INFORMACJA  O STANIE  MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2006 ROK 

                                                                           

1.  Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:        

            a) powierzchnia gruntów ogółem w gminie  2005r.              -        98,80 ha                                                                                          

            b) wartość gruntów                                                                  458 528,07 zł      

            c) wartość budynków i budowli                       -              9 129 258,68 zł.

           d) wartość sieci wodociągowej                        -              6 384 642,69 zł.

           Razem wartość budynków i budowli /c+d/     -             15 513 901,37 zł

 W tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

            a) użytkowanie wieczystym:                                                             

                - powierzchnia gruntów                                -                                   9,20 ha

                - wartość gruntów                                         -                    96 910,00 zł          

2.  Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

a) przejęto darowizną na rzecz Gminy Brudzeń Duży

                - powierzchnia gruntów                                   -                                0,23 ha

                - wartość  gruntu darowanego ustalono na kwotę       -           1000,00 zł.

                             

 b/ przejęto na rzecz Gminy Brudzeń Duży z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r.

     prawo własności gruntu zajętego pod drogi publiczne – drogi gminne :                

                - powierzchnia gruntów                                                              17,50 ha

                - wartość gruntów                                     -                        173 388,00 zł.

                - wartość  budowli                    -                                        113 776,00 zł.

c) dopisano w roku 2006 różnicę z przeszacowania wartości

     budynków w kwocie                                                -                         9 855,00 zł.

 

d) wpływy ze sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0870)  -                   6 630,33 zł.

 

e/ wpływy z tyt. odpłatnego nabycia własności  /§0870/.

         -  sprzedaż gruntów                                            -                               5,29 ha

         -  wartość gruntów                                         -                      58 560,20 zł

         -  wartość budynków  i budowli                                            24 855,00 zł.

                                                        

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych

    praw majątkowych uzyskanych w 2006 roku:

            a) wieczyste użytkowanie  (§0470)                      -                    18 777,00 zł

            b) najem i dzierżawa (§0750)                              -                   30 650,00 zł.

 

PLANOWANE DOCHODY W 2007 ROKU

 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

                        -         20 000,00 zł.                                                                                                                                                                                                    

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze         

                       -          28 500,00 zł.                                                                                                                                                  

- Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprzedaży

       ratalnej nieruchomości .                                                      

                        -         28 477,00 zł.                 

   - Planowane   wydatki   związane   z   utrzymaniem   mienia   komunalnego

     ogółem :                                                                                          

                       -          25 000, 00 zł

 

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy ogółem w dniu składania informacji:

 

            a) powierzchnia gruntów                                                                                  111,24 ha  

            b) wartość gruntów                                                     -                      574 355,87 zł

           c) wartość budynków i budowli                                  -                  9 228 034,68 zł.

            d) wartość sieć wodociągowej                                     -                  6 396 442,69 zł.                                                                            

               Łączna wartość budynków i budowli (c+d)             -                15 624 477,37 zł.

 

Sporządziła:U.Baranowicz

Kier.RGGiOŚ.                          


                                INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2006 r.

 

Lp.

Obręb

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków w tys. zł

 

U w a g i

1.

         2

        3

           4

         5

             6

 

 

 

 

 

 

1.

Brudzeń Duży

0,95

8 000,00

118 465,76

 

129 072,45

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

0,01

1 000,00  

8 038,92

Kiosk - przystanek

0,30

7 000,00

26 273,80

Budynek mieszkalny - czworak

0,49

4 000,00

64 355,00

Stacja wodociągowa

0,75

40 957,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym „Rolmex”

0,24

8 328,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej

w Płocku

0,11

8 840,00

53 525,34

9 591,06

Budynek mieszkalny

+budynek gosp. przy

Remizie

0,13

5 658,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

1,47

6 585,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

 

 

 

 

0,69

1 842,00

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

0,82

2 460,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

1,06

1 200,00

 

Grunt w dzierżawie.

        10,63

           10 021,50                

 

Drogi gminne i pasy zieleni

0,21

1 700,00

23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

 

 

1,30

 

 

 

0,45

 

2,82

4 000,00

 

 

 

10 800,00

 

11 500,00

 

 

 

 

18 965,49

 

681 070,36

Grunt przeznaczony pod budowę nowej szkoły.

