Zarządzenia Wójta Gminy1/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla szkół i Urzędu Gminy
     
2/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy miału węglowego dla szkół

3/11 w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym  

4/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym

5/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym

9/11 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym
Załącznik do zarządzenia 9/10

10/11 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym
Załącznik do zarządzenia 10/11

14/11 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010
zal.1zarz.14-11.xls
zal.2zarz.14-11.doc

16/11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brudzeń Duży Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011.
zal.nr1zarz.16-11.xls

19/11 w sprawie ustanowienia procedury postępowania przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora
zal.zarz.19-11.docx

22/11 zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki

23/11 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży

25/11 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

31/11 w sprawie powołania osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w brudzeniu Dużym i Szkoły Podstawowej w Sikorzu

35/11 w sprawie unieważnia zarządzenia Nr 23/11 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży i ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży

40/11 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Szkoły Podstawowej w Sikorzu

44/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie przewozu w roku szkolnym 2011/2012

48/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego przetargu nieograniczonego na dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły

49/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego przetargu nieograniczonego na dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły

51/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla Nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
52/11 w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży

57/11 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym

62/11 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP ogłoszonych na dzień 9 października 2011r.

67/11 zmieniające Zarządzenie Nr 25.211 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

74/11 nagrody za osiągnięcia

75/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu i dostawy miału węglowego i ekogroszku dla szkół

76/11 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania dofinansowania do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Brudzeń Duży

104/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2011 rok Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
Załącznik do zarządzenia 104/11

106/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy oleju opałowego dla szkół i dla Urzędu Gminy.docx

108/11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy ekogroszku dla Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym.

111/12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 233/09 z dnia 8.10.2009r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brudzeń Duży na lata 2006-2016, zmienionego Zarządzeniem nr 333/10 z dnia 17.11.2010r.

116-12.doc
zal116-12.xls

120/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012-2023.doc

124/12w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011 informacji o stanie mienia Gminy.

125-12.doc
zal125-12.xls

130/12 w sprawie akceptacji oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brudzeń Duży

131/12 zmieniające Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 maja 2011 r. „w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”   oraz Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 23.09.2012 r.

 
 

150/12 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym

151/12 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół

154/12 w sprawie zmiany planu wydatków w 2012r.

155/12
zal155-12.xls

156/12 w sprawie wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Brudzeń Duży

157/12 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych dotyczących dowożenia uczniów do szkół i opieki nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013

158/12 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w brudzeniu Dużym

159/12 w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu

160/12 w sprawie powołania składu osobowego Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Siecieniu

161/12 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym

zarz164-12.docx

zarz165-12.docx

zarz166-12.docx

zarz157-12.doc

175/12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu .

177/12 w sprawie zmiany wydatków w 2012r.

179/12 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Myśliborzycach

182/12 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej
zalzarz182-12.xls

187/12 w sprawie wyrażenia opinii na temat powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym

190/12 w sprawie zmiany planu wydatków w 2012r.

192/12 zmiana wydatków GOPS
zal.zarz.192-12.xls
 
 
  zarz.274/13 w sprawie zwrotów kosztów używania przez pracowników pojazdów nie będących własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych.

277/13 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

zarz.279-13.doc

284/12 w sprawie zmian godzin pracy Urzędu.

285/13 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego .

287/13 w sprawie powołania komisji przetargowej .  

293/14 w sprawie powołania koordynatora projektu.

zarz.294-14.doc

Zarządzenie 298/14 w sprawie z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2013r.
zal.zarz.298-142013.rar

304/14 w sprawie powołania obwodowej komisji
 
z305/14 obwieszczenie o numerach i granicach obwodów.
zal.zarz.305-14.doc

zarz.307-14.doc

zarz.308-14.doc

zarz.309-14.doc

zarz.320-14.doc

zarz.321-14.doc

zarz.324-14.doc

zarz.326-14.doc


Zarządzenie 329/14 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy za I Półrocze 2014r.
info.zarz.329-14.doc
zal.zarz.329-14.xls
zal.8zarz.329-14.docx
zarz.9zarz.329-14.doc

Zarządzenie 330/14 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów samorządowych 2014r. na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Zarządzenie 331/14 w sprawie określenia wzoru upomnienia do stosowania w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w  Gminie Brudzeń Duży.
zal.zarz.331-14.docx

Zarządzenie Nr 338/14 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 339a/14 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie 339/14 w sprawie nagrody za osiągnięcia.

Zarządzenie 346/14 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Brudzeń Duży

Zarządzenie 351/14 sprawie obniżenia ceny wywoławczej po pierwszym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 35 o pow.0,17 ha, położona w obrębie geodezyjnym Turza Wielka, stanowiąca własność GMINY BRUDZEŃ DUŻY.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-24 09:11:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 13:18:21
  • Liczba odsłon: 3883
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411075]

przewiń do góry