1 000,00

6 405,00

 

   467,00

  4 000,00

 

 

44 900,00

 

  1 742,00

 

     800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       10 663,00

            671,26

 

Grunt po wadze

użytkowanie wieczyste

działka rolna

0SP-użyt.wieczysty

grunt rolny-dzierżawa

 

użytkowanie wieczyste

użyt. wieczyste gruntu

 

 

Drogi gminne

 

użyt. wieczyste – lokal

 bud. gospodarczy

grunt rolny-dzierżawa

9.

Biskupice

10,

6/9

0,13

0,08

500,00

240,00

 

Drogi gminne

10.

 

 

 

 

 

 

 

Sikórz

 

 

 

 

 

 

 

 

204

203/5,184/5,184/6,218/1,

219/3,61/5,61/6,134/19

132/3,132/5,132/7,211/13,

215/10,135/6,223/7,223/8,

215/2,130/3,38/5,34/2,

35/1,129,15,51,30/2,31/1,36/1

 

266

144

197

96

196

 

 

 

 

 

 0,19

3,38

 

 

 

 

 

 

 

  0,31

   1,81

0,09

0,08

0,15

 

 1 000,00

20348,00

 

 

 

 

 

 

 

    800,00

 2 000,00

 2 000,00

 6 352,00

    800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    563 854,62

 

 

 

 

 

 

 

       41 579,30

     175 203,17

       39 338,17

 

         7 996,04

 

OSP użyt. wieczyste

Drogi gminne

i pasy zieleni

 

 

 

 

 

 

Budynek mieszkalny

Szkoła Podstawowa

Budynek mieszkalny

Grunt użyt. wieczyste

Ośrodek Zdrowia

11

Siecień

35/2

216/4,320/2,225,223,

355,325,216/13,320/1

40

90/3

164/5

              229/2

 

               229/5,229/4

               229/6

 

            216/11,216/12

      419/2,173/6,173/7

 

391,157/3,357,356,390,90/6,221,163/5,229/3,

229/3,164/3,157/3,

108/3,108/6,108/9,55,

271/3,417,124,289,

51/13.51/30,51/31,424/1

 

163/2

 

 

230                              

 

0,49

      1,19

 

0,38

0,29

0,05

1,19

 

0,18

 

 

0,48

0,48

 

     6,48

 

 

 

 

   

 

0,04

 

 

0,57

 

 

700,00

24 190,00

 

1 200,00

6 800,00

800,00

1 000,00

 

15 300,00

 

 

1 200,00             14 000,00

 

22521,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,00

 

 

 

   3 123 825,79

      370 327,20

      

 

    

 

       24 647,42

 

  

      327 420,54

 

      378 795,36

 

 

 

 

 

 

          6.000,00

Boisko szkolne

Park + działki

 

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia –

Maszt – dzierżawa

Woda – kanał

 

OSP- .użyt. wieczyste + punkt czerpalny

 

Grunt-pod oczyszczalnię

Hydrofornia

Drogi gminne

i pasy zieleni

 

 

 

 

 

 

Segment budowlany-

Lokator Rajewski

 

Nieużytek

12

Siecień Rumunki

82,

45

0,35

0,21

1500,00

1200,00

   

Droga gminna

Grunt pod siedliskiem

13

Rembielin

65/5,65/6

0,10

 

200,00

 

Grunt na poszerzenie drogi

14

Parzeń II

135

103/6

88/9,88/10,88/12,88/7

99/11,103/7,103/8,

155/1,161/1,87/2,89/2,

41/4,2241/3

88/11

0,90

0,15

0,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2,22

 

 

0,08                                                                                                                                                                             

2 500,00

700,00

1 000,00

7300,00

 

 

1033,00

 

34 854,92

 

Grunt rolny.

Budynek mieszkalny

OSP –użyt. wieczyste.

Drogi gminne

 

 

Użyt. wieczyste gruntu

15

Parzeń I

85/4,34/5,34/12,11/4

0,94

 

900,00

 

Drogi i grunty rolne

16

Myśliborzyce

23/3

27

23/1

67

0,02

0,67

1,07

0,53

32,00

1 500,00

600,00

800,00

 

 

 

 

48 468,20

Droga

Użyt. wieczysty

Grunt rolny dzierżawie

Szkoła Podstawowa

 

17

Lasotki

71/3,45/4,46/2

0,07

 

1000,00

13 827,29

Punkt czerpalny i droga

18

Karwosieki Cholewice

92/2

87/3

49/2,180/4,60,222,64,95

 

8/1

0,15

0,06

2,21

 

 

0,08

600,00

300,00

13 400,00

 

 

700,00

422 070,00

5 070,40

 

 

 

 

Hydrofornia

Punkt czerpalny

Nieużytek- po byłym wysypisku, drogi.

