Uchwała Nr II/7/14

Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 16 grudnia 2014 r.

 

      w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                      (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Realizacja „Programu” następować będzie w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na 2015 rok.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik - PROGRAM WSPÓŁPRACY.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-18 08:04:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-19 08:00:41
  • Liczba odsłon: 1418
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411117]

przewiń do góry