S   T   A   T   U   T

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Brudzeniu Dużym

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, 593 z późn. zm.),

2. Uchwały z dnia 29 marca 1990 r. Nr 45/VIII/96 Gminnej Rady Narodowej w Brudzeniu Dużym w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym,

3. Zarządzenia Nr 1/1990 Naczelnika Gminy Brudzeń Duży z dnia 20.04.1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu - Dużym.

4. Statutu Gminy Brudzeń Duży (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2003 r. Nr 190, poz. 4786).


§ 2.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Ośrodek jest jednostką utworzoną w celu wykonywania zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wymienionych w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, a także zadań powierzonych przez Wojewodę Mazowieckiego.

3. Ośrodek realizuje w imieniu Wójta Gminy Brudzeń Duży zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

 

§ 3.

1. Siedziba Ośrodka mieści się w miejscowości Brudzeń Duży nr 1 w budynku stanowiącym własność Urzędu Gminy.

2. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 09 - 414 Brudzeń Duży powiat płocki woj. mazowieckie tel./fax (0 24) 2604079”

3. Obszarem działania jest teren gminy Brudzeń - Duży.

 

§ 4.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Rada Gminy, Wójt Gminy Brudzeń Duży i Wojewoda w związku z prowadzonym postępowaniem nadzorczym i kontrolnym.

 

 

 

 

II. Przedmiot i zakres działania Ośrodka

 

§ 5.

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

§ 6.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy

a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

b) praca socjalna,

c) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

d) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

e) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

f) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, w tym organizowanie różnych form pomocy społecznej (finansowej, w naturze bądź usługach na terenie objętym działalnością ośrodka),

g) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz świadczeń opiekuńczych.

 

III. Organizacja Ośrodka

 

§ 7.

1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który zatrudniany jest przez Wójta Gminy.

2. Pracownicy Ośrodka zatrudniani są przez kierownika.

3. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym podległych mu pracowników.

4. Do zatrudnionych w Ośrodku pracowników mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)   i związane z ustawą przepisy wykonawcze.

 

IV. Gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 8.

1.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową przewidzianą w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

2.      Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan dochodów i wydatków ośrodka.

 

§ 9.

1. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Ośrodka.

2. Kierownik ustala szczegółowy podział zadań dla poszczególnych stanowisk pracy.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

§ 10.

1. Kontroli działalności Ośrodka dokonuje Rada Gminy poprzez swoje Komisje.

2. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Brudzeń Duży.

3. Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy na wniosek kierownika Ośrodka, Wójta Gminy i w ramach własnej inicjatywy uchwałodawczej.

4. Statut wchodzi z dniem uchwalenia.


  U C H W A Ł A   Nr.XVIII/120/04R

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dniA 27 WRZEŚNIA   2004 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Duzym.

 

 

 

Na podstawie:

-          art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu – Dużym w brzmieniu zamieszczonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, która stanowi jego integralną część.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tą datą traci moc dotychczasowa uchwała nr XXVI/138/97 z dnia 28.01.1997 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym i zmiany: uchwała Nr XXXV/200/98 z dnia 04.02.1998 r. i nr 88/IX/99 z dnia 2. 08 1999 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-16 14:16:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-16 14:16:51
  • Liczba odsłon: 2069
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411097]

przewiń do góry