(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 62, poz. 2001). (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 62, poz. 2001).

 

 

  UCHWAŁA Nr XXVIII/204/06

RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 21 lutego 2006 r.

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Gminy Brudzeń Duży w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia

 

 

         Na podstawie   art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203)   oraz   art. 3 ust.1 i art. 14 ust. 8 i art. 15 i art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954; Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

 

uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży

w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia, zwany dalej „planem”.

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1 .   1.   Plan obejmuje tereny położone na obszarze Gminy Brudzeń Duży w granicach oznaczonych na rysunku planu symbolami ZL.

 

2.       Rysunek planu sporządzony na mapach katastralnych w skali 1:5000, stanowiących załączniki do uchwały i oznaczonych kolejnymi numerami od 1 do 41 jest integralną częścią uchwały.

 

3.       Załącznikami do uchwały są:

1)       wymieniony w pkt 2 rysunek planu - załączniki nr od 1 do 41, który stanowi integralną część uchwały,

2)       stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży – załącznik nr 42.

 

4.       Ze względu na przedmiot planu nie sporządzono   załącznika rozstrzygającego o sposobie

      realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych

      gminy oraz wobec nie zgłoszenia uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego

      wglądu   nie sporządzono załącznika dotyczącego „rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia

      uwag do projektu planu”.

 

§ 2.    1. Plan określa:

1)      tereny przeznaczone do zalesienia   i ich linie rozgraniczające,

2)      zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego,

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

5)      granice terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi przeznaczonych do zalesienia,

6)      szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

7)      sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

8)      stawkę procentową na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

2.       Ze względu na jego przedmiot plan nie określa:

1)       zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,

2)       wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3)       parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy,

4)       granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,   

5)       szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,

6)       zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

§ 3.    1. Ilekroć   w   uchwale    jest   mowa   o:

1)      planie - należy   przez   to   rozumieć   miejscowy   plan zagospodarowania    przestrzennego,   będący   przedmiotem   niniejszej   uchwały,

2)      rysunku planu - należy   przez   to    rozumieć   rysunek   planu sporządzony na mapach katastralnych w skali 1:5000, który   stanowią   załączniki   do   niniejszej   uchwały ponumerowane   kolejno od 1 do 41,

3)      ustawie - należy   przez   to   rozumieć   ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),

4)      linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ustaloną planem, obowiązującą granicę pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania   ustaloną z dokładnością stosowną do wartości kartometrycznej mapy   tj. ±   5 m, a w szczególności należy przez to rozumieć granicę terenu przeznaczonego do zalesienia zwaną   granicą lasu , z zastrzeżeniem zawartym w   § 8 pkt.2.

5)      przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a w szczególności:

§    o lasach

§    o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

§    o drogach publicznych

§    prawo wodne

§    prawo ochrony środowiska

§    prawo budowlane

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych stosownie do art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

 

 

Rozdział   II

                      

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz określenie zasad ich zagospodarowania

 

§ 4.   Ustala się tereny przeznaczone do zalesienia oznaczone symbolem   ZL, wyznaczone liniami rozgraniczającymi (granica lasu), które są granicą pomiędzy terenami przeznaczonymi do zalesienia a lasami i   terenami o innym sposobie użytkowania,   na których obowiązuje:

 

1.       Zakaz zabudowy tj. lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem dopuszczonych przepisami ustawy o lasach i tranzytowych sieci uzbrojenia terenu z zastrzeżeniem zawartym w § 8 pkt 7.

 

2.       Do czasu zalesienia   mogą one pozostać w dotychczasowym użytkowaniu.

 

3.       Po zalesieniu obowiązuje prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu oraz uproszczonymi planami urządzenia lasu i   przepisami odrębnymi.

 

§ 5. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 

1.       Obowiązuje   odległość granicy lasu od zabudowy stosownie do przepisów odrębnych, jednak nie mniej niż 15 m. Powyższy warunek uważa się za spełniony jeżeli zabudowę od granicy terenu zalesionego oddziela droga o szerokości minimum 10 m w liniach rozgraniczających.

 

2.       Granica lasu winna być oddalona od budynków z oknami pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi nie mniej niż 30 m.

 

3.       W sąsiedztwie istniejącej zabudowy, w pasie terenu ustalonym w planie urządzenia lasu   i uproszczonym planie urządzenia lasu, należy wprowadzić różnorodność gatunkową drzewostanu.

 

§ 6.    Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 

1.       Wprowadzany drzewostan winien być dostosowany do siedliska terenu przeznaczonego do zalesienia, a jego obrzeża   należy obsadzić gatunkami liściastymi z zastrzeżeniem zawartym w § 5 pkt 3.

 

2.       Do zagospodarowania terenów zalesianych należy włączyć istniejący drzewostan, a     oczka wodne i zagłębienia terenowe okresowo wypełnione wodą   pozostawić jako enklawy śródleśne.

 

3.       Roślinność oraz gleba podlegają ochronie z zakazem wypalania, niszczenia oraz wprowadzania do gleby jakichkolwiek nieczystości.

           

§ 7. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 

1.       W miejscu występowania stanowisk i obszarów archeologicznych należy pozostawić teren bez drzewostanu w formie polany oznaczonej symbolem „A” o powierzchni w granicach wskazanych na rysunku planu lub przeprowadzić przed zalesieniem archeologiczne badania wykopaliskowe po uprzednim uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

2.       W strefach ochrony   stanowisk i obszarów archeologicznych prace ziemne związane z zalesieniem wymagają uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu   sprawowania nadzoru archeologicznego. W zależności od znaczenia i wartości naukowo-badawczej stanowiska lub obszaru archeologicznego może być orzeczony obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających badań sondażowo-weryfikacyjnych lub ratowniczych badań wykopaliskowych stosownie do przepisów odrębnych.