 

Grunt-pod budynkiem

 

19

Suchodół

95

38,98

51

0,25

1,37

         0,04

700,00

2 700,00             44,00

 

OSP – użyt. wieczyste

Drogi gminne

Pętla

 

20

 

PGR Sikórz

 

1/4

3,17,31,25/2,10/1,42

 

1,06

1,37

 

 

 

7 000,00

3 128,00

 

 

Boisko sportowe

Drogi i pasy zieleni

 

21

Karwosieki

Nowe

28

37/5

49,22,100,115

39

0,16

0,98

2,73

0,65

700,00

4 200,00

6 900,00

600,00

 

OSP- użyt. wieczyste

Grunt rolny w dzierżawie.

Drogi gminne

Żwirownia

 

 

 

22

 

Żerniki

 

 

166/2

164/1,165/1,154/3,144/3,148/3,83,36,66/4,66/1

 

 

0,11

2,26

 

1 200,00

9 000,00

 

7 905,85

521 914,87

 

Punkt czerpalny

Drogi gminne

23

Turza Wielka

 

73/2

169,55

35

 

0,18

1,01

0,17

 

788,00

18 000,00

500,00

29 970,87

Punkt czerpalny

Drga gminna

Nieużytek

24

Karwosieki Noskowice

79

44/1,44/2

126

127

101/2

29/20,29/38,29/465,29/50,29/56,29/57,

29/58

0,14

1,45

1,00

1,54

0,17

1,45

800,00

7 000,00

5 000,00

5 018,00

1 000,00

9 000,00

 

 

 

 

8 720,00

OSP w użyt. wieczystym

Grunt rolny w dzierżawie.

Grunt rolny w dzierżawie.

Las-grunt zadrzewiony.

Budynkiem mieszkalnym.

Drogi gminne

 

25

 

Murzynowo

 

94/4

168

94/2,94/3

14/4,91/5

 

0,17

0,09

0,30

0,23

 

         

983,00

   7 000,00

 5 000,00  

 

82 262,80

8 000,00

 

Budynek mieszkalny

Siedlisko –Muzeum

Działki budowlane

Drogi gminne

26

Izabelin

176/177,177

121,131

1,68

0,47

7 352,00

5 500,00

582 413,51

Grunt rolny w dzierżawie.

Droga gminna

27

 Bądkowo Jeziorne

149

0,59

4 500,00

 

Droga gminna

28

Łukoszyn Borki

88

91/1

0,27

0,26

327,00

1500,00

 

Grunt  w dzierżawie

Grunt pod budynkiem – odrębna własności.

29

Bądkowo Rumunki

1,2

5,101

0,30

         0,22

364,00

      2 400,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Droga gminna

30

Gorzechowo

15,11

65,35,73

1,68

1,31

2 038,00

6 200,00

456 758,67

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Drogi  gminne

31

Strupczewo

202

89,90

6/7

0,58

0,95

         1,99

1 400,00

8 700,00

        5 000,0                

 

60 000,00

Budynek po byłej szkole

Drogi gminne

Boisko sportowe

32

Brudzeń Mały

215/12,104/3,75/3,77,98/3,101/3,105/3,/17,40,130

         2,89

    18 280,00

 

295 912,27

Drogi gminne

 

33

Janoszyce

24/11,24/42,24/43,24/44,44/60,49,47/6

        2,74

 

 

12 382,00

 

Drogi gminne

34

 

Rokicie

 

22/22 ,

4/13

    

 

        0,21

        0,30

 

 

    20 000,00

       1500,00 

 

Działka gruntu

Grunt rolny

 

35

 

 

Cegielnia

 

27,62,55

 

       1,45

 

   17 600,00

 

 

331 532,12

Drogi gminna

 

 

 

  36

 

 

Wincentowo

 

 

 

39

 

 

 

          1,57

 

 

             

 7 000,00

 

 

374 020,07

 

 

Droga gminna

 

 

 

 

37

 

Robertowo

 

 

7/2,6,150,73,112,57,109

 

 

         2,43

 

 

 15 100,00

 

 

 

Drogi gminne

38

Winnica

 

75,20,4

 

         2,85

 

16 395,00

 

Droga gminna

 

39

Krzyżanowo

59

         2,48

 10 000,00

 

Droga gminna

40

Zdziembórz

63/2

         0,06

   1500,00

 

Stare siedlisko-grunt

41

Więcławice

8

         0,31

   1500,00

 

Nieużytek

42

 

 

Kłobukowo Patrze

117/1

117/3

         0,60

         0,04

     500,00

 

Nieużytek

43.

 

 

Uniejewo

54

         0,70

1500,00

 

Droga gminna

 

RAZEM

 

    137,18

721 093,37

21 373 922,44 

 

 

 

Sieć wodociągowa

 

 

281385 mb

 

 

6 564 250,83

 

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

OGÓŁEM:

 

    137,18

721 093,37        

27 938 173,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-12 15:02:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-12 15:02:52
  • Liczba odsłon: 1253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411151]

przewiń do góry