 

Ośrodek Zdrowia

 

Szkoła Podstawowa

 

 

 

 

 

 

2

Bądkowo Kościelne

1,04

 

0,36

2,20

0,42

0,84

3 000,00

 

 1 000,00

10 000,00

 800,00

500,00

2 942 179,13

 

 

113 776,00

Oczyszczalnia ścieków z      przyłączami i siecią

OSP -użyt. wieczyste

Drogi gminne

Na poszerzenie pasa drogi

Nieużytek

3

Bądkowo Rochny

0,15

0,58

500,00

5000,00

 

Stare siedlisko

Droga gminna – nr122

 

4

Cierszewo

0,17

0,07

900,00

700,00

 

 

Drogi gminne

Użytkowanie wieczyste

5

Główina

0,21

 

0,84

0,22

 

2,58

 

 

3,59

 

 

0,40

800,00

 

1 000,00

200,00

 

1 000,00

                          

 

       5 500,00

 

                       

                2 300,00

 

 

 

 

120 671,84

 

 

43 938,94

 

                                

8 326,71

 

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym.

Budynek mieszkalny Pałac.

Ciek wodny

 

Szkoła Podstawowa

 

 

Budynek magazynowy i grunty rolne w dzierżawie.

 

Drogi gminne

6

Rochny Podlasie

0,19

1,75

0,76

500,00

1 326,00

200,00

 

Siedlisko zagrodowe

Grunt rolny - dzierżawa

Drogi, pasy zieleni

 

7  

Turza Mała

0,56

1,70

1,18

 

0,24

 

0,98

0,15

3,40

 

830,00

 

 

800,00

 

8 852,00

                3 000,00

              16.400,00

20 000,00

 

214 442,27

 

 

SKR – baza

Grunty rolne w dzierżawie.

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy

OSP-użytkowanie wieczyste

 

8 działek budowlanych

Na poszerzenie pasa drogi

Drogi gminne i osiedlowe

                                            

1

2

3

4

5

6

8

Sobowo

0,06

0,12

0,09

1,06

3,06

0,28

0,02

         4,02

         0,51

       

         0,39

          

 

2 183,00

7 434,00

800,00

1 000,00

40 500,00

467,00

4 000,00

7 000,00      

               1 742,00

                

                  800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

1 863,00

 

 

       10.663,00

671,26

Grunt po wadze

Użytkowanie wieczyste

Działka rolna

OSP- użyt. wieczyste

Drogi gminne

Budynek mieszkalny –

Grunt w użyt. wieczystym

Grunt rolny w dzierżawie.

Bud.mieszkalny+ gospodarczy

 

Grunt rolny – dzierżawa

 

 

9

Sikórz

0,40

 

0,19

2,48

 

0,31

1,81

0,09

0,08

0,15

 

2 000,00

 

1 000,00

8 300,00

 

800,00

2 000,00

2 000,00

6 352,00

800,00

 

 

 

 

 

 

41 579,30

82.276,00

39 338,07

 

7 996,04

Grunt w użytkowaniu wieczystym -Tartak

OSP –użytkowanie wieczyste

Drogi gminne i na poszerzenie pasa drogi i pasy zieleni

Budynek mieszkalny

Szkoła Podstawowa

Budynek mieszkalny

Grunt w użyt. wieczystym

Ośrodek Zdrowia

10

Siecień

0,49

1,30

0,87

0,29

0,05

1,19

0,13

0,48

0,48

2,17

700,00

24 190,00

1 200,00

6 800,00

800,00

1 000,00

400,00

1 200,00

             14 000,00

3 500,00

 

 

3 038 243,34

370 327,20

 

 

 

     327 420,54

Boisko szkolne

Park

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia – Siecień

Maszt – dzierżawa gruntu.

Woda – kanał

OSP- .użyt. wieczyste

Hydrofornia

Grunt pod oczyszczalnię

Drogi i pasy zieleni

11

Rembielin

0,10

200,00

 

Grunt na poszerzenie drogi

12

Parzeń II

0,90

0,15

0,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

0,46                                                                                                                                                                              

2 500,00

700,00

1 000,00

800,00

 

34 854,92

 

Grunt rolny.

