I N F O R M A C J A

 


Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

 

od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 12 maja 2014 r. (poniedziałek) — składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
oraz zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 15 maja 2014 r. (czwartek) — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) — składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.  (czwartek) — zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja 2014 r. (piątek) o godz. 24:00 — zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach  7:00-21:00 głosowanie

 

* W powyższej informacji, jak i w pozostałej części serwisu informacyjnego, wskazano rzeczywiste terminy upływu poszczególnych czynności wyborczych, tj. z uwzględnieniem art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, który stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

=============================================================================  


ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

 

            Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

            zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, spis został

sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

 

            Spis będzie udostępniony do wglądu do dnia 19 maja 2014 r.w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży, Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 (Ewidencja ludności) w godzinach pracy Urzędu.

            Na pisemny wniosek wyborca może uzyskać informację, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia

ze spisu), albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej

do spisu.

            Na nieprawidłowości sporządzenia spisu można wnieść do wójta reklamację (art. 37 Kodeksu wyborczego).

                                                    /-/ Andrzej Dwojnych

                                               Wójt Gminy Brudzeń  Duży

==========================================================

 

Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych zgłaszający kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. proszeni   są o   zgłoszenie się do pokoju nr   3/4 –obsługa Rady Gminy i organów samorządowych w budynku Urzędu Gminy.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 maja 2014 r. włącznie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-28 14:36:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-14 10:47:34
  • Liczba odsłon: 1210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411363]

przewiń do góry