INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


RGR.ZP.1.2023

OGŁOSZENIE  O  SPRZEDAŻY  WOZU STRAŻACKIEGO FS LUBLIN, ŻUK A07D, 2,5 t.

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Gmina Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2,

09-414 Brudzeń Duży

Tel. 24 360 47 20 , fax 24 360 47 21 , e-mail. : sekretariat@brudzen.pl

Godziny pracy : poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:30 – 15 :30.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem K. Kowalkowskim,w miejscowościRobertowo 6, nr tel. : 503 333 080, do dnia 16.10.2023 r.

 1. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu :

Rodzaj pojazdu : samochód ciężarowy dostawczy do 3,5 t – wóz strażacki

Marka i model : FS Lublin Żuk A07D, 2400ccm, 2,5 t, 70 KM.

Rok produkcji : 1995

Data następnego badania technicznego: 19/01/2024

VIN : SUL00721JS0578135

Przebieg : 86 336 km (odczytany)

Pojemność silnika : 2400 ccm

Moc silnika : 51kW (70 KM)

Stan techniczny pojazdu przedstawia wycena rzeczoznawcy majątkowego

 1. Cena minimalna wynosi : 1 900,00 złbrutto ( słownie : tysiąc dziewięćset złotych 00/100)
 2. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać : Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, cenę ofertową brutto, oświadczenie oferenta że zapoznał się ze stanem przedmiotu postępowania i nie wnosi do niego zastrzeżeń– zgodnie z zał. Nr 1.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem RGR.ZP.1.2023 na adres Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży w terminie do dnia 17.10.2023 rok do godz. 10:00.Oferta złożona lub doręczona po terminie nie będzie rozpatrywana. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego, w dniu 17.10.2023  o godz. 10:30.

 1. Inne informacje
 1. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował ceną najwyższą, nie mniejszą niż cena minimalna. W przypadku złożenia dwóch równorzędnych cenowo ofert, zostaną przeprowadzone negocjacje ceny.
 2. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia pisemnego powiadomienia o wyborze jego oferty na rachunek sprzedającego : 88 9042 1042 0550 0374 2000 0020.
 3. Wydanie przedmiotu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO'' ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brudzeń Duży z siedzibą w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży. Adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@brudzen.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Edyty Wasilewskiej. Adres poczty elektronicznej Inspektora e-mail: e.wasilewska@kancelaria-wasilewska.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

b)wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  c) realizacji zawartych umów,

  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami    

 Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Gminą Brudzeń Duży                        przetwarzają dane osobowe, dla tych Administratorem jest Wójt Gminy Brudzeń Duży.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te przysługują wówczas, jeżeli nie naruszają innych, obowiązujących aktów prawnych.

8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Załączniki :

Zał. Nr 1 – Formularz oferty

Zał. Nr 2 – Wzór umowy

Zał. Nr 3 – Wycena rzeczoznawcy

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-09 12:03:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-18 14:43:11
 • Liczba odsłon: 205
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605286]

przewiń do góry