INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW URZĘDU GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brudzeń Duży, ul.Toruńska 2, 09-4141 Brudzeń Duży.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy w formie pisemnej Urzędu na adres naszej siedziby wskazany w ust.1. lub poprzez pocztę elektroniczną

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

  6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

9) administrator danych osobowych nie musi prosić o zgodę na przetwarzanie danych   kiedy działa   na podstawie przepisu prawa , w interesie publicznym, w związku zawarciem umowy z osobą , której dane dotyczą oraz w żywotnym interesie osoby, której dane dotyczą , gdy pozyskanie zgody jest konieczne ale nie jest możliwe.
 

INFORMACJA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY  DANYCH
W URZĘDZIE GMINY BRUDZEŃ DUŻY

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży (Administrator Danych Osobowych) zgodnie z art.11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1781) informuje, że na Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży została wyznaczona Pani Edyta Wasilewska.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@instytut.info.pl

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).
 
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).
 
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).
 
  Wprowadzenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji

 

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

 

 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-25 14:28:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-10 10:15:38
  • Liczba odsłon: 2921
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411087]

przewiń do góry