 

§ 8. Ustala się szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy i ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania terenu:

 

1.       W granicach terenu wskazanego do zalesienia i położonego przy drogach drzewostan może być wprowadzony w odległościach   nie mniejszych niż:

a)       20 m i 15 m   od osi dróg wojewódzkich   odpowiednio klasy   G   i   Z

b)       20 m, 15   m i 12 m od osi dróg powiatowych odpowiednio   klasy G,   Z   i   L

c)       12   m od osi dróg   gminnych klasy L.

 

2.       Granica terenu wskazanego do zalesienia (granica lasu), położonego wzdłuż rurociągów   naftowych i kabla światłowodowego oraz rurociągu etylenowego i dalekosiężnego kabla telefonicznego obowiązuje z zachowaniem stref bezpieczeństwa ustalonych w przepisach odrębnych. Strefa bezpieczeństwa nie podlega zalesieniu.

 

3.       Odległość przewodów napowietrznych linii energetycznych od korony drzew powinny wynosić nie mniej niż:

a)       4 m dla linii energetycznej niskiego napięcia

b)       4,1   m dla linii energetycznej średniego napięcia

c)       5 m dla linii energetycznej wysokiego napięcia.

Na właścicielu terenu zalesionego spoczywa obowiązek utrzymania drzewostanu w odległościach wyżej wskazanych oraz usuwania gałęzi z drzew w/w odległościach,   a które przeszkadzają w bezawaryjnej pracy linii oraz obowiązek czyszczenia pasa gruntu pod linią z drzew i krzewów o wysokości zakłócającej pracę linii.  

 

4.       W przypadku gdy tereny przeznaczone do zalesienia ograniczają dostęp do części działki gruntu pozostającej poza granicą zalesienia   należy:

a)       zachować istniejące drogi prowadzące do pól uprawnych lub siedliska,

b)       wyznaczyć przez tereny przeznaczone do zalesienia przejazdy o szerokości min. 6,0 m   niezbędne dla obsługi pól uprawnych.

 

5.       Przyjęto założenie, ze nie przeznacza się terenów zmeliorowanych do zalesienia. Jeżeli    w trakcie   prac ziemnych zostaną zidentyfikowane urządzenia melioracji wodnych, przed przystąpieniem do zalesienia   należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych warunki przebudowy urządzeń melioracji. Obowiązuje wystąpienie o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych; ewidencję gruntów zmeliorowanych prowadzi Marszałek Województwa.

 

6.       Zachowuje się istniejące rowy melioracyjne wskazane na mapach, a drzewostan może być wprowadzony w odległościach od granicy rowu min. 3 m po obu jego stronach w celu wykonywania prac konserwatorsko-eksploatacyjnych sprzętem zmechanizowanym.

 

7.       Do czasu zalesienia nie dopuszcza się tymczasowej zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem „ZL” za wyjątkiem obiektów związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

 

 

Rozdział   III

 

Ustalenia końcowe

 

§ 10.    Zgodnie   z   art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4   ustawy   z   dnia   27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym, ustala   się dla naliczania jednorazowej   opłaty z tytułu   wzrostu   wartości   nieruchomości stawkę w wysokości 0 % dla terenów objętych planem.

 

§ 11.    Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży.

 

§ 12.   Niniejsza   uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Mazowieckiego.

 

§ 13.   Uchwała podlega   publikacji na stronie internetowej   gminy.

 

                                                      Przewodniczący   Rady Gminy

Andrzej Dwojnych

 

Załącznik Nr 42

do uchwały Nr XXVIII/204/06

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 21 lutego 2006r.

 

 

STWIERRDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRUDZEŃ DUŻY

 

 

 

Stosownie do przepisów art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdzam, że sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży – w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży przyjętym uchwałą Nr 279/XXXI/02 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 10-10-2002r.

 
 

 badkowo_jeziorne.tif

 badkowo_rochny.tif

 badkowo_rumunki.tif

 biskupice.tif

 brudzen_duzy.tif

 brudzen_maly.tif

 cegielnia.tif

 cierszewo.tif

 gorzechowo.tif

 izabelin_1.tif

 izabelin_2.tif 

 janoszyce.tif

 karwosieki_cholewice.tif

 karwosieki_noskowice.tif

 klobukowo_patrze.tif

 krzyzanowo.tif

 lasotki.tif

 lukoszyno_borki.tif

 murzynowo.tif

 mysliborzyce.tif

 parzen_1.tif

 parzen_2.tif

 parzen_janowek.tif

 radotki.tif

 rembielin.tif

 robertowo.tif

 rochny_podlasie.tif

 siecien_1.tif

 siecien_2.tif

 siecien_r_2.tif

 siecien_rumunki_1.tif

 sobowo_1.tif

 sobowo_2.tif

 strupczewo.tif

 turza_mala.tif

 turza_wielka.tif

 uniejewo.tif

 wincentowo.tif

 winnica.tif

 zdziemborz.tif

 zerniki.tif


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-11 12:52:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-15 15:10:33
  • Liczba odsłon: 1763
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411104]

przewiń do góry