Budynek mieszkalny

OSP –użyt. wieczyste.

Drogi gminne

13

Parzeń I

0,94

900,00

 

Drogi i grunty rolne

14

Myśliborzyce

0,02

0,67

1,07

0,53

32,00

1 500,00

600,00

800,00

 

 

 

 

37 552,77

Droga

Grunty w użyt. wieczystym

Grunt rolny w dzierżawie

Szkoła Podstawowa

 

15

Lasotki

0,07

1000,25

 

Punkt czerpalny i droga

16

Karwosieki Cholewice

0,15

0,06

1,86

600,00

300,00

11900,00

422 070,00

Hydrofornia

Punkt czerpalny

Nieużytek- po byłym wysypisku i drogi.

17

Suchodół

0,25

 

0,04

700,00

 

43,96

 

OSP – użyt. wieczyste

 

Pętla

 

18

 

PGR Sikórz

 

1,06

0,96

 

7 000,00

627,68

 

 

Boisko sportowe

Drogi i pasy zieleni

19

Karwosieki

Nowe

0,16

2,60

700,20

4 200,00

 

OSP- użyt. wieczyste

Grunt rolny w dzierżawie.

20

Żerniki

 

0,11

1,08

1 200,00

8 000,00

 

Punkt czerpalny

Drogi gminne

21

Turza Wielka

 

0,18

0,94

787,72

18 000,00

 

Punkt czerpalny

Drga gminna

22

Karwosieki Noskowice

0,14

1,45

1,00

1,54

0,17

1,45

800,00

7 000,00

5 000,00

5 017,79

1 000,00

9 000,00

 

 

 

 

2 000,00

OSP w użyt. wieczystym

Grunt rolny w dzierżawie.

Grunt rolny w dzierżawie.

Las-grunt zadrzewiony.

Budynkiem mieszkalnym.

Drogi

 

23

 

Murzynowo

 

0,70

0,09

         

              15 140,00

                7 000,00  

 

117 207,00

8 000,00

 

Budynek mieszkalny

Siedlisko zagrodowe

24

Izabelin

1,68

0,38

7 352,05

5 000,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Droga gminna

25

 Bądkowo Jeziorne

0,59

4 500,00

 

Droga gminna

26

Łukoszyn Borki

0,27

327,56

 

Grunt rolny w dzierżawie.

27

Bądkowo Rumunki

0,30

0,05

0,17

363,95

400,00

1 000,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Droga gminna

Droga gminna

28

Gorzechowo

1,68

0,01

2 038,00

100,00

 

Grunt rolny w dzierżawie.

Droga gminna

29

Strupczewo

0,58

0,95

         1,99

1 400,00

8 700,00

                5 000,00

60 000,00

Budynek po byłej szkole

Drogi gminne

Boisko sportowe

30

Brudzeń Mały

0,37

1,81

0,17

1 500,00

13 280,00

800,00

 

Grunt rolny zabudowany

Drogi gminne

Na poszerzenie pasa drogi

31

Janoszyce

1,74

5 382,00

 

Drogi gminne

32

 

 

33

 

 

  34

 

 

35

 

 

36

Rokicie

 

 

Cegielnia

 

 

Wincentowo

 

 

Robertowo

 

 

Winnica

0,21

0,30

 

1,45

 

 

1,57

 

 

0,86

 

 

2,85

           20 000,00

              1 500,00  

 

               9 200,00

             

              

                7 000,00

 

            

               7 100,00

 

             

             16 395,21

 

 

 

30 000,00

 

Działka zabudowana

Grunt rolny

 

Droga gminna

 

 

Droga gminna

 

 

Drogi gminne

 

 

Drogi gminne

 

RAZEM

      111,24

574 355,87

9 228 034,68

 

 

Sieć wodociągowa

278 941 mb

 

6 396 442,69

Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy.

OGÓŁEM:

     111,24

574 355,87

15 624 477,37

 

 

Sporządziła: Urszula Baranowicz                                                 

Kier.Ref.RGGiOŚ

Brudzeń,2006.11.09

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-29 11:21:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-29 11:21:20
  • Liczba odsłon: 1324
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411376]

przewiń